Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2016

13. 1. 2017

podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční")

Předmět daně

Dani silniční podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná:

 1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou vozidel používaných při činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob (blíže § 17a a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "zákon o daních z příjmů"/), z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů nebo
 2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů (dále jen "příjmy ze samostatné činnosti")

Pro účely daně silniční

 • je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
 • se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.
  Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR jsou předmětem daně bez ohledu na způsob jejich použití. Poplatníkům uvedeným v § 6 odst. 9 písm. a), b), c) zákona o dani silniční se při splnění podmínek daných citovaným ustanovením sazba daně z těchto vozidel snižuje (o 100 % u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun a o 48 % u vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční; blíže viz str. 1 níže tohoto letáku).
  Vznik a zánik daňové povinnosti je vymezen v § 8 a § 9 zákona o dani silniční.

Předmětem daně nejsou:

 • zvláštní vozidla, např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla,
 • ostatní silniční vozidla (vozidla uvedená v § 3 odst. 2 písm. g) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
 • speciální pásové automobily.

 

Poplatník daně

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo:

 1. je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 2. užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
Poplatníkem daně je rovněž:
 1. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 2. osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 3. organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
 4. stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Registrační povinnost k dani

Nový poplatník daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1 zákona o dani silniční.

Snížení sazby daně:

 • o 25 % u vozidel používaných pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu (§ 6 odst. 5 zákona o dani silniční),
 • o 48 %, resp. 40 %, resp. 25 % do 9 let od data první registrace vozidla (§ 6 odst. 6 zákona o dani silniční);
 • dle § 6 odst. 9, resp. 10 zákona o dani silniční (bez ohledu na datum první registrace) o 100 % u nákladních automobilů vč. tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, a o 48 % u uvedených vozidel nad 12 tun, pokud:
  1. jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem (blíže § 17a zákona o daních z příjmů) daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,
  2. jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti (dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo
  3. se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž:
   1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
   2. plynou příjmy ze samostatné činnosti (dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti).

Zvýšení sazby daně:

 • o 25 % u vozidel poprvé registrovaných v ČR nebo v zahraničí do 31. 12. 1989 (§ 6 odst. 8 zákona o dani silniční).

Zakázané kombinace snížení, event. snížení a zvýšení sazby daně

U téhož vozidla se současně nepoužije snížení sazby daně dle § 6 odst. 6 a odst. 5, resp. § 6 odst. 6 a odst. 10, event. snížení dle § 6 odst. 10 a zvýšení dle § 6 odst. 8 zákona o dani silniční.

Přiznání k dani silniční

Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období s přihlédnutím k ust. § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě přechodu daňové povinnosti (např. úmrtí poplatníka či zrušení právnické osoby) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239 až § 245 daňového řádu.
V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a), b) zákona o dani silniční). Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.
Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání (částky zaplacené na zálohách na daň se započítávají na úhradu daně). Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem (§ 72 odst. 1 daňového řádu).
Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh k listům je k dispozici na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu, v elektronické podobě ve formátu Adobe PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy ČR http://www.fi nancnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy.
Elektronicky lze přiznání k dani silniční podat formou datové zprávy ve formátu a struktuře definované správcem daně, zveřejněné v dokumentaci na adrese http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces a za podmínek zveřejněných ministerstvem financí. Datovou zprávu lze odeslat prostřednictvím Datové schránky nebo Daňového portálu www.daneelektronicky.cz , tento způsob odeslání vyžaduje jednoznačnou identifikaci podatele. Pro tyto účely je možné.využít:

 • uznávaný elektronický podpis,
 • přihlašovací údaje do datové schránky (ověření identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky),
 • dodatečné potvrzení nebo opakování podání písemnou nebo ústní formou ve lhůtě do 5 dnů od úvodního podání (tzv. e-tiskopis).

Na Daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání pro finanční správu, v níž lze vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou je možno přímo z aplikace odeslat na společné technické zařízení správců daně nebo uložit a doručit na nosiči dat (CD, DVD), anebo vytvořit vyplněný tiskopis daňového přiznání ve formátu PDF, který je možno vytisknout, opatřit podpisem a podat v listinné podobě.
Podle § 72 odst. 4 daňového řádu má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle § 72 odst. 1 daňového řádu učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

ZÁLOHY NA DAŇ

V průběhu zdaňovacího období má poplatník povinnost platit zálohy na daň – ve výši 1/12 roční daňové sazby upravené podle ust. § 6 odst. 5, 6 a 8 zákona o dani silniční za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Poplatník daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 snižuje sazba daně o 48 %, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období. 

 Splatnost zálohy:

Rozhodné období:

 15. 4.

I. čtvrtletí

 15. 7.

II. čtvrtletí

 15. 10.

III. čtvrtletí

 15. 12.

říjen, listopad

Pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla cestovní náhrady, uplatní denní sazbu daně ve výši 25 Kč, je-li to pro něho výhodnější a vozidlo nepodléhalo dani silniční již u provozovatele. Postup při placení záloh (denní sazbou nebo poměrnou částí roční daňové sazby) nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit. Zvolený postup při placení záloh lze změnit při výpočtu daně v daňovém přiznání, přitom nelze kombinovat u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla roční a denní sazbu. V odůvodněných případech může správce daně stanovit zálohy na daň silniční nižší, popř. povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období (§ 174 daňového řádu).