Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přehled nejvýznamnějších změn na dani z příjmů fyzických osob pro rok 2017

20. 12. 2016

 • Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy
 • Zvýšení limitů u penzijního spoření a životního pojištění
 • Solidární zvýšení daně
 • Hazard

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 336/2016 Sb., se od 1. ledna 2017 zvyšuje minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na 11 000 Kč za měsíc (pro účely zákona o daních z příjmů viz § 21g ).

V této souvislosti upozorňujeme na následující souvztažnosti se zákonem o daních z příjmů, v účinném znění („ZDP“).

 • K § 4 odst. 1 písm. h) ZDP - Příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí - od daně je osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku,
  tj. 396 000 Kč (rok 2017).
 • K § 35c odst. 4 ZDP - Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo 9 alespoň ve výši šesti-násobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy (pro zdaňovací období 2017 v úhrnu nejméně 66 000 Kč). Pro účely měsíčních daňových bonusů se jedná o polovinu minimální mzdy (§ 35d odst. 4 ZDP). V souvislosti se zvýšením minimální mzdy (od 1. 1. 2017) se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 5 500 Kč.
 • K § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP - slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 Kč.

Zvýšení limitů u penzijního spoření a životního pojištění

 • K § 6 odst. 9 písm. p) ZDP - Zvyšuje se limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku do penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění od daně z příjmů fyzických osob, a to z 30.000 Kč na 50.000 Kč ročně.
 • K § 15 odst. 5 a 6 ZDP - Zákonem č. 377/2015 Sb. došlo ke zvýšení limitů pro penzijní a životní pojištění. Od 1. 1. 2017 dojde k navýšení limitů pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně, a to z 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně (poprvé se použije až za zdaňovací období 2017).

Solidární zvýšení daně

 • K § 16a ZDP - Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017, má dopad pro stanovení limitu solidárního zvýšení daně, který je 48násobkem průměrné mzdy (48 x 28 232 Kč = 1 355 136 Kč). Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti dle § 38ha ZDP je 4 násobek průměrné mzdy tj. částka ve výši 112 928 Kč.

Hazard

K 1. lednu 2017 nabývá účinnosti nová úprava hazardu v podobě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her včetně doprovodného zákona č. 188/2016 Sb., který novelizuje také zákon o daních z příjmů.

V ZDP se upravuje zdanění výher z hazardních her daní z příjmů fyzických osob, a to následujícím způsobem:

 • upřesňují se podmínky pro osvobození těchto výher od daně z příjmů,
 • tyto výhry již nebudou zdaňovány srážkovou daní,
 • dochází ke sjednocení režimu zdanění neosvobozených výher, které budou zdaňovány v obecném základu daně jako součást dílčího základu daně podle § 10 ZDP, přitom bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů tohoto charakteru.

Další daňové změny pro rok 2017 jsou v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 873)