Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022 a pro zdaňovací období 2023

3. 1. 2023

 

TISKOPISY A EPO

 

Jaké jsou formuláře a lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2022?

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podává vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – tiskopis MFin 5459 vzor č. 24“ za rok 2022:

 • 1. března 2023 (papírová forma)
 • 20. března 2023 (elektronická forma).

Lhůta pro podání „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – tiskopis MFin 5466 vzor č. 18“ za rok 2022:

 • 3. dubna 2023 (papírová i elektronická forma).

Jsou dostupné tiskopisy Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v ukrajinském jazyce?

Ano, v ukrajinském jazyce jsou dostupné:

UPOZORNĚNÍ: Jedná pouze o vzory „pro čtení“, neboť prohlášení a žádost lze u zaměstnavatele učinit pouze v českém jazyce.

 

SLEVY NA DANI

 

Jak vysoké jsou slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů pro rok 2023?

 • 30 840 Kč základní sleva na poplatníka (možnost uplatnění i u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR),
 • 24 840 Kč sleva na manžela/manželku, resp. partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „manžel“) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68 000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, ve dvojnásobné výši (definice manžela/manželky viz ustanovení § 21e zákona o daních z příjmů),
 • 2 520 Kč základní sleva na invaliditu (invalidní důchod I. a II. stupně),
 • 5 040 Kč rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod III. stupně),
 • 16 140 Kč pro držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
 • 4 020 Kč sleva na studenta,
 • 17 300 Kč sleva za umístění dítěte.

Mohu uplatnit slevu za umístění dítěte (školkovné) v případě, že toto školné bylo hrazeno benefitní společností z mého benefitního zaměstnaneckého systému?

Uplatnění slevy za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb odst. 1 zákona o daních z příjmů je vázáno mimo jiné na podmínku, že tato sleva odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů.

V případě, že výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení vynaložil zaměstnavatel za zaměstnance, pak zaměstnanec nesplňuje zákonné podmínky pro uplatnění předmětné slevy.

V § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů je definováno, že nárok na poskytnutí slevy na dani za umístění dítěte prokazuje poplatník potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních.

Předškolní zařízení vydává poplatníkovi potvrzení v souladu s § 38l zákona o daních z příjmů, ve kterém potvrzuje pouze částku skutečně poplatníkem vynaloženou a nemůže potvrzovat platby provedené zaměstnavatelem, a to ani v případě, že úhrada proběhla prostřednictvím „benefitní karty“ zaměstnance.

V čem spočívá nový druh slevy na dani za zastavenou exekuci?

Slevu na dani za zastavenou exekuci podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů je možné uplatnit v rámci daňového přiznání, nebo na základě žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele, za zdaňovací období roku 2022.

Daň poplatníka (oprávněného) se snižuje o slevu za zastavenou exekuci ve výši náhrady přiznané exekutorem při zastavení exekuce. Sleva se týká pohledávek do maximální výše 1 500 Kč. Výše náhrady činí 30 % z vymáhané částky. Maximální výše slevy na dani za jednu exekuci činí 450 Kč.

Uvedenou slevu na dani si mohou, v souladu s § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů, uplatnit jak fyzické, tak právnické osoby (oprávnění). Zaměstnanci do žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění uvedou výši přiznané náhrady za zastavenou exekuci a doloží usnesení (příp. více usnesení) o zastavení exekuce.

 

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

 

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na děti v roce 2023?

Ne, daňové zvýhodnění na děti zůstává beze změn.

Výše daňového zvýhodnění pro rok 2023
  Ročně Měsíčně
Jedno dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Třetí a každé další dítě 27 840 Kč 2 320 Kč

Za jakých podmínek mohu uplatnit měsíční daňový bonus v roce 2023?

Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň poloviny minimální mzdy (tj. pro rok 2023 částka ve výši 8 650 Kč). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Minimální částka pro výplatu měsíčního daňového bonusu musí činit alespoň 50 Kč.

Mzdová účetní po mě každý rok požaduje předložení nového Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Je to správný postup?

Záleží na konkrétních okolnostech. Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků – Tiskopis MFin 5556 – vzor č. 2 je platné do doby, dokud nedojde ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Nedojde-li tedy ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění, nemusí být každý rok předkládáno nové potvrzení.

S přítelem ve společně hospodařící domácnosti vychovávám (a vyživuji) jeho dítě z předchozího vztahu, mohu uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě?

Za vyživované dítě poplatníka se, pro účely zákona o daních z příjmů, považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Za vyživované dítě poplatníka se dle zákona o daních příjmů nepovažuje dítě druha/družky, byť žije s dítětem ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na dítě druha („nesezdané soužití“) uplatnit nelze.

 

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ

 

Jaká je lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele?

Poplatník může požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 nejpozději do 15. února 2023. Ve stejném termínu je poplatník povinen – pokud měl ve zdaňovacím období postupně příjmy od více plátců daně – předložit poslednímu plátci daně Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích plátců.

V roce 2022 jsem pracoval po celý rok u jednoho zaměstnavatele, kde jsem učinil “Prohlášení k dani“, v dubnu 2022 jsem s jiným zaměstnavatelem uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 5 000 Kč. Mohu požádat o provedení ročního zúčtování?

Můžete, příjmy od druhého zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, pokud nepřesáhnou v kalendářním měsíci 10 000 Kč, jsou zdaněny daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Uvedené příjmy nebrání poplatníkovi požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Pro účely provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, resp. pro prokázání nezdanitelné části základu daně, po mě zaměstnavatel požaduje předložení smlouvy o soukromém životním pojištění. Tato smlouva obsahuje citlivé údaje, které nechci svému zaměstnavateli sdělovat, co mám dělat?

Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplatník plátci daně smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu a každoročně potvrzením pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé zdaňovací období.

Údaje nepotřebné k posouzení, zda smlouva splňuje podmínky soukromého životního pojištění v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, lze na smlouvě zakrýt (anonymizovat).

Za rok 2022 jsem obdržel příjmy ze závislé činnosti s učiněným „Prohlášením poplatníka k dani ze závislé činnosti“, které přesáhly hranici 48násobku průměrné mzdy. Mohu požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022?

Ano, poplatníci s příjmy nad 48násobek průměrné mzdy nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud splňují podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

 

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

 

Je povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál?

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Zákoník práce však neupravuje, že stravování musí být poskytnuto ani jakým způsobem by mělo být poskytnuto. Způsob poskytování stravování je obsažen v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Stravenkový paušál je alternativním typem nenárokového zaměstnaneckého benefitu. Představuje peněžitý příspěvek, který má zaměstnavatel možnost poskytovat svým zaměstnancům na stravování.

Do jaké výše je stravenkový paušál u zaměstnance osvobozen od daně?

Aby byl tento příjem u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů, může za jednu směnu činit maximálně 70% horní hranice stravného, které náleží zaměstnanci odměňovaného platem (v tzv. státní sféře) při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin – pro rok 2023 tedy 107,10 Kč (70 % z částky 153 Kč).

 

OSTATNÍ

 

Zaměstnanec má příjmy plynoucí souběžně z hlavního pracovního poměru a z dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele. Jakým způsobem se zdaňují tyto příjmy a je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání?

Záleží na konkrétní situaci. Za předpokladu, že poplatník u plátce daně učiní Prohlášení k dani na určité zdaňovací období, pak i příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč za kalendářní měsíc se zdaňují zálohovou daní spolu s příjmy z hlavního pracovního poměru. Pro účely stanovení základu pro výpočet zálohy na daň se tyto příjmy sčítají. Poplatníkovi lze případně provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, pokud splňuje další podmínky definované zákonem o daních z příjmů.

Za předpokladu, že poplatník nemá u plátce daně učiněné Prohlášení k dani a jsou splněny podmínky § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, pak z příjmů na základě dohody o provedení práce (do částky 10 000 Kč za kalendářní měsíc) bude sražena daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Z příjmů z pracovního poměru bude sražena záloha na daň. Po skončení roku není možné poplatníkovi provést roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (za předpokladu že nevyužije možnost dle § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů – dodatečně učiněné Prohlášení k dani). Poplatník má povinnost podat daňové přiznání.

Bývalý zaměstnavatel se mnou nekomunikuje a já potřebuji vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech pro potřeby podání daňového přiznání. Co mám dělat?

Plátce daně (zaměstnavatel) je povinen na žádost poplatníka (zaměstnance) za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani a daňového zvýhodnění, tj. potvrzení o zdanitelných příjmech.

Je nutné disponovat věrohodným „důkazem“, že jste bývalého zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech požádal – např. kopie této žádosti a podací lístek s datem, kdy byla žádost odeslána. Pokud i tak není předmětné potvrzení vydáno, je možné po dohodě se správcem daně prokázat zdanitelné příjmy a sražené zálohy na daň jinak, např. pomocí výplatních lístků.

V případě, že by zaměstnavatel potvrzení o zdanitelných příjmech odmítl vydat, je možné postupovat podle ustanovení § 237 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podat stížnost na postup plátce daně správci daně, který je tomuto plátci daně místně příslušný.

Naše obchodní korporace zaměstnává brigádníky na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Do jaké výše se zdaňují jejich příjmy srážkovou daní?

Příjmy ze závislé činnosti

 • plynoucí z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč,
 • nebo v úhrnné výši nepřesahující (s výjimkou dohod o provedení práce) u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tj. pro rok 2023 částku 4 000 Kč,
   

zúčtované nebo vyplacené plátcem daně, jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil „Prohlášení k dani“ podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 zákona o daních z příjmů anebo nezahrne-li tyto příjmy do daňového přiznání podle § 36 odst. 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů.

Upozornění: V případě využití postupu podle § 36 odst. 6 nebo 7 zákona o daních z příjmů, musí být do daňového přiznání zahrnuty všechny příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů.