Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zkontrolujte si, jestli nemáte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

12. 12. 2023

Novela zákona o dani z nemovitých věcí nově zavádí řadu změn, které budou platit již od roku 2024. Většina poplatníků nebude muset v souvislosti s novelou zákona dělat nic, některé změny zohlední správce daně automaticky, ale v některých případech budete muset podat daňové přiznání.

Níže je zjednodušeným způsobem uveden dopad novely zákona o dani z nemovitých věcí na běžné poplatníky této daně. Podrobnější informace získáte na stránkách Finanční správy ČR: Novela zákona o dani z nemovitých věcí (konsolidační balíček) | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz).

 

Přehled vybraných změn, které vyplývají z novely zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024


Kdy MUSÍTE PODAT daňové přiznání

 1. STAVEBNÍ POZEMEK
  Získali jste stavební povolení nebo už stavíte budovu (např. rodinný dům) na pozemku, kde již stojí jiná budova?
  Pokud ano, vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání a pozemek v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky. Nově již není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.
   
 2. ZPEVNĚNÁ PLOCHA
  Týká se pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, na němž je zpevněná plocha. Jste např. zemědělec a máte zpevněnou plochu pro parkování traktorů na orné půdě? Máte pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha zařazen v obchodním majetku?
  Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání – a část pozemku, na které se nachází zpevněná plocha, zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.
  Podnikateli, který vlastní pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku, a tento pozemek včetně zpevněné plochy pozemku má zařazen v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů, nově vzniká povinnost podat daňové přiznání. Důvodem je, že dochází ke změně definice zpevněné plochy pozemku.
   
 3. GARÁŽ
  Zkontrolujte si, jak máte v katastru nemovitostí evidovanou garáž.
  Pokud vlastníte objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž, tak si, prosím, zkontrolujte, zda jej také přiznáváte jako garáž (L) v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud ne, musíte podat daňové přiznání a uvést ji jako garáž (L). Nově totiž garáž nelze zdaňovat podle způsobu faktického užívání, nelze ji tedy nadále přiznávat například jako sklad ovoce, tj. jako příslušenství k obytnému domu (I), ale je nutné řídit se tím, jak je zapsaná v katastru nemovitostí. Toto platí i opačně. Pokud vlastníte garáž, která ale není takto uvedena v katastru nemovitostí, tak si, prosím, zkontrolujte, zda ji přiznáváte jako ostatní zdanitelnou stavbu (P). Pokud ne, musíte podat daňové přiznání. Takovou stavbu nelze již přiznávat jako garáž, když není v katastru uvedena jako garáž. U garáží neevidovaných v katastru nemovitostí se nic nemění.
   
 4. UŽIVATEL POZEMKU, KTERÝ VLASTNÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD (SPÚ)
  Užíváte pozemek, který je v majetku SPÚ, a nemáte s tímto úřadem uzavřenu nájemní nebo pachtovní smlouvu?
  Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívaný pozemek. Uživatel pozemku ve vlastnictví ČR, ke kterému má právo hospodaření Státní pozemkový úřad, užívající pozemek například na základě dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci, má nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat daň z tohoto pozemku.
   
 5. UŽIVATEL NEMOVITÉ VĚCI, KTEROU VLASTNÍ ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH (ÚZSVM)
  Užíváte pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku ÚZSVM, tj. máte s úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu nebo užíváte nemovitou věc bez smlouvy?
  Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívanou nemovitou věc. Uživatel pozemku, budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), které vlastní ÚZSMV, je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí.
   
 6. UŽIVATEL BUDOVY NEBO JEDNOTKY, JEJÍŽ VLASTNÍK NENÍ ZNÁM
  Užíváte stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám?
  Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat tuto stavbu nebo jednotku. Uživatel budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), jejíž vlastník není znám, tj. v katastru nemovitostí není vlastník uveden nebo je nedostatečně identifikován, je nově poplatníkem daně ze staveb a jednotek.
   
 7. PRONÁJEM MÍSTNOSTI V OBYTNÉM DOMĚ NEBO V JEDNOTCE
  Pronajímáte v obytném domě místnost např. turistům a zároveň poskytujete v souvislosti s tím další služby (např. úklid, vynášení odpadků, praní a převlékání lůžkovin, snídaně apod.)?
  Pokud ano, tak máte povinnost podat daňové přiznání a za tuto místnost musíte uplatnit zvýšení daně. Obdobně musí postupovat i poplatník, který přiznává jednotku pro bydlení, v níž je místnost využívaná k podnikání v oboru ubytování, tzn. místnost pronajímá a zároveň poskytuje služby.
   
 8. LESY HOSPODÁŘSKÉ POD VLIVEM IMISÍ, ZAŘAZENÉ DO PÁSMA OHROŽENÍ „A a B“
  Vlastníte pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“?
  Potom jste nově povinni podat daňové přiznání a přiznat daň bez nároku na osvobození. Nově lze nárok na osvobození přiznat pouze lesním pozemkům, tzn. pozemkům evidovaným v katastru nemovitostí v druhu lesní pozemek, na kterých se nacházejí imisní lesy „A a B“.
   
 9. OSVOBOZENÍ ZAŘÍZENÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
  Vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina?
  Pokud ano, tak si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, které slouží zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.
   
 10. OSVOBOZENÍ POZEMKŮ V NÁRODNÍM PARKU V ZÓNĚ PŘÍRODĚ BLÍZKÉ
  Vlastníte pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké?
  Pokud ano, tak si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny. Nově se osvobození vztahuje i na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.

Kdy NEMUSÍTE PODAT daňové přiznání, správce daně zohlední změny sám

 1. ZVÝŠENÍ SAZEB DANĚ
  Sazby daně z pozemků, staveb a jednotek se zvedají o 80 %. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám přepočítá daň novými sazbami a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 2. ZMĚNA KOEFICIENTŮ DLE NOVĚ VYDANÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
  Obec může stanovit nebo změnit koeficienty pro výpočet daně. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám přepočítá daň novými koeficienty a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 3. RYBNÍKY K INTENZIVNÍMU A PRŮMYSLOVÉMU CHOVU RYB NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ
  Rybník k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb není od roku 2024 předmětem daně. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad vyjme rybníky z vyměření na rok 2024 a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 4. NOVÁ SAZBA DANĚ U OSTATNÍCH NEVYUŽITELNÝCH PLOCH
  Pozemky ostatních ploch, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň, mají novou nižší sazbu daně 0,08 Kč za 1 m2. V daňovém přiznání se budou nově uvádět pod předmětem daně „W“. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 převede pozemky pod novou sazbu daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 5. NOVÉ OZNAČENÍ JINÝCH OSTATNÍCH PLOCH
  Pozemky ostatních ploch, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako jiná plocha, se v daňovém přiznání budou nově uvádět pod předmětem daně „Q“. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 převede pozemky pod nové označení daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 6. BUDOVY PRO RODINNOU REKREACI VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
  Budovy pro rekreaci a budovy tvořící jejich příslušenství se budou zdaňovat podle toho, jak jsou zapsány v katastru nemovitostí. Pokud máte v katastru nemovitostí zapsánu budovu pro rekreaci, ale v daňovém přiznání byla uvedena jinak, například jako obytný dům (H), protože jste v této budově přihlášeni k trvalému pobytu, proběhne změna sazby daně na budovu pro rodinnou rekreaci (J). Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 provede změnu sazby daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení. Pokud vlastníte rodinný dům a užíváte ho pro rekreaci nebo vlastníte stavbu neevidovanou v katastru nemovitostí a užíváte ji k rekreaci, tak se nic nemění.
   
 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ K BUDOVÁM PRO RODINNOU REKREACI (souvislost s bodem 6.)
  Obdobně jako u budov pro rodinnou rekreaci dochází ke změně sazby daně i u budov tvořící doplňkovou funkci k budovám pro rekreaci. Pokud máte v katastru nemovitostí zapsánu budovu pro rekreaci, a dále vlastníte budovu tvořící příslušenství k této budově, ale v daňovém přiznání jste je uváděli jinak, například jako obytný dům (H) a příslušenství k obytnému domu (I), dojde ke změně sazby daně na budovu pro rodinnou rekreaci (J) a na budovu tvořící příslušenství k této budově (K). Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 provede změnu sazby daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 8. BUDOVY PRO RODINNOU REKREACI – nastavení formálního stavu zdanění dle zápisu v katastru nemovitostí (souvislost s bodem 6., změna na předmět daně „P“)
  Pokud máte v katastru nemovitostí zapsanou stavbu jinak než budova pro rekreaci nebo rodinný dům, např. jako jinou stavbu, ale v daňovém přiznání jste ji uváděli jako budovu pro rekreaci (J), proběhne změna sazby daně na ostatní zdanitelnou stavbu (P). Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 provede změnu sazby daně a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 9. SKLÁDKY ODPADU A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  Zrušením většiny bodů osvobození vztahující se k nakládání s odpady dojde ke zdanění dosud osvobozovaných pozemků a staveb sloužících výlučně odpadovému hospodářství. Pokud jste si osvobozovali pozemky, stavby nebo jednotky z titulu toho, že slouží odpadovému hospodářství, zaniká Vám osvobození. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 ukončí osvobození a sdělí Vám novou výši daně v termínu pro její placení.
   
 10. ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ CELKOVÉ DANĚ ZA SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL NA NEMOVITÉ VĚCI
  Mění se minimální výše celkové daně za spoluvlastnický podíl. Pokud jste dosud platili z důvodu přiznání spoluvlastnického podílu na nemovité věci 50 Kč, tak nově budete platit 90 Kč. Daňové přiznání z důvodu této změny podávat nemusíte. Finanční úřad Vám na rok 2024 vyměří daň ve výši 90 Kč a sdělí Vám tuto novou výši daně v termínu pro její placení.