Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k dani z hazardních her

24. 8. 2016

podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, účinnému od 1. 1. 2017

I. Obecně

Dne 15. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů částce 71 publikovány nové zákony, které přinášejí komplexní revizi celého právního rámce regulace hazardních her. Jedná se o zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „ZDHH“) a souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny z nových zákonů zavádějí do dvou desítek dalších předpisů. Tyto zákony (s výjimkou několika ustanovení) nabydou účinnosti 1. ledna 2017. Cílem ZDHH, který navazuje na novou právní úpravu provozování hazardních her a tvoří s ní nedílný celek, je mimo jiné i řádné zdanění všech forem hazardu.

II. Poplatník daně

Poplatníkem daně z hazardních her (dále jen „DHH“) je provozovatel hazardní hry (ať už tuzemský nebo zahraniční), a to jak ten, který je držitelem základního povolení nebo ohlásil hazardní hru (legální provozovatel), tak ten, který hazardní hru provozuje, aniž by byl držitelem základního povolení nebo hru ohlásil (nelegální provozovatel).

III. Předmět daně

Předmětem DHH je obecně provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníky hazardní hry. Do předmětu DHH jsou zahrnuty jak hry provozované prostřednictvím internetu, tak hry provozované jinak. Předně musí jít o hazardní hru, ke které je třeba základní povolení podle zákona o hazardních hrách (jde o loterie, kursové sázky, totalizátorovou hru, bingo, technickou hru a živou hru), nebo která má být podle tohoto zákona ohlášena (jde o tomboly, u nichž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč a turnaje malého rozsahu). Provozování tomboly, u níž výše herní jistiny činí 100 000 Kč a méně, předmětem daně není.

Provozováním hazardní hry se podle ZHH rozumí vykonávání činností potřebných pro vlastní realizaci hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry.

Předmětem DHH je pouze takové provozování uvedených hazardních her, ke kterému dochází na území České republiky. Hazardní hra tedy musí být buď fyzicky provozována na území České republiky, nebo v případě hazardní hry provozované prostřednictvím internetu musí být toto provozování alespoň z části zaměřeno na český trh, tedy na účastníky hazardní hry s bydlištěm v České republice. Je zde tedy promítnut princip teritoriality zdanění provozování hazardních her.

IV. Výpočet daně

DHH je součtem dílčích daní za jednotlivé druhy hazardních her.

Pro výsledný výpočet daně je tedy nutné nejprve vypočítat dílčí základy daně a dílčí daně pro jednotlivé druhy hazardních her, které poplatník v daném zdaňovacím období provozoval. Dílčí základ se určuje vždy na tzv. principu in-out, tj. je jím rozdíl mezi přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými výhrami u toho kterého druhu hazardní hry, tj. u loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, technické hry, živé hry, tomboly či turnaje malého rozsahu. Dílčí daň se vypočte jako součin dílčího základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a příslušné sazby daně.

Vkladem se podle zákona o hazardních hrách rozumí jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména jedna nebo více sázek nebo, další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře. Vkladem je např. částka zaplacená za vstup do kasina, vkladem je rovněž provize zaplacená provozovateli hazardní hry za to, že umožní hráčům hrát hazardní hru mezi sebou.

Pro účely určení dílčího základu daně se zohledňují pouze přijaté vklady, které nejsou účastníkovi hry vráceny, a pouze skutečně vyplacené výhry.

V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu je speciálně upraven dílčí základ (jakékoli) hazardní hry, při které mezi sebou hrají tuzemští hráči (účastníci hazardní her) a zahraniční hráči (osoby, které se k účasti na hazardní hře registrovaly nebo zaplatily vklad, a které nemají bydliště na území České republiky). Cílem ustanovení je zajistit, aby do základu daně vstupovala jen poměrná část tzv. in-outu připadající na tuzemské hráče, čehož je docíleno pomocí poměru vkladů od tuzemských hráčů a všech vkladů do příslušné hazardní hry. Je tak zachován princip zdanění podle místa spotřeby.

Výhradně pro účely stanovení daně z technických her upravuje ZDHH minimální dílčí daň, která nahrazuje dosavadní pevnou část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Rozhodujícím kritériem pro stanovení minimální dílčí daně z technických her (dále jen „minimální daň“) je počet herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení, přičemž je podstatné, zda tyto herní pozice byly povolením k umístění herního prostoru povoleny alespoň jeden den v daném zdaňovacím období (kalendářním čtvrtletí).

Minimální daň činí součin součtu herních pozic jednotlivých koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru a částky 9 200 Kč. Bude-li dílčí daň z technických her (tj. vypočtená jako součin dílčího základu daně z technických her zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí základ daně) nižší než minimální daň, bude dílčí daň z technické hry provozovatele rovna této minimální dani.

Sazba DHH je stanovena diferencovaně v závislosti na druhu hazardní hry a činí

 1. 23 % pro dílčí základ daně z loterií,
 2. 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,
 3. 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,
 4. 23 % pro dílčí základ daně z bing,
 5. 35 % pro dílčí základ daně z technických her,
 6. 23 % pro dílčí základ daně z živých her,
 7. 23 % pro dílčí základ daně z tombol a
 8. 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.

V. Zdaňovací období

Na rozdíl od odvodu z loterií a jiných podobných her je zdaňovacím obdobím u daně z hazardních her kalendářní čtvrtletí. Přiznání k dani z hazardních her se podává vždy do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období (např. za 1. čtvrtletí roku 2017 se přiznání podává do
25. 4. 2017).

VI. Daňové přiznání a vyměření daně

Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podání musí být tedy učiněno způsobem dle § 9 odst. 2 ZDHH, tj.:

 • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
 • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
 • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Při podání přiznání nelze užít tzv. e-tiskopisu (tj. datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu dle § 71 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Přiznání není možné učinit ani písemně nebo ústně do protokolu.

ZDHH zavádí institut samovyměření (resp. samodoměření) daně z hazardních her. Podstata samovyměření spočívá ve vyměření daně bez vydání individuálního právního aktu správce daně (tj. rozhodnutí). K vyměření nebo doměření dochází ze zákona na základě podání daňového tvrzení, ve kterém je tvrzena výše daně.

Pokud poplatník podá daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě pro jeho podání, je daň vyměřena dnem uplynutí této lhůty, a to ve výši, která je v něm tvrzena.

Nepodá-li poplatník daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě pro jeho podání, je mu dnem uplynutí této lhůty vyměřena daň ve výši 0 Kč. Proto podá-li daňové přiznání opožděně, bude se vždy jednat o dodatečné daňové přiznání a doměření daně.

VI. Rozpočtové určení daně

Rozpočtové určení DHH se realizuje prostřednictvím rozdělování tzv. celostátního hrubého výnosu daně, resp. jeho částí. Pro účely rozpočtového určení se výnos daně rozděluje na dvě části, a to na část odpovídající dílčí dani z technických her a na část odpovídající ostatním dílčím daním.

Způsob rozdělení výnosu dílčí daně z technických her se od rozdělení výnosu ostatních dílčích daní liší ze dvou důvodů: (a) s ohledem na jiný poměr, ve kterém se výnos těchto dílčích daní rozděluje mezi státní rozpočet a rozpočty obcí a (b) s ohledem na jiný způsob rozdělení části určené do rozpočtů obcí mezi jednotlivé obce, který je u dílčí daně z technických her vázán na počet povolených herních pozic v jednotlivých obcích.

Ministerstvo financí zveřejní podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem každého zdaňovacího období.

V této souvislosti je důležité uvést, že obecní a krajské úřady mají povinnost poskytnout Ministerstvu financí informaci o vydaných povoleních k umístění herního prostoru s uvedením herních pozic povolených koncových zařízení, a to zejména pro účely rozpočtového určení daně.

Část celostátního hrubého výnosu DHH ve výši dílčí daně z technických her je ze 35 % příjmem státního rozpočtu a ze 65 % příjmem rozpočtů obcí. Pro určení procenta, kterým se jednotlivé obce podílejí na tomto výnosu, se zohledňují pouze herní pozice jednotlivých povolených koncových zařízení uvedené v povolení k umístění herního prostoru.

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí. Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, se v tomto případě určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.
Příslušenství daně z hazardních her, tj. úroky z prodlení, penále a pokuty za opožděné tvrzení daně jsou příjmem státního rozpočtu.

VII. Poskytování informací obcemi

Obecní úřady jsou povinny poskytovat správci daně zejména informace o ohlášení hazardní hry a informace o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru. Dále obce poskytují jakékoli další informace získané při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her, pokud je správce daně potřebuje pro výkon správy daně z hazardních her. Například se jedná o informaci o tom, že na území obce je provozována neohlášená nebo nepovolená hazardní hra.

V případě ohlášení tomboly či turnaje malého rozsahu mají obecní úřady tuto informaci správci daně poskytnout bez zbytečného odkladu, a to zejména s ohledem na krátké zdaňovací období.

Přestože zákon o dani z hazardních her nabývá účinnosti k 1. 1. 2017, informační povinnost obcí nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. dnem 15. 6. 2016.