Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro plátce spotřebních daní

18. 8. 2003

Nejdůležitější změny obsažené v novém zákoně o spotřebních daních, Registrace provozovatele daňového skladu, Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřební daně

V souvislosti s nadcházejícím vstupem České republiky do Evropské unie by měl nabýt účinnosti od 1.1.2004 nový zákon o spotřebních daních. Tento nový zákon přináší zásadní změny oproti dosud platné daňové legislativě upravující spotřební daně. Mezi nejdůležitější změny obsažené v zákonu patří:

  • převzetí správy spotřebních daní celními orgány,
  • zavedení režimu podmíněného osvobození od daně.

Správu spotřebních daní budou vykonávat celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce, pokud zákona nestanoví jinak. Územní působnost celních orgánů je v současné době stanovena v příloze B zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění platných předpisů.

Režim podmíněného osvobození od daně mimo jiné umožňuje oběh vybraných výrobků nezatížených spotřební daní až do okamžiku , kdy jsou výrobky dodány pro konečnou spotřebu. Vzhledem k možným daňovým únikům je však nutné zajistit, aby pohyb nezdaněného zboží byl pod administrativním dohledem. To je řešeno zavedením režimu pohybu zboží pod daňovým dohledem, který nazýváme režimem podmíněného osvobození od daně.

Základním principem tohoto režimu je využívání systému tzv. daňových skladů. Daňovým skladem se rozumí objekt (prostorově nebo stavebně ohraničené místo), ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spotřební daní vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Daňovým skladem tedy mohou být pouze objekty vyhovující podmínkám stanoveným zákonem.

Základním principem tohoto režimu je využívání systému tzv. daňových skladů. Daňovým skladem se rozumí objekt (prostorově nebo stavebně ohraničené místo), ve kterém se vybrané výrobky nezatížené spotřební daní vyrábějí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají. Daňovým skladem tedy mohou být pouze objekty vyhovující podmínkám stanoveným zákonem.

V daňových skladech a při dopravě mezi těmito sklady se vybrané výrobky pohybují pod daňovým dohledem. Dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně je možno provádět jak na daňovém území ČR, tak mezi členskými státy Evropské unie, pouze na základě tzv. průvodních dokladů, jejichž podobu a používání stanoví zákon. Nezbytnou podmínkou této přepravy je rovněž povinnost zajištění daně přepravovaných vybraných výrobků.

Registrace provozovatele daňového skladu

Podle znění nového zákona bude možno vyrábět vybrané výrobky, mimo výjimek v tomto zákoně stanovených, pouze v daňovém skladu. Z toho vyplývá, že právnická nebo fyzická osoba, která se zabývá zmíněnou činností, musí být provozovatelem daňového skladu. Podnikatelé, kteří nejsou výrobci (tedy obchodníci apod.) tuto povinnost nemají, ale provozovateli daňového skladu být mohou.

Provozovatelem daňového skladu se může stát právnická nebo fyzická osoba pouze na základě povolení, které vydává celní ředitelství. Návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu je nutno podat prostřednictvím místně příslušného celního úřadu.

Návrh musí obsahovat zákonem stanovené údaje, např. technickou dokumentaci daňového skladu, popis způsobu zabezpečení vybraných výrobků před neoprávněným použitím, technologický popis postupu výroby výrobků podléhajících spotřebním daním, doklad o tom, zda má navrhovatel daňový nedoplatek, předpokládaný původ přijímaných výrobků, předpokládané určení prodávaných výrobků, výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku, výpis z evidence Rejstříku trestů nebo čestné prohlášení navrhovatele, zda mu nebyla udělena pokuta za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů.

Z důvodu zachování kontinuity výroby v podnicích, kde se výrobky podléhající spotřebním daním vyrábí a z důvodu nezbytnosti prověřit údaje uvedené v návrhu na vydání povolení k provozování daňového skladu příslušným celním úřadem, některá ustanovení zákona nabudou účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. ještě před datem účinnosti zákona jako celku.

Pokud tedy fyzická nebo právnická osoba hodlá provozovat daňový sklad ode dne účinnosti nového zákona o spotřebních daních, je povinna podat celnímu úřadu návrh na vydání takového povolení do 30 dnů ode dne vyhlášení nového zákona o spotřebních daních. Stejná povinnost se samozřejmě vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které vybrané výrobky vyrábějí již v současnosti.

O návrhu na vydání povolení rozhodne ve většině případů celní ředitelství do 60 kalendářních dní. Nezbytnou podmínkou pro vydání povolení k provozování daňového skladu je poskytnutí zajištění daně, a to převodem peněžních prostředků na účet celního úřadu, bankovní zárukou nebo prostřednictvím ručitele. Výše zajištění se stanoví zákonem vymezeným postupem tak, aby byl dostatečným způsobem zajištěn výběr daně. V případě, že nejsou pochyby o daňové spolehlivosti navrhovatele, může být upuštěno od poskytnutí zajištění nebo může být jeho výše snížena.

Na závěr této části je třeba upozornit zejména na skutečnost, že výrobci, kteří budou mít k 31.prosinci 2003 na skladě nezdaněné výrobky podléhající spotřební dani, které nebudou od 1.ledna 2004 uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, musí na základě inventury do 25.ledna 2004 odvést spotřební daň odpovídající sazbám uvedeným v novém zákoně. Povinnost provést inventuru k 31.prosinci 2003 je všem výrobcům vybraných výrobků stanovena zákonem.

Zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daně

Nový zákon o spotřebních daních rovněž umožňuje fyzickým a právnickým osobám získat vybrané výrobky za cenu bez daně, pokud budou tyto výrobky použity (zpracovány) k zákonem stanovenému účelu. Oproti obdobným ustanovením o osvobození vybraných výrobků od daně, která jsou obsažena v současně platném zákonu o spotřebních daních, došlo nově k plnému sjednocení rozsahu účelu užití osvobozených vybraných výrobků s předpisy Evropské unie. Nový zákon o spotřebních daních proto například neumožňuje užívat lih osvobozený od daně k výrobě lihovin.

Fyzická nebo právnická osoba, která pro účely stanovené zákonem nakupuje vybrané výrobky osvobozené od daně ("uživatel"), musí (s výjimkou případů stanovených zákonem) písemně podat návrh na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně. O vydání zvláštního povolení rozhoduje celní ředitelství na základě návrhu podaného prostřednictvím celního úřadu. Náležitosti uvedeného návrhu jsou stanoveny zákonem.

Příslušná ustanovení zákona upravující vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřební daně nabudou účinnosti rovněž dnem vyhlášení zákona.