Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Výše daně dědické a darovací u poplatníků 1. skupiny

1. 1. 2005

Kolik činí daň dědická a daň darovací u poplatníků I. skupiny, a to v případě matky a syna. Jedná se o budoucí bezúplatné nabytí části nemovitosti v ceně 1 800 000 Kč.

Podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je od daně dědické osvobozeno bezúplatné nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině. Toto ustanovení platí, pokud byl tento majetek nabyt děděním osobami v I. skupině po nabytí účinnosti novely tohoto zákona č. 169/1998 Sb., (tj. pokud k úmrtí zůstavitele došlo 15.8.1998 a později.).

Jestliže však došlo k nabytí majetku děděním před tímto datem, postupuje se podle dřívější právní úpravy, tzn. uplatnila by se částečná osvobození movitého majetku podle tehdejší úpravy § 19 odst. 1 zákona, příp. osvobození nemovitého majetku ve smyslu § 23 odst. 2 zákona. Sazba daně dědické u poplatníků v I. skupině činila podle § 12 zákona od 1% do 5% ze základu daně s tím, že při výpočtu daně dědické se výsledná částka vynásobila koeficientem 0,5. Při základu daně 1 800 000 Kč v případě nemovitého majetku, který nepožíval výhody osvobození ve smyslu shora uvedeném, by daň dědická podle dřívější právní úpravy činila 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč a výsledná částka by se vynásobila koeficientem 0,5.

Naproti tomu u daně darovací nedošlo ke změně právní úpravy, osvobození movitého majetku u osob v I. skupině poplatníků je uvedeno v § 19 odst. 3 uvedeného zákona v platném znění.

Jde-li však o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o převod nebo přechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, je tento majetek osvobozen při prvním převodu vlastnictví od daně darovací podle § 23 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném znění. To platí i v případě nemovitého majetku, k němuž byla obnovena práva vlastníka podle § 22 zákona č. 229/1991 Sb., a § 11 a 12 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, jde-li o první převod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku.

Sazba daně darovací u osob zařazených do I. skupiny zůstala nezměněna a u nemovitého majetku (pokud nejde o majetek osvobozený od daně ve smyslu shora uvedeném) v ceně 1 800 000 Kč by daň darovací činila 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč.