Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Generálního finančního ředitelství v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) tímto Generální finanční ředitelství zveřejňuje výroční zprávu za rok 2017 v oblasti poskytování informací.

Generální finanční ředitelství jako správní úřad s celostátní územní působností do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

 

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí

  Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle zákona o svobodném přístupu k informacím neevidují, a proto nejsou ve výroční zprávě uvedeny.

  Celkový počet podaných žádostí o informace byl v roce 2018 238 žádostí, které byly vyřízeny následovně:

  • počet poskytnutých informací: 137,
  • počet odkazů na zveřejněné informace: 29,
  • počet odložených žádostí o informace: 26,
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 43,
  • počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace: 32,
  • počet zpět vzatých žádostí: 3.

   

 2. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí

  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 16.
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 7.

   

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  Rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 11 A 152/2017 – 55, ze dne 16. listopadu 2017:

  Soud má tedy ve shodě s názorem žalovaného za to, že bylo zcela na místě omezit poskytnutí informace v podobě Metodické pomůcky č. 8/2013 k některým aspektům stanovení DPH dokazováním i Taktických postupů k některým aspektům stanovení DPH dokazováním pokynu DS-165, neboť jejich zveřejnění by mohlo vést k tomu, že daňové subjekty, u nichž je řešeno vyměření či dodatečné doměření daně z přidané hodnoty, získají informace o zcela konkrétních možných variantách postupů správce daně a bude tak zmařen účel a cíl daňové správy. Lze shrnout, že oba žalobcem požadované a napadeným rozhodnutím neposkytnuté dokumenty jsou vnitřním metodickým pokynem, který neobsahuje žádné informace týkající se výkonu veřejné správy navenek a nijak neovlivňuje právní postavení daňových subjektů. Odepření jeho poskytnutí žalobci bylo proto v souladu s § 11 odst. 1 písm. a/ zákona č. 106/1999 Sb.

  Soud neshledal v rozporu se zákonem postup správních orgánů obou stupňů, který žalovaný ve vyjádření k žalobě nazval uplatněním zásady určité „předběžné opatrnosti“. Je tomu tak proto, že pokud by všechny požadované taktické pokyny byly zveřejněny a každý by se s nimi mohl seznámit, včetně původců daňových úniků, kterých by se mohl přímo dotýkat, efektivita kontrolní činnosti finanční správy by mohla být výrazným způsobem oslabena. Pro tyto závěry soud aproboval závěr žalovaného, že nelze nalézt ani faktickou legitimitu požadavku žalobce, neboť požadované informace nejsou relevantní pro uplatňování jeho požadavku žalobce, neboť požadované informace nejsou relevantní pro uplatňování jeho práv při správě daní.

  V dané věci nebyly vynaloženy žádné náklady.

   

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  Generálním finančním ředitelstvím nebyly v roce 2017 poskytnuty výhradní licence.

 5.  

 6. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností

  • Počet stížností: 17.
  • Důvody podání a způsob vyřízení: v 10 případech vyřídilo Generální finanční ředitelství stížnost samo poskytnutím doplňující informace nebo rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti, ve 3 případech žadatel napadl výši úhrady, ve 2  případech Ministerstvo financí snížilo výši požadované úhrady a v 1 případě potvrdilo postup povinného subjektu. Nadřízený orgán dále ve 3 případech potvrdil postup povinného subjektu a v 1 případě nařídil vyřídit žádost ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

   

 7. Placené informace v souladu s ustanovením § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím

  Generální finanční ředitelství zpoplatňuje zejména žádosti o statistické údaje, kdy žadatelé často žádají informace, které povinný subjekt obvykle nesleduje a jejich vyhledání je časově náročné. V menšině případů si příprava odpovědí vyžádala náročné zpracování a součinnost různých odborných útvarů. V roce 2017 bylo zpoplatněno 22 žádostí.

 

Aplikační služby