Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vybrané otázky k problematice odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

23. 8. 2021

1.
V ustanovení § 34c odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů, které se vztahuje k projektové dokumentaci je uvedeno, že tento dokument, obsahuje: „předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu od roku, ve kterém bylo podáno oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, a předpokládané celkové výdaje na řešení projektu.“ Je nutné vykládat text daného ustanovení, tak, že celkové předpokládané výdaje zahrnují i případné výdaje vynaložené ještě před podáním oznámení správci daně?

Dle § 34c odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), platí, že projektová dokumentace mimo jiné musí obsahovat

 1. předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu od roku, ve kterém bylo podáno oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje a zároveň
 2. předpokládané celkové výdaje na řešení projektu

Výše uvedené ustanovení dopadá zejména na případy, kdy doba řešení projektu (tj. doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu), není shodná s dobou ode dne podání oznámení o záměru odečíst odpočet od základu daně (dále jen „Oznámení“) do dne ukončení řešení projektu. To jinými slovy znamená, že doba řešení projektu započala ještě před podáním Oznámení správci daně. V takovém případě si poplatník může uplatnit do odpočtu pouze výdaje vynaložené ode dne podání Oznámení správci daně (náležitosti oznámení jsou uvedeny v § 34ba ZDP), ale stíhá ho povinnost vyhotovit projektovou dokumentaci s náležitostmi, které jsou uvedeny v § 34c ZDP.

Údaj o předpokládaných výdajích v jednotlivých letech (§ 34c odst. 1 písm. d) ZDP) se po účinnosti zákona č. 80/2019 Sb. vztahuje pouze k roku, ve kterém bylo podáno Oznámení správci daně, a k letům následujícím.

Poplatník je také povinen uvést v projektové dokumentaci celkovou sumu předpokládaných výdajů vynaložených při řešení projektu, tj. veškeré výdaje vynaložené od započetí realizace projektu výzkumu a vývoje (nikoliv až ode dne Oznámení) do data jeho ukončení.

Příklad:
Je-li realizace projektu zahájena (tj. je zahájena činnost výzkumu a vývoje) 1. 1. 2020, Oznámení bylo správci daně doručeno 1. 6. 2021 a projekt bude realizován do 31. 12. 2022, pak dobou řešení projektu je období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022; uvedení této doby řešení projektu je jednou z povinných náležitostí projektové dokumentace (viz § 34c odst. 1 písm. b) ZDP). Poplatník má možnost zahrnout do odpočtu výdaje vynaložené pouze od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022, za předpokladu, že splní všechny zákonem stanovené podmínky.

Současně je poplatník povinen uvést v projektové dokumentaci sumu výdajů předpokládaných (resp. již částečně vynaložených) v jednotlivých letech řešení projektu výzkumu a vývoje od roku, ve kterém bylo podáno Oznámení správci daně, to znamená, v daném případě se jedná o roky 2021 a 2022.

Třetí povinností poplatníka je uvést sumu celkových předpokládaných výdajů za dobu řešení projektu, tj. v daném případě za dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 (součet výdajů za roky 2020, 2021, 2022).

 

2.
Dne 1. 6. 2020 jsme správci daně podali datovou schránkou žádost o záměru odečíst náklady na výzkum a vývoj pro činnost výzkumu a vývoje, která započala v roce 2020. Naše otázka zní, zda tyto náklady na výzkum a vývoj můžeme odečíst od základu daně už od 1. 1. 2020, kdy činnost výzkumu a vývoje reálně započala. Projekt bude ukončen 31. 12. 2020.

Dle textu dotazu by bylo možné dovodit, že se z pohledu ZDP nejedná o „žádost“, ale o podání s názvem Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „Oznámení“). Povinnost podání tohoto Oznámení byla do ZDP pro poplatníky zavedena s účinností od 1. 4. 2019. Pro poplatníka tak existuje povinnost oznámit správci daně, že hodlá v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje (tedy s činnostmi výzkumu a vývoje) odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje. V Oznámení (viz § 34ba ZDP) musí být uvedeno:

 1. název projektu výzkumu a vývoje vystihující jeho obecné zaměření a
 2. základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou
  1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
  2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, a
  3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Tyto podmínky náležitostí Oznámení musí být splněny současně.

K Oznámení je poplatník následně povinen zpracovat projektovou dokumentaci, jejíž náležitosti jsou vymezeny v § 34c ZDP. Dále platí, že dle § 34c odst. 2 ZDP odpočet na podporu výzkumu a vývoje související s oznámeným projektem výzkumu a vývoje lze odečíst od základu daně nejdříve za období, pro které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová dokumentace. Projektová dokumentace musí být v této lhůtě schválena i v případě, že v takovém období nelze odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty.

V dotaze uvádíte, že „Oznámení“ jste správci daně podali dne 1. 6. 2020 a dotazujete se, zda by bylo možné do odpočtu zahrnout vynaložené výdaje při realizaci výzkumné a vývojové činnosti již od 1. 1. 2020. Tento postup by byl v rozporu s podmínkami pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Dle § 34b odst. 1 písm. b) ZDP platí, že výdaji vynaloženými na výzkum a vývoj zahrnovanými do odpočtu se rozumí výdaje, které poplatník vynaložil ode dne podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje při realizaci projektu výzkumu a vývoje na

 1. experimentální či teoretické práce,
 2. projekční a konstrukční práce,
 3. výpočty,
 4. návrhy technologií,
 5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu výzkumu a vývoje.

Na základě výše uvedeného lze do odpočtu zahrnout pouze výdaje vynaložené od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, pokud budou splněny všechny zákonem stanoven podmínky (§ 34 odst. 4 a 5 až § 34c ZDP).

 

3.

 1. Dne 1. 11. 2020 jsme správci daně podali oznámení o záměru odečíst náklady na výzkum a vývoj pro činnost výzkumu a vývoje na projekt výzkumu a vývoje, který jsme nestačili v roce 2020 z personálních důvodů zahájit. Činnost výzkumu a vývoje byla zahájena až 15. 1. 2021. Máme povinnost zpracovat a schválit projektovou dokumentaci k 1. 4. 2021, i když jsme v roce 2020 nevynaložili žádné výdaje?
 2. Ve druhém případě jsme podali správci daně oznámení o záměru odečíst náklady na výzkum a vývoj pro činnost výzkumu a vývoje na projekt výzkumu a vývoje také 1. 11. 2020, činnost výzkumu a vývoje byla zahájena 5. 12. 2020, výdaje na tento projekt za rok 2020 byly ve výši 150 tis. Kč, ale v termínu pro podání daňového přiznání jsme z provozních důvodů nestihli zpracovat a schválit projektovou dokumentaci. Lze do odpočtu za rok 2020 uplatnit vynaložené výdaje ve výši 150 tis. Kč, když bychom projektovou dokumentaci dopracovali například v průběhu měsíce srpna 2021?

 

 1. V daném případě nemá poplatník povinnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2020 projektovou dokumentaci zpracovávat a schválit. Podle ustanovení § 34c odst. 1 ZDP platí, že poplatník je povinen schválit projektovou dokumentaci k projektu výzkumu a vývoje, ke kterému se váže oznámení o záměru odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Ve Vámi popsaném případě jste sice splnili první zákonnou podmínku (podali jste správci daně oznámení), ale není splněna druhá zákonná podmínka zahájení činnost výzkumu a vývoje v roce 2020. Činnost výzkumu a vývoje byla zahájena až 15. 1. 2021, to znamená, že povinnost zpracovat a schválit projektovou dokumentaci bude až ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2021 – viz ustanovení § 34c odst. 2 ZDP, které stanoví, že odpočet na podporu výzkumu a vývoje související s oznámeným projektem výzkumu a vývoje lze odečíst od základu daně nejdříve za období, pro které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová dokumentace. V tomto případě pak lze zahrnout do odpočtu vynaložené výdaje od 15. 1. 2021 do data ukončení řešení projektu, za předpokladu, že poplatník splní všechny zákonem stanovené podmínky pro uplatnění odpočtu.
 2. V daném případě nelze zahrnout výdaje ve výši 150 tis. Kč za zdaňovací období 2020 do odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Nebyla splněna podmínka stanovená v § 34c odst. 2 ZDP, která stanoví, že odpočet na podporu výzkumu a vývoje související s oznámeným projektem výzkumu a vývoje lze odečíst od základu daně nejdříve za období, pro které je ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání schválena projektová dokumentace. Dopracování projektové dokumentace v průběhu srpna 2021 nemá na splnění této podmínky vliv.