Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Otázky a odpovědi k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

17. 12. 2021

(aktualizováno 17. 5. 2022)

Jaké jsou výhody této služby?

Přihlášení poplatníci ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jimi určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku, údaje pro placení daně a QR kód, umožňující platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud poplatníci přihlášení k této službě daň z nemovitých věcí v zákonem stanoveném termínu neuhradí a na základě toho jim vznikne nedoplatek na této dani, zašle jim správce daně na jimi určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani, kterým je na tuto skutečnost neformálně upozorní. Služba je vhodná zejména pro lidi, kteří žijí v zahraniční nebo se nezdržují v místě bydliště a mají problém s doručením složenky.

Jak se k této službě přihlásím?

Po přihlášení k této službě je nutné vyplnit a podat místně příslušnému finančnímu úřadu

 1. tiskopis 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1 označený jako „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ (dále také „žádost“). Webová aplikace pro vyplnění žádosti je dostupná na tomto odkazu: https://ouc.financnisprava.cz/5559_1. V této žádosti je nutné jednoznačně určit jednu e-mailovou adresu, na kterou mají být zasílány údaje pro placení daně. Zasílání těchto údajů na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno.
 2. formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č. 18), ve kterém poplatník vyplní e-mail, na který mu mají být zasílány údaje pro placení daně, a to v řádku č. 113 b, a označí křížkem položku č. 114 - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenky. Formulář daňového přiznání lze použít pouze v případě, že poplatník zároveň podává daňové přiznání z důvodu změn rozhodných pro stanovení daně (např. nabytí nemovité věci, prodej nemovité věci, přístavba nebo nástavba domu, změna druhu pozemku atd.). Pokud na dané zdaňovací období nemá poplatník žádné změny rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání se nepodává a je nutné požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail formou žádosti uvedené v bodu a). 
Do kdy je nutné se ke službě přihlásit?

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Obdobně se postupuje i v případě žádosti uplatněné v daňovém přiznání (zde upozorňujeme, že obecně se daňové přiznání podává do 31. ledna zdaňovacího období). Bude-li žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.

Mohu poslat Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na finanční úřad e-mailem?

Formy podání stanoví § 71 odst. 1 daňového řádu, a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

 1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
 2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 3. s využitím přístupu ze zaručenou identitou nebo,
 4. prostřednictvím daňové informační schránky.

Pokud máte zřízenu datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis, případně máte zřízenu daňovou informační schránku+ můžete Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem podat elektronicky, a to přímo prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím Online finančního úřadu na portálu MOJE daně na internetové adrese: www.mojedane.cz. Ve webové aplikaci dostupné na tomto odkazu https://ouc.financnisprava.cz/5559_1 si vyplníte žádost a po stisku tlačítka PODAT vyberete příslušný způsob podání, tj. zda prostřednictvím datové schránky nebo Online finančního úřadu.  Upozorňujeme, že v případě, že byste podání v daňových věcech správci daně zaslal/a na e-mailovou adresu podatelny finančního úřadu, jedná se o podání, které není podepsáno způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, a proto je považováno jako neúčinné, tj. jako by nebylo učiněno.

Když se přihlásím k této službě, dostanu zároveň poštou i složenku pro placení daně z nemovitých věcí?

Ne, poplatníci, kteří se přihlásí k této službě, již nedostanou složenku zasílanou prostřednictvím České pošty, s.p.

Může každý poplatník požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Tato služba nahrazuje zasílání složenky pro placení daně a není určena těm poplatníkům, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, protože jim není složenka zasílána. Pokud se tito poplatníci přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, správce daně je pouze neformálně vyrozumí, že v jejich případě ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit.

Jakým způsobem dojde k ukončení/zrušení služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Služba zasílání údajů pro placení daně na e-mail bude ukončena/zrušena:

 1. Prostřednictvím podané žádosti správci daně do 15. března zdaňovacího období, kterou poplatník požádá o ukončení zasílání údajů o výši částky daně k úhradě e-mailem. Učiní-li tak poplatník, budou mu údaje pro placení daně zaslány složenkou. Podá-li poplatník žádost o ukončení/zrušení služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu zaslána složenka pro placení daně až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím.
 2. Bez nutnosti podat žádost správci daně v případě, že
  • přestane být poplatníkem daně,
  • zřídí si službu placení daně prostřednictvím SIPO,
  • právnická osoba se stane držitelem datové schránky,
  • dojde k úmrtí poplatníka přihlášeného ke službě zasílání údajů na e-mail.

Po zrušení služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail Vám budou informace pro placení daně zasílány obvyklým způsobem tj. prostřednictvím složenky nebo formou informace do datové schránky (pokud ji máte zřízenu).

Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta?

Pouze v případě, že správce daně před splatností první splátky daně z objektivních důvodů nestanoví daň z nemovitých věcí podle aktuálního stavu k 1. lednu zdaňovacího období (nalézací řízení směřující ke správnému stanovení daně nebude ukončeno), nebude tato služba přihlášeným poplatníkům dočasně poskytnuta.

Co když bude informace pro placení daně z nemovitých věcí vyhodnocena jako spam a nebude mi doručena. Z jaké e-mailové adresy správce daně je zaslána?

Informace pro placení daně z nemovitých věcí je zasílána z e-mailové adresy: daneelektronicky@fs.mfcr.cz. Tuto adresu je možné zahrnout do seznamu bezpečných adres, aby nemohla být vyhodnocena jako spam.

Přihlásil/la jsem se ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí ve stanoveném termínu a neobdržel/la jsem na e-mail žádné údaje. Jak je to možné?

Může se jednat buď o případ, kdy probíhá daňové řízení a správce daně nemohl z objektivních důvodů stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně nebo z důvodu případného technického pochybení. Jedná-li se o tuto druhou možnost, je nutné konstatovat, že nedoručení požadovaných údajů nemůže mít vliv na plnění povinností stanovených poplatníkovi zákonem, neboť daňová povinnost vzniká poplatníkovi ve smyslu § 13b odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, podle stavu k 1. lednu roku, na který je stanovována, a splatnost daně je stanovena § 15 téhož zákona. Při neobdržení e-mailu do 25. 5. daného roku se prosím obraťte na příslušného správce daně.

Můžu použít v korespondenci se správcem daně e-mailovou adresu, ze které mi byly doručeny údaje pro placení daně z nemovitých věcí?

E-mailová adresa, prostřednictvím které Vám správce daně zasílá informace pro placení daně z nemovitých věcí, neslouží pro úřední komunikaci se správcem daně v rámci daňového řízení podle daňového řádu, neboť se jedná o e-mailovou adresu určenou pouze k rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí.

Pokud aktivně využívám dvě e-mailové adresy, mohu požádat správce daně o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na obě adresy?

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. Službu zasílání údajů pro placení daně lze využít pouze pro jednu e-mailovou adresu poplatníka. Vyberte si prosím tu, kterou využíváte častěji.

Když jsem podal/la jednomu finančnímu úřadu žádost s uvedením více e-mailových adres nebo více žádostí s různými e-mailovými adresami, na kterou z nich mi budou údaje zasílány?

Pokud podáte jednomu finančnímu úřadu žádost s uvedením více e-mailových adres nebo podáte více žádostí s různými e-mailovými adresami, budete správcem daně neformálně upozorněn/na, že údaje pro placení daně Vám mohou být zasílány pouze na jednu e-mailovou adresu, a budete požádán/na o sdělení, na kterou e-mailovou adresu mají být údaje pro placení daně zasílány. Pokud nebudete na toto upozornění reagovat a e-mailovou adresu neurčíte, zašle Vám správce daně údaje pro placení daně na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti jako první a v případě více žádostí s různými e-mailovými adresami, na e-mailovou adresu, která byla předmětem posledního podání. Nastane-li situace, že byste podal/la žádosti ve stejný okamžik, vybere správce daně jednu z e-mailových adres na základě svého uvážení. Pro zjednodušení celého procesu doporučujeme, aby na žádosti byla uvedena pouze jedna e-mailová adresa, která je pro Vás nejvhodnější.

Platím daň z nemovitých věcí více finančním úřadům. Co se stane, když pošlu všechny žádosti pouze jednomu finančnímu úřadu?

Pokud jste poplatníkem u více finančních úřadů, musíte podat vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost na každý finanční úřad zvlášť. Pokud podáte jednomu finančnímu úřadu více žádostí určených i jiným finančním úřadům, správce daně žádost postoupí příslušnému správci daně a současně Vás o této skutečnosti uvědomí.

Co mám učinit, pokud požaduji provést změnu e-mailové adresy určené pro zasílání údajů pro placení daně e-mailem?

V tomto případě je nutné žádost s uvedením požadované změny e-mailové adresy podat správci daně nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Bude-li tato žádost podána později, nemůže ji správce daně již použít v rámci dávkového zpracování údajů pro placení daně a na aktuální zdaňovací období je nucen informace s údaji pro placení daně zaslat na původně oznámenou e-mailovou adresu. Požadovanou změnu e-mailové adresy aplikuje pro následující zdaňovací období. V případě, že poplatník opomene uhradit daň v zákonem stanoveném termínu, zašle mu správce daně vyrozumění o nedoplatku již na novou e-mailovou adresu.

Je možné zasílat složenku pro placení daně z nemovitých na e-mail?

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí nelze zasílat prostřednictvím e-mailu. Zasílány jsou pouze prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tj. Českou poštou, s. p., a pouze těm poplatníkům, u nichž došlo k vyměření daně z nemovitých věcí na příslušné zdaňovací období, a tito poplatníci do termínu hromadné distribuce složenek daň neuhradili. Jako náhrada za jejich rozesílání je koncipována služba zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Bianco složenka, kterou lze využít k placení daně je k dispozici na přepážkách České pošty, s. p., eventuálně u správce daně. Proto je vhodné využít službu zasílání údajů pro placení daně e-mailem i v případě, že pro placení daně z nemovitých věcí používáte složenku.

Jak mám postupovat, pokud se chci ke službě přihlásit a lhůta pro podání žádosti do 15. března zdaňovacího období již uplynula?

Podáte-li žádost o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí až po uplynutí lhůty stanovené k jejímu podání, bude Vám tato služba poskytnuta až od následujícího zdaňovacího období. Na aktuální zdaňovací období obdržíte ještě složenku s veškerými údaji pro placení daně (pokud jste daň neuhradili před distribucí složenek). V případě, že opomenete uhradit daň v zákonem stanoveném termínu, zašle Vám správce daně na e-mail vyrozumění o nedoplatku, kterým Vás na tuto skutečnost upozorní.

Když odhlásím službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, jakým způsobem se dozvím údaje pro placení daně z nemovitých věcí?

Pokud se rozhodnete pro ukončení služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, můžete tak učinit prostřednictvím žádosti správci daně podané nejpozději do 15. března zdaňovacího období, v níž označíte tento důvod podání žádosti. Upozorňujeme, že ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail ze strany poplatníka lze pouze na základě žádosti. Neoznačením položky č. 114 v daňovém přiznání nelze ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí Vám správce daně poskytne prostřednictvím složenky, či zasláním informace do datové schránky (pokud ji máte zřízenu), neuhradíte-li daň do termínu distribuce těchto složenek. V tomto případě již nebude možné, aby Vám správce daně zaslal e-mailem vyrozumění o případném nedoplatku na dani. Bude-li však správci daně žádost o ukončení služby doručená až po shora uvedeném termínu, údaje pro placení daně na aktuální zdaňovací období Vám budou ještě zaslány prostřednictvím e-mailu a až od následujícího zdaňovacího období bezplatnou daňovou složenkou.