Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Otázky a odpovědi k zasílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí

9. 4. 2020

Aktuální dotazy a odpovědi.

Jak mám postupovat, když jsem do dnešního dne neobdržela složenku k placení daně z nemovitých věcí? Moji sousedé už složenku mají.
Složenky k placení daně z nemovitých věcí jsou doručovány plošně po území celé republiky, nikoliv po regionech. Poplatníci daně z nemovitých věcí v určité konkrétní lokalitě tedy nedostávají složenky současně. Nejpozději jsou rozesílány složenky poplatníků, kteří mají nemovité věci v působnosti více finančních úřadů. Poslední složenky budou doručeny poplatníkům daně z nemovitých věcí do 22. 5. daného roku. Pokud ani k tomuto datu složenku neobdržíte, pak kontaktujte územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, abyste zjistila přesnou výši daně.

Proč mám v obálce dvě stejné složenky od téhož finančního úřadu?
Pokud Vám byla vyměřena daň z nemovitých věcí vyšší než 5.000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, avšak máte také možnost ji uhradit najednou v termínu první splátky. Podle své volby tak použijete jednu nebo dvě složenky, na nichž vyplníte odpovídající výši hrazené částky.

Mám na oddělitelné informační části složenky uvedeno, že mám nedoplatek. Co mám dělat?
Pokud je na oddělitelné informační části složenky uveden nedoplatek na dani z nemovitých věcí, doporučujeme tento nedoplatek přičíst k částce splatné daně a celkovou částku doplnit na složenku.

Proč je na některé oddělitelné informační části složenky uvedeno „Celkem k úhradě“ a na některé ne?
Celková částka k úhradě po zohlednění případného přeplatku nebo nedoplatku (CELKEM K ÚHRADĚ) je uvedena v případech, kdy je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti.

Proč není přímo na složence vytištěna částka daně k úhradě?
Pokud činí výše vyměřené daně z nemovitých věcí více než 5.000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník má možnost daň uhradit také najednou v termínu její první splátky. Spolu s daní z nemovitých věcí vyměřenou na aktuální rok může poplatník uhradit také případný nedoplatek na této dani, případně také příslušenství daně. Z těchto důvodů má poplatník možnost volby výše hrazené částky, kterou doplní na základě údajů uvedených na oddělitelné informační části (tzv. alonži) složenky.

Je možno údaje z oddělitelné informační části složenky použít pro platbu bankovním převodem, respektive prostřednictvím internetového bankovnictví?
Pro uvedené způsoby placení daně z nemovitých věcí lze použít všechny údaje pro placení předtištěné na složence, s výjimkou konstantního symbolu určeného pouze pro platby složenkou, který je třeba nahradit konstantním symbolem 1148. Pro platbu bankovním převodem prostřednictvím mobilní aplikace lze využít QR kód, který je uveden na oddělitelné informační části složenky.

Z jakého důvodu mi byla doručena složenka, i když jsem daň již zaplatil?
Aby mohly být složenky včas vytištěny a rozeslány, je nutno datové soubory pro tisk vytvářet s určitým předstihem. Jestliže poplatník daň zaplatí v době, kdy již byl datový soubor vytvořen, bude mu přesto složenka zaslána. V takovém případě nebude platit daň znovu, ale údaje na složence mu poslouží pro kontrolu zaplacené částky, tj. výše daně, a pro informaci o termínech splátek a případném přeplatku nebo nedoplatku na jeho osobním daňovém účtu. Proto je také na oddělitelné části složenky uvedena informace: "Pokud jste daň na daný rok již uhradili, zkontrolujte správnost uhrazené částky, případný rozdíl doplaťte do termínu splatnosti daně".

V loňském roce mi matka darovala pozemek. Proč má matka dostala složenku na daň z nemovitých věcí, když již není majitelkou tohoto pozemku a jiné nemovité věci v kraji nevlastní?
Podle § 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí, postavení poplatníka proto, že v průběhu zdaňovacího období se změnila vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.
Lze předpokládat, že v daném případě nebyla splněna povinnost vyplývající z ustanovení § 13a odst. 9 zákona a správci daně nebyl oznámen zánik daňové povinnosti u původního vlastníka nemovité věci, v daném případě pozemku. Doporučujeme Vám, abyste místně příslušnému finančnímu úřadu neformálním dopisem oznámili, že na základě darování původní majitelka pozemku již není u příslušného finančního úřadu poplatníkem daně z nemovitých věcí.

K čemu slouží adresa P. O. Boxu Finanční správy uvedená na obálce se složenkou?
Tento P. O. Box je zřízen pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, a není proto určen k zasílání jakékoli další korespondence orgánům Finanční správy. Veškerá podání v daňových věcech zasílejte spravujícímu územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu, který Vám daň vyměřil, na adresu, která je uvedena na oddělitelné části složenky.

Mohu daň z nemovitých věcí zaplatit složenkou také v zahraničí, kde se dlouhodobě zdržuji?
Složenku pro placení daně z nemovitých věcí je možno použít pouze na všech pobočkách České pošty na území České republiky. Ze zahraničí lze daň zaplatit bezhotovostně bankovním příkazem, číslo účtu finančního úřadu je však nutno uvést v mezinárodním kódu IBAN. Čísla bankovních účtů finančních úřadů nejčastěji placených daní v mezinárodním formátu IBAN naleznete na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz ve složce Placení daní, kde naleznete také další užitečné informace a odpovědi na otázky k této problematice.

Můžete mi zaslat informace pro placení daně místo složenkou například e-mailem?
Ano, poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, mohou požádat místně příslušný finanční úřad o zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané každoročně poplatníkům daně prostřednictvím tištěných a poštovním přepravcem distribuovaných složenek pro placení daně z nemovitých věcí. Více naleznete na www.financnisprava.cz/email.