Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Vodňanech

Název Územní pracoviště ve Vodňanech
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Územní pracoviště ve Vodňanech Jiráskova 116 389 01 VODŇANY
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Územní pracoviště ve Vodňanech Jiráskova 116 389 01 VODŇANY
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Podatelna:

Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00
Telefonní čísla

387 722 412 a 387 722 413

Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2217@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Jihočeský kraj za rok 2019
Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2019.
a. počet podaných žádostí o informaci: 8
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
    počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
    počet odložených žádostí: 2
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
    počet odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o odmítnutí žádosti nebyla podána žádná žaloba, nebyl tedy vydán žádný rozsudek.
d. výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a z.č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 2
Důvodem podání stížností byly stížnosti na postup povinného subjektu.
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj poskytl v roce 2019 jednu zpoplatněnou informaci. 


    Zpracovala: Ing. Ludmila Kočová
    V Českých Budějovicích dne 7. 1. 2020
    Ing. Martin Janeček
    ředitel
     

Aplikační služby