Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Dotaz ke zdanění prodeje rodinného domu daní z převodu nemovitostí

31. 7. 2009

Po prodeji rodinného domu jsem podal daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí vč. všech příloh a zaplatil jsem zálohu s tím, že zbytek daně doplatím po přezkoumání finančním úřadem. Jakou lhůtu má finanční úřad k vyřízení této záležitosti.

Zdanění úplatných převodů nemovitostí je upraveno zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový zákon“).

Podle § 9 odst. 1 daňového zákona, je předmětem daně z převodu nemovitostí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem.

Pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí při úplatném převodu nemovitostí se uplatňuje ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) daňového zákona, podle něhož je základem daně cena zjištěná podle zvláštního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnou prováděcí vyhláškou ) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná nižší než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem cena sjednaná. Znalecký posudek o ceně zjištěné převáděné nemovitosti musí být zpracován dle výše uvedeného oceňovacího předpisu ve znění platném ke dni převodu vlastnického práva k nemovitosti, tj. k právním účinkům vkladu práva do katastru nemovitostí.

Poplatník je povinen sám si daň vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání i zaplatit (§ 18 odst. 2 daňového zákona).

S ohledem na shora uvedené tedy záleží na tom, zda si poplatník daňovou povinnost přiznal (vypočítal) v souladu s daňovým zákonem a ve stanovené lhůtě takto přiznanou daň i zaplatil. Pokud se daň z převodu nemovitostí uvedená v daňovém přiznání od daně z převodu nemovitostí vyměřené neodchyluje, nemusí správce daně sdělovat daňovému subjektu výsledek vyměření, pokud o to daňový subjekt výslovně nepožádá nejpozději ve lhůtě pro vyměření daně z převodu nemovitostí.

V případě, že daň nebyla poplatníkem přiznána v souladu se zákonem, správce daně o stanoveném základu daně a vyměřené dani vyrozumí daňového poplatníka platebním výměrem a takto vyměřenou daň současně předepíše. Je-li takto vyměřená daň vyšší než daň vypočtená daňovým poplatníkem v daňovém přiznání, je rozdíl splatný do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření daně.

Lhůta pro vyměření daně je stanovena v § 22 daňového zákona. Podle tohoto ustanovení daň nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.