Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro poplatníky daně z hazardních her ke změnám v daňových zákonech od 1. dubna 2019

2. 4. 2019

V souvislosti s vyhlášením zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve Sbírce zákonů, dochází s účinností od 1. dubna 2019 ke změnám ve znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Finanční správě“), a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních her).

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. h) zákona o Finanční správě se nově od 1. dubna 2019 stávají všichni poplatníci daně z hazardních her vybranými subjekty pro účely správy daně z hazardních her. Příslušným správcem daně pro správu daně z hazardních her je podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o Finanční správě Specializovaný finanční úřad. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby veškerá podání poplatníků a dalších osob zúčastněných na správě daní, týkající se daně z hazardních her, byla od 1. dubna 2019 činěna vůči Specializovanému finančnímu úřadu. Uvedené se týká také každého, kým je provozována hazardní hra bez základního povolení nebo ohlášení, je-li k jejímu provozování takového základního povolení či ohlášení potřeba. U ostatních daní se příslušnost správce daně určuje podle dosavadních obecných pravidel.

Od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 se mění také způsoby výpočtu dílčích základů daně, stanovené v ustanovení § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona o dani z hazardních her. Nově je podle ustanovení § 3 odst. 1 dílčí základ daně hazardních her (uvedených pod písmenem a) až písmenem h)) tvořen částkou, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje součet úhrnu vyplacených výher a úhrnu vrácených vkladů. Na rozdíl od předchozí úpravy se vrácený vklad zohlední ve zdaňovacím období, ve kterém byl vrácen, a nikoliv v tom období, ve kterém byl přijat vklad, který je vrácen. Část dílčího základu daně z hazardní hry provozované dálkovým způsobem prostřednictvím internetu, při které mezi sebou hrají účastníci hazardní hry s bydlištěm na území České republiky s účastníky, kteří nemají bydliště na území České republiky, je nově tvořen rozdílem:

  • součinu částky, o kterou úhrn přijatých vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher, a podílu (a) úhrnu přijatých vkladů tuzemských hráčů a (b) úhrnu všech přijatých vkladů od všech hráčů, a
  • úhrnu vkladů vrácených tuzemskému hráči.

U vkladů přijatých před nabytím účinnosti nového znění příslušných ustanovení zákona o dani z hazardních her, které budou vráceny po nabytí účinnosti nového znění příslušných ustanovení zákona o dani z hazardních her, bude poplatník postupovat již podle tohoto nového znění, tj. vrácení vkladu se neprojeví ve zdaňovacím období, v němž byl tento vklad přijat, nýbrž v tom zdaňovacím období, v němž byl vrácen.

Další změna se týká živé hry provozované formou turnaje, kdy z každého turnaje je nově možné za všechna zdaňovací období zohlednit při určení základu daně z hazardních her vyplacené výhry pouze do výše 95 % vkladů přijatých do turnaje od jeho účastníků. Tato změna, zakotvená v ustanovení § 3 odst. 3 zákona o dani z hazardních her, se aplikuje na všechny turnaje živé hry, do nichž byl alespoň jeden vklad přijat po 31. březnu 2019.

Poslední změnou, která se týká poplatníků daně z hazardních her, je nově přidané ustanovení § 3 odst. 5 zákona o dani z hazardních her, upravující přepočet cizí měny na českou měnu pro účely základu daně z hazardních her. Poplatník daně z hazardních her použije pro takový případ způsob určení kurzu podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.