Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě

25. 6. 2020

V souvislosti s účinností novely zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána pod číslem 264/2019 Sb., došlo počínaje 1. 11. 2019 ve všech případech, kdy právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly od 1. 11. 2019, k rozšíření osvobození podle § 7 zákonného opatření i na první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě.

Finanční správa České Republiky (dále jen „Finanční správa ČR“) bude i v případech, kdy došlo k nabytí bytové jednotky v rodinném domě od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2019, ve své správní praxi respektovat rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) sp. zn. 4 Afs 89/2020 – 44 ze dne 24. 6. 2020. Při posuzování osvobození podle § 7 zákonného opatření ve znění do 31. 10. 2019, tak bude nově vycházet z předpokladu, že se osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí vztahuje i na první úplatné nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, a to při splnění všech dalších podmínek uvedených v § 7 zákonného opatření.

Nejvyšší správní soud při posuzování této otázky dospěl k závěru, že neuvedení bytových jednotek v rodinných domech ve výčtu nemovitostí osvobozených od daně z nemovitých věcí představuje opomenutí zákonodárce, přičemž z ničeho nevyplývá úmysl zákonodárce tyto nemovité věci z osvobození od daně vyloučit. Absenci úpravy týkající se osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u bytových jednotek v rodinných domech je podle Nejvyššího správního soudu nutné vnímat jako neúplnost právního řádu představující mezeru, kterou je třeba zaplnit. Nejvyšší správní soud tuto mezeru v zákoně uzavřel analogickou aplikací zákonného opatření na případy prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.

Vzhledem k důvodům uvedeným v citovaném rozsudku je závěry NSS možné aplikovat včetně jejich temporálních účinků pouze do budoucna, tj. na případy, kdy nebylo dosud ukončeno daňové řízení. Bude se jednat o všechny případy, ve kterých nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci ve lhůtě pro vyměření daně svá práva uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání.

Ve všech znovu projednávaných případech nebo neukončených případech je správce daně povinen ověřit i splnění dalších podmínek pro přiznání osvobození uvedených v § 7 zákonného opatření.