Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti Generálního finančního ředitelství v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), tímto Generální finanční ředitelství (dále také „povinný subjekt“) zveřejňuje výroční zprávu za rok 2023 v oblasti poskytování informací.

Generální finanční ředitelství jako správní úřad s celostátní územní působností od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 InfZ. 

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí

  Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle InfZ neevidují, a proto nejsou ve výroční zprávě uvedeny.

  Celkový počet podaných žádostí o informace v roce 2023 byl 145, z čehož: 

  • 99 žádostí bylo vyřízeno sdělením,
  • žádostí bylo odloženo,
  • 8 žádostí vyřízeno odkazem na zveřejněnou informaci,
  • v případě 31 žádostí bylo rozhodnuto o odmítnutí, přičemž z uvedeného počtu se se více než v polovině řízení jednalo o dotazy metodického charakteru, které byly posouzeny jako obecné dotazy veřejnosti a řešeny mimo režim InfZ,
  • v případě 1 žádosti bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí, současně byla informace z části poskytnuta a vyřízena sdělením,
  • 2 žádosti byly vzaty zpět.
 2. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí

  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 1
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 1
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  V roce 2023 nebyl vydán žádný rozsudek, který by se týkal Generálního finančního ředitelství.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  Generálním finančním ředitelstvím nebyly v roce 2023 poskytnuty výhradní licence.

 5. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a InfZ, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností

  • počet podaných stížností: 1,
  • důvody podání a způsob vyřízení: povinný subjekt se zpozdil při vyřizování žádosti o jeden den, přičemž stížnost byla podána v den, kdy došlo k poskytnutí informací, stížnost proto byla vyřízena konstatováním, že žádost byla vypořádána opožděně.
 6. Další informace vztahující se k uplatňování InfZ

  1. Úhrada za poskytnutí informací v souladu s ustanovením § 17 InfZ

  Generální finanční ředitelství v loňském roce vyčíslilo náklady pouze v souvislosti se žádostmi o statistické údaje, které povinný subjekt nesleduje a jejichž vyhledání by bylo časově náročné. V několika případech si příprava informací vyžádala součinnost různých odborných útvarů. V roce 2023 byly vyžadovány náklady v případě 9 žádostí, k úhradě došlo ve 4 případech, přičemž celkově byla uhrazena částka 7 350 Kč.

  2. Rozhodnutí povinného subjektu jakožto nadřízeného orgánu

  Generální Generální finanční ředitelství je nadřízeným orgánem Odvolacího finančního ředitelství v případě podaných opravných prostředků podle InfZ. V roce 2023 vyřídilo Generální finanční ředitelství 2 odvolání proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství. V jednom případě odvolání zamítlo, v druhém případě rozhodnutí zrušilo, řízení zastavilo a Odvolacímu finančnímu ředitelství přikázalo poskytnout požadované informace. 

  3. Přezkumné řízení

  Od 1. 1. 2020 lze aplikovat § 16b, dle kterého je Úřad pro ochranu osobních údajů příslušný provádět přezkumná řízení rozhodnutích nadřízených orgánů.

  V roce 2023 byl zaslán 1 podnět na zahájení přezkumného řízení vůči rozhodnutí Generálního finančního ředitelství. Úřad pro ochranu osobních údajů v daném případě neshledal důvod pro jeho zahájení.