Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

28. 5. 2021

Na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb.“), došlo mimo jiné k novelizaci § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), který upravuje místní koeficient. S ohledem na tuto změnu Generální finanční ředitelství připravilo toto doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, aby předešlo nejasnostem a chybám při zpracování obecně závazných vyhlášek správci daně.

Na základě zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb.“), došlo mimo jiné k novelizaci § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), který upravuje místní koeficient. S ohledem na tuto změnu Generální finanční ředitelství připravilo toto doporučení pro obce při vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí, aby předešlo nejasnostem a chybám při zpracování obecně závazných vyhlášek správci daně.

Úvodem je třeba uvést, že obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou modifikovat výši daně z nemovitých věcí, a to stanovením či úpravou příslušných koeficientů. Obecně závaznou vyhlášku vydává obec na základě zmocnění zákona o dani z nemovitých věcí, a to v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“).

Doporučení Generálního finančního ředitelství

Obec může stanovit mimo jiné koeficienty podle § 6, § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitých věcí nejen na celou obec, ale i na jednotlivé části obce. Pod pojmem "jednotlivá část obce" tak lze dle důvodové zprávy k zákonu č. 609/2020 Sb., rozumět jak katastrální území, tak jinou část obce jednoznačným a nezaměnitelným způsobem vymezenou, např. uvedením názvu části obce, názvem ulice, parcelními čísly pozemků nebo stavbami s číslem popisným či evidenčním, vždy s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém se tyto nemovité věci nacházejí. Přesná identifikace jednotlivé části obce má nesporně svůj význam, a to jak pro poplatníka daně z nemovitých věcí, tak pro správce daně, a rovněž pro obec, neboť ve výsledku má dopad na správné stanovení daně z nemovitých věcí.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme pro tyto případy, kdy se obec rozhodne pro stanovení či úpravu koeficientu pro jednotlivé části obce, aby obec jednotlivé části obce jednoznačně vymezila.

Nejvhodnějším řešením je vymezit část obce, kde se uplatní příslušný koeficient, dle katastrálních území. Výčet katastrálních území s příslušným koeficientem uvede obec do vyhlášky. Pakliže bude chtít obec stanovit koeficient v části obce, která neodpovídá katastrálnímu území, měla by toto území jednoznačně vymezit

 1. výčtem jednotlivých parcelních čísel nebo
 2. formou zakreslení v mapě, která by měla být nedílnou přílohou obecně závazné vyhlášky.

1) Vymezení části obce výčtem jednotlivých parcelních čísel

Z důvodu jednoznačnosti vymezení části obce doporučujeme vymezení části obce výčtem jednotlivých parcelních čísel. V těchto případech by obecně závazná vyhláška měla obsahovat přílohu, ve které budou tyto jednotlivé části obce vymezeny výčtem parcelních čísel dotčených pozemků daného katastrálního území s uvedením příslušného koeficientu. Z důvodu snížení počtu možných nejasností při zpracování obecně závazných vyhlášek doporučujeme vydávat vyhlášku včetně příloh, které specifikují části obce s jednotlivými koeficienty, v tomto formátu a struktuře:

A. Soubor s koeficienty podle § 6 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky) vymezenými na část obce

Formát: txt, csv

Název souboru:

 • Kód obce_zdaňovací období_paragraf(6)_datum(ddmmrrrr)

Struktura souboru:

 • Hlavičková věta výčtu – (uvedena v souboru 1-krát) s atributy
  • Typ věty = H - hlavičková
  • Zdaňovací období
  • Číslo obce
 • Detailní věta výčtu:
  • Typ věty = D - detailní
  • Číslo katastrálního území
  • Kmenové číslo parcelní
  • Podlomení parcelního čísla – pokud není, ponechte položku prázdnou
  • Druh číslování parcel – pokud se jedná o stavební parcelu při dvojí číselné řadě (v katastru se parcela označuje předponou „st.“), uveďte do sloupce „st.“. Pokud v daném katastrálním území nejsou dvě číselné řady, ponechte sloupec prázdný
  • Výše koeficientu.
 • Kontrolní věta:
  • Typ věty = K - kontrolní
  • Počet záznamů v souboru.

Oddělovač: znak „|“ (svislá čára – na klávesnici Alt Gr + w)

Vzor souboru koeficientů podle § 6 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí (pozemky):

Název souboru:
556343_2022_6_01102021.csv
Obsah souboru:
H|2022|556343
D|651320|77||st.|1,4
D|651320|63|3||1,4
D|651320|63|6||1,4
D|651320|63|7||1,4
K|4

B. Soubor s koeficienty podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí (zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro bydlení) vymezenými na část obce

Formát: txt, csv

Název souboru:

 • Kód obce_zdaňovací období_paragraf(11)_datum(ddmmrrrr)

Struktura souboru:

 • Hlavičková věta výčtu – (uvedena v souboru 1-krát) s atributy
  • Typ věty = H - hlavičková
  • Zdaňovací období
  • Číslo obce
 • Detailní věta výčtu:
  • Typ věty = D - detailní
  • Číslo katastrálního území
  • Kmenové číslo parcelní
  • Podlomení parcelního čísla – pokud není, ponechte položku prázdnou
  • Druh číslování parcel – pokud se jedná o stavební parcelu při dvojí číselné řadě (v katastru se parcela označuje předponou „st.“), uveďte do sloupce „st.“. Pokud v daném katastrálním území nejsou dvě číselné řady, ponechte sloupec prázdný
  • Druh nemovité věci – S = stavba, J = jednotka, V =obojí
  • Výše koeficientu.
 • Kontrolní věta:
  • Typ věty = K - kontrolní
  • Počet záznamů v souboru.

Oddělovač: znak „|“ (svislá čára – na klávesnici Alt Gr + w)

Vzor souboru koeficientů podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí (zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro bydlení):

Název souboru:
556343_2022_11_01102021.csv
Obsah souboru:
H|2022|556343
D|651320|77||st.|S|1,4
D|651320|63|3||S|1,4
D|651320|63|6||J|1,4
D|651320|63|7||J|1,4
K|4

C. Soubor s koeficienty podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí (místní koeficient) vymezenými na část obce

Formát: txt, csv

Název souboru:

 • Kód obce_zdaňovací období_paragraf(12)_datum(ddmmrrrr)

Struktura souboru:

 • Hlavičková věta výčtu – (uvedena v souboru 1-krát) s atributy
  • Typ věty = H - hlavičková
  • Zdaňovací období
  • Číslo obce
 • Detailní věta výčtu:
  • Typ věty = D - detailní
  • Číslo katastrálního území
  • Kmenové číslo parcelní
  • Podlomení parcelního čísla – pokud není, ponechte položku prázdnou
  • Druh číslování parcel – pokud se jedná o stavební parcelu při dvojí číselné řadě (v katastru se parcela označuje předponou „st.“), uveďte do sloupce „st.“. Pokud v daném katastrálním území nejsou dvě číselné řady, ponechte sloupec prázdný
  • Výše koeficientu.
 • Kontrolní věta:
  • Typ věty = K - kontrolní
  • Počet záznamů v souboru.

Oddělovač: znak „|“ (svislá čára – na klávesnici Alt Gr + w)

Vzor souboru koeficientů podle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí (místní koeficient):

Název souboru:
556343_2022_12_01102021.csv
Obsah souboru:
H|2022|556343
D|651320|77||st.|3,3
D|651320|63|3||3,3
D|651320|63|6||2,5
D|651320|63|7||2,5
K|4

Upozorňujeme, že v případě, kdy obec vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví koeficienty na část obce výčtem jednotlivých parcelních čísel, je vhodné z důvodu změn v katastru nemovitostí vyhlášku každý rok pravidelně novelizovat.

2) Vymezení části obce formou zakreslení v mapě

V případě, že obci nevyhovuje vymezení části obce výčtem jednotlivých parcelních čísel formou přílohy vyhlášky, doporučujeme vymezení části obce zakreslením v mapě, které musí být přílohou obecně závazné vyhlášky. Takovéto vymezení části obce zakreslením v mapě musí respektovat hranice parcel, aby nedošlo k tomu, že hranice části obce bude procházet jedním pozemkem. V daném případě by došlo k uplatnění zásady „in dubio mitius“ (v pochybnostech mírněji) a došlo by k uplatnění nižšího koeficientu pro daný pozemek. Dále doporučujeme, aby obec při zasílání obecně závazné vyhlášky správci daně k této vyhlášce připojila soubor, ve kterém budou tyto jednotlivé části obce vymezeny konkrétním způsobem, ideálně výčtem všech parcelních čísel pozemků s příslušným koeficientem tak, aby mohl správce daně následně jednoznačně identifikovat nemovité věci nacházející se v jednotlivých částech obce a přiřadit k nim koeficient stanovený obecně závaznou vyhláškou. Vymezení části obce s příslušným koeficientem by mělo být uvedeno v souboru ve výše uvedeném formátu a struktuře. Soubor s vymezením jednotlivých částí obce je možné zaslat po dohodě se správcem daně i dodatečně v předem dohodnutém termínu, aby jej správce daně stihl zpracovat.

V případě, že se obec rozhodne vymezit část obce formou zakreslení v mapě, které je přílohou obecně závazné vyhlášky, doporučujeme, aby i v následujících letech po dobu platnosti vyhlášky obec pravidelně zasílala optimálně do 30. 11. zdaňovacího období aktualizované soubory, ve kterých budou tyto jednotlivé části obce vymezeny výčtem všech parcelních čísel pozemků dle aktuálního stavu v katastru nemovitostí s příslušným koeficientem dle struktury uvedené v bodu 1). I tento soubor s vymezením jednotlivých částí obce je možné zaslat po dohodě se správcem daně v předem dohodnutém termínu, aby jej správce daně stihl zpracovat.

Jak části obce nevymezovat

Z důvodu jednoznačné identifikace nemovité věci nedoporučujeme vymezení koeficientů přiřazením koeficientů k jednotlivým číslům popisným či ulicím v obci, ale vymezení části obce výše uvedenými způsoby.

Při stanovení koeficientů je třeba zvýšené pozornosti v případech, kdy se stavba nachází na dvou a více parcelních číslech v dané obci, aby nedošlo ke stanovení různých koeficientů pro jednotlivé pozemky pod danou stavbou. V daném případě by došlo k uplatnění zásady „in dubio mitius“ (v pochybnostech mírněji) a došlo by k uplatnění nižšího koeficientu.

Toto doporučení je v souladu s Metodickým doporučením k činnosti územních samosprávných celků - Tvorba obecně závazných vyhlášek Úprava daně z nemovitých věcí vydaným Ministerstvem vnitra České republiky.

Do kdy může obec vydat obecně závaznou vyhlášku?

Ustanovení § 16a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí ukládá obci povinnost zasílat správci daně obecně závazné vyhlášky, které obec vydává v samostatné působnosti a které mají vliv na výši daňové povinnosti. Obecně závazná vyhláška vydaná obcí podle § 4 odst. 1 písm. v) a x), § 6, § 9 odst. 1 písm. w), § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitých věcí musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná. Obec je povinna zaslat obecně závaznou vyhlášku v jednom vyhotovení správci daně do pěti dnů ode dne nabytí její platnosti.

Vyhlášení obecně závazné vyhlášky se dle § 2 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC“) děje jejich zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“) jakožto informačním systému veřejné správy.

Obecně závazné vyhlášky nabývají v souladu s § 4 odst. 1 zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC platnosti jejich zveřejním ve Sbírce právních předpisů. Platnost obecně závazné vyhlášky znamená, že se obecně závazná vyhláška stala součástí právního řádu. Obecně závazná vyhláška nabývá platnosti vyhlášením, které se provádí zveřejněním obecně závazné vyhlášky ve Sbírce právních předpisů (až na výjimky, kdy je z důvodu překážky bránící zveřejnění obecně závazné vyhlášky ve Sbírce právních předpisů využito náhradního způsobu vyhlášení zveřejněním na úřední desce obecního úřadu). Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na tomto odkazu:
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim-pro-vydavani-obecne-zavaznych-vyhlasek.aspx

Jaké koeficienty může obec upravit či stanovit obecně závaznou vyhláškou?

1. Koeficient u stavebního pozemku (F)

Obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou upravit koeficient pro stanovení výsledné sazby daně z pozemků dle § 6 odst. 4 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí. Tento koeficient upravuje sazbu daně u stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely zákona o dani z nemovitých věcí rozumí zdanitelnou stavbou nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo která bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a to v rozsahu výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) zákona o dani z nemovitých věcí. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

Zákon o dani z nemovitých věcí stanovuje koeficient v závislosti na velikosti obce (počtu jejích obyvatel podle posledního sčítání lidu), kde se zdanitelná nemovitá věc nachází. Koeficienty jsou následující:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze;

Koeficient může obec pro jednotlivé části obce zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie, přitom nejvyšší koeficient 4,5 lze zvýšit na 5.

2. Koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek pro bydlení (H, I, R, Z)

Obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou upravit koeficient pro stanovení výsledné sazby daně ze staveb a jednotek stanovený v § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí. Tento koeficient upravuje sazbu daně u

 • budovy obytného domu (rodinný dům, bytový dům, objekt k bydlení atd.)
 • ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy (kůlny, altány, stodoly atd.)
 • ostatní zdanitelné jednotky (byt, nebytový prostor, který neslouží pro podnikání, např. ateliér, sklep, komora, ubytovací jednotka atd.)

Tento koeficient zákon o dani z nemovitých věcí stanovuje v závislosti na velikosti obce (počtu jejích obyvatel podle posledního sčítání lidu), kde se zdanitelná nemovitá věc nachází. Koeficienty jsou následující:

 • 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
 • 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
 • 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
 • 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
 • 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
 • 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
 • 4,5 v Praze;

Koeficient může obec pro jednotlivé části obce zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie, přitom nejvyšší koeficient 4,5 lze zvýšit na 5.

3. Koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek sloužících pro podnikání (M, N, O, S, T, U)

Obec může dále podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí obecně závaznou vyhláškou stanovit, že se základní sazba daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek užívaných k podnikání násobí koeficientem 1,5. Koeficient se tedy stanovuje pro výše uvedené druhy zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek na území celé obce.

4. Koeficient u zdanitelných staveb pro rodinnou rekreaci (J, K)

Obec může také podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí obecně závaznou vyhláškou stanovit, že se základní sazba daně ze staveb a jednotek u

 • budovy pro rodinnou rekreaci a
 • budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci
 • budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám

násobí koeficientem 1,5. Koeficient se tedy stanovuje pro výše uvedené druhy zdanitelných staveb na území celé obce.

5. Koeficient u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek garáží (L, V)

Obec může v neposlední řadě podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí obecně závaznou vyhláškou stanovit, že se základní sazba daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů a zdanitelných jednotek, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, násobí koeficientem 1,5. Koeficient se tedy stanovuje pro výše uvedené druhy zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek na území celé obce.

6. Místní koeficient

Od 1. ledna 2021 na základě zákona č. 609/2020 Sb. je obec oprávněna podle ustanovení § 12 zákona o dani z nemovitých věcí stanovit obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Oproti právní úpravě platné do 31. prosince 2020 došlo k tomu, že místní koeficient je možné nově stanovit i pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce a v rozmezí 1,1 až 5. Dle právní úpravy platné do 31. prosince 2020 bylo možné stanovit místní koeficient pouze pro všechny nemovité věci na území celé obce a pouze ve výši 2, 3, 4, a 5.

Místním koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, tj. pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Kde zjistím aktuální koeficienty pro danou obec?

Koeficienty pro příslušné zdaňovací období lze vyhledat v aplikaci Vyhledání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí, která je dostupná na tomto odkazu: https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces.

Jak zjistím, o kolik se změní daň, když obec vydá novou vyhlášku a změní koeficient?

V případě, že vedení obce potřebuje zjistit, jaké daňové dopady budou mít plánované změny koeficientů, mohou se obrátit na jednotlivé (krajské) finanční úřady s požadavkem na poskytnutí podkladů pro zjištění výše daně po zavedení či změně koeficientu. Kontakty na jednotlivé finanční úřady jsou dostupné na tomto odkazu: 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organy-financni-spravy/financni-urady

Vysvětlivky:

F – stavební pozemek – pouze pro účely daně z nemovitých věcí se jedná o pozemky uvedené v § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitých věcí. Pod tímto druhem pozemku bude pozemek zařazen až do doby, než se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy,

H – budova obytného domu – rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti

I – ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu - např. prádelna, kůlna, stavba k chovu drobného domácího zvířectva apod.

J – budova pro rodinnou rekreaci včetně budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci – chata, rekreační domek, rekreační chalupa, nebo budova, jejíž charakter užívání odpovídá rodinné rekreaci. Tyto stavby byly dříve označovány jako stavby pro individuální rekreaci, resp. rodinné domy využívané pro individuální rekreaci. Jedná se o tytéž stavby a změna jejich označení nemá vliv na stanovení daně

K – budova plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci – stavba, tvořící příslušenství budovy pro rodinnou rekreaci, např. kůlna, bývalý chlév, stodola apod.

L – garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu – garáž, která není součástí budovy obytného domu (není vestavěná ani není přístavbou k budově obytného domu)

Zdanitelné stavby, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části staveb nebo, nemají-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby, je užívaná k podnikání nebo zdanitelné stavby zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů – podle druhu podnikání, k němuž slouží, se zdanitelné stavby dělí na užívané pro:

M – podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství

N – podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě

O – ostatní druhy podnikání

P – ostatní zdanitelná stavba – zdanitelná stavba, kterou nelze zařadit pod žádný z výše uvedených druhů zdanitelných staveb. Jedná se např. o budovy škol, zdravotnických zařízení, některé památkové objekty, některé církevní budovy atd.

Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná:

R – pro bydlení (byt)

S – pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství

T – pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě

U – pro ostatní druhy podnikání

V – jako garáž

Z – ostatní zdanitelná jednotka – jednotka, kterou nelze zařadit pod žádný z výše uvedených druhů jednotek (například ubytovací jednotky nebo ateliéry, které nejsou využívány k podnikání)