Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Říčanech

Název Územní pracoviště v Říčanech
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Územní pracoviště v Říčanech
Politických vězňů 1233
251 01 Říčany

www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Politických vězňů 1233 
251 01 Říčany
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Politických vězňů 1233
Říčany 251 01
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy  Úřední dny 
Pondělí - 8.00-17.00 hod.
Středa   -  8.00-17.00 hod.
Telefonní čísla  ústředna
323627305
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2122@fs.mfcr.cz


ID datové schránky: fmvn5v2
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočethttp://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593

Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Informace lze získat na základě ústně i písemně podané žádosti. Ústní žádost lze podat v Říčanech, Politických vězňů 1233.

Osobně :
- pondělí a středa 8.00-17.00 podatelna + všechny kanceláře
- pouze podatelna: Úterý, čtvrtek – 7.00-15.30
- pátek 7.00-14.30

Na telefonu: 323627303 a 323627305

Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna finančního úřadu. 
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Středočeský kraj.

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) zveřejňuje výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2020.

a. počet podaných žádostí o informaci: 36
b. počet odložených žádostí: 4
c. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 18
d. počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
e. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7
f. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
g. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
h. výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0
ch. počet stížností podaných podle § 16a informačního zákona: 2
stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1 nedůvodná
1 důvodná: nedostatečně odůvodněná výše úhrady nákladů 
i. další informace vztahující se k uplatňování informačního zákona 
webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://financnisprava.cz
úřední hodiny:
Podatelna:
pondělí 08:00 - 17:00
úterý    08:00 - 15:30
středa   08:00 - 17:00
čtvrtek  08:00 - 15:30
pátek    08:00 - 14:00

Zpracoval: Jaromír Škorpa dne 25. 2. 2021                                                                                              Ing. Josef Kuklík, v. r.
                                                                                             ředitel finančního úřadu

Aplikační služby