Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k formě podávání daňových přiznání k majetkovým daním v návaznosti na ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

22. 1. 2015

Od 1. ledna 2015 je účinná změna zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), zakotvená v ustanovení § 72 odst. 4, podle které, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání učinit pouze elektronicky - datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tato změna se týká pouze vybraných podání, jejichž formát a struktura požadované a zveřejněné správcem daně jsou způsobilé k elektronickému podání. Prakticky tak tato povinnost dopadá na podání, která jsou v daném formátu a struktuře k dispozici na daňovém portálu (www.daneelektronicky.cz) v sekci Elektronická podání pro finanční správu → Elektronické formuláře (tzv. „EPO podání“). Pokud k některému tiskopisu nebyl zveřejněn formát a struktura datové zprávy (tj. neexistuje ve formě EPO podání), nevztahuje se na jeho podání povinnost podle ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu.

U majetkových daní se jedná o tyto tiskopisy:

  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
  • přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • přiznání k dani darovací
  • přiznání k dani dědické
  • dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí
  • zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí

U uvedených tiskopisů se v současné době neuvažuje o zavedení EPO podání. Všechna tato shora uvedená podání lze proto podat i v listinné podobě a na tyto tiskopisy se nevztahuje sankce podle ustanovení § 247a odst. 2 daňového řádu, tedy pokuty ve výši 2000 Kč.

Upozornění:
Formulář řádného, dodatečného či opravného přiznání k dani z nemovitých věcí je zveřejněn ve formě EPO podání a daňové subjekty, na něž se vztahuje ustanovení § 72 odst. 4 daňového řádu, jsou proto povinny podat jej datovou zprávou.