Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022

21. 2. 2022

 

TISKOPISY A EPO

 

Jaké jsou lhůty a formuláře pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2021?

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 21. března.

Lhůta pro podání „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – tiskopis MFin 5459 vzor č. 24“ za rok 2021:

  • 1. března 2022 (papírová forma)
  • 21. března 2022 (elektronická forma)

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou je upravena v ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování se podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. 

 

SLEVY NA DANI

 

Jak vysoké jsou slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů pro rok 2022?

  • 30 840 Kč základní sleva na poplatníka (možnost uplatnění i u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR),
  • 24.840 Kč sleva na manželku/manžela, resp. partnera podle zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „manžel“) bez vlastních příjmů nebo s příjmy nepřesahujícími roční limit ve výši 68.000 Kč a jedná-li se o druhého z manželů, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, v dvojnásobné výši (definice manžela/ manželky viz ustanovení § 21e zákona o daních z příjmů),
  • 2.520 Kč základní sleva na invaliditu,
  • 5.040 Kč rozšířená sleva na invaliditu,
  • 16.140 Kč u držitele průkazu ZTP/P, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
  • 4.020 Kč sleva na studenta,
  • 16.200 Kč sleva za umístění dítěte.

V čem spočívá nový druh slevy na dani za zastavenou exekuci od roku 2022?

Slevu na dani za zastavenou exekuci podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů bude možno uplatnit až po uplynutí zdaňovacího období 2022 v rámci daňového přiznání, nebo na základě žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele.

Daň poplatníka (oprávněného) se snižuje o slevu za zastavenou exekuci ve výši náhrady přiznané exekutorem při zastavení exekuce. Sleva se týká nízkých pohledávek do maximální výše 1 500 Kč. Výše náhrady činí 30 % z vymáhané maximální hodnoty, a tedy maximální výše slevy na dani za jednu exekuci činí max. 450 Kč.

Uvedenou slevu na dani si mohou, v souladu s § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů, uplatnit jak fyzické tak právnické osoby (oprávnění). Zaměstnanci do žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění uvedou výši přiznané náhrady za zastavenou exekuci a doloží ji příslušným usnesením (příp. usneseními) o zastavení exekuce.

 

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

 

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na děti v roce 2022?

Ne, neboť zvýšení daňového zvýhodnění - upravené zákonem č. 285/2021 Sb. - na druhé, třetí a každé další dítě bylo platné již pro celé zdaňovací období 2021, ale je možno jej uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2021 nebo v daňovém přiznání za zdaňovací období 2021. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny. 

Výše daňového zvýhodnění pro rok 2022
  Ročně Měsíčně
Jedno dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Třetí a každé další dítě 27 840 Kč 2 320 Kč

Za jakých podmínek mohu uplatnit měsíční daňový bonus za rok 2022?

Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud úhrn příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy (tj. pro rok 2022 částka ve výši 8 100 Kč). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Minimální výše pro výplatu měsíčního daňového bonusu musí činit alespoň 50 Kč.

 

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ

 

Jaká je lhůta pro podání žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele?

Poplatník může požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 nejpozději do 15. února 2022. Ve stejném termínu je poplatník povinen - pokud  měl ve zdaňovacím období postupně příjmy od více plátců daně - předložit poslednímu plátci daně Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od předchozích plátců.

Jaká je maximální částka úroků, o kterou mohu snížit základ daně za rok 2021?

V případě nezdanitelné částky úroky z úvěrů na financování bytových potřeb je důležité od roku 2021 rozlišovat bytové potřeby obstarané poplatníkem před 1. 1. 2021, kdy poplatník může uplatnit úroky z úvěru maximálně do výše 300 000 Kč za rok a bytové potřeby obstarané po 1. 1. 2021, kdy již poplatník může uplatnit úroky z úvěru pouze do limitu 150 000 Kč za rok.

V roce 2021 jsem zaplatil úroky ze dvou úvěrů na financování bytových potřeb. Z úvěru č. 1 jsem zaplatil úroky ve výši 250 000 Kč a týkal se bytové potřeby obstarané dne 1. 12. 2020. Z úvěru č. 2 jsem zaplatil úroky ve výši 170 000 Kč a týkal se bytové potřeby obstarané dne 15. 3. 2021. V jaké výši si můžu uplatnit v ročním zúčtování za rok 2021 odečet úroků?

Má-li poplatník kombinaci „nového úvěru (bytová potřeba obstarána po 1. 1. 2021) a „starého úvěru (bytová potřeba obstarána před 1. 1. 2021), platí pro něj maximální limit 300 000 Kč.

Z úvěru č. 2 může poplatník uplatnit úroky maximálně do výše 150 000 Kč.

Za rok 2021 jsem obdržel příjmy, které přesáhly hranici 48násobku průměrné mzdy. Mohu požádat zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021?

Ano, neboť zrušením solidárního zvýšení daně odpadla povinnost poplatníků s příjmy nad 48násobek průměrné mzdy podávat daňové přiznání.
 

 

DOPLATKY MEZD MINULÝCH LET

 

Jak mají být zdaňovány doplatky mezd za zdaňovací období 2020 a nižší vyplacené po 31. lednu 2021? Mají být navýšeny o povinné pojistné?

Příjmy podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů, které byly zúčtovány a zdaněny v uplynulých obdobích a vyplaceny nebo poplatníkem obdrženy až po 31. 1. 2021 se již nebudou navyšovat o povinné pojistné.

 

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

 

Je povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům stravenkový paušál?

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Zákoník práce však neřeší, že stravování musí být poskytnuto ani jakým způsobem by mělo být poskytnuto. Způsob poskytování stravování je obsažen v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele. Stravenkový paušál je alternativním typem nenárokového zaměstnaneckého benefitu. Představuje peněžní příspěvek, který zaměstnavatel má možnost poskytovat svým zaměstnancům na stravování.

Do jaké výše je stravenkový paušál u zaměstnance osvobozen od daně?

Aby byl tento příjem u zaměstnance osvobozen od daně z příjmů dle § 6 odst. 9 písm. b zákona o daních z příjmů, může za jednu směnu činit maximálně 70% horní hranice stravného, které náleží zaměstnanci odměňovaného platem (v tzv. státní sféře) při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro rok 2022, tedy 70% ze 118 Kč, což činí 82,60 Kč).

S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným - 99,40 Kč.