Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Otázky a odpovědi k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail

1. 1. 2024

Co je služba zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail?

Jedná se o službu, která jednoduše nahradí zasílání poštovní poukázky pro placení daně z nemovitých věcí. Veškeré informace k platbě daně tak poplatník obdrží na jeden, jím určený e-mail. Poplatník tak nemusí mít starost, zda pošta doručí složenku včas.

Jaké jsou výhody této služby?

Přihlášení poplatníci ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem obdrží každoročně před splatností první splátky daně  e-mailovou zprávu na jimi určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku, údaje pro placení daně a QR kód, umožňující platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud poplatníci přihlášení k této službě daň z nemovitých věcí v zákonem stanoveném termínu neuhradí a na základě toho jim vznikne nedoplatek na této dani, zašle jim správce daně na jimi určenou e-mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na dani, kterým je na tuto skutečnost neformálně upozorní. Služba je vhodná i pro poplatníky, kteří žijí v zahraniční nebo se nezdržují v místě bydliště a mají problém s doručením složenky.

Jak se k této službě přihlásím?

Pro přihlášení k této službě je možné využít

 1. Tiskopis - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem (č. 25 5559 MFin 5559, dále také „Žádost“). Webová aplikace pro vyplnění žádosti je dostupná na tomto odkazu: https://ouc.financnisprava.cz/5559/ Žádost lze odeslat příslušenému správci daně jedním z níže uvedených způsobů:
  1. žádost vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat či vyfotit a poslat e mailem na příslušnou e-mailovou adresu správce daně viz seznam zveřejněných adres,
  2. žádost vyplnit, vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na podatelnu finančního úřadu nebo ji zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
  3. žádost vyplnit a poslat prostřednictvím datové schránky,
  4. žádost vyplnit a načíst v Online finančním úřadu do daňové schránky plus (DIS+) a odeslat ji prostřednictvím DIS+,
  5. žádost podat dalšími způsoby uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 

  Pokud jste poplatníkem daně u více finančních úřadů, je třeba podat vyplněnou Žádost na každý finanční úřad zvlášť.

 2. formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (vzor č. 19), ve kterém poplatník označí křížkem položku č. 113 - Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo poštovní poukázky nebo informace do datové schránky a vyplní e-mail, na který mu mají být zasílány údaje pro placení daně v řádku č. 114 b). Formulář daňového přiznání lze použít pouze v případě, že poplatník zároveň podává daňové přiznání z důvodu změn rozhodných pro stanovení daně (např. nabytí nemovité věci, prodej nemovité věci, přístavba nebo nástavba domu, změna druhu pozemku atd.), případně podává daňové přiznání poprvé, z důvodu nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud na dané zdaňovací období nemá poplatník žádné změny rozhodné pro stanovení daně, daňové přiznání se nepodává a je nutné požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail formou Žádosti uvedené v bodu a). 
Do kdy je nutné se ke službě přihlásit?

Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem na dané zdaňovací období musí být žádost poplatníkem podána správci daně nejpozději 15. března zdaňovacího období. Obdobně se postupuje i v případě žádosti uplatněné v daňovém přiznání (zde upozorňujeme, že obecně se daňové přiznání podává do 31. ledna zdaňovacího období). Bude-li žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období. Shora uvedený termín pro podání žádosti se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.

Když se přihlásím k této službě, dostanu zároveň poštou i poštovní poukázku pro placení daně z nemovitých věcí?

Ne, poplatníci, kteří se přihlásí k této službě, již nedostanou poštovní poukázku (složenku) zasílanou prostřednictvím České pošty, s.p.

Může každý poplatník požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Tato služba nahrazuje zasílání poštovní poukázky pro placení daně a není proto určena těm poplatníkům, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, protože jim není poštovní poukázka zasílána. Pokud se tito poplatníci přihlásí k zasílání údajů pro placení daně e mailem, správce daně je pouze neformálně vyrozumí, že v jejich případě ze shora uvedeného důvodu nelze tuto službu zřídit. Od 1. 1. 2023 je tato služba nově zpřístupněna také pro právnické osoby, které mohou o její zřízení žádat, přestože disponují datovou schránkou. V tomto případě jim bude doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí na jimi určený e-mail místo do datové schránky. 

Jakým způsobem dojde k ukončení/zrušení služby zasílání údajů pro placení daně na e mail?

Služba zasílání údajů pro placení daně na e-mail bude ukončena/zrušena:

 1. Prostřednictvím podané žádosti správci daně do 15. března zdaňovacího období, kterou poplatník požádá o ukončení zasílání údajů o výši částky daně k úhradě e-mailem. Učiní-li tak poplatník, budou mu údaje pro placení daně zaslány složenkou. Podá-li poplatník žádost o ukončení/zrušení služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí po 15. březnu zdaňovacího období, bude mu zaslána složenka pro placení daně až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím.
 2. Bez nutnosti podat žádost správci daně v případě, že
  • přestane být poplatníkem daně,
  • si zřídí službu placení daně prostřednictvím SIPO,
  • dojde k úmrtí poplatníka přihlášeného ke službě zasílání údajů na e-mail.

Po zrušení služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail Vám budou informace pro placení daně zasílány obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím složenky nebo formou informace do datové schránky (pokud ji máte zřízenu).

Kdy nebude služba přihlášeným poplatníkům poskytnuta? 

Pouze v případě, že správce daně před splatností první splátky daně z objektivních důvodů nestanoví daň z nemovitých věcí podle aktuálního stavu k 1. lednu zdaňovacího období (nalézací řízení směřující ke správnému stanovení daně nebude ukončeno), nebude tato služba přihlášeným poplatníkům dočasně poskytnuta.

Co když bude informace pro placení daně z nemovitých věcí vyhodnocena jako spam a nebude mi doručena? Z jaké e-mailové adresy správce daně je zasílána? 

Informace pro placení daně z nemovitých věcí je zasílána z e-mailové adresy: daneelektronicky@fs.mfcr.cz. Tuto adresu je možné zahrnout do seznamu bezpečných adres, aby nemohla být vyhodnocena jako spam.

Přihlásil/la jsem se ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí ve stanoveném termínu a neobdržel/la jsem na e-mail žádné údaje. Jak je to možné?

Může se jednat buď o případ, kdy probíhá daňové řízení a správce daně nemohl z objektivních důvodů stanovit daň podle aktuálního stavu k 1. 1. zdaňovacího období před splatností první splátky daně nebo z důvodu případného technického pochybení. Jedná-li se o tuto druhou možnost, je nutné konstatovat, že nedoručení požadovaných údajů nemůže mít vliv na plnění daňových povinností stanovených poplatníkovi zákonem, neboť daňová povinnost vzniká poplatníkovi ve smyslu § 13b odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, podle stavu k 1. lednu roku, na který je stanovována, a splatnost daně je stanovena § 15 téhož zákona. Při neobdržení e-mailu do 25. 5. daného roku se, prosím, obraťte na příslušného správce daně.

Mohu použít v korespondenci se správcem daně e-mailovou adresu, ze které mi byly doručeny údaje pro placení daně z nemovitých věcí? 

E-mailová adresa, prostřednictvím které Vám správce daně zasílá informace pro placení daně z nemovitých věcí, neslouží pro úřední komunikaci se správcem daně v rámci daňového řízení podle daňového řádu, neboť se jedná o e-mailovou adresu určenou pouze k rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí.

Pokud aktivně využívám dvě e-mailové adresy, mohu požádat správce daně o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na obě adresy?

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na více e-mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. Službu zasílání údajů pro placení daně lze využít pouze pro jednu e-mailovou adresu poplatníka. Vyberte si prosím tu, kterou využíváte častěji.

Když jsem podal/la jednomu finančnímu úřadu žádost s uvedením více e-mailových adres nebo více žádostí s různými e-mailovými adresami, na kterou z nich mi budou údaje zasílány?

Pokud podáte k jednomu finančnímu úřadu žádost s uvedením více e-mailových adres nebo podáte více žádostí s různými e-mailovými adresami, budete správcem daně neformálně upozorněn/na, že údaje pro placení daně Vám mohou být zasílány pouze na jednu e-mailovou adresu, a budete požádán/na o sdělení, na kterou e-mailovou adresu mají být údaje pro placení daně zasílány. Pokud nebudete na toto upozornění reagovat a e-mailovou adresu neurčíte, zašle Vám správce daně údaje pro placení daně na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti jako první a v případě více žádostí s různými e-mailovými adresami, na e-mailovou adresu, která byla předmětem posledního podání. Nastane-li situace, že byste podal/la žádosti ve stejný okamžik, vybere správce daně jednu z e-mailových adres na základě svého uvážení. Pro zjednodušení celého procesu doporučujeme, aby na žádosti byla uvedena pouze jedna e mailová adresa, která je pro Vás nejvhodnější.

Platím daň z nemovitých věcí více finančním úřadům. Co se stane, když pošlu všechny žádosti pouze jednomu finančnímu úřadu?

Pokud jste poplatníkem u více finančních úřadů, musíte podat žádost na každý finanční úřad zvlášť. Pokud podáte jednomu finančnímu úřadu více žádostí určených i jiným finančním úřadům, správce daně žádost přepošle příslušnému správci daně a současně Vás o této skutečnosti uvědomí. Uvedené ovšem může mít vliv na dodržení termínu pro uplatnění žádosti na dané zdaňovací období.

Co mám učinit, pokud požaduji provést změnu e-mailové adresy určené pro zasílání údajů pro placení daně e-mailem?

V tomto případě je nutné žádost s uvedením požadované změny e-mailové adresy podat správci daně nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Bude-li tato žádost podána později, nemůže ji správce daně již použít v rámci dávkového zpracování údajů pro placení daně a na aktuální zdaňovací období je nucen informace s údaji pro placení daně zaslat na původně oznámenou e-mailovou adresu. Požadovanou změnu e-mailové adresy aplikuje pro následující zdaňovací období. V případě, že poplatník opomene uhradit daň v zákonem stanoveném termínu, zašle mu správce daně vyrozumění o nedoplatku již na novou e mailovou adresu.

Je možné zasílat poštovní poukázku pro placení daně z nemovitých na e-mail?

Poštovní poukázky pro placení daně z nemovitých věcí nelze zasílat prostřednictvím e-mailu. Zasílány jsou pouze prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tj. Českou poštou, s.p., a pouze těm poplatníkům, u nichž došlo k vyměření daně z nemovitých věcí na příslušné zdaňovací období, a tito poplatníci do termínu hromadné distribuce složenek daň neuhradili. Jako náhrada za jejich rozesílání je koncipována služba zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Bianco poštovní poukázka, kterou lze využít k placení daně, je k dispozici na přepážkách České pošty, s.p., eventuálně u správce daně. Proto je vhodné využít službu zasílání údajů pro placení daně e-mailem i v případě, že pro placení daně z nemovitých věcí používáte poštovní poukázku.

Jak mám postupovat, pokud se chci ke službě přihlásit a lhůta pro podání žádosti do 15.března zdaňovacího období již uplynula?

Podáte-li žádost o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí až po uplynutí lhůty stanovené k jejímu podání, bude Vám tato služba poskytnuta od následujícího zdaňovacího období. Na aktuální zdaňovací období obdržíte ještě složenku s veškerými údaji pro placení daně (pokud jste daň neuhradili před distribucí složenek). V případě, že opomenete uhradit daň v zákonem stanoveném termínu, zašle Vám správce daně na e mail vyrozumění o nedoplatku, kterým Vás na tuto skutečnost upozorní.

Když odhlásím službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, jakým způsobem se dozvím údaje pro placení daně z nemovitých věcí?

Pokud se rozhodnete pro ukončení služby zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, můžete tak učinit prostřednictvím žádosti správci daně podané nejpozději do 15. března zdaňovacího období, v níž označíte tento důvod podání žádosti. Upozorňujeme, že ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail ze strany poplatníka lze pouze na základě žádosti. Neoznačením položky č. 113 v daňovém přiznání nelze ukončit zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Údaje pro placení daně z nemovitých věcí Vám správce daně poskytne prostřednictvím poštovní poukázky či zasláním informace do datové schránky (pokud ji máte zřízenu), neuhradíte-li daň do termínu distribuce těchto složenek. V tomto případě již nebude možné, aby Vám správce daně zaslal e-mailem vyrozumění o případném nedoplatku na dani. Bude-li však správci daně žádost o ukončení služby doručena až po shora uvedeném termínu, údaje pro placení daně na aktuální zdaňovací období Vám budou ještě zaslány prostřednictvím e-mailu a až od následujícího zdaňovacího období poštovní poukázkou.