Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace ke správě spotřebních daní po 1.1.2004

1. 1. 2004

(Podle nového zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., vyhlášeného dne 24.října 2003 ve Sbírce zákonů částka 118, přechází správa spotřebních daní od 1.1.2004 na celní orgány.)

Podle nového zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb., (dále jen zákon č. 353/2003 Sb.) vyhlášeného dne 24.října 2003 ve Sbírce zákonů částka 118 přechází správa spotřebních daní od 1.1.2004 na celní orgány.

Správcem spotřebních daní bude primárně celní úřad příslušný podle místa pobytu nebo sídla daňového subjektu. Územní působnost celních úřadů a celních ředitelství je stanovena v přílohách A a B zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Plátci spotřebních daní budou od 1.1.2004 nově registrováni u místně příslušného celního úřadu. K registraci a komunikaci mezi správcem daně a plátci budou celní úřady používat stejná daňová identifikační čísla jako finanční úřady.

V příloze k této informaci jsou zveřejněny i vzory přihlášek k registraci plátců spotřebních daní u celních úřadů. V tištěné podobě jsou tyto přihlášky k registraci k dispozici na všech vnitrostátních celních úřadech.

Podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb. vykonávají dosavadní správci daně podle dosavadních předpisů správu daní, u kterých před dnem nabytí účinnosti zákona 353/2003 Sb. nezaniklo právo daň vyměřit nebo vymáhat nebo nezanikl nárok na vrácení daně. Podle ustanovení § 140 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb. se podle dosavadních předpisů posuzují všechny lhůty až do ukončení jejich běhu, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 353/2003 Sb. a lhůty pro uplatnění práv, vzniklých přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 353/2003 Sb. se řídí dosavadními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Z výše uvedených ustanovení § 140 zákona č. 353/2003 Sb. vyplývá, že za zdaňovací období, která končí nejpozději 31.12.2003 budou plátci daně podávat daňová přiznání dosavadnímu správci daně, uplatňovat nárok na vracení daně za zdaňovací období do 31.12.2003 budou daňové subjekty rovněž u dosavadního správce daně a to ve lhůtách podle dosavadních předpisů. Dodatečná daňová přiznání a opravné prostředky za zdaňovací období do 31.12.2003 budou také řešeny v pravomoci dosavadního správce daně, tj. finančního úřadu.

Dosavadní správce daně, tj. finanční úřad, bude spravovat rovněž veškeré platební povinnosti za zdaňovací období končící nejpozději 31.12.2003 na svých dosavadních účtech, to znamená že úhrada daňové povinnosti včetně úhrady zálohovými pevnými částkami za uvedená zdaňovací období bude prováděna na účet dosavadního správce daně a ve lhůtách podle dosavadních předpisů, úhrada případné dodatečné daňové povinnosti a příslušenství daně za zdaňovací období, které končí nejpozději 31.12.2003, bude rovněž prováděna na účet dosavadního správce daně.

Podle § 140 odst. 8 až 10 zákona 353/2003 Sb., mohou výrobci nebo dovozci tabákových výrobků vyrobit nebo dovézt tyto výrobky označené tabákovými nálepkami se sazbou spotřební daně platnou do 31.12.2003 nejpozději do 31.1.2004. Tabák bez označení tabákovou nálepkou mohou vyrobit, dovézt a uvést do volného daňového oběhu rovněž do 31.1.2004. Obchodníci, kteří takový tabák nakoupili za účelem dalšího prodeje, ho mohou bez onačení tabákovou nálepkou prodávat nejpozději do 30.září 2004.

Podle § 140 odst. 11, zákona č. 353/2003 Sb., musí být všechny vybrané výrobky vyrobené do 31.12.2003, které dosud nebyly zdaněny podle dosavadních předpisů, uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně nebo do volného daňového oběhu. V případě uvedení do volného daňového oběhu musí být podle § 140 odst. 3 zákona 353/2003 Sb., daň přiznána a zaplacena do 25.1.2004, a to již u nového správce daně. K tomu je potřeba podle § 136 odst. 4 zákona 353/2003 Sb., aby osoby, které vyrábějí na daňovém území ČR vybrané výrobky, provedly k 31.12.2003 inventarizaci dosud nezdaněných vybraných výrobků. Inventarizovány musí být též vybrané výrobky zdaněné, pokud se bude u nich uplatňovat po 1.1.2004 nárok na vrácení daně.

Dnem vyhlášení zákona nabývají účinnosti ustanovení týkající se povolení daňových skladů a zvláštních povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.

Pokud chce daňový subjekt přijímat, vyrábět, skladovat, zpracovávat nebo odesílat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně kontinuálně po 1.1.2004, musí v souladu s ustanoveními § 136 zákona č. 353/2003 Sb. nejpozději do 30 dnů ode dne vyhlášení uvedeného zákona ve Sbírce zákonů podat návrh podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., na vydání povolení k provozování daňového skladu prostřednictvím celního úřadu celnímu ředitelství. Vzhledem k ustanovení § 19 zákona č. 353/2003 Sb., podle něhož se s účinností od 1.1.2004 mohou vybrané výrobky vyrábět výhradně v podniku na výrobu vybraných výrobků (pokud u jednotlivých komodit není stanoveno jinak), který je daňovým skladem, musí návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu podat ve výše uvedené lhůtě všichni výrobci, kteří chtějí po 1.1.2004 vyrábět vybrané výrobky.

Pokud chce daňový subjekt přijímat a užívat vybrané výrobky osvobozené od daně od 1.1.2004, musí podat návrh na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně podle ustanovení § 13 zákona č. 353/2003 Sb., celnímu ředitelství prostřednictvím celního úřadu. Podle uvedeného ustanovení budou tedy i žádosti o povolení nákupu lihu bez spotřební daně na období od 1.1.2004 podávány celnímu úřadu a o vydání povolení rozhodne celní ředitelství. Pokud byly žádosti o povolení nákupu lihu bez spotřební daně na období od 1.1.2004 podány přede dnem vyhlášení zákona č. 253/2003 Sb. ve Sbírce zákonů k dosavadnímu správci daně, byly tyto žádosti postoupeny příslušným celním ředitelstvím.

Některé rozdíly mezi současně platnou úpravou a novým zákonem o spotřebních daních v části týkající se daně z lihu jsou zcela zásadního charakteru. Například výroba lihovin z lihu osvobozeného od spotřební daně již nebude podle ustanovení § 71 odst. 1 písm a), b), c) zákona č. 353/2003 Sb. možná, lihoviny bude možno od 1.1.2004 vyrábět pouze v daňovém skladu v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb. Podmínkou je rovněž povinnost provozovatele daňového skladu poskytnout zajištění daně v souladu s § 21 zákona 353/2003 Sb.

Další změnou je ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., které umožňuje osvobození od spotřební daně z lihu obsaženého v látkách určených k aromatizaci nápojů, přičemž obsah etanolu v těchto nápojích nepřesáhne 1,2 % objemových nebo k aromatizaci jiných potravin s výjimkou lihu a lihovin. K získání těchto aromat není třeba zvláštní povolení podle § 13 zákona, uživatel však musí podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb. u plátce daně uplatnit písemně nárok na osvobození lihu od daně nejpozději před vyhotovením dokladu o uvedení lihu do volného daňového oběhu plátcem nebo u celního úřadu při podání celního prohlášení, je-li dovážený líh navržen k propuštění do režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení.

Rovněž je třeba upozornit na skutečnost, že současně s vyhlášením zákona 353/2003 Sb., byl vyhlášen ve shora uvedené sbírce zákonů také zákon č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních. Součástí tohoto zákona je mimo jiné i novela zákona č. 61/1997 Sb., o lihu. Zde poukazujeme na změnu ustanovení § 9, které se týká denaturace lihu. Oproti doposud platnému právnímu předpisu nebude možno s výjimkou octáren provádět denaturaci lihu u odběratele - uživatele lihu. Opatření vychází z praxe zavedené ve většině států EU a týká se veškerých denaturací lihu.

Kde získáte další informace?

 • na internetových stránkách celní správy http://www.cs.mfcr.cz/,
 • na celních ředitelstvích a celních úřadech

Informace k tiskopisům používaným při registraci v souladu s návrhem zákona o spotřebních daních, který nabude účinnosti k 1.1.2004

 1. Tiskopis "Přihláška k registraci ke spotřebním daním pro fyzické osoby"
 2. Tiskopis "Přihláška k registraci ke spotřebním daním pro právnické osoby"
  Tyto tiskopisy slouží ke splnění povinnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kdy plátce je povinen se registrovat a povinnosti dané ustanovením § 33 odst. 6, 7, 9 a 14 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska zachování přehlednosti pro daňové subjekty byly tiskopisy navrženy ve stejné grafické podobě jak je v současnosti používají finanční úřady.
  Správce daně bude při první registraci vyžadovat vyplnění jednoho z výše uvedených tiskopisů.
  Přílohou této přihlášky jsou tiskopisy uvedené pod bodem 3 (případně 4).
 3. Tiskopis "Přihláška k registraci ke spotřební dani z ..."
  Tento tiskopis slouží ke splnění povinnosti uvedené v § 4 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kdy plátce je povinen se registrovat za každou spotřební daň samostatně. Aby při registraci ke každé spotřební dani nebylo nutné opakovaně vyplňovat tiskopis uvedený pod bodem 1 nebo 2, je navržen tento jednoduchý tiskopis, do kterého plátce daně uvede druh spotřební daně, ke které se registruje. V praxi toto znamená, že pokud je již plátce zaregistrován ke konkrétní spotřební dani, a vznikne mu povinnost registrace k jiné spotřební dani, bude vyplňovat pouze tento jednoduchý tiskopis.

Další informace k tiskopisům spotřebních daní naleznete na stránkách Celní správy ČR