Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen

7. 12. 2023

V souvislosti s realizací připravovaného projektu Individualizace daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v rámci kterého budou získávána individualizovaná data o příjmech poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti od plátců daně, dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů“) na základě konsolidace veřejných rozpočtů s účinností od 1. 1. 2024 ke zrušení institutu plátcových pokladen.

Zrušením institutu plátcových pokladen vznikne povinnost podávat pouze jedno vyúčtování za plátce daně, což povede ke zefektivnění kontroly plnění daňových povinností a zároveň ke snížení nadbytečné administrativní zátěže jak na straně plátce daně, tak na straně správce daně.

Dnem 1. ledna 2024 tedy zaniknou všechny plátcovy pokladny a zároveň bude zrušena jejich registrace. Protože k zániku plátcových pokladen a zrušení jejich registrace dojde ze zákona, nebude o zrušení registrace vydáváno rozhodnutí. Pokud by plátce daně – zřizovatel zrušené plátcovy pokladny (dále též „zřizovatel“) požadoval doklad o zrušení registrace plátcovy pokladny, může požádat o vydání potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisu podle § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. ledna 2024 se plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za všechny zrušené plátcovy pokladny (organizační jednotky) zřízené do 31. 12. 2023, stává jejich zřizovatel. V praxi to znamená, že zřizovatelé přebírají od 1. 1. 2024 všechna práva a povinnosti plynoucí z titulu plátce daně, které do 31. 12. 2023 plnila plátcova pokladna.

Není-li zřizovatel registrován jako plátce daně ve stejném rozsahu, jako jeho zrušené plátcovy pokladny, avšak jsou u něj splněny podmínky pro registraci plátce daně definovaného v § 38c zákona o daních z příjmů, vzniká mu registrační povinnost plátce daně z příjmů ze závislé činnosti podle novelizovaného § 39 zákona o daních z příjmů.

Přesun daňových spisů (dále jen „spisů“) zrušených plátcových pokladen na finanční úřad místně a věcně příslušný zřizovateli provede správce daně, který byl místně příslušný zrušené plátcově pokladně v průběhu měsíce února 2024. O přesunu spisů zrušené plátcovy pokladny správce daně zřizovatele vyrozumí.

Po přesunu spisů zrušených plátcových pokladen na finanční úřad místně a věcně příslušný zřizovateli bude zřizovatel činit veškerá podání vůči finanční správě svému místně příslušnému správci daně, a to včetně podání, která bude činit vlastním jménem a v případě zrušených plátcových pokladen pod čísly (DIČ), pod jakými byly registrovány zrušené plátcovy pokladny.

Úhrady daně a příslušenství daně za zrušené plátcovy pokladny po přesunu spisů ke zřizovateli, již nebude možné směřovat na účet správce daně, který byl původně věcně a místně příslušný zrušené plátcově pokladně. Veškeré úhrady daně a příslušenství daně za zrušené plátcovy pokladny bude po přesunu spisů zřizovatel směřovat na účet správce daně, ke kterému je místně a věcně příslušný zřizovatel zrušené plátcovy pokladny.

 

Příklady

Zřizovatel: Komora s.r.o., sídlo zřizovatele: Přemyslovců 369, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, DIČ: CZ22222222, Zřizovatel registrován jako plátce daně u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště Ostrava III.
Plátcova pokladna: DIČ: CZ77777777, sídlo plátcovy pokladny: Václavské náměstí 333, Praha 1 - Nové Město. Plátcova pokladna registrována u Finančního úřadu pro Hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1

Dodatečné Vyúčtování za zdaňovací období 2022 a starší za plátcovu pokladnu podané do 31. 12. 2023
Do 31. 12. 2023 má plátcova pokladna postavení plátce daně, proto dodatečné vyúčtování za ZO 2022 podává plátcova pokladna svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Hlavní město Prahu, Územnímu pracovišti pro Prahu 1), jako plátce bude uvedena plátcova pokladna, DIČ uvedené v tomto dodatečném vyúčtování bude náležet plátcově pokladně (DIČ: CZ77777777).

Dodatečné Vyúčtování za zdaňovací období 2022 a starší za plátcovu pokladnu podané od 1. 1. 2024
Od 1. 1. 2024 činí veškerá podání zřizovatel plátcovy pokladny svým jménem (Komora s.r.o.), DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zrušené plátcově pokladně (DIČ: CZ77777777). Před přesunem spisů bude tato podání činit vůči správci daně, u kterého byla registrována plátcova pokladna a po přesunu spisů svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III).

Vyúčtování za zdaňovací období 2023 za plátcovu pokladnu podávané v roce 2024
Od 1. 1. 2024 bude veškerá podání, tedy i vyúčtování, činit zřizovatel plátcovy pokladny svým jménem (Komora s.r.o.). DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zrušené plátcově pokladně (DIČ: CZ77777777). Před přesunem spisů bude tato podání činit vůči správci daně, u kterého byla registrována plátcova pokladna a po přesunu spisů svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III).

Vyúčtování za zdaňovací období 2024 za zaměstnance, jejichž mzdy původně zúčtovávala plátcova pokladna, podávané v roce 2025
Za zdaňovací období od 1. 1. 2024 činí veškerá podání svým jménem zřizovatel zrušené plátcovy pokladny (Komora s.r.o.), svému místně příslušnému správci daně (Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územnímu pracovišti Ostrava III), DIČ uvedené v tomto vyúčtování bude náležet zřizovateli zrušené plátcovy pokladny (DIČ: CZ22222222). Bude podávat pouze jedno Vyúčtování, do kterého zahrne údaje za všechny zaměstnance bez ohledu na skutečnost, že jejich mzdy původně zúčtovávala v předchozích obdobích plátcova pokladna.

 

Práva a povinnosti plátce daně ve vztahu k daňovým povinnostem zrušených plátcových pokladen

Pro daňové povinnosti u daně z příjmů za zdaňovací období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2023. Na zřizovatele přechází dnem 1. 1. 2024 práva a povinnosti zrušených plátcových pokladen, které vyplývají se zákona o daních z příjmů.

 

Rok 2023

 • záloha na daň za měsíc prosinec 2023, splatná 20. 1. 2024
  Při odvodu zálohy za zrušenou plátcovu pokladnu uvede zřizovatel jako variabilní symbol číslo, pod kterým byla registrována tato plátcova pokladna. Úhradu bude zřizovatel směřovat na účet správce daně, který byl místně a věcně příslušný zrušené plátcově pokladně.
 • daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně sražená v měsíci prosinci 2023, splatná do konce ledna 2024
  Při odvodu daně za zrušenou plátcovu pokladnu uvede zřizovatel jako variabilní symbol číslo, pod kterým byla registrována tato plátcova pokladna. Úhradu bude zřizovatel směřovat na účet správce daně, který byl místně a věcně příslušný zrušené plátcově pokladně.
 • řádná Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a období předcházející
  Oba typy vyúčtování bude za zrušenou plátcovu pokladnu podávat zřizovatel v zákonných lhůtách pod vlastním jménem, ale pod číslem, pod kterým byla registrována tato plátcova pokladna. Měl-li zřizovatel zřízeno více plátcových pokladen, bude zřizovatel podávat příslušná vyúčtování za každou zrušenou plátcovu pokladnu samostatně.
 • dodatečná Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a dodatečná vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2023 a období předcházející
  Oba typy vyúčtování, pokud k jejich podání nastanou zákonné důvody, bude za zrušenou plátcovu pokladnu podávat zřizovatel v zákonných lhůtách pod vlastním jménem, ale pod číslem, pod kterým byla registrována tato plátcova pokladna. Měl-li zřizovatel zřízeno více plátcových pokladen, bude zřizovatel podávat příslušná vyúčtování za každou zrušenou plátcovu pokladnu samostatně.
 • „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění“ za období leden až prosinec roku 2023 a „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů“ za kalendářní měsíce leden až prosinec roku 2023
  Příslušná potvrzení bude poplatníkům, jimž byla zúčtována mzda ve zrušených plátcových pokladnách, na základě jejich žádosti, vydávat zřizovatel, který za jejich vystavení nese odpovědnost. Potvrzení bude zřizovatel vydávat vlastním jménem.
 • „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ za zdaňovací období roku 2023 (dále jen „žádost o RZZ“) a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období roku 2023
  Žádat o RZZ za rok 2023 budou poplatníci, zaměstnanci, jejichž mzda byla zúčtovávána ve zrušených plátcových pokladnách, u zřizovatele zrušených plátcových pokladen. V žádosti o RZZ bude jako plátce daně uveden vždy zřizovatel, a nikoliv zrušená plátcova pokladna. Roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2023 provede v roce 2024 zřizovatel. Výsledek ročního zúčtování uvede zřizovatel do svého vyúčtování za zdaňovací období 2024, které bude podávat pod svým jménem i pod svým DIČ, nikoliv pod číslem zrušené plátcovy pokladny.
 • „Žádost o výplatu měsíčních daňových bonusů“ za jednotlivé měsíce roku 2023, doplatků daňových bonusů a přeplatků z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2022 (provedeného v roce 2023)
  Pokud příslušnou žádost nepodala v průběhu roku 2023 zrušená plátcova pokladna, má možnost žádost podat zřizovatel pod vlastním jménem, ale pod číslem zrušené plátcovy pokladny, za kterou o vrácení přeplatku žádá. Měl-li zřizovatel zřízeno více plátcových pokladen, bude zřizovatel podávat příslušné žádosti za každou zrušenou plátcovu pokladnu samostatně. Tyto žádosti lze podat nejpozději do lhůty pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • „Žádost o vrácení přeplatků z Vyúčtování (Dodatečného vyúčtování)“ za zdaňovací období 2023 (provedeného v roce 2024)
  Žádost bude podávat zřizovatel pod vlastním jménem, ale pod číslem zrušené plátcovy pokladny, za kterou o vrácení přeplatku žádá. Měl-li zřizovatel zřízeno více plátcových pokladen, bude zřizovatel podávat příslušná vyúčtování za každou zrušenou plátcovu pokladnu samostatně.
 • „Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu“
  Oznámení bude podávat zřizovatel pod vlastním jménem, ale pod číslem zrušené plátcovy pokladny, pokud došlo k chybně sražené dani vinou poplatníka ve zrušené plátcově pokladně. Měl-li zřizovatel zřízeno více plátcových pokladen, bude zřizovatel podávat příslušná oznámení za každou zrušenou plátcovu pokladnu samostatně.

 

Rok 2024

Zrušení plátcových pokladen k 1. 1. 2024 znamená ukončení postavení těchto organizačních jednotek jako plátců daně ve smyslu vybírání a srážení daní. Od roku 2024 se zřizovatelé stávají plátci daně za všechny zaměstnance, tedy i zaměstnance, jimž byla původně zúčtovávána mzda ve zrušených plátcových pokladnách. V případě daňových povinností vztahujících se ke zdaňovacímu období roku 2024 pak budou zřizovatelé plnit, stejně jako běžní plátci daně, daňové povinnosti již pod vlastním jménem a pod vlastním DIČ.
Jedná se především o odpovědnost za

 • vedení mzdové agendy všech zaměstnanců plátce daně, včetně zaměstnanců evidovaných ve zrušených plátcových pokladnách,
 • provedení výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíce leden 2024 a měsíce následující všem zaměstnancům, včetně zaměstnanců zrušených plátcových pokladen, kterým byly za tyto měsíce zúčtovány nebo vyplaceny příjmy ze závislé činnosti,
 • provedení srážky daně z příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně všem zaměstnancům, včetně zaměstnanců zrušených plátcových pokladen, u kterých měl zřizovatel povinnost v měsíci lednu 2024 a měsících následujících tuto daň srazit,
 • odvod sražených záloh na daň z výplat za měsíc leden a měsíce následující a odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, kterou v měsíci lednu a měsících následujících všem zaměstnancům srazil. Úhradu zálohy na daň a sražené daně provede zřizovatel pod vlastním identifikačním číslem (DIČ), na účet správce daně, který je místně a věcně příslušný plátci daně (dle sídla zřizovatele),
 • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (dále jen RZZ) za zdaňovací období 2023 všem zaměstnancům plátce daně, včetně zaměstnanců evidovaných ve zrušených plátcových pokladnách, pokud o provedení RZZ za rok 2023 požádají,
 • vyčíslení vzniklých přeplatků z RZZ a doplatků na daňovém bonusu do Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2024, které bude zřizovatel v roce 2025 podávat pod svým jménem a vlastním DIČ.

 

Závěr

Finanční správa sděluje zřizovatelům zrušených plátcových pokladen, že bude respektovat při daňovém řízení místo vedení mzdové agendy, resp. uložení souvisejících dokumentů v lokalitách, kde byly původně umístěny plátcovy pokladny a nebude při případných kontrolách požadovat převoz mzdových dokladů do sídla plátce daně.