Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

25. 9. 2020

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Na základě účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy, došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v následujících případech:

Daň z nabytí nemovitých věcí je zrušena ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vzniknou dne 26. 9. 2020 a později.

Dále se podle přechodných ustanovení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na ty případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly v prosinci roku 2019 a později, nebo v tomto měsíci nebo v následujících měsících došlo k nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která není evidována v katastru nemovitostí, a lhůta pro podání daňového přiznání tak uplynula dnem 31. 3. 2020 a později. K prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), se nepřihlíží.

Poplatníkům, kteří v uvedených případech daň uhradili a kterým vznikne v souvislosti se zrušením daně vratitelný přeplatek, vrátí případný vratitelný přeplatek na dani z nabytí nemovitých věcí správce daně v souladu s daňovým řádem pouze na základě poplatníkem podané žádosti. Žádost o vrácení přeplatku se podává u místně příslušného správce daně. Musí se jednat o podání v souladu s ustanovením § 71 daňového řádu, které lze podat písemně či elektroniky (v případě písemného podání postačí prostý dopis s vlastnoručním podpisem).

Žádost o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí můžete vyplnit i prostřednictvím webové aplikace.

Poplatníci, kterých se zrušení daně týká a kteří dosud nepodali daňové přiznání ani daň neuhradili, nemají již vůči správci daně žádné povinnosti.

Pro daňová řízení, na která se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nevztahuje, tedy v případech, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplynula v únoru 2020 (konkrétně dne 2. března 2020, neboť poslední den lhůty byla sobota) a dříve, resp. vklad práva do katastru nemovitostí proběhl do konce listopadu 2019, se použije znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, platné přede dnem účinnosti zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy. V těchto případech daň z nabytí nemovitých věcí nezaniká a je nutné podat daňové přiznání a uhradit daň, pokud tak poplatníci již neučinili.

Předem je třeba upozornit, že u případů, na které se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nevztahuje, se nejedná o situaci, na základě které by bylo možné daň prominout z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, a taktéž se nejedná o mimořádnou událost, na jejímž základě by bylo možné prominout daň.

Vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí poplatníkům:

V případě, že poplatník uhradil zálohu na daň nebo daň a týká se ho zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, je třeba podat žádost o vrácení přeplatku, a to v souladu s § 155 daňového řádu. Pro vrácení přeplatku na dani je stanovena 30-ti denní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku. Přeplatek lze vrátit pouze v případě, že u poplatníka není evidován nedoplatek. V případě existence nedoplatku se přeplatek nebo jeho část použije na jeho úhradu.

Pokud bylo zároveň podáno daňové přiznání, správce daně řízení v dané věci zastaví.

V situaci, že záloha na daň ani daň nebyly uhrazeny a nebylo podáno daňové přiznání (například z důvodů vyplývajících z daňových opatření vydaných v souvislosti se zamezením šíření viru COVID-19) a poplatníka se týká zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, není potřeba činit žádné kroky.

Příklady:

 1. Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v únoru 2020. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v únoru 2020 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán 30. března 2020. S ohledem na opatření proti šíření viru COVID-19 jsem mohl daňové přiznání podat a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020. Nyní jsem slyšel, že daň byla zrušena. Mám ji platit?

  Na Váš případ se vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud jste daň ještě nezaplatil a nepodal daňové přiznání, nemusíte již nyní činit žádné kroky. V daném případě nemusíte podávat daňové přiznání ani daň platit.

 2. Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v dubnu 2020. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v květnu roku 2020 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v červnu 2020. Daňové přiznání jsem podal v červnu a daň uhradil. Jak mám nyní postupovat?

  Na Váš případ se vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Pokud jste daň již zaplatil a chcete uhrazenou daň vrátit, je potřeba podat žádost o vrácení přeplatku, protože v daném případě nedochází k vrácení daně z moci úřední. Žádost o vrácení přeplatku je nutné podat v souladu s § 71 daňového řádu, tj. písemně (nejlépe formou dopisu adresovaného příslušnému finančnímu úřadu), ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Žádost nemá přesně požadovanou podobu, je ale v ní třeba uvést Vaši identifikaci (jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, adresu trvalého bydliště) a jakým způsobem chcete přeplatek vrátit (např. číslo účtu). Pokud budete podávat žádost v listinné podobě, nesmíte ji zapomenout podepsat.

 3. Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Podal jsem daňové přiznání v březnu 2020, ale daň jsem neuhradil. Vztahuje se na mě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musím ještě daň platit?

  Ze znění zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy, vyplývá, že se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020 a později, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Vašeho případu se tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, a proto nemáte vůči správci daně již žádné povinnosti. Správce daně zastaví řízení ve věci Vámi podaného daňového přiznání.

 4. Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v listopadu 2019. Podal jsem daňové přiznání v únoru 2020, ale daň jsem neuhradil. Vztahuje se na mě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musím ještě daň platit?

  Ze znění zákona č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění se a zrušují další související právní předpisy, vyplývá, že se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí nevztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne před 31. březnem 2020, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v listopadu 2019 a dříve.

  Vašeho případu se tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí netýká, proto máte i nadále povinnost zaplatit daň ve lhůtě stanovené zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 25. 9. 2020.

  V případě tíživé sociální či ekonomické situace můžete požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/Informace-k-moznosti-pozadat-o-poseckani-uhrady-dane-z-nabyti-nemovitych-veci-8405.