Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Daň z přidané hodnoty - původní

2021

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil závěrům správce daně, kdy předmětem sporu bylo neuznání nároku na odpočet z důvodu účasti daňového subjektu na podvodu s drogistickým zboží. Daňový subjekt namítal v kasační stížnosti nesoulad závěrů správce daně stran daně z příjmů (doměřeno za pomocí pomůcek) a závěry na DPH (doměřeno dokazováním), NSS však v tomto pochybení neshledal, neboť každá z daní vychází z jiného hmotněprávního předpisu a jsou postaveny na rozdílných institutech. V dalším NSS uvedl, že nebrojí-li daňový subjekt proti vypořádání námitek ze strany Krajského soudu v Brně, nezbývá NSS než v tomto ohledu na odůvodnění napadeného rozsudku odkázat, neboť není povolán k tomu, aby domýšlel kasační argumentaci.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu byl především nárok na odpočet z jízdních kol a dalšího zboží, u něhož daňový subjekt neprokázal faktické přijetí ani použití pro ekonomickou činnost.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet daně z nákupu hliníkových fólií z důvodu, že příslušné obchodní transakce jsou součástí řetězce zasaženého podvodem na DPH, o kterém daňový subjekt měl a mohl vědět. NSS dospěl k závěru, že i když rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stručný, nelze jej považovat za nepřezkoumatelný, neboť se vyjádřil k podstatě všech žalobních námitek daňového subjektu, s čímž se NSS ztotožnil, stejně jako se závěry správce daně ohledně nestandardních okolností dané obchodní transakce a nepřijetí opatření daňovým subjektem k zamezení účasti na podvodu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí Finanční správy ve věci úroku z daňového odpočtu. NSS uvedl, že se podrobně zabýval danou problematikou v rozsudku ze dne 16. 7. 2020 sp. zn. 1 Afs 445/2019 ve věci EP ENERGY TRADING, na který odkázal a uvedl, že výše úroku stanovená v podle s § 254a daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 nebyla souladná s předpisy EU, a proto měl správce daně aplikovat výši úroku tak, jak NSS vytyčil v rozsudku ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 7 Aps 3/2013 ve věci Kordárna.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí Finanční správy. Předmětem sporu byla výše úroku z daňového odpočtu, kdy se NSS odkázal na svůj dřívější rozsudek ze dne 16. 7. 2020 sp. zn. 1 Afs 445/2019 ve věci EP ENERGY TRADING a konstatoval, že výše úroku stanovená v podle s § 254a daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 nebyla souladná s předpisy EU.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci účasti daňového subjektu na podvodu při obchodování s ryzím stříbrem a granulátem, které dodával do jiného členského státu. NSS se ztotožnil s argumentací správce daně ohledně odmítnutí navržených svědeckých výpovědí a uvedl, že závěr Finanční správy o odmítnutí nároku na odpočet je správný a to, že s ním, resp. s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, daňový subjekt nesouhlasí, neznamená, že je nezákonný.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran odepření nároku na odpočet DPH z důvodu účasti daňového subjektu na daňovém podvodu. K námitce daňového subjektu, že počátek řetězce nebyl zatížen daňovým podvodem, a proto mělo dojít k odepření nároku na odpočet pouze částečně, NSS uvedl, že ze závěrů správce daně jednoznačně plyne, že chybějící daň byla shledána v části řetězce, která byla zatížena daňovým podvodem (tj. nikoli u reálných dodavatelů na počátku řetězce obchodů). Chybějící daň (daňový únik) má s podvodným jednáním v řetězci souvislost, a proto lze hovořit o cíleném získání neoprávněné výhody a o oprávnění správce daně následně odmítnout odpočet takovému subjektu v řetězci, který o jednání věděl či mohl vědět.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Jednalo je již o druhé soudní kolo, kdy předchozí kasační stížnosti Finanční správy NSS vyhověl. Předmětem sporu byl nákup obalů na instantní polévky, kdy dle názoru správce daně daňový subjekt neprokázal jejich použití pro ekonomickou činnost. NSS se s tímto názorem neztotožnil, a naopak se přiklonil k závěrům krajského soudu, že v případě nezpochybnění existence obalů byly pochybnosti správce daně o jejich použití nedostatečné a nevyvrátily tvrzení daňového subjektu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu bylo provozování výherních hracích přístrojů (VHP) v provozovně daňového subjektu, resp. zda se může jednat o osvobozené plnění - nájem. NSS k tomu připomněl, že nájem nemovitosti je „relativně pasivní“ činností a zahrnuje-li dohodnuté plnění ještě některé jiné složky než nájem, nemůže být za nájem považováno. V tomto případě je pro závěr o smíšené povaze poskytnutého plnění rozhodující smluvní ujednání o převzetí závazku daňového subjektu zabezpečit dodržování podmínek provozování VHP podle zákona o loteriích, konkrétně zajistit zákaz účasti ve hře a vstupu do provozovny osobám mladším 18 let a zajištění povinného dozoru v herně vlastními zaměstnanci. I další okolnosti (přítomnost při odvodu tržeb, zajištění vhodného prostoru pro umístění VHP, zajištění maximální otevírací doby, či kamerový dozor) svědčí o tom, že se daňový subjekt na provozu VHP podílel a nejednalo se o prostý nájem. Dohodnutá plnění jsou tedy natolik provázána, že je třeba je považovat za plnění jediné, které nelze pro účely DPH uměle dělit.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který rozhodl společně o třech rozhodnutí o odvolání jedním rozsudkem tak, že zrušil všechna tři rozhodnutí se stejným odůvodněním, aniž mezi nimi rozlišoval. Finanční správa v kasační stížnosti namítala, že přepravu zboží v období leden a únor 2012 prováděli jiní přepravci, než které navrhoval daňový subjekt vyslechnout, a proto nemůže mít neprovedení výslechů těchto svědků vliv na výsledky odvolacího řízení v těchto obdobích. NSS se však s tímto názorem neztotožnil a uvedl, že napadená rozhodnutí ve sporných pasážích nevyznívají tak jednoznačně, jak je předestřeno v kasační stížnosti a navíc, že tyto důkazní prostředky mohly alespoň teoreticky objasnit okolnosti sporných transakcí.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo rozhodnutí o udělení statusu nespolehlivé plátce. NSS odkázal na svá předchozí rozhodnutí, kdy potvrdil, že zásadní pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci je vydání zajišťovacího příkazu a jeho neuhrazení ze strany daňového subjektu. Otázka zákonnosti vydání zajišťovacích příkazů není předmětem soudního přezkumu v tomto řízení o nespolehlivém plátce, a to bez ohledu na tam stanovenou splatnost ke dni vydání zajišťovacího příkazu. NSS se ztotožnil s názorem Finanční správy, že důvodem neuhrazení celé požadované jistoty zjevně nebylo, že by k tomu daňový subjekt neměl dostatečný časový prostor.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a potvrdil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích. Předmětem sporu bylo posouzení okamžiku vydání rozhodnutí o odvolání, resp. zda-li uplynula lhůta pro vyjádření daňového subjektu na seznámení dle § 115 daňového řádu. NSS odmítl jako nedůvodné kasační námitky stran toho, že krajský soud neposoudil vliv této procesní vady na učiněné závěry o účasti daňového subjektu na řetězových dodávkách PHM zatížených podvodem na DPH a ztotožnil se se závěrem krajského soudu, že odvolací orgán nesprávně vydal rozhodnutí o zastavení řízení ve věci žádosti o prodloužení lhůty a následně vydal rozhodnutí o odvolání před koncem lhůty prodloužené ex lege dle § 36 odst. 3 daňového řádu.


1NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu bylo odepření nároku na odpočet DPH z přijatých zdanitelných plnění od deklarovaného dodavatele, neboť daňový subjekt neprokázal, že přijal zdanitelná plnění tak, jak bylo uvedeno na daňových dokladech. Daňový subjekt argumentoval tím, že závěry správce daně nebyly jasné zejména v oblasti ručení, k čemuž NSS uvedl, že odvolací orgán v odvolacím řízení přípustným způsobem korigoval závěry prvostupňového správce daně a bylo tedy naprosto jasné, že správce neuplatnil institut ručení.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran vědomé účasti daňového subjektu na podvodu na DPH při obchodování s drahými kovy. NSS konstatoval, že z provedeného dokazování a personální propojenosti subjektů zapojených v řetězci (i na pozici missing traderů vystupovaly firmy ovládané příbuznými daňového subjektu) vyplynulo, že daňový subjekt na podvodném řetězci participoval vědomě, či o své účasti minimálně vědět měl a mohl, pročež byly v daném případě splněny podmínky pro postup daňových orgánů spočívající v odepření nároku na odpočet DPH.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z přijatých plnění. Předmětem sporu byla především přijatá plnění na provoz vozidel, ubytování a další, u kterých daňový subjekt neprokázal použití pro ekonomickou činnost. NSS konstatoval, že požadavky správce daně na vyvrácení pochybností o předložených evidencích (např. knihách jízd) nebyly nijak nepřiměřené ani šikanózní. NSS se naopak se závěry správce daně ztotožnil a konstatoval, že daňový subjekt své důkazní břemeno neunesl.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu bylo uplatnění nároku na odpočet z nákupu nemovitosti (bytu) a prokázání pronájmu plátci DPH pro uskutečňování ekonomické činnosti. NSS k námitkám daňového subjektu uvedl, že nestačí jen uzavřít nájemní smlouvu s právnickou osobou a uvést do ní, že nebytové prostory (přestože se jednalo o byt) bude nájemce využívat „k účelu provozu firmy“, ale naopak je to daňový subjekt, který nese důkazní břemeno a je povinen prokázat faktické užívání bytu k soustavné ekonomické činnosti nájemce.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci doměření DPH podle pomůcek. NSS konstatoval, že skladové evidence náhradních dílů předložené daňovým subjektem, vykazovaly takové nedostatky a vyvolávaly pochybnosti o správnosti odvedené daně na výstupu, že nelze než souhlasit se správcem daně, že daň nebylo možné stanovit dokazováním, nýbrž podle pomůcek, neboť daňový subjekt nesplnil při dokazování své povinnosti a toto jeho pochybení znemožnilo stanovit daň dokazováním.


NSS shledal kasační stížnost Finanční správy částečně důvodnou a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. NSS přisvědčil závěrům Finanční správy stran výpočtu odpočtu daně v poměrné výši, kdy konstatoval, že správce daně poskytl daňovému subjektu dostatek prostoru pro jeho součinnost, přičemž za situace nedodání veškerých potřebných údajů pro stanovení poměru mezi ekonomickou a neekonomickou činností ze strany daňového subjektu, získal správce daně tyto údaje správně z veřejně dostupné zprávy o hospodaření daňového subjektu za předmětné období, což řádně, logicky a srozumitelně v napadených rozhodnutích odůvodnil. V této části tedy nejsou rozhodnutí Finanční správy nepřezkoumatelná. NSS však přisvědčil městskému soudu v otázce posouzení platby za zahraniční vysílání, kdy uvedl, že v této části jsou napadená rozhodnutí nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů, neboť se správce daně dostatečně nevypořádal s povahou smluvního ujednání mezi daňovým subjektem a Ministerstvem zahraničních věcí.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci DPH. NSS se úvodem vyjádřil k nesrozumitelnosti a nízké argumentační úrovni kasační stížnosti. K námitce daňového subjektu stran povinnosti odvést DPH uvedenou na daňovém dokladu NSS potvrdil závěry správce daně a uvedl, že z judikatury jasně vyplývá, že osoba, která uvede na vystaveném dokladu DPH, má povinnost tuto daň odvést bez ohledu na povinnost odvést tuto daň na základě plnění, jež je předmětem DPH, a bez ohledu na to, zda bylo zdanitelné plnění uskutečněno.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Předmětem sporu byl podvod na DPH, kdy krajský soud konstatoval, že správce daně neprokázal existenci daňového podvodu, neboť k identifikaci chybějící daně došlo u předcházejících nekontaktních článků řetězce, kde byla daň doměřena z důvodu neprokázání naplnění podmínek, a proto byla porušena jednota skutku. NSS k tomu uvedl, že krajský soud pochybil, pokud nehodnotil všechny skutečnosti svědčící o existenci daňového podvodu ve vzájemných souvislostech, dokonce některé nestandardnosti přitom zcela ignoroval, u jiných jejich závažnost bagatelizoval. NSS dospěl k závěru, že v detekovaném řetězci bylo spolehlivě prokázáno narušení neutrality daně, a to u subdodavatelů daňového subjektu, jež vystupují jako tzv. missing trader. Chybějící daň v řetězci přitom nebyla výsledkem podnikatelského selhání jedné společnosti v řetězci, ale nebyla úmyslně uhrazena, čímž byla jednoznačně prokázána existence podvodu na DPH.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. Předmětem sporu byly fiktivně vytvářené obchody v řetězci personálně propojených subjektů s neprodejným zbožím za účelem navýšení obratu zapojených společností a čerpání úvěru formou faktoringu, což daňový subjekt nijak nepopíral. NSS shodně se správcem daně však konstatoval, že i když formálně došlo k naplnění podmínek nároku na odpočet (obchod proběhl fakturačně s bezvadnými daňovými doklady), nebyl naplněn základní předpoklad nároku na odpočet, a to skutečné uskutečnění zdanitelného plnění, které vyžaduje skutečné dodání fakturovaného zboží.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. Daňový subjekt realizuje distribuci (prodej) léků na českém trhu za regulovanou cenu (a z ní odvádí DPH), která nepokrývá plně jeho náklady, a proto jako kompenzaci zisku získává od mateřské zahraniční firmy (Eli Lilly Export S.A.) platby na úhradu marketingu na českém trhu. NSS na rozdíl od městského soudu a správce daně dospěl k závěru, že distribuce léčiv a marketingové služby představují rozdílná plnění a nikoli plnění jednotná. Proto úplata od zahraniční firmy nevstupuje do základu daně prodávaných léků, ale je samostatnou marketingovou službou, jejímž příjemcem je subjekt Eli Lilly Export S.A., tudíž nepodléhá DPH, protože místo plnění je mimo tuzemsko.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci odmítnutí nároku na odpočet DPH z důvodu prokázání účasti na podvodu na DPH při dodání dobíjecích kupónů na Slovensko. NSS uvedl, že správce daně unesl důkazní břemeno, neboť závěr o existenci podvodu založil na objektivních okolnostech, které byly popsány ve zprávě o daňové kontrole a byly doloženy. Správce daně prokázal a postavil najisto, v jakých skutkových okolnostech daňový podvod spočíval. Není podstatné, aby správce daně přesně určil, kolik který článek řetězce neodvedl na dani. K subjektivní stránce podvodu NSS uvedl, že tato byla ze strany správce daně též prokázána, a to s ohledem na klíčovou skutečnost – objem prodaných dobíjecích kupónů. Daňovému subjektu muselo být zřejmé, že v rozsahu poptávaném slovenskými odběrateli není možné tolik kupónů na Slovensku prodat.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně i rozhodnutí správce daně ve věci úroku z prodlení dle ust. § 104 odst. 2 ZDPH. NSS při posouzení případu vyšel ze svého rozsudku sp. zn. 2 Afs 274/2020, kde učinil závěr, že okamžikem složení peněz do úschovy svěřeneckého správce, daňový subjekt nepřijal úplatu a nevznikla mu povinnost přiznat daň z přidané hodnoty dle ust. § 21 odst. 1 ZDPH. NSS rozhodnutí i rozsudek zrušil a uložil správci daně, aby se vázán vysloveným právním závěrem znovu zabýval tím, zda bylo namístě vůči daňovému subjektu uplatnit úrok z prodlení.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z deklarovaných přijatých plnění, neboť nebylo prokázáno zda, od koho a v jakém rozsahu se tato plnění uskutečnila. NSS se v tomto případě zabýval i neprovedením výslechů svědků, kteří měli potvrdit výnosnost půdy při pěstování česneku, k čemuž uvedl, že rozpory ohledně skutečného množství vypěstovaného česneku byly pouze jedněmi z mnoha pochybností, které ohledně uskutečnění zdanitelných plnění vyvstaly, a proto svědecké výpovědi nemohly ověřit ani vyvrátit tvrzené skutečnosti.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet z přijatých zdanitelných plnění – přepravy. NSS přisvědčil správci daně, že svědecké výpovědi byly natolik rozporné, že daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno ohledně toho, zda se deklarované zdanitelné plnění uskutečnilo tak, jak tvrdil. Za takových okolností opakovat svědeckou výpověď bylo zbytečné.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem doměření DPH bylo odmítnutí nároku na odpočet z důvodu neprokázání deklarovaného dodavatele, předmětem sporu u NSS však bylo jen ukončení daňové kontroly, kdy NSS připustil, že správce daně nepostupoval bezvadně, ale zároveň se nedopustil žádného naprosto zjevného porušení zákonných povinností, nebo zjevného nerespektování práv daňového subjektu a nelze tak usuzovat o účelovém konání správce daně pouze či převážně za účelem prodloužení lhůty ke stanovení daně.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, neboť jej shledal jako vnitřně rozporný. Předmětem sporu byl podvod na DPH, kdy krajský soud konstatoval, že k podvodu nedošlo, aniž se ovšem zabýval všemi argumenty správce daně. NSS přisvědčil Finanční správě v tom, že odůvodnění napadeného rozsudku působí z hlediska systematického a terminologického nesourodě, a proto vrátil případ krajskému soudu k novému posouzení.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci řetězových dodávek PHM. Předmětem sporu byl nárok na odpočet DPH ve vztahu ke skutečnosti, kde došlo k převodu práva nakládat s PHM jako vlastník. Jednalo o dodávku PHM s jediným pohybem zboží v řetězci, kdy daňový subjekt pro PHM do Rakouska sám přímo fyzicky přijel a přepravil je do předem daného místa určení v ČR (svého vlastního provozu), a subjekty v řetězci vystupující formálně jako nabyvatelé PHM byly nekontaktní společnosti, kdy nebyl zřejmý ani účel a ekonomický smysl zapojení většiny článků do řetězce. NSS dospěl shodně jako správce daně k závěru, že faktické okolnosti dodání PHM ve svém souhrnu svědčí o tom, že na daňový subjekt přešlo právo nakládat s PHM jako vlastník již v Rakousku při nakládce PHM. Daňový subjekt od počátku přepravy (kterou organizoval, prováděl a hradil) totiž ovlivňoval osud přepravovaných PHM, nakládal s nimi tedy jako jejich vlastník, a proto mu nelze přisvědčit, že byl pouze v postavení dopravce.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci DPH. NSS potvrdil, že důkazní břemeno stran prokázání vlastních tvrzení tíží jednoznačně daňový subjekt, který jej neunesl, pokud správce daně definoval jasné pochybnosti, které se nepodařilo rozptýlit. Tyto pochybnosti se týkaly nejen tvrzeného nároku na odpočet (úklidové práce, pracovní oděvy, nákup televizorů) ale i správnosti přiznané daně na výstupu (vývoz televizorů a odpuštěné nájemné). K námitce daňového subjektu, že správce daně jej měl nejprve vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání, NSS uvedl, že z daňového spisu nevyplývá, že by správce daně měl ještě před zahájením daňové kontroly poznatky odůvodňující předpoklad budoucího doměření daně, čemuž ostatně odpovídá následné rozsáhlé dokazování.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu bylo zdanění prodeje pozemků DPH na výstupu, neboť správce daně seznal, že daňový subjekt prodej uskutečnil v rámci ekonomické činnosti, kdy činil řadu systematických kroků, aby byly pozemky, upravené ve stavební parcely, připraveny k výstavbě rodinných domů.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci doměření DPH uvedené na dokladu. NSS konstatoval, že z hlediska povinnosti přiznat a zaplatit příslušnou daň podle § 108 odst. 1 písm. i) zákona o DPH je nerozhodné, že daňovému subjektu nebyl uznán odpočet, který nárokoval na vstupu. Stejně tak je nerozhodné, zda skutečně došlo k uskutečnění plnění. Cílem ustanovení § 108 zákona o DPH je zachování neutrality DPH a vyloučení nebezpečí ztráty daňových příjmů, neboť příjemce dokladu (faktury), na kterém je DPH uvedena, může uplatnit odpočet DPH, je-li plátcem této daně. Povinnost odvést daň uvedenou na faktuře tak existuje nezávisle na povinnosti odvést tuto daň z důvodu plnění podléhajícího DPH, což vyplývá i z judikatury SDEU a směrnice EU, se kterými neshledal NSS postup správce daně rozporný.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu byl výklad § 108 odst. 1 písm. k) zákona o DPH, který stanoví osobě, která uvede DPH na dokladu, tuto daň přiznat a odvést bez ohledu na to, zda se plnění uskutečnilo. NSS uvedl, že správce daně by se v případech, kdy sám překlasifikuje daň podle tohoto ustanovení zákona o DPH, měl s přihlédnutím k zákonem stanoveným lhůtám, které by mohly následné provedení opravy daňovým subjektem znemožnit, zabývat otázkou, zda není naplněn předpoklad, že ztráta daňových příjmů je zcela vyloučena (zejména v závislosti na průběhu řízení u dalších dotčených společností). Pokud dojde k závěru, že daňové příjmy nejsou ohroženy (např. s ohledem na odepření nároku na odpočet DPH z plnění, u něhož daňový subjekt nesprávně uvedl daň na faktuře), je namístě výši daně opravit tak, že povinnost k úhradě DPH podle § 108 odst. 1 písm. k) zákona o DPH nebude stanovena.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ve věci podvodu na DPH. NSS shledal, že rozsudek trpí vadou nesrozumitelnosti, která způsobuje jeho nepřezkoumatelnost, neboť jednotlivé části odůvodnění si vzájemně protiřečí a uvedené skutečnosti neodpovídají zjištěnému skutkovému stavu. NSS rovněž konstatoval nepřezkoumatelnost rozsudku pro nedostatek důvodů. V předmětném případě totiž městský soud použil v odůvodnění východiska rozsudku NSS ve věci VYRTYCH, aniž by však zohlednil skutkový stav zde řešeného případu, který se dle názoru NSS značně odlišuje od věci VYRTYCH.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci DPH. Předmětem sporu bylo dodání PHM v řetězci. NSS uvedl, že správce daně neposoudil všechny skutkové okolnosti komplexně, nevěnoval se otázce přechodu nebezpečí škody na věci ani předložené rámcové kupní smlouvě mezi daňovým subjektem a dodavatelem, které mohly být v otázce posouzení přechodu vlastnického práva podstatné. NSS dále konstatoval, že nelze mít bez dalšího za to, že okamžikem fyzického převzetí zboží dopravcem získal daňový subjekt právo nakládat s PHM jako vlastník, tudíž za účelem celkového posouzení a správného stanovení daně neměly daňové orgány odmítnout návrhy na dokazování ohledně daňové povinnosti jednotlivých dodavatelů daňového subjektu a neměly jednotlivé okolnosti posuzovat izolovaně, a proto vrátil věc zpátky k doplnění dokazování.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neprokázání deklarovaného dodavatele a neprokázaného rozsahu plnění. NSS uvedl, že v rámci daňového řízení byly shledány podezřelé skutečnosti stran dodavatele daňového subjektu, kdy za společnost nejednal její statutární orgán či jiný pověřený zástupce, ale pouze pro daňový subjekt dosud neznámý člověk. Nepochybně tedy bylo na uvážení daňového subjektu, jaká smluvní ujednání přijme a jaké riziko v rámci obchodní transakce podstoupí. Pokud však měl v úmyslu nárokovat si odpočet DPH, bylo na něm, aby si zajistil náležité podklady.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve všech bodech a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Předmětem sporu bylo odepření nároku na odpočet DPH z reklamních služeb poskytovaných v řetězci firem s mnohonásobným navýšením ceny. Krajský soud zrušil rozhodnutí správce daně z důvodu nedostatečné identifikace chybějící daně, nesprávného hodnocení svědeckých výpovědí a nedostatečně definovaných pochybností. Ve všech třech bodech NSS konstatoval, že krajský soud pochybil a přisvědčil závěrům správce daně. Ve věci nedostatečně identifikované chybějící daně NSS korigoval názor soudu a přisvědčil správci daně, že nepochybil, pokud konstatoval, že došlo k narušení neutrality v řetězci, i když dalšímu článku řetězce nebyla daň doměřena z titulu podvodu, ale proto, že vůbec neunesl své důkazní břemeno stran prokázání naplnění podmínek nároku na odpočet. Vyslechnuté svědkyně označil NSS za dostatečně důvěryhodné a přisvědčil správci daně také ve věci přenesení důkazního břemene.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neodvedené DPH z titulu neprokázané likvidace cigaret. Daňový subjekt věrohodným způsobem neprokázal úbytek cigaret na skladě v hodnotě přesahující 13 mil. Kč. Tyto cigarety se měly stát po zavedení nových norem neprodejnými a daňový subjekt tvrdil, že proto je sám na otevřeném ohni zlikvidoval. Z této likvidace pořídil pár fotografií, ale další důkazní prostředky (skladová evidence, kniha jízd, neohlášení ohně hasičům i výpovědi svědků) svědčily proti jeho tvrzení. NSS tedy konstatoval, že nelze hodnotit důkazy izolovaně, nýbrž je třeba je vykládat i ve vzájemném kontextu, což poukazuje na správnost závěru správních orgánů ve věci doměření manka daní na výstupu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. Daňový subjekt brojil proti závěrům kontroly na DPH, kdy tvrdil, že kontrola byla zahájena na základě padělané plné moci a došlo tak k prekluzi práva stanovit daň, obchodní případy se neuskutečnily, činnost firmy za ni řídila jiná osoba a platby na bankovním účtu neodpovídaly vystaveným fakturám. K tomu NSS uvedl, že při zahájení kontroly jednal správce daně v dobé víře a byl to právě jednatel daňového subjektu, kdo se měl s péčí dobrého hospodáře o činnost firmy zajímat. Pakliže tvrdí, že se obchodní případy neuskutečnily, naopak to potvrzuje závěry správce daně, že nevznikl nárok na odpočet. Co se týče uskutečněných plnění, tak daňovému subjektu vznikla daňová povinnost bez ohledu na to, zda byly jím vystavené faktury uhrazeny, kdy se tak stalo, popř. jakou formou.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci podvodu na DPH. NSS zcela přisvědčil závěrům Finanční správy ve věci existence podvodu, kdy konstatoval, že pohled krajského soudu na neexistenci chybějící daně byl značně zkreslený a zjednodušený, neboť pojem „chybějící daň“ je třeba vykládat v širším pojetí, tj. ve smyslu „narušení neutrality DPH“. Dále NSS konstatoval, že krajský soud pochybil, pokud se nezabýval dalšími žalobními námitkami stran vědomosti daňového subjektu o účasti na podvodu ani důsledky na zákonnost rozhodnutí přiznané procesní vady nevyrozumění daňového subjektu ohledně konání výslechu svědka.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neprokázání osvobození při dodání automobilů na Slovensko. NSS konstatoval, že základním znakem od DPH osvobozeného dodání zboží do jiného členského státu je jeho skutečné přemístění mezi členskými státy a důkazní břemeno ohledně splnění podmínek § 64 zákona o DPH tíží daňový subjekt. Jednou z možností prokázání přemístění je písemné prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby. Takové prohlášení však není možné použít jako „jediný a absolutní“ důkaz, naopak musí být věrohodné zejména s ohledem na další okolnosti případu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodu. Daňový subjekt v kasační stížnosti v obecnosti namítl, že nebylo prokázáno spojení jím uskutečňovaných obchodů a podvodného řetězce. NSS k tomu konstatoval, že správní orgány prokázaly, že obchodní transakce byly součástí daňového podvodu, o němž daňový subjekt věděl nebo měl a mohl, a byl to právě daňový subjekt, kterému se nepodařilo relevantním způsobem tyto závěry vyvrátit, neboť neuvedl taková opatření, ze kterých by vyplynulo, že jednal v dobré víře a že učinil vše, co po něm bylo možné rozumně požadovat, aby své účasti na podvodu zabránil.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z reklamních plnění z důvodu účasti na podvodu na DPH. NSS konstatoval, že v daném řetězci byla identifikována chybějící daň a že obchodní transakce v řetězci dodavatelů neodpovídají běžným obchodním podmínkám. V tomto směru zdůraznil, že ke skokovému nárůstu cen plnění došlo u společností, které k němu nepřidaly žádnou hodnotu a plnění fakticky pouze přefakturovaly, tudíž navýšení ceny nemělo žádné rozumné opodstatnění. Z kontextu identifikovaných objektivních okolností pak vyplynulo, že si daňový subjekt mohl a měl být vědom toho, že reklamní služby, které nakoupil, mohou být zasaženy podvodem, přičemž nepřijal potřebná opatření, aby své účasti v podvodném řetězci zabránil.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy o odepření nároku na odpočet z důvodu zapojení daňového subjektu do obchodů zatížených podvodem na DPH. Daňový subjekt nakupoval od svého odběratele ložiska, flash disky a další technické zboží za nestandardních podmínek a zpravidla platbou v hotovosti. NSS uvedl, důkazní břemeno stran prokázání účasti na podvodu sice leží na správci daně, ale pokud správce daně prokáže objektivní okolnosti svědčící o vědomosti daňového subjektu o účasti v řetězci zasaženém podvodem na DPH a daňový subjekt k tomu žádnou kvalifikovanou obranu nenabídne, nelze po správci daně vyžadovat, aby za daňový subjekt domýšlel všechna myslitelná tvrzení či možné skutkové verze a v rozhodnutí se s nimi vypořádal. Totéž platí o situaci, kdy daňový subjekt sice o tom, že se svými transakcemi účastní podvodu, nevěděl jen proto, že se nechoval s dostatečnou mírou obezřetnosti.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci prominutí penále na DPH a potvrdil, že při posuzování žádosti o prominutí penále je možné při posouzení pojmu porušení daňových předpisů zohlednit postup odepření nároku na odpočet daně, neboť v posuzovaném případě byl daňový subjekt zapojen v řetězci realizujícím plnění zasažené podvodem na DPH, což je jev ve značné míře narušující princip neutrality DPH, který ohrožuje základy celého systému fungování daně.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu byl úrok z prodlení, kdy k pravomocnému vyměření daně, z jejíhož pozdního uhrazení úrok vznikl, došlo po uplynutí prekluzívní lhůty. NSS k tomu uvedl, že prolomit právní moc a závaznost platebního výměru o vyměření daně nelze ani z důvodu spočívajícího ve vyměření daně po uplynutí prekluzivní lhůty pro její stanovení. I nezákonné rozhodnutí, je-li v právní moci, je závazné a nezměnitelné a správce daně se při předpisu úroku z prodlení nemohl znovu zabývat otázkami, které byly s konečnou platností vyřešeny pravomocným platebním výměrem zakládajícím daňovou povinnost. NSS se také vyjádřil k charakteru úroku, kdy potvrdil, že úrok z prodlení nemá povahu platebního deliktu (trestní sankce).


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy v oblasti DPH. Předmětem sporu byly reklamní služby, kdy nebylo sporné, že nějaké proběhly, ale sporný byl jejich vykázaný rozsah. NSS konstatoval, že správce daně neměl povinnost prokazovat, že k obchodním případům došlo jinak, než je daňový subjekt deklaroval. I když daňový subjekt předložil mnoho důkazních návrhů, tyto neprokázaly, že přijal spornou reklamu tak, jak o ní účtoval, zvláště za situace, kdy účelnost a rentabilita reklamy byla z čistě podnikatelského hlediska jen obtížně pochopitelná. Daňový subjekt tak neunesl svoje důkazní břemeno.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci neuznání nároku na odpočet z nákupu gumových forem. NSS uvedl, že kasační námitky daňového subjektu sestávají pouze z opakování toho, což už bylo uvedeno v odvolání a žalobě, aniž by daňový subjekt nějak reagoval na rozsudek Krajského soudu v Ostravě. NSS tak konstatoval, že kasační námitky jsou nedůvodné, neboť nepřezkoumatelnost rozsudku neshledal.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z přijatých plnění za úpravu skládky. NSS souladně se správcem daně konstatoval, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno, neboť neprokázal, kdo měl fakticky fakturované práce provést, neboť v rámci dokazování bylo prokázáno, že je osobně neprovedl ani deklarovaný dodavatel, ani jeho subdodavatel, a ani další subdodavatelé v řetězci. Provedení prací pak neosvědčily ani výslechy svědků provedené na návrh daňového subjektu.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kdy tento konstatoval, že správce daně neprokázal vědomost daňového subjektu o účasti na podvodu na DPH při koupi luxusního automobilu. NSS se s městským soudem neztotožnil, naopak konstatoval, že soud pochybil, neboť hodnotil identifikované objektivní okolnosti transakce nikoliv v souhrnu a ve vzájemných souvislostech, ale izolovaně, resp. vyhodnotil pouze jednu z nich (nadhodnocenou cenu), a to nesprávně. NSS také uvedl, že správce daně nebyl povinen provést všechny důkazní návrhy daňového subjekt, neboť tyto zjevně nemohly přispět k objasnění sporných skutečností.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty u reklamních plnění z důvodu neprokázání předmětu a rozsahu přijatých plnění. NSS uvedl, že ačkoli obecně platí, že předmět a rozsah plnění nemusejí být na daňovém dokladu uvedeny vyčerpávajícím způsobem, stále je nutno trvat na tom, aby bylo patrné a určitelné, za jaká konkrétní plnění (v jakém množství a rozsahu) byla cena účtována tak, aby bylo možno ověřit, že účtovaná cena právě tomuto plnění a jeho rozsahu odpovídá. V případě daňového subjektu přitom byla plnění na daňových dokladech specifikována obecně a daňový subjekt ani následně v průběhu daňového a soudního řízení blíže nekonkretizoval, jaká plnění měla být z jeho strany přijata.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty z prodeje vstupenek na 121. Velkou pardubickou Steeplechase. NSS uvedl, že daňový subjekt poskytl svému odběrateli 156 vstupenek, tedy službu, která je předmětem daně a dle zákona o DPH byl proto povinen ke dni, kdy proběhl vlastní závod, přiznat daň, což neučinil. Správce daně potom zcela správně stanovil základ daně ve výši částky, kterou měl daňový subjekt obdržet od odběratele, neboť nezaplacení ceny odběratelem nemá vliv na primární daňovou povinnost daňového subjektu, která vzniká již poskytnutím služby.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci ručení za nezaplacenou DPH z důvodu úhrady na nezveřejněný účet. NSS se neztotožnil s argumentací Finanční správy, že samotná dikce ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH vylučuje dobrou víru příjemce zdanitelného plnění. NSS konstatoval, že zavinění příjemce zdanitelného plnění musí být vždy posuzováno individuálně, neboť jakákoli paušalizace (třeba i na úrovni zákonné úpravy) z povahy věci odnímá konkrétnímu příjemci zdanitelného plnění možnost v řízení tvrdit a prokazovat, že nevěděl a nemohl vědět o tom, že daň nebude zaplacena.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty dle pomůcek poté, co daňový subjekt neumožnil správci daně zahájit u něj daňovou kontrolu. NSS konstatoval, že z jednání daňového subjektu bylo zjevné, že se snažil záměrně vyhnout daňové kontrole, aniž by k tomu sdělil závažné důvody a se správcem daně nespolupracoval ani na základní úrovni, byly tak splněny podmínky pro postup správce daně dle ust. § 87 odst. 5 daňového řádu (ve znění účinném do 31. 12. 2020). NSS shledal postup orgánů finanční správy rovněž zcela souladným se zákonem o finanční správě (tzv. vybraná působnost orgánů finanční správy).


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně i rozhodnutí správce daně ve věci doměření daně z přidané hodnoty pro porušení ust. § 21 odst. 1 zákona o DPH, tj. nepřiznání daně z přijaté úplaty za dodání nemovitých a movitých věcí dle kupní smlouvy. NSS dospěl k závěru, že daňový subjekt v den složení částky odpovídající kupní ceně dle kupní smlouvy do úschovy svěřeneckého správce (advokáta), nepřijal úplatu za zdanitelné plnění a nevznikla mu tak povinnost přiznat daň, neboť hovoří-li citované ust. zákona o DPH o přijetí úplaty, rozumí se tím přijetí úplaty plátcem daně, tj. poskytovatelem zdanitelného plnění (daňovým subjektem), a nikoli třetí osobou (schovatelem či svěřeneckým správcem), která není poskytovatelem zdanitelného plnění. NSS dodal, že pojem „přijetí úplaty za zdanitelné plnění poskytovatelem zdanitelného plnění“, je třeba vykládat nezávisle na doktríně občanského práva hmotného k otázce okamžiku splnění smluvní povinnosti zaplatit kupní cenu, neboť jde o autonomní pojem daňového práva.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neunesení důkazního břemene daňovým subjektem. NSS k námitkám daňového subjektu uvedl, že rozsah vypořádání žalobních i kasačních námitek musí odpovídat obsahu žaloby či kasační stížnosti. Je-li žaloba stručná a obecná, není možné, aby soud za žalobce spekulativně domýšlel další argumenty, konkretizoval jeho obecná tvrzení či vybíral ze spisu ty skutečnosti, které žalobu podporují. Takovým postupem by soud přestal být nestranným rozhodčím sporu a přebíral by naopak funkci advokáta jedné ze stran.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet DPH, neboť daňový subjekt neprokázal použití přijatého zdanitelného plnění (pořízení pohonných hmot a opravu motocyklu) při své ekonomické činnosti. NSS odkázal v odůvodnění na svůj rozsudek sp. zn. 8 Afs 313/2019, kdy předmětem řízení bylo taktéž neprokázání použití nakoupených automobilů a motocyklu pro ekonomickou činnost. NSS konstatoval, že stejně jako v řízení, které bylo přezkoumáno v odkazovaném rozsudku, ani zde daňový subjekt své důkazní břemeno neunesl.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy ve věci doměření DPH z nepřiznaných uskutečněných plnění a pořízení zboží z jiného členského státu. Skutečnost, že daňový subjekt nesplnil svou důkazní povinnost, protože nereagoval na výzvy správce daně, byla nesporná, daňový subjekt se však domáhal toho, že správce daně měl doměřit DPH podle pomůcek či daň sjednat, nikoli ji stanovit na základě dokazování. NSS k tomu uvedl, že správce daně nestanovil daň svévolně, ale plně v souladu s daňovým řádem usiloval o co nejúplnější zjištění skutečností rozhodných pro správné stanovení daně a správně stanovil daň dokazováním. Naopak daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno a nepodařilo se mu zjištění správce daně zpochybnit, natož vyvrátit.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Předmětem sporu bylo odejmutí nároku na odpočet z důvodu zapojení do podvodného řetězce na dani z přidané hodnoty ve věci nadhodnocené reklamy na sportovních akcích. NSS se neztotožnil s posouzením krajského soudu a uvedl, že chybějící daň (daňový únik) u jednoho z článků v dodavatelsko-odběratelském řetězci nemusí nutně odpovídat odepřené výši nárokovaného odpočtu z plnění, jež bylo v tomto řetězci přijato, a proto požadavek krajského soudu na konkrétní propojení plnění spojeného s daňovým únikem s plněním, které daňový subjekt obdržel, je v rozporu s pravidly vytyčenými judikaturou SDEU i NSS. Pokud daň byla dodavatelům v řetězci doměřena z důvodu, že se stali nekontaktními, je předpoklad chybějící daně jednoznačně naplněn.


NSS zamítl kasační stížnosti daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neprokázání nároku na odpočet z důvodu neprokázání rozsahu přijatého plnění – reklamy. K námitce daňového subjektu, že část plnění byla prokázána a měl jí tedy náležet minimálně částečný odpočet, NSS uvedl, že nezpochybnění plnění v určitém rozsahu (loga na některých autech a na některých závodech vylepena byla) samo o sobě nevypovídá nic o skutečném přijetí deklarovaných plnění, ani o jejich deklarovaném rozsahu. Od správce daně pak nelze očekávat, že ten by namísto daňového subjektu podrobně vypočítával rozsah zdanitelného plnění.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost rozsudku Městského soudu v Praze a postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet daně z titulu účasti daňového subjektu na podvodu na DPH. NSS potvrdil závěry Finanční správy, že při pořízení tří luxusních vozů existovaly objektivní okolnosti, které měly v daňovém subjektu vzbudit podezření o jeho zapojení do podvodu na DPH. Námitkám daňového subjektu, že orgány Finanční správy okolnosti podvodu na DPH dostatečně nepopsaly a že veřejně dostupné informace o dodavatelích v něm nevzbudily žádné podezření, NSS nepřisvědčil.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. Předmětem sporu bylo neuznání nároku na odpočet z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. NSS konstatoval, že o existenci podvodu nemohlo být sporu, městský soud tak nesprávně vyhodnotil pouze vědomost daňového subjektu o účasti na tomto podvodu, neboť nepostupoval komplexně, ale hodnotil zcela izolovaně jen několik zjištěných skutečností a rezignoval na řádné a úplné posouzení skutkového stavu zjištěného správcem daně. Z tohoto důvodu nemůže rozsudek městského soudu obstát. Obdobně se vyjádřil již jiný senát NSS (sp. zn. 6 Afs 154/2020), který se zabýval jinými zdaňovacími obdobími.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy o odepření nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do obchodování se stříbrem v řetězci zatíženém podvodem. Daňový subjekt brojil proti závěrům o své vědomé účasti v tomto řetězci, NSS však v souladu s Krajským soudem v Hradci Králové a správcem daně konstatoval, že zjištěné objektivní skutečnosti nesporně měly v daňovém subjektu vzbudit podezření, zda se neúčastní takového podvodu, a přijatá opatření se v tomto kontextu jevila jako nedostatečná.


NSS obdobně jako ve věci sp. zn. 3 Afs 82/2019 vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla skutečnost, zda činnost předsedy představenstva akciové společnosti lze považovat pro účely DPH za výkon ekonomické činnosti. NSS konstatoval, že služby poskytované předsedou představenstva v rámci výkonu této funkce splňují kritéria proto, aby je bylo možné považovat za samostatně vykonávanou ekonomickou činnost ve smyslu Směrnice EU. Ustanovení § 5 odst. 3 věta poslední zákona o DPH je v rozporu s čl. 9 směrnice, a proto toto ustanovení českého zákona o DPH nelze aplikovat.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem (pobočka v Liberci) i rozhodnutí Finanční správy pro nepřezkoumatelnost. Předmětem sporu bylo uplatnění nároku na odpočet z plnění, která byla uskutečněna v době tří let před registrací plátce. NSS vytkl krajskému soudu, že nesprávně na daný případ aplikoval judikaturu týkající se stanovení daně náhradním způsobem (sankce za nesplnění registrační povinnosti), ačkoliv se jednalo o dodatečný platební výměr a nárok na odpočet. Správci daně pak vytkl, že jeho rozhodnutí je vnitřně rozporné, neboť uvádí, že registrace plátce je čistě evidenční záležitostí, ale současně upírá plátci nárok na odpočet.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci účasti daňového subjektu v řetězci zasaženém daňovým podvodem při obchodování se pšenicí. NSS uvedl, že skutkové okolnosti nepochybně svědčí o vědomé účasti daňového subjektu na podvodu, neboť bez jakékoliv předchozí zkušenosti a smluvního zajištění se vrhl do milionových obchodů se zcela novou a pro obchodování daňového subjektu netypickou komoditou, kdy slovenští dodavatelé jsou pro správce daně nekontaktní a obě společnosti byly z moci úřední zrušeny bez likvidace a vymazány ze slovenského obchodního rejstříku.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neunesení důkazního břemene daňovým subjektem. Předmětem sporu byly práce spočívající ve svařování kovů a povrchové úpravě kovů, kdy NSS konstatoval, že orgány Finanční správy zjistily zásadní pochybnosti týkající se předložených dokladů a daňový subjekt neprokázal, že k uskutečnění zdanitelného plnění fakticky došlo tak, jak bylo deklarováno.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet DPH. Předmětem sporu byla skutečnost, že daňový subjekt neprokázal využití nakoupených automobilů a motocyklu pro svoji ekonomickou činnost, a to ani řádně vedenou knihou jízd ani jiným způsobem. NSS se zcela ztotožnil s posouzením správce daně, že daňový subjekt neprokázal nárok na odpočet a místo konkrétní právní a skutkové argumentace se zacyklil v lamentaci nad nespravedlností, jíž se mu ve správním či soudním řízení dostalo. Taková obecná argumentace však nemůže obstát.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci vědomé účasti daňového subjektu na podvodu na DPH. Daňový subjekt v předmětných zdaňovacích obdobích nakupoval kůže od nově vloženého článku v řetězci (který neodvedl DPH) za cenu 3x vyšší než od původních dodavatelů, což vysvětloval nezbytností zajištění surovin pro výrobu bot a jejich nedostatku na trhu. NSS v daném případě potvrdil názor Krajského soudu v Brně, že správce daně neunesl důkazní břemeno a dostatečně nezpochybnil skutkovou verzi daňového subjektu vysvětlující nákup zboží od nového dodavatele, čímž neprokázal vědomou účast daňového subjektu na podvodu na DPH. Ke kompletnímu zjištění skutkového stavu mohlo dle NSS přispět i opakovaní svědeckých výpovědi, což správce daně odmítl jako nadbytečné.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. Podstatou sporu bylo posouzení otázky, zda se nákup vozidla uskutečnil deklarovaným způsobem. NSS v této věci jednoznačně potvrdil, že námitky daňového subjektu jsou zcela liché, neboť z předloženého spisu je zřejmé, že daňové orgány prokázaly existenci důvodných pochybností o správnosti, věrohodnosti a průkaznosti dokladů předložených daňovým subjektem a důkazní břemeno tak přešlo zpět na daňový subjekt, který jej neunesl. Správce daně ani krajský soud nejsou povinni prokazovat, jaký právní úkon měl být daňovým subjektem zastřen (simulován), pokud daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno a neprokázal skutečný stav věci, resp. obsah kupní smlouvy.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil závěrům Finanční správy o zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. Předmětem obchodování daňového subjektu byla elektronika a licenční klíče, kdy do obchodního řetězce byly účelově zapojeny články, které neodvedly DPH. Správce daně dle NSS vymezenými objektivními kritérii svědčícími o nestandardnostech průběhů transakce dostatečně prokázal, že daňový subjekt o své účasti na tomto podvodu věděl nebo vědět měl. Odlišné posouzení v jiných zdaňovacích obdobích, kdy součástí řetězce byly jiné společnosti, nemá na tuto skutečnost žádný vliv.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti DPH. Předmětem sporu byla skutečnost, zda činnost předsedy představenstva akciové společnosti lze považovat pro účely DPH za výkon ekonomické činnosti. NSS konstatoval, že služby poskytované předsedou představenstva v rámci výkonu této funkce v jejím statutárním orgánu splňují kritéria proto, aby je bylo možné považovat za samostatně vykonávanou ekonomickou činnost ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Ustanovení § 5 odst. 3 věta poslední zákona o DPH je v rozporu s čl. 9 směrnice, a proto toto ustanovení zákona o DPH nelze aplikovat.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty, kde předmětem sporu před NSS byla výhradně otázka řádného ukončení daňové kontroly. NSS uvedl, že ačkoliv daňový subjekt opakovaně trvá na svém přesvědčení, že procesní vady vzniklé při projednání zprávy o daňové kontrole nelze zhojit v odvolacím řízení, možnost napravovat vady řízení v odvolacím řízení připustila dlouhodobá a ustálená judikatura.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží. NSS uvedl, že orgány finanční správy doměřily daň z důvodu, že daňový subjekt nesplnil hmotněprávní podmínky pro vrácení daně dle ust. § 84 zákona o DPH.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty, kde předmětem sporu byla výhradně otázka řádného ukončení daňové kontroly. NSS uvedl, že ačkoliv daňový subjekt opakovaně trvá na svém přesvědčení, že procesní vady vzniklé při projednání zprávy o daňové kontrole nelze zhojit v odvolacím řízení, možnost napravovat vady řízení v odvolacím řízení připustila dlouhodobá a ustálená judikatura.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci opravy daně dle § 44 zákona o DPH. Svůj závěr NSS opřel o usnesení rozšířeného senátu sp. zn. 9 Afs 240/2019 – 41, neboť tímto usnesením rozšířený senát vyřešil jedinou spornou právní otázku, o niž byla kasační stížnost opřena, a to, zda je věřitel ve lhůtě pro opravu daně povinen rovněž podat daňové přiznání.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kde předmětem sporu bylo posouzení účasti daňového subjektu na podvodu při obchodování s mobilními telefony. Krajský soud ve svém posouzení dospěl k závěru, že okruhem indicií shromážděných správcem daně nebyla vyvrácena verze daňového subjektu, podle níž pouze využil obchodní příležitosti, kdy obchod byl zprostředkován známým dodavatelem, zboží bylo řádné dodáno a zaúčtováno. NSS posoudil veškeré skutečnosti, z nichž správce daně dovozoval vědomou účast daňového subjektu na podvodu a dospěl k závěru, že některé podstatné okolnosti obchodního případu předestřené orgány finanční správy krajský soud vůbec nezohlednil a nevypořádal se s nimi jednotlivě ani v jejich souhrnu.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí o odvolání ve věci doměření daně z přidané hodnoty z důvodu nesprávného uplatnění snížené sazby DPH při prodeji přístroje na iontoforézu. NSS ve věci sazby daně posuzoval, zda se jedná o zdravotnický prostředek, který spadá do přílohy 3 k zákonu o DPH a je možno při jeho dodání uplatnit sníženou sazbu daně. Dle NSS městský soud při výkladu textu zákona o DPH dospěl, přestože vyšel ze správných tezí, k překvapivému a restriktivnějšímu výkladu pro použití snížené sazby daně u zdravotnických prostředků, než k němuž dospěl správce daně, který postupoval v souladu s metodikou daňové správy. NSS uzavřel, že výkladové metody zákona neposkytují dostatečně přesvědčivou a spolehlivou oporu pro závěr městského soudu, že do snížené sazby daně lze zařadit pouze zboží, které spadá do jedné z kategorií zdravotnických prostředků uvedených v části B a C přílohy 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění a zároveň není v příloze 3 zákona o DPH ze snížené sazby vyloučeno. Dle NSS by totiž takto došlo k popření textu zákona, aniž by pro to byla jednoznačná opora v důvodové zprávě, smyslu novelizace zákona o DPH, či v systematice zákona. Proto dle NSS nezbylo, než v projednávané věci vycházet z prostého textu zákona, což znamená, že sníženou sazbu daně lze uplatnit také u skupin zdravotnických prostředků uvedených v oddíle A přílohy 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, které obsahují výslovný popis zboží. NSS doplnil, že soud nemůže dotvářet právo v neprospěch daňových subjektů tam, kde si zákonodárce při formulaci právních předpisů nepočínal dostatečně obratně.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci předepsání úroku z prodlení úhrady daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty. NSS shledal nedůvodnými veškeré procesní námitky uplatněné daňovým subjektem (existence přeplatků, jež nebyly při výpočtu úroku zohledněny, nekomplexnost daňového spisu, nesprávnost doručení předmětného platebního výměru, vznik úroku z vratitelného přeplatku mající vliv na úrok z prodlení).


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě i rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci odepření nároku na odpočet DPH z řetězových dodávek pohonných hmot z jiného členského státu. NSS se neztotožnil s právním názorem krajského soudu a odvolacího orgánu, že navržené důkazy nejsou s to zvrátit skutkový stav věci, který daňové orgány zjistily. NSS uzavřel, že daňové orgány nevycházely při svém rozhodování z dostatečně zjištěného skutkového stavu, neboť nezjistily, jestli s přepravou předmětného zboží nebyla spojena předchozí dodání zboží, a nezjistily ani povahu celého řetězce subjektů zapojených do jednotlivých transakcí ani prvního pořizovatele, který předložil své identifikační číslo k DPH a který projevil záměr přepravit zboží na území jiného členského státu EU. Tímto postupem pak podle NSS nedaly daňové orgány daňovému subjektu možnost unést důkazní břemeno.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ve věci oprávněnosti opravy daně z přidané hodnoty dle § 42, resp. § 43 ZDPH. NSS dospěl k závěru, že jelikož bylo v řízení nesporné, že daňový subjekt nevystavil opravný daňový doklad se všemi jeho zákonnými náležitostmi, je bez ohledu na hodnocení povahy plnění u původních daňových dokladů zřejmé, že nebyly naplněny podmínky § 42 a § 43 ZDPH. NSS uzavřel, že za těchto okolností neobstojí závěr městského soudu, že správce daně nedostatečně zjistil skutkový stav věci ohledně reálného poskytnutí právních služeb, který byl důvodem ke zrušení rozhodnutí správce daně, neboť tento požadavek soudu byl pro posouzení věci nadbytečný.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem i rozhodnutí o odvolání ve věci rozhodnutí o přeplatku, kdy správce daně nevyhověl požadavkům dlužníka na vrácení přeplatků na DPH a tyto přeplatky použil na úhradu nedoplatku – penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Dle správce daně i krajského soudu penále lze považovat za daň, která je pohledávkou za majetkovou podstatou. NSS se s tímto posouzením neztotožnil a odkázal na rozsudek rozšířeného senátu sp. zn. 9 Afs 4/2018 ze dne 15. 10. 2020, kde uvedl, že definice daně dle § 2 daňového řádu je pro nynější věc nepoužitelná, naopak poukázal na povahu penále jako zákonné mimosmluvní sankce, která se v insolvenčním řízení uspokojuje jen za předpokladu, že povinnost zaplatit vznikla před rozhodnutím o úpadku. Důvod zrušení tedy spočívá v tom, že správce daně započetl svoji pohledávku na penále vzniklou až po prohlášení úpadku dlužníka, tato pohledávka však nebyla pohledávkou za majetkovou podstatou.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. NSS uvedl, že Finanční správa nepochybila, dospěla-li k závěru, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno a neprokázal podmínky nutné pro uznání nároku na odpočet daně. Konkrétně daňový subjekt nebyl schopen prokázat nejen konkrétní osobu dodavatele, ale též že tvrzené množství přijatých plnění odpovídalo souvisejícím daňovým dokladům.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, neboť dospěl k závěru, že krajský soud vyhodnotil okolnosti nasvědčující existenci daňového podvodu dílem nesprávně a dílem nedostatečně, a proto nemůže obstát jeho závěr, že zde nebyly dány okolnosti svědčící podvodnému jednání. Dále NSS konstatoval, že krajský soud překročil i dispoziční zásadu, když sám dovodil nedostatečnou identifikaci chybějící daně, což daňový subjekt v žalobě nenamítal.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neprokázání přijetí zdanitelných plnění při výstavbě fotovoltaických elektráren od deklarovaných dodavatelů. NSS se velmi podrobně na 61 stranách rozsudku vypořádal se všemi kasačními námitkami daňového subjektu, které neshledal jako důvodné, a ve všech bodech se ztotožnil se závěry správce daně při hodnocení předložených důkazních prostředků daňovým subjektem.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet z přijatých plnění za pronájem pracovní síly z důvodu zapojení do podvodu na DPH. NSS uvedl, že v tomto případě správce daně jednoznačně objektivními okolnostmi prokázal vědomost daňového subjektu o tom, že se účastní řetězce zasaženého podvodem na DPH, neboť relevantně zpochybnil předloženou verzi obchodních transakcí a zdůvodnil, že jednání daňového subjektu nemohlo představovat běžnou obchodní praxi.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci podvodu na DPH při obchodování s drahými kovy. NSS konstatoval, že daňový subjekt neprokázal ani základní obezřetnost v obchodních vztazích, když neuzavíral písemné smlouvy, nezjišťoval si údaje o svých dodavatelích a v podstatě naprosto rezignoval na ověření kvality zboží (ryzosti), čímž se vystavoval neadekvátnímu podnikatelskému riziku. NSS se ztotožnil se zjištěními správce daně, že skutkové okolnosti nasvědčují tomu, že transakce byly zasaženy daňovým podvodem a daňový subjekt měl a mohl vědět o své účasti na tomto podvodu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu byla doměřená DPH podle pomůcek z prodeje tabákových výrobků, které daňový subjekt nakupoval jménem cizích firem a prodával v maloobchodě. Daňový subjekt sám opakovaně zdůraznil, že nesplnil své zákonné povinnosti, v důsledku čehož nebylo možné stanovit daň dokazováním, avšak zpochybňoval spolehlivost stanovené daně, zejména nezohlednění skladovaných zásob správcem daně. K tomu NSS uvedl, že při stanovení daně podle pomůcek daňovému subjektu nesvědčí právo domáhat se použití konkrétních pomůcek, respektive napadat z jakéhokoli důvodu výběr pomůcek ze strany správce daně, neprokáže-li významný exces ve správní úvaze správce daně.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy o odepření nároku na odpočet DPH při obchodování s betonářskou ocelí v řetězci zasaženém podvodem. NSS rozhodoval o tomto případě již podruhé (v prvním kole vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě) a na svůj první rozsudek ve věci sp. zn. 7 Afs 8/2018 odkázal a doplnil, že předmětem sporu nebyla existence podvodu, ale přijetí přiměřených opatření, kdy se NSS zcela ztotožnil se správcem daně, že na základě zjištěných skutečností nebylo možné osvědčit dobrou víru daňového subjektu, neboť tento nepostupoval adekvátně obezřetně a nutná preventivní opatření neprovedl. NSS dodal, že není povinností orgánů Finanční správy explicitně daňovému subjektu sdělovat, jaká konkrétní opatření měl učinit, neboť přijmout adekvátní opatření je povinností daňového subjektu a tato opatření mají vždy vycházet z konkrétních podmínek obchodu a zjištěných nestandardností. Významné je, že se NSS opětovně vyjádřil k otázce, že ručení nemá přednost před odepřením nároku na odpočet z důvodu účasti na podvodu a uvedl, že ani z obsahu stanoviska generální advokátky SDEU ve věci C-4/20 neshledává žádný důvod odchýlit se od svého předchozího názoru, neboť tento podrobně zdůvodnil a stručná zmínka generální advokátky SDEU učiněná obiter dictum na tomto nemůže nic změnit.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci stanovené šestiměsíční lhůty pro vznik pohledávek před rozhodnutím o úpadku pro možnost provedení opravy daně dle § 44 zákona o DPH. NSS zopakoval v této věci závěry usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 16. 7. 2019, kde uvedl: „Ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016, je nutno vykládat tak, že oprávnění plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky se vztahuje na pohledávky, které vznikly z tohoto plnění v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Nevztahuje se naopak na pohledávky vzniklé z tohoto plnění později než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.“


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet DPH z přijatého plnění z důvodu účasti na daňovém podvodu. NSS uvedl, že orgány Finanční správy shledaly a dostatečně důkazně doložily existenci daňového podvodu, objektivní okolnosti, na jejichž základě daňový subjekt již v době provádění posuzovaných obchodních transakcí (nikoli až zpětně) mohl a měl vědět, že se účastní podvodného řetězce. Orgány Finanční správy dostatečně odůvodnily, z jakého důvodu shledaly nedostatečnými opatření, kterými měl daňový subjekt předcházet své případné účasti na tomto řetězci. Prověření obchodních partnerů ve veřejných rejstřících je v případě navazování nových obchodních vztahů nezbytným a zcela základním opatřením, které však o faktické povaze zkoumaných obchodních subjektů příliš nevypovídá a nelze je považovat za dostačující.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy o neuznání nároku na odpočet DPH a neuznání nároku na osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu z důvodu účasti na podvodu. NSS uvedl, že správce daně své závěry opřel o dostatečně zjištěný skutkový stav, přičemž jeho úvahy o tom, že dané plnění bylo poskytnuto v rámci řetězce obchodů zasažených daňovým podvodem, o němž daňový subjekt věděl či vědět měl a mohl, jsou logické a ucelené. Sama skutečnost, že zboží bylo nakoupeno v rámci řetězce zasaženého daňovým podvodem, sice není dostatečným důvodem pro odepření nároku na odpočet, ze zjištěných okolností však jednoznačně vyplynulo, že daňový subjekt si musel být vědom toho, že zboží pořídil za nestandardních okolností, přičemž nepřijal žádná opatření, aby svému zapojení do podvodného řetězce předešel.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy v oblasti DPH. Předmětem sporu byly opravy a investiční výdaje prováděné daňovým subjektem na cizí nemovitosti, kdy NSS souhlasně se správcem daně konstatoval, že tímto zhodnocením cizí nemovitosti poskytoval daňový subjekt vlastníkům nemovitosti službu bez úplaty (daňový subjekt nepožadoval žádné protiplnění, pouze spekuloval o budoucí koupi nemovitosti) pro účely nesouvisející s uskutečňováním jeho ekonomických činností, a protože u souvisejících přijatých plnění uplatnil nárok na odpočet daně, byl povinen odvést z poskytnuté služby daň na výstupu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH z důvodu účasti na podvodném jednání v obchodu s tonery. NSS uvedl, že daňový subjekt měl a mohl vědět o účasti na daňovém podvodu, jelikož si o svém dodavateli nezjistil dostatečné informace tak, aby i přes zjevné indicie o nestandardním průběhu obchodního případu zamezil své možné účasti na podvodu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran odepření nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do řetězce zasaženého podvodem. NSS konstatoval, že daňový subjekt si nepočínal s dostatečnou opatrností při obchodech s rizikovým zbožím (tonery a inkoustové kazety), uzavíral milionové obchody s novými dodavateli, aniž by dostatečně podrobně definoval podmínky spolupráce a zachytil je v písemné smlouvě. Mechanismus ověření informací z veřejných rejstříků, komunikace pouze mailem a spolehnutí na případné reklamace odběratelů se sice může jevit pro daňový subjekt jako běžný postup, pro účely prokázání přijetí dostatečných opatření a dobré víry v řádnost obchodních transakcí se však takový postup jeví přinejmenším jako nedbalý a nedostatečný. NSS proto přisvědčil závěrům Finanční správy, že daňový subjekt měl a mohl vědět o účasti na daňovém podvodu.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti DPH. Předmětem sporu bylo neuznání nároku na odpočet z pořízení automobilu, neboť správce daně konstatoval podvod na DPH. NSS se neztotožnil se správcem daně a Krajským soudem v Brně ohledně identifikace chybějící daně, která byla následně daňovým subjektem za svého dodavatele částečně uhrazena. NSS uvedl, že změnu skutkových okolností spočívající v částečném uhrazení daně měla Finanční správa zohlednit při svém rozhodování a ne ji odmítnout jako zcela nerozhodnou, protože k ní došlo až následně.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozhodnutí Finanční správy ve věci registrace daňového subjektu jako plátce DPH z důvodu překročení obratu. NSS odmítl argumentaci daňového subjektu stran registrace plátce jako společníka společnosti k dřívějšímu datu, neboť podstatné skutečnosti v této věci byly již přezkoumány soudem v jiném řízení a byly shledány nedůvodnými. NSS uvedl, že správní orgány dospěly ke správnému závěru, že byl překročen zákonem stanovený obrat 1 mil. Kč, neboť vycházely ze skutečností tvrzených samotným daňovým subjektem v jeho přiznáních, na bankovních účtech či z jiných skutečností, o nichž musel daňový subjekt vědět, a byly potvrzeny jeho obchodními partnery, proto nebyl ani důvod pokládat předběžnou otázku SDEU. NSS sice souhlasně s Městským soudem v Praze uvedl, že odvolací orgán pochybil, když neseznámil daňový subjekt s podklady pro rozhodnutí týkajícími se prověřování, zda vyvíjí ekonomickou činnost, tato vada však nemohla mít za následek nezákonnost napadeného rozhodnutí.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci podvodu na DPH, neboť se neztotožnil s názorem krajského soudu ohledně neexistence chybějící daně. NSS uvedl, že k podvodnému jednání může dojít na kterémkoli článku řetězce a plnění, u kterého je odmítnut nárok na odpočet, nemusí být podvodem přímo zasaženo, stejně jako chybějící DPH (daňový únik) u jednoho z článků v řetězci nemusí nutně odpovídat odepřené výši nárokovaného odpočtu z plnění v tomto řetězci přijatém. Ani se nemusí přímo týkat daného plnění, neboť při mnohonásobném navýšení ceny v řetězci může být výsledná daň na výstupu kompenzována fiktivními vstupy. Důležité však je, z jakého důvodu byla dodavateli v řetězci daň vyměřena či doměřena a aby důvod doměření byl dán do spojitosti s takovými objektivními okolnostmi, které odůvodní, že porušení neutrality bylo v konkrétní věci následkem cílené snahy získání neoprávněného daňového zvýhodnění. Chybějící daň (daňový únik) tedy musí mít vždy s podvodným jednáním v řetězci nějakou souvislost.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze ve věci řetězových dodávek pohonných hmot (PHM). NSS uvedl, že názor krajského soudu, že se správce daně nedostatečně zabýval otázkou převodu vlastnického práva, když tento okamžik ztotožnil s fyzickým stočením PHM do cisteren dopravce smluvně zajištěného daňovým subjektem, byl nesprávný a neměl oporu ve správním spisu, neboť právě z toho vyplynulo, že stočení PHM do cisteren představovalo pouze jeden ze střípků mozaiky skutkových okolností, které správce daně podrobně popsal a vyhodnotil.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neprokázání použití přijatých plnění pro ekonomickou činnost. K námitkám daňového subjektu, že Krajský soud v Českých Budějovicích neodůvodnil neprovedení důkazních prostředků, NSS uvedl, že ze správního spisu jasně vyplývá, že daňový subjekt měl řadu možností, jak uplatnit své důkazní návrhy v daňovém řízení, tudíž není zřejmé, proč se domáhal zohlednění svého daňového přiznání k dani z příjmů až před soudem. Ostatně ani tady nebylo možno osvědčit uvedené jako důkaz, neboť je možno jej posoudit pouze jako důkaz výkonu nějaké ekonomické činnosti, ale rozhodně ne jako důkaz použití konkrétních přijatých plnění v rámci ekonomické činnosti. K provedenému místnímu šetření před zahájením daňové kontroly NSS konstatoval, že toto sice svědčí o tom, že správce daně postupoval do jisté míry „opačně“, avšak takový postup neměl vliv na zákonnost rozhodnutí správce daně.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání osvobození při dodání zboží (telefonní karty a tabákové výrobky) do JČS, neboť bylo prokázáno, že k faktické přepravě zboží do jiného členského státu vůbec nedošlo anebo došlo pouze účelově tak, že bylo formálně na krátkou dobu vyvezeno za hranice a hned vráceno zpět do ČR. NSS se ztotožnil se závěry správce daně i o tom, že daňový subjekt nemohl být v případě této manipulace se zbožím v dobré víře, neboť z provedeného řízení bylo zřejmé, že daňový subjekt účelově předkládal dodatečně vyhotovené listiny, kde manipuloval s fakty.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z luxusního vozu z důvodu podvodu na DPH. NSS konstatoval, že se zřetelem ke všem okolnostem sporné transakce (zejména s ohledem na výši kupní ceny a způsob její úhrady) daňový subjekt musel vědět, že realizované plnění bylo zasaženo podvodem na DPH, resp. že toto plnění neodpovídalo standardním obchodním podmínkám. I přes svou vědomost o těchto okolnostech daňový subjekt neučinil nic, čím by mohl svou účast na podvodu na DPH eliminovat, a bez jakéhokoli rozumného důvodu nakoupil ojetý vůz za částku, která neodpovídala jeho reálné hodnotě.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí odvolacího orgánu. Předmětem sporu bylo uplatnění nároku na odpočet z nepeněžitého vkladu, kdy správce daně zkonstatoval, že vzhledem k úzkému propojení obou společností se převod majetku jeví jako účelový a provedený s cílem čerpat nadměrný odpočet. NSS na rozdíl od správce daně a městského soudu však zkonstatoval, že vzhledem k tomu, že vkladatel dodatečně DPH přiznal i zaplatil, daňový subjekt prokázal, že nepeněžitý vklad do základního kapitálu je zdanitelným plněním a že tak vznikl nárok na odpočet DPH.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Předmětem sporu byl nárok na odpočet DPH z přijatých plnění týkajících se administrativních činností spojených s vedením a propagací e-shopu, kdy daňový subjekt tvrdil, že mu tyto služby poskytl jeho jednatel nikoliv v rámci činnosti jednatele, ale jako podnikající fyzická osoba. NSS konstatoval, že s ohledem na skutkové okolnosti případu a obsah správního spisu považuje úvahy správce daně za vyčerpávající a správné, tudíž se ztotožnil s jeho závěrem, že daňový subjekt své důkazní břemeno neunesl a nárok na odpočet daně neprokázal.


NSS na základě kasační stížnosti Finanční správy zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, ale současně zrušil i rozhodnutí odvolacího orgánu. Předmětem sporu byl nárok na odpočet DPH a určení charakteru přijatých služeb , zda se jedná o služby související s nemovitou věcí či nikoliv. Předmětem posouzení byly velké nafukovací haly, které měly sloužit pro ubytování uprchlíků. NSS konstatoval, že ačkoli správce daně a krajský soud dospěli ke zcela rozdílnému posouzení této stěžejní otázky, chybí pro jakýkoli z těchto závěrů skutkové důvody, tedy spolehlivé zjištění skutkového stavu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu, že daňový subjekt neprokázal, že skutečně přijal deklarovaná zdanitelná plnění (reklamní služby a marketingové studie týkající se analýzy činnosti lékárny a sortimentu) a že je použil v rámci své ekonomické činnosti. NSS konstatoval, že správce daně komplexně zjišťoval skutkový stav a vyhodnotil veškeré získané důkazy, včetně důkazů získaných z trestního řízení vedeného proti jednateli daňového subjektu. V takovém případě bylo provádění dalších svědeckých výpovědí nadbytečné. Byl to daňový subjekt, který neunesl své důkazní břemeno.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci naplnění podmínek pro vznik ručení plátce daně za nezaplacenou daň svého dodavatele, který disponoval statusem nespolehlivého plátce. NSS se neztotožnil s názory Finanční správy ohledně prokázání vědomosti daňového subjektu (odběratele) o naplnění podmínek vzniku ručení. NSS uvedl, že prvek zavinění nelze vztahovat ke skutečnosti, že příjemce zdanitelného plnění „vědět měl a mohl“ že jeho dodavatel je registrován jako nespolehlivý plátce, ale pouze k úmyslu dodavatele daň nezaplatit. Tímto se dle NSS správce daně nezabýval, naopak uhrazené platby dodavatele započítal vůči nejstarším nedoplatkům na dani, aniž by hodnotil úmysl dodavatele hradit konkrétní daňové povinnosti.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu byla oprava DPH v dodatečném daňovém přiznání, kdy daňový subjekt poté, co byl správcem daně odhalen, že vystavuje fiktivní daňové doklady a byla mu daň na nich uvedená doměřena, pokusil se tuto skutečnost opravit postupem podle ustanovení § 43 zákona o DPH a vystavit opravné daňové doklady. Správce daně označil jednání daňového subjektu za účelové a opravu daně mu neumožnil. NSS se s tímto postupem zcela ztotožnil.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu účasti daňového subjektu na daňovém podvodu s betonářskou ocelí. NSS se plně ztotožnil se závěry Finanční správy ve věci prokázání podvodu a vědomé účasti daňového subjektu na něm. Za zásadní lze považovat názor NSS, že správce daně není povinen vyvracet každé dílčí vysvětlení daňového subjektu ohledně jednotlivých objektivních okolností svědčících o nestandardnosti transakce.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci posouzení opravného daňového dokladu, resp. zda se jednalo o opravu DPH podle § 42 nebo § 43 zákona o DPH. NSS potvrdil, že se jednalo o opravu dle § 42 zákona o DPH, neboť pozdější rozdělení původní komplexní dodávky na poskytnuté služby a nedodané zboží nemůže nic změnit na tom, že se plnění částečně uskutečnilo, nejednalo se tedy o nesprávně (omylem) uvedenou daň, ale o dodatečnou změnu podmínek, které měly vliv na výši DPH.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. NSS uvedl, že Finanční správa nepochybila, pokud dospěla k závěru, že stěžovatel neunesl důkazní břemeno a neprokázal veškeré podmínky nutné pro uznání nároku na odpočet daně.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z nákupu stavebního materiálu od deklarovaného dodavatele. Námitky daňového subjektu stran prokázání účasti na podvodu NSS odmítl jako nepřípadné, neboť předmětem sporu nebyla účast v řetězci zasaženém podvodem, ale prokázání hmotněprávních podmínek nároku na odpočet. NSS uzavřel, že daňový subjekt neprokázal faktické uskutečnění plnění od deklarovaného dodavatele tak, jak je uvedeno na dokladu, a proto nesplnil jednu ze zákonných podmínek stanovených v § 72 a § 73 zákona o DPH, přičemž tyto musí být splněny kumulativně.


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústní nad Labem i rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci odepření nároku na odpočet DPH z řetězových dodávek pohonných hmot z jiného členského státu. NSS konstatoval, že orgány Finanční správy nevycházely při svém rozhodování z dostatečně zjištěného skutkového stavu.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Předmětem sporu byla účast daňového subjektu na podvodu na DPH při obchodování s mobilními telefony, kdy sám daňový subjekt nerozporoval, že byl účastníkem obchodování zasaženého podvodem, ale uváděl, že přijal dostatečná opatření, když pověřil svého odběratele, aby za něj prověřoval solidnost dodavatelů, tudíž byl v dobé víře, že se podvodu neúčastní. NSS k tomu uvedl, že obsah spisu naopak odpovídá závěrům Finanční správy, neboť obchodování objektivně doprovázely tak zásadní nesrovnalosti, že daňový subjekt s ohledem na svou naprostou pasivitu nemohl být v dobré víře, navíc jeho tvrzení, že pověřil kontrolou svých dodavatelů jiný subjekt, zůstalo pouze v rovině tvrzení a daňový subjekt jej nijak neprokázal.


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze ve věci neuznání nároku na osvobození při dodání zboží do jiného členského státu z důvodu účasti na podvodu na DPH. Dle NSS se krajský soud zřejmě nechal zmást námitkou žalobkyně, která označila za „logický nonsens“ postupu správce daně, pokud nepřiznal nárok na osvobození od DPH a současně doměřil DPH na výstupu. NSS naopak shledal tento postup Finanční správy za správný a v odůvodnění rozhodnutí o odvolání, které měl krajský soud za problematické, žádnou nesrozumitelnost či vnitřní rozpornost neshledal.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci DPH, konkrétně neuznání nároku na odpočet z důvodů účasti na podvodu. NSS seznal, že i když zástupkyně daňového subjektu umně polemizovala se závěry správce daně, její argumenty byly liché, neboť správce daně bezesporu prokázal, že obchodní řetězce, v nichž daňový subjekt prodával zboží s obsahem drahých kovů, byly skutečně zasaženy podvodem, o kterém daňový subjekt věděl, nebo přinejmenším vědět mohl a měl.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu vědomého zapojení daňového subjektu do obchodování s masem, které bylo zatíženo podvodem na DPH. Sám daňový subjekt nerozporoval, že se daňový podvod stal, svoji argumentaci vedl pouze v tom směru, že o podvodu nevěděl ani vědět nemohl. NSS však shodně s Krajským soudem v Českých Budějovicích a orgány Finanční správy dospěl k názoru, že existovaly takové indicie, které u daňového subjektu měly vzbudit podezření o nestandardním průběhu obchodních transakcí, a že tento přesto neučinil žádná adekvátní opatření, aby svou účast na podvodu vyloučil.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ohledně neuznání nároku na odpočet z důvodu zapojení daňového subjektu do obchodů zatížených podvodem na DPH.

2020

NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a opětovně připomenul, že správce daně v případě ukládání pokut dle § 101h odst. 1 zákona o DPH namísto prokazování viny prokazuje naplnění předpokladů, s nimiž zákon spojuje vznik povinnosti uhradit pokutu. Jsou-li tyto zákonné předpoklady naplněny, vzniká pokuta ex lege a platební výměr vydaný správcem daně má povahu deklaratorního rozhodnutí, jímž se plátci daně „pouze“ oznamuje povinnost pokutu (vzniklou ze zákona) uhradit. Dále NSS s odkazem na Nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 32/15 odmítl daňovým subjektem tvrzenou protiústavnost relevantní podkladové právní úpravy.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni i rozhodnutí o odvolání. Předmětem sporu bylo zapojení daňového subjektu do řetězce firem participujících na podvodu na DPH při realizaci reklamy formou vysílání spotu v České televizi. NSS sice potvrdil existenci podvodu, ale rozborem jednotlivých správcem daně definovaných objektivních okolností shledal, že tyto nesvědčí dostatečně o tom, že daňový subjekt o své účastni na tomto podvodu věděl, nebo alespoň vědět mohl. NSS proto zavázal správce daně, aby případně v dalším řízení vyhledal, provedl, vyhodnotil a následně znovu posoudil subjektivní stránku účasti daňového subjektu na předmětném daňovém podvodu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu vozidel z důvodu vědomé účasti na podvodu. NSS konstatoval, že pokud obchody probíhaly převážně v době, kdy jednatelem obou společností byl stejný jednatel, nelze než hovořit o této personální propojenosti jako silné indicii svědčící o vědomé účasti na neodvedení daně v řetězci, tedy podvodu na DPH. Z tohoto důvodu se NSS nezabýval potenciálně přijatými rozumnými opatřeními, jimiž by bylo možné vědomé účasti na daňovém podvodu předejít, neboť daňový subjekt si musel být své účasti na daňovém podvodu evidentně vědom.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla pokuta za opožděné podání kontrolního hlášení. NSS opakovaně konstatoval, že § 101c zákona o DPH a § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH neposkytuje prostor pro správní uvážení či zvažování závažnosti pochybení plátce DPH, například posouzení toho, zda „bylo co kontrolovat“, jak daňový subjekt opakovaně uváděl. Plnění této povinnosti plátcem DPH není závislé na tom, zda hlášení obsahuje kontrolovatelné skutečnosti či nikoliv. Pokud je tedy tato povinnost porušena nastupuje sankce ze zákona. NSS dále uvedl, že skutečnost, že v předchozích obdobích správce daně pokutu nevyměřoval, není důvodem pro správní uvážení ohledně uložení pokuty, neboť pouhá nečinnost veřejné správy v oblasti postihování deliktního jednání bez dalšího nezakládá legitimní očekávání, že dosud nepostihované jednání není protiprávní povahy, resp. že nebude postihováno ani nadále.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ve věci sporu ohledně podvodu na DPH při obchodování s mobilními telefony. NSS potvrdil závěry Finanční správy a uvedl, že městský soud nesprávně aplikoval závěry rozsudku Vyrtych a při svém hodnocení pochybil, neboť neposoudil všechna skutková zjištění o vědomém zapojení žalobce do podvodu na DPH. V dalším řízení je městský soud vázán právním názorem NSS a je povinen posoudit všechna objektivní kritéria, a to především ve vzájemné souvislosti.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci nenaplnění podmínek uplatnění osvobození při dodání zboží do jiného členského státu dle § 64 ZDPH. NSS potvrdil koncentrační a dispoziční zásadu, v rámci nichž je v zákonné lhůtě pro podání žaloby nutno postavit najisto rozsah důvodů soudního přezkumu. S ohledem na tuto skutečnost nemohl být daňový subjekt úspěšný s žalobními důvody, jež poprvé uplatnil až po zákonné lhůtě pro podání žaloby.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odmítnutí registrace plátce DPH. NSS uvedl, že orgány Finanční správy byly v projednávané věci oprávněny ověřit údaje uvedené v přihlášce k registraci a pokud daňový subjekt neprokázal, že skutečně dosáhl zákonem stanoveného obratu rozhodného pro registraci k DPH, resp. že vyvíjel ekonomickou činnost, byly oprávněny odmítnout zaregistrovat daňový subjekt jako plátce DPH. NSS dále uvedl, že povinnost správce daně ověřit údaje v přihlášce k registraci k DPH není pouhý bezúčelný formalismus, ale může napomoci i předcházení vzniku organizovaných podvodů na DPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet z důvodu neprokázání faktického přijetí deklarované služby od nekontaktního dodavatele. V rámci rozsudku se NSS mimo jiné vyjadřoval k seznámení dle § 115 daňového řádu, kdy nepřisvědčil argumentům stěžovatele a uvedl, že v případě, kdy odvolací orgán v rámci odvolacího řízení dokazování neprovádí, vychází pouze z podkladů založených ve spise a současně nedospěl ani k odlišnému právnímu názoru, pouze podrobněji propracoval a precizoval odůvodnění rozhodnutí správce daně, nemá povinnost seznamovat daňový subjekt před vydáním rozhodnutí. Dále se NSS vyjádřil k namítané podjatosti úředních osob, kdy jasně uvedl, že pokud podjatost stěžovatel spatřoval výlučně v údajně nezákonném postupu úředních osob v daňovém řízení, nespadá toto pod zákonem vymezené důvody podjatosti a daňový subjekt se měl bránit v rámci odvolání nebo stížnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. Předmětem sporu bylo odepření nároku na odpočet daně z řetězových dodávek pohonných hmot přepravených z jiných členských států EU, kdy stěžejní otázkou bylo posouzení místa plnění předmětných dodávek. Dle NSS se orgány Finanční správy dostatečně vypořádaly s otázkou převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na daňový subjekt, komplexně hodnotily všechny dostupné a známé relevantní okolnosti posuzovaného případu. NSS označil postup daňových orgánů, které při posuzování otázky okamžiku převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník primárně vycházely z kritéria organizace přepravy, za správný a souladný s judikaturou SDEU. Kritérium organizace přepravy nemůže být jediným posuzovaným kritériem, což však daňové orgány respektovaly. NSS se ztotožnil také s názorem, že nabytí vlastnického práva dle vnitrostátních předpisů není absolutním kritériem pro posouzení otázky, kdy daňový subjekt nabyl právo nakládat s věcí jako vlastník ve smyslu zákona o DPH, protože tento okamžik nemusí splývat s převodem vlastnického práva dle vnitrostátních předpisů.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích. Předmětem sporu bylo nepřiznání daně v případě zpětného dovozu zboží a neprokázání jeho následného prodeje. Daňový subjekt v kasační stížnosti namítal řadu procesních pochybení správce daně ve vztahu k neprovedeným důkazům (svědeckým výpovědím), kterým ve většině případů NSS nepřisvědčil. V případě navržených výslechů dvou svědků v odvolacím řízení, které daňový subjekt nedostatečně identifikoval, však NSS konstatoval, že správce daně nebyl oprávněn odmítnout provedení těchto výslechů, ale měl vyzvat daňový subjekt k jejich dodatečné identifikaci, případně se pokusit kontaktovat svědka mailem, neboť z předložené mailové komunikace vyplývalo, že se jí osoba tohoto jména účastnila. Z tohoto důvodu NSS kasační stížnosti vyhověl, aniž by předjímal, zda by výslech těchto svědků mohl něco změnit na výsledku řízení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci doměření DPH při dodání zboží do jiného členského státu. Předmětem sporu byly opravné daňové doklady, které se měly týkat dodávky dveří na Slovensko v jiném zdaňovacím období. NSS konstatoval, že správce daně byl povinen zabývat se těmito doklady nejen po formální stránce, ale současně zjistit, zda a kdy se dodání zboží fakticky uskutečnilo.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu byla doměřená DPH uvedená na daňovém dokladu vystaveném daňovým subjektem z transakce, která se reálně neuskutečnila. NSS uvedl, že správce daně postupoval správně, pokud daňovému subjektu daň vyměřil, neboť není rozhodné, že se obchod s europaletami fakticky neuskutečnil, rozhodné je, že daňový subjekt vystavil faktury, na nichž byla uvedena DPH a mohlo tak dojít ke ztrátě daňových příjmů.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. V rámci postupu k odstranění pochybností daňový subjekt neprokázal, že přijal plnění v režimu přenesení daňové povinnosti ani neprokázal nárok na odpočet z dalších přijatých zdanitelných plnění. Svoji argumentaci daňový subjekt zaměřil hlavně na procesní stránku, kdy uváděl, že správce daně prováděl zastřenou daňovou kontrolu a že skutková zjištění pocházející z excesivně prováděného postupu k odstranění pochybností jsou z tohoto důvodu pro stanovení daně nepoužitelná. Tomuto názoru Krajský soud v Hradci Králové ani NSS nepřisvědčil.

 


NSS vyhověl kasační stížnost Finanční správy a konstatoval, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě je nezákonný, neboť krajský soud vytrhl jednotlivé věty z kontextu celého odůvodnění a zcela tak zkreslil správní úvahu správce daně o důvodech neprokázání nároku na odpočet z oprav potravinářské linky. NSS zavázal v dalším řízení krajský soud, aby se zabýval s ohledem na všechna fakta plynoucí ze správních spisů všemi žalobními námitkami, kterými se pro domnělé vady správního rozhodnutí dříve nezabýval.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci doměření DPH z pořízení automobilu z jiného členského státu do tuzemska, neboť daňový subjekt neprokázal, že by DPH odvedl v členském státě ukončení přepravy. Daňový subjekt argumentoval, že jeho zmocněnec překročil své zástupčí oprávnění, když dodavateli poskytl jeho DIČ, a že daňový subjekt nemá a nikdy neměl vozidlo ve svém držení. K tomu NSS uvedl, že se ztotožňuje s postupem správce daně, neboť z předloženého správního spisu vyplývá, že zmocněnec daňového subjektu zakoupil (na základě plné moci udělené mu stěžovatelem) u dodavatele se sídlem v Německu předmětné vozidlo. Naopak z ničeho přitom nevyplývá, že by zmocněnec tímto překročil své zástupčí oprávnění, neboť i úhrada faktury za sporné vozidlo šla z účtu daňového subjektu, čímž de facto potvrdil správnost jednání zmocněnce.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z obchodování s mobilními telefony Apple, které byly přeprodávány v řetězci zatíženém podvodem na DPH. Správce daně shromáždil dostatečně důkazů, které potvrzovaly, že se daná transakce svým předmětem a rozsahem vymykala běžné ekonomické činnosti daňového subjektu, probíhala mimo oficiální distribuční síť daného zboží, a proto se NSS plně ztotožnil s posouzením, že daňový subjekt mohl a měl vědět o svém zapojení do podvodného řetězce a nebyl dostatečně obezřetný.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH při obchodování s kovovými odpady (niklové a měděné katody) z důvodu zapojení do podvodu na DPH. Daňový subjekt mimo jiné argumentoval, že k vyloučení nároku na odpočet daně došlo ze vzájemně se vylučujících důvodů. K tomu NSS uvedl, že závěry správce daně nebyly nekompatibilní, neboť daňové orgány dospěly k závěru, že deklarovaní dodavatelé nebyli „skutečnými“, ale toliko formálními dodavateli zboží dovezeného z neznámého místa v zahraničí a přeprodávaného v uměle vytvořeném obchodním řetězci, na jehož počátku nebyla přiznána a odvedena daň. Na začátku řetězce figurovaly tzv. „prázdné schránky“, které nedisponují podnikatelským zázemím, jejich jednateli jsou cizí státní příslušníci s bydlištěm mimo ČR, pro správce daně jsou nekontaktní, vykazují pouze předmětné dodávky barevných kovů a neuhradily své daňové povinnosti. Existenci podvodu pak dokresluje to, že nebyl zjištěn původ zboží a bankovní účty společností zapojených do obchodního řetězce sloužily pouze k přeposílání finančních prostředků bez jiné podnikatelské aktivity. Správce daně tak správně neustal pouze na tom, že daňový subjekt neprokázal, že zdanitelná plnění byla poskytnuta deklarovanými dodavateli, ale současně podrobně zkoumal i samotný průběh a okolnosti dodávek, přičemž dospěl k závěru, že plnění přijatá stěžovatelkou byla zasažena podvodem na DPH, o němž tato věděla, resp. měla vědět.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH z důvodu neprokázání přijetí zdanitelných plnění z oblastí informačních technologií (materiál, licence software) od deklarovaného dodavatele. NSS uvedl, že správce daně v rámci zásady volného hodnocení důkazů hodnotil pečlivě jak každý důkaz jednotlivě, tak všechny důkazy ve svém souhrnu a vyložil jasně a srozumitelně, jaké skutečnosti považoval za prokázané, jakými úvahami by veden a jaké z nich vyvodil racionální závěry, a též uvedl, z jakého důvodu neprovede další navrhované důkazy. Přijetí deklarovaných zdanitelných plnění v deklarovaném rozsahu a od deklarovaného plátce daně přitom nebylo prokázáno. NSS dále připustil, že se správce daně dopustil jistých procesních pochybení ohledně žádostí o prodloužení lhůty a projednání daňové kontroly, uvedl však, že tyto vady nijak nezkrátily daňový subjekt na jeho právech.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH z důvodu účasti na daňovém podvodu s bižuterií. NSS v souladu s Městským soudem v Praze a správcem daně konstatoval, že na základě skutečností vyplývajících ze správního spisu bylo zjištěno, že obchodní transakce byly zasaženy podvodem na DPH, o kterém daňový subjekt věděl nebo vědět mohl a k jeho zjištění nepřijal s ohledem na okolnosti případu dostatečná preventivní opatření, což jednoznačně a spolehlivě vyplývá ze souboru nepřímých důkazů provedených správcem daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci prokázání podvodu na DPH při obchodování s koženou galanterií na tržnici. NSS dospěl k závěru, že nestandardnosti obchodování vymezené správcem daně (absence písemných smluv, způsob navazování obchodních kontaktů, neprověření dodavatelů, neověřování původů zboží či padělků, ztížené reklamace, atd.), které se mohou jevit jako zvláštní v některém odvětví, nejsou nestandardnosti v odvětví a místě, kde obchoduje daňový subjekt (vietnamská tržnice). NSS tedy uzavřel, že vymezené objektivní okolnosti nejsou natolik silné, aby jednoznačně a významně zpochybnily, že daňový subjekt mohl jednat poctivě, tudíž nelze spolehlivě a jednoznačně uzavřít, že daňový subjekt věděl či měl a mohl vědět o tom, že jsou tyto obchody součástí podvodného řetězce.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH na základě provedeného postupu k odstranění pochybností, kdy daňový subjekt brojil zejména proti nedostatečně vymezeným pochybnostem ve výzvě. NSS ve shodě s Městským soudem v Praze uzavřel, že správce daně srozumitelně a přesvědčivě vymezil pochybnosti o tvrzené daňové povinnosti, přičemž vycházel z relevantních podkladů a současně daňový subjekt správně vyzval k předložení dokumentů prokazujících oprávněnost nároku na odpočet DPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu vědomé účasti daňového subjektu v podvodu na DPH. Podstata podvodu spočívala v tom, že dodavatel poskytoval daňovému subjektu zdanitelná plnění v podobě reklamních a propagačních služeb za ceny mnohonásobně navýšené oproti cenám, za které tato plnění sám pořídil, inkasoval cenu včetně DPH, aniž by daň (dodatečně doměřenou správcem daně) uhradil, nereagoval na výzvy správce daně a následně se v sídle na virtuální adrese stal zcela nekontaktním. NSS konstatoval, že popsané skutkové okolnosti svědčí o jednom z typických modelových případů podvodu na DPH, podporované navíc zjištěním správce daně, že u dodavatele docházelo k hotovostním výběrům mnohamilionových částek. Stran vědomosti o účasti na zneužívajícím jednání a přijetí rozumných opatření k předejití či zabránění účasti na tomto jednání daňové orgány správně nepřehlédly, že daňový subjekt vůbec neověřoval výhodnost reklamy ani způsob stanovení ceny, ačkoliv přijatá zdanitelná plnění byla „předražena“ takovým způsobem, že i průměrný daňový subjekt bez speciálních znalostí reklamních služeb ve sportovním prostředí by mohl a měl vědět, že se jednalo o ceny neobvyklé a přemrštěné. Jedná se o opakovaný vítězný rozsudek u NSS v této věci, kdy v prvém případě NSS (sp. zn. 6 Afs 61/2019) jasně vyložil rozdílnost pohledu DPH a daně z příjmů na prokazování ceny obvyklé, nyní na tyto závěry odkázal.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet daně. NSS s odkazem na rozložení důkazního břemene v daňovém řízení konstatoval, že správce daně identifikoval řadu relevantních a zásadních pochybností ohledně uskutečnění plnění, v důsledku čehož přešlo důkazní břemeno na daňový subjekt, který však své důkazní břemeno neunesl, neboť důkazní prostředky, které v průběhu daňového řízení poskytl správci daně, nelze s ohledem na zjištěné okolnosti daného případu považovat za dostatečné a věrohodné.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy stran neuznání nároku na odpočet i doměření daně na výstupu. NSS konstatoval, že přestože postup správce daně nebyl ve všech ohledech naprosto perfektní, z průběhu daňové kontroly a předloženého spisového materiálu jasně vyplývá, že správce daně formuloval dostatečné silné pochybnosti a byl to daňový subjekt, který své důkazní břemeno neunesl. NSS se také vyjadřoval k námitce daňového subjektu na nekompletnost spisového materiálu s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 4141/18 ze dne 16. 6. 2020 a konstatoval, že v dané věci rozhodně nedostatky správního spisu nedosahovaly srovnatelné intenzity případu řešeného ÚS, navíc drobné nesrovnalosti byly vyjasněny už při nahlížení do spisu u správce daně, a proto nelze považovat tuto námitku za důvodnou.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu zapojení do transakcí zasažených podvodem. NSS konstatoval, že správce daně shromáždil dostatek přesvědčivých indicií a důkazů o tom, že daňový subjekt vystupoval jako formální článek při dodání potravinářské linky a jeho chování během realizace zakázky nelze vysvětlit jinak, než jako účast na daňovém podvodu, o kterém přinejmenším vědět měl a mohl (musel).

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet. Klíčovou otázkou v daném sporu bylo unesení důkazního břemene ve vztahu k tvrzení o přijatých plněních a provedení likvidace zásob zboží. NSS se ztotožnil se správcem daně, že tento dostatečně odůvodnil svoje pochybnosti, které daňový subjekt nevyvrátil, neboť předložené důkazní prostředky a svědecké výpovědi si navzájem odporovaly.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet. Argumentace daňového subjektu směřovala toliko do nekonkrétnosti formulovaných pochybností ve výzvě k zahájení postupu k odstranění pochybností a následnému ukončení tohoto postupu formou úředního záznamu. NSS k tomu uvedl, že přestože byly výzvy vydané v posuzované věci odůvodněny stručně, nelze je považovat na nezákonné. Výzvy k odstranění pochybností nelze totiž posuzovat Izolovaně, ale v kontextu již dříve probíhajících řízení, kdy si zjevně správce daně a daňový subjekt vyjasnili obsah i rozsah pochybností.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy, že daňový subjekt neprokázal faktické uskutečnění přijatého zdanitelného plnění (nákupu testovací látky v hodnotě zhruba 13 mil. Kč) a tím i vznik nároku na odpočet DPH. Svědecké výpovědi a další důkazní prostředky, které daňový subjekt v průběhu daňového řízení poskytl správci daně, sice formálně přijetí plnění prokazovaly, ale s ohledem na zjištěné okolnosti daného případu je nebylo možno považovat za věrohodné.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci DPH, konkrétně zapojení do podvodu. Dle NSS porušení insolvenčního zákona nemůže vést ke konstatování daňového podvodu, stejně jako kritéria personální propojenosti, virtuálního sídla nebo absence pohybu zboží, pokud k tomu daňový subjekt poskytuje relevantní vysvětlení. NSS se však neztotožnil s názorem krajského soudu, že v řešeném případu nemůže být chybějící daň, jelikož tato může existovat bez ohledu na účinky konkursu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve všech bodech a pro nepřezkoumatelnost a nepodloženost závěrů zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. V rámci postupu k odstranění pochybností dospěl správce daně k závěru, že daňový subjekt se podílel na daňovém podvodu jako součást řetězce. Předmětem rozsudku Městského soudu v Praze však byla pouze domnělá procesní pochybení správce daně, a to nedoručení písemnosti zmocněnci daňového subjektu a nezahájení kontroly po ukončení POP, na základě čehož zrušil nejen rozhodnutí o odvolání, ale i platební výměr vydaný prvostupňovým správcem daně. NSS závěrům Městského soudu v Praze nepřisvědčil a uvedl, že tento nezohlednil intenzitu pochybení správce daně a vliv na práva daňového subjektu, stejně tak jako jejich napravení v odvolacím řízení.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil postupu Finanční správy. Předmětem soudního přezkumu bylo rozhodnutí o nespolehlivém plátci DPH. NSS uvedl, že stěžejní otázkou proto není, zda byly zajišťovací příkazy vydány oprávněně, ale pouze to, zda byly naplněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí. Rozhodným pro naplnění zákonných podmínek nespolehlivého plátce je závažné porušení povinností plátce DPH, musí se tedy jednat o porušení s určitou intenzitou. Za závažné porušení je pak třeba považovat především takové porušení, které svojí intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH. Sjednocení postupů správce daně formou informace GFŘ je legitimní.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Spor spočíval v neuznání nároku na odpočet insolvenční správkyně z důvodu zapojení do podvodu na DPH. Uvedený případ vykazoval specifika v tom, že k daňovému podvodu nedošlo v řetězci mnoha subjektů, ale pouze mezi dvěma. NSS tedy zdůraznil, že v takovém případě je prakticky vyloučeno, aby u některého se zapojených subjektů chyběl záměr se na podvodu podílet s cílem získat zvýhodnění, na což je třeba zacílit prokazování skutkových okolností či příčinné souvislosti, není však možno lpět na tom, aby závěr o daňovém podvodu musel být vystavěn pouze na zcela jednoznačném (aktivním) zapojení obou zúčastněných subjektů, jak požadoval krajský soud.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil postupu Finanční správy ve věci rozhodnutí o nespolehlivém plátci. Jedná se již o druhé rozhodnutí NSS v téže věci, kdy v prvním kole NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. NSS uvedl, že žádný právní předpis nestanoví, aby se naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci DPH zkoumalo výhradně k datu vydání rozhodnutí v prvním stupni, odvolací orgán tak byl oprávněn vzít při svém rozhodování v potaz i skutečnosti, které nastaly po vydání odvoláním napadeného rozhodnutí správce daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil postupu Finanční správy ve věci vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci. Důvodem pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci bylo neuhrazení zajišťovacích příkazů. NSS konstatoval, že vymezení důvodů pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci metodickým pokynem GFŘ racionálně stanoví způsob výkladu, který umožňuje Finanční správě postupovat jednotně.

 


Rozsudek Krajského soudu v Plzni týkající se doměřené daně z přidané hodnoty v souladu s podanými dodatečnými daňovými přiznáními napadl kasační stížností daňový subjekt i Finanční správa. NSS shledal kasační stížnost daňového subjektu jako nedůvodnou a kasační stížnost Finanční správy jako částečně důvodnou. NSS přisvědčil správci daně ve věci stanovení lhůty pro provedení opravy daně dle § 43 zákona o DPH, kdy uvedl, že oprava musí být provedena maximálně ve tříleté lhůtě, a to včetně faktického podání dodatečného daňového přiznání. K námitce týkající se toho, že je-li dodatečně stanovena daň v souladu s dodatečným daňovým přiznáním daňového subjektu, nelze se proti takovému dodatečnému platebnímu výměru odvolat, NSS uvedl, že toto platí pouze za předpokladu, že nebyl zahájen postup k odstranění pochybností nebo daňová kontrola.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu zboží od deklarovaných dodavatelů. NSS souhlasně s Krajským soudem v Brně konstatoval, že pokud daňový subjekt nakupoval značné množství zboží na tržnici od dodavatelů, jimž platil stotisícové částky v hotovosti, bylo na něm, aby věnoval náležitou pozornost prověření solidnosti smluvního partnera a shromažďování důkazů k prokázání transakce. Skladová evidence ani kniha jízd, které daňový subjekt předložil, nebyly sto osobu dodavatele prokázat.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci podvodu na DPH při řetězových obchodech s mědí. Dle NSS správce daně zcela jasně a konkrétně vymezil řadu objektivních okolností svědčících o nestandardnosti prováděných obchodních transakcí svědčících o jejich podvodném charakteru, vědomosti daňového subjektu o podvodu a nepřijetí patřičných preventivních opatření. Správce daně tedy správně uzavřel, že daňový subjekt byl účastníkem řetězců transakcí, které byly zasaženy podvodem na DPH, o čemž mohl a měl vědět.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodného řetězce při obchodování s řepkovým olejem a cukrem. NSS uvedl, že orgány finanční správy dostály své povinnosti a prokázaly, že v případě specifikovaných obchodních případů došlo k podvodu na dani a daňový subjekt o svém zapojení do tohoto podvodu vědět měl a mohl, a i přesto neučinil adekvátní opatření, aby se zapojení do podvodu vyhnul. NSS poukázal na obchodovanou komoditu – řepkový olej, u níž je zřejmé, že je riziková z hlediska páchání podvodů na DPH, což mělo být daňovému subjektu s ohledem na znění směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. 7. 2013 zřejmé již na počátku obchodování, ten však na tuto skutečnost, ani na ostatní správcem daně definované objektivní okolnosti, adekvátně nereagoval a neučinil žádná opatření.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH ze sponzorského vzkazu vysílaného na ČT z důvodu zapojení do podvodu na DPH. NSS se vyjadřoval k důkaznímu břemenu správce daně při prokazování podvodu na DPH, přičemž dospěl k závěru, že orgány Finanční správy své důkazní břemeno unesly, když byl prokázán podvodný charakter transakce i vědomost daňového subjektu o podvodu. NSS aproboval závěr o mnohonásobném navýšení ceny za poskytnutou službu, což spolu s ostatními okolnostmi transakce vedlo k prokázání vědomosti daňového subjektu o podvodu. Dle NSS také ze zjištění správce daně jednoznačně vyplynulo, že daňový subjekt nepřijal ani částečně přiměřená opatření, aby své účasti na daňovém podvodu zabránil. V obdobné věci daňového subjektu již NSS rozhodoval rozsudkem sp. zn.. 10 Afs 11/2020 ze dne 5. 8. 2020.

 


NSS zmítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci úroku z neoprávněného jednání správce daně. Daňový subjekt požadoval vyplacení úroku z neoprávněně zadržované části odpočtu v rozsahu, v jakém byla prvostupňová rozhodnutí správce daně změněna odvolacím orgánem. Dle NSS Finanční správa postupovala správně, když přiznání daňovým subjektem požadovaného úroku podmiňovala požadavkem, aby prvostupňové rozhodnutí bylo změněno pro jeho nezákonnost. V daném případě stěžovatel v rámci prvoinstančního řízení neunesl důkazní břemeno ohledně prokázání přijetí zdanitelného plnění, rozhodnutí správce daně tedy byla zákonná. Skutečnost, že následně byla v odvolacím řízení změněna, tak nemůže představovat důvod pro přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 odst. 1 daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodného řetězce na DPH ve věci reklamy. NSS uvedl, že v předmětné věci orgány finanční správy nedostatečně zjistily skutkový stav, neboť ze spisu nevyplývají podklady pro závěr o existenci chybějící daně, potažmo podvodu na DPH. Konkrétně dle NSS nebylo podloženo, že společnosti, u níž byla detekovaná chybějící daň, byla skutečně daň doměřena.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla otázka trvání solidární odpovědnosti daňového subjektu za daňové povinnosti ostatních členů skupiny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen „ZDPH“), i po zrušení skupiny. NSS potvrdil právní závěr Finanční správy, že § 5b odst. 2 ZDPH a § 5c odst. 3 ZDPH je třeba vykládat tak, že členové skupiny jsou i po jejím zrušení solidárně odpovědní, přičemž § 5c odst. 3 ZDPH upravuje pouze vnitřní poměry ve skupině mezi jednotlivými členy.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci DPH. Dle NSS byla ve všech řetězcích subjektů obchodujících s tonery a náplněmi do tiskáren správně identifikována chybějící daň a v souhrnu s ostatními správcem daně zjištěnými skutečnostmi bylo prokázáno, že se jednalo o podvod na DPH. K otázce nekontaktnosti obchodníků, u nichž byla dovozena chybějící daň, NSS uvedl, že právě tato okolnost může být okolností svědčící o existenci podvodu. NSS rovněž dále doplnil, že v případě existence daňového podvodu a praktické nemožnosti daň získat u dlužníka, např. právě pro jeho nekontaktnost, lze odepřít nárok na odpočet daně tomu subjektu, který věděl či vědět měl a mohl o tom, že se účastní plnění zatíženého podvodem.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z reklamy na závodních automobilech z důvodu neprokázání faktického uskutečnění celého fakturovaného plnění, jelikož daňový subjekt neprokázal deklarovaného dodavatele ani rozsah plnění.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodného řetězce na DPH ve věci strojního vybavení za nadhodnocené ceny. NSS uvedl, že Finanční správa dostála své povinnosti a prokázala, že v případě specifikovaných obchodních případů došlo k podvodu na dani a daňový subjekt o svém zapojení do tohoto podvodu věděl, nebo vědět mohl a měl, a i přesto neučinil adekvátní opatření, aby se zapojení do podvodu vyhnul, což vyplývá z detailního vyhodnocení skutkového stavu.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry správce daně ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu dřevěných palet od deklarovaných dodavatelů. NSS zkonstatoval, že daňový subjekt se v odvolání i následné žalobě omezil toliko na strohá a obecná tvrzení podpořená jen zbytečnými invektivami vůči správci daně, což předurčilo i kvalitu a obsah rozhodnutí soudu, neboť není na soudu, aby za žalobce domýšlel žalobní námitky.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci DPH. Konkrétně se jednalo o odepření nároku na odpočet daně z reklamní služby, když nárok byl odepřen z důvodu naplnění vědomostního testu, kterým se prověřuje vědomost daňového subjektu o existenci podvodu. NSS potvrdil, že uzavření smlouvy s mnohonásobně zvýšenou cenou oproti prakticky jakékoliv porovnatelné cenové hladině na trhu, za zcela pasivního postoje daňového subjektu k ověření ceny, zhodnocení vhodnosti sponzorského vzkazu či zjištění jeho podoby před uzavřením smlouvy, je jednáním, které nemá v běžném obchodním styku racionální opodstatnění. Nemá tedy jiné vysvětlení, než že cena byla nadhodnocena za účelem uplatnění nároku na odpočet DPH. 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byl vliv řízení o spotřební dani na již ukončené řízení při placení daní – zástavní právo a posečkání ve věci daně z přidané hodnoty, jehož obnovení se daňový subjekt domáhal. NSS dovodil, že obnova řízení ve fázi placení daní možná je, nicméně předběžná otázka či nové skutečnosti, které by mohly založit důvody pro obnovu řízení, se musí vztahovat k fázi placení daně. V případě obnovy řízení o posečkání daně a zřízení zástavního práva tak lze namítat pouze takové rozhodné skutečnosti, které nebyly dříve známé a které mohou být rozhodné pro samotné povolení posečkání a zřízení zástavního práva. V posuzované věci tedy nelze úspěšně namítat skutečnosti týkající se nesprávného doměření samotné daňové povinnosti. 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Důvodem doměření daně bylo určení místa plnění v jiném členském statě při řetězových dodávkách PHM. K tomu se NSS prozatím nevyjádřil, neboť shledal pochybení v postupu krajského soudu, který zrušil rozhodnutí o odvolání na základě žalobní námitky, že na místo plnění mají údajně odlišné názory správní a trestní orgány, kdy se žalobkyně domáhala důkazu trestním spisem jiného daňového subjektu. NSS k tomu uvedl, že závěry činnosti orgánů činných v trestním řízení nelze bez dalšího mechanicky vtahovat do daňové sféry, byť se v základu může jednat o stejnou nebo související obchodní operaci a důkazní břemeno nelze mít za splněné, pokud daňový subjekt pouze odkáže na související trestní věc. 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. NSS uvedl, že krajský soud pochybil v závěru, že správce daně neprokázal existenci podvodného jednání v řetězci, neboť správce daně bezpochyby zjistil chybějící daň i existenci nestandardních okolností obchodu. K vědomosti daňového subjektu o účasti na podvodu se NSS zatím nevyjádřil, neboť tato nebyla dosud krajským soudem přezkoumána. 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil postupu Finanční správy ve věci podvodu na DPH při řetězovém obchodu s řepkovým olejem. NSS konstatoval, že odvolací orgán neporušil žádná práva daňového subjektu ani nevydal překvapivé rozhodnutí bez seznámení, neboť v odvolacím řízení neprovedl žádné nové důkazy a při svém rozhodování vycházel pouze z obsahu správního spisu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem z důvodu, že byl vnitřně rozporný. Krajský soud totiž na jednu stranu akceptoval stanovení daně pomůckami, avšak následně v rozporu se zákonem posuzoval, zda správce daně při výběru pomůcek unesl důkazní břemeno, které jej vůbec netížilo, a nepřípustně tak zasahoval do diskrece správce daně při výběru pomůcek. NSS dospěl k závěru, že závěr správce daně a krajského soudu, že daň nebylo možné stanovit dokazováním, ale bylo nezbytné stanovit ji pomůckami, nebyl správný. Dále se NSS zabýval otázkou, zda může daňový subjekt po ukončení daňové kontroly, ale ještě před vydáním prvostupňového rozhodnutí, předložit nové důkazní prostředky. K tomu NSS uvedl, že projednání zprávy o daňové kontrole je třeba vnímat jako konečnou fázi daňové kontroly. Koncentrační princip, který se uplatňuje při projednání zprávy o daňové kontrole, je třeba aplikovat i v období mezi projednáním zprávy, resp. ukončením daňové kontroly, a vydáním prvostupňového rozhodnutí. Právo předložit bez omezení nové důkazy má daňový subjekt až v odvolacím řízení, v němž má správce daně povinnost se s nově navrženými důkazy vypořádat.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu bylo splnění podmínek pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu, kdy se NSS ztotožnil se správcem daně v otázce neunesení důkazního břemene ohledně osvobození od DPH daňovým subjektem. Důkazy shromážděné správcem daně, zejména získané na základě mezinárodní výměny informací, svědčí zcela jinému průběhu obchodních transakcí, než tvrdil daňový subjekt. V kasační stížnosti stěžovatel doslovně zopakoval žalobní argumentaci, aniž by reagoval na to, jak se s žalobními body vypořádal krajský soud. Takovými námitkami se NSS vůbec zabývat nemůže, neboť se míjí s rozhodovacími důvody krajského soudu, jejichž zákonnost je předmětem kasace.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, který žalobu zamítl, a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Rozhodnutí o odvolání zrušeno nebylo. Předmětem daňového řízení bylo neuznání nároku na odpočet DPH v důsledku zapojení daňového subjektu do řetězového podvodu při nákupu PHM v jiných členských státech. Existencí podvodu se NSS nezabýval, důvodem vyhovění kasační stížnosti byl nesouhlas s názorem Finanční správy a krajského soudu o nemožnosti prodloužit lhůtu pro reakci na seznámení dle §115 daňového řádu. V dalším řízení zavázal NSS krajský soud, aby se zabýval skutečností, zda neprodloužení této lhůty mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí o odvolání.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci řetězových dodávek PHM a neoprávněně uplatněného nároku na odpočet z důvodu neprokázání místa plnění v tuzemsku. NSS uvedl, že se správce daně řádně vyrovnal se všemi námitkami daňového subjektu i předloženými důkazními prostředky. NSS dále konstatoval, že z odůvodnění rozhodnutí o odvolání i zprávy o daňové kontrole vyplývá, že kritérium organizace přepravy nebylo jediným kritériem, kterým se správní orgány zabývaly, a proto považuje úvahy správce daně ve vztahu k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na rozdíl od krajského soudu za dostatečné.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci úroku ze zadržovaného odpočtu, kdy jako důvod uvedl, že zákonná úprava § 254a daňového řádu je v rozporu s čl. 183 směrnice o DPH a proto je třeba pro nárok na úrok z odpočtu místo § 254a daňového řádu aplikovat nadále pravidla vymezená v rozsudku „Kordárna“(sp. zn. 7 Aps 3/2013 ze dne 25. 9. 2014).

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy při neuznání nároku na odpočet z koupě automobilu, neboť nebylo prokázáno, že se plnění uskutečnilo tak, jak bylo daňovým subjektem deklarováno. NSS se obecně vyjádřil ke kasační stížnosti, že argumentace stěžovatele je místy nesrozumitelná. K námitce daňového subjektu stran toho, že úkony v odvolacím řízení prováděly stejné úřední osoby, jako v daňové kontrole odkázal NSS na svůj již dříve judikovaný názor (1 Afs 172/2017), že v souladu se zásadou rychlosti řízení nejsou úřední osoby činné v prvostupňovém řízení bez dalšího podjaté, pokud mají provádět úkony dle pověření odvolacího orgánu nebo dokonce před postoupením odvolání odvolacímu orgánu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup správce daně při předepsání penále stanoveného dle zákona o správě daní a poplatků. NSS uvedl, že sdělení předpisu penále je vázáno na běh šestileté promlčecí lhůty pro vybrání a vymožení daně. Úkony směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, které přerušují lhůtu pro vybrání a vymáhání daně, pak přerušují i lhůtu pro sdělení předpisu penále. NSS se dále neztotožnil s výkladem stěžovatele, že by finanční orgány měly společně s oznámením o provedení určitého úkonu směřujícího k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku, daňový subjekt poučit, že takový úkon vede k přerušení a novému běhu promlčecí lhůty. Takový požadavek by byl zjevně nad rámec povinností správce daně vymezených v zákoně i nad rámec obecné poučovací povinnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy. Předmětem sporu byl úrok z prodlení ve vztahu ke vzniku nadměrného odpočtu, kdy NSS v souladu se svou ustálenou judikaturou potvrdil, že nadměrný odpočet vzniká až ke dni vyměření (např. po POP), nikoliv ke dni podání daňového přiznání.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a potvrdil zrušující rozsudek Městského soudu v Praze. NSS rozhodoval o obdobné věci (jiná zdaňovací období) už před necelým rokem, kdy konstatoval vnitřní rozporuplnost závěrů správce daně, neboť daňovému subjektu byl odepřen nárok na odpočet z důvodu účasti na daňovém podvodu a jeho dodavateli z důvodu zneužití práva. Argumentu Finanční správy, že se jedná o samostatná daňová řízení a navíc, že tyto závěry se nevylučují, NSS nepřisvědčil. I když ve většině nyní posuzovaných zdaňovacích období se jednalo o jiný skutkový stav (u dodavatele nebylo konstatováno zneužití práva), NSS toto nezohlednil a rozhodl obdobně jako ve svém předcházejícím rozsudku.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu byl výpočet lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu, zejména úkony prodlužující běh této lhůty, kdy NSS potvrdil, že rozhodnutí o odvolání bylo daňovému subjektu doručeno před uplynutím prekluzívní lhůty.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy. Předmětem sporu bylo neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neprokázání hmotněprávních podmínek. Daňový subjekt uvedl, že odvolací orgán pochybil, pokud jej neseznámil se změnou právního názoru dle § 115 odst. 2 daňového řádu, neboť prvostupňový správce daně uvedl, že se nechoval obezřetně a odpovědně, z čehož lze dovodit, že věděl a mohl vědět, že se účastní podvodného jednání. K tomu NSS uvedl, že odvolací orgán nepochybil, neboť z celého postupu prvostupňového správce daně vyplývá nesplnění hmotněprávních podmínek nároku na odpočet, tudíž takové konstatování o podvodném jednání v platebním výměru nemůže založit důvod pro seznamování dle § 115 daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup správce daně při doměření DPH podle pomůcek. Daňový subjekt nevedl skladovou evidenci, jak mu ukládá § 9 odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., a tento nedostatek nelze nahradit ani výslechem svědků (obchodních partnerů), jak požadoval daňový subjekt. NSS dále uvedl, že pokud správce daně uvedl výpočet daně v úředním záznamu, který vyhotovil po ukončení daňové kontroly, ale před vydáním dodatečných platebních výměrů, nijak tím nezkrátil práva daňového subjektu, který byl upozorněn, že do tohoto úředního záznamu může nahlédnout.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti daně z přidané hodnoty. Předmětem sporu bylo osvobození od daně u poskytovaných služeb pro klienty cestovních kanceláří. NSS uvedl, že daňové orgány dospěly ke správnému závěru, že ubytovací a stravovací služby poskytované v souvislosti s ambulantní zdravotní péčí nejsou osvobozeny od DPH, avšak v rozporu s tvrzením daňového subjektu a předloženými důkazy vyměřily DPH, aniž by se zabývaly tím, jakou část celkového plnění představují osvobozené služby ambulantní zdravotní péče a jakou část představují zdanitelné služby ubytování a stravování.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet ze stavebních prací z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. Jednalo se o druhé kolo řízení u NSS (původně deklarovaný dodavatel) a daňový subjekt tedy namítal, že správce daně po rozsudku NSS neuznal nárok na odpočet i u původně nezpochybněných faktur a překročil tak závazný názor soudu. K tomu NSS uvedl, že zrušením rozhodnutí o odvolání soudem došlo ke znovu otevření odvolacího řízení a pokud správce daně při opětovném posuzování zjištěného skutkového stavu dospěl k závěru, že původně uznané plnění (faktury) nelze uznat z důvodu prokázaného daňového podvodu, nejedná se při dodržení požadavků vyplývajících z § 115 odst. 2 daňového řádu o porušení legitimního očekávání.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet ze stavebních prací z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. K vědomosti daňového subjektu o podvodu NSS uvedl, že tato byla nepochybná a správcem daně řádně prokázaná. K aplikaci ručení namísto odepření odpočtu NSS odkázal na své dřívější rozsudky, kde uvedl, že ručení a neuznání nároku na odpočet jsou odlišné instituty.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup správce daně, který neuznal daňovému subjektu nárok na odpočet DPH a doměřil mu podle pomůcek daň ve výši 0,- Kč, protože daňový subjekt v průběhu postupu k odstranění pochybností neposkytl náležitou součinnost, nepředložil žádné důkazní prostředky, ale pouze podával stížnosti a žádosti o prodloužení lhůty.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze a uložil mu meritorně se zabývat námitkou přechodu vlastnického práva, neboť z judikatury NSS vyplývá, že převod vlastnického práva dle vnitrostátních předpisů je zásadně dodáním zboží dle zákona o DPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu bylo odmítnutí provedení svědecké výpovědi v řízení týkajícím se odepření nároku na odpočet při obchodování s měděnými katodami z důvodu účasti daňového subjektu na podvodu na DPH. NSS uvedl, že i když se shoduje se správcem daně v tom, že svědek nemohl nic vypovědět přímo k otázce, zda daňový subjekt věděl, mohl či musel vědět o tom, že se účastní podvodného obchodního řetězce, daňový subjekt tímto návrhem chtěl vyvrátit tvrzení správce daně, že to co činil, bylo nestandardní, a prokázat, že se jednalo o v tomto odvětví běžné obchodní praktiky. Správce daně tedy měl tohoto svědka vyslechnout a teprve poté činit závěry.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozhodnutí Finanční správy. Předmětem sporu byl neuznaný nárok na odpočet DPH z důvodu nemožnosti aplikace § 72 odst. 6 zákona o DPH ve znění účinném do 31. 12. 2008, který za splnění určitých daných podmínek umožňoval plátci odečíst DPH na vstupu i v případě, kdy byla tato DPH nesprávně uplatněna, protože se jednalo o osvobozená plnění. NSS však v tomto případě shledal, že podmínky zmiňovaného ustanovení naplněny nebyly, neboť DPH nebyla dodavatelem přiznána a odvedena, přestože ji uvedl na faktuře. NSS konstatoval, že daňový subjekt se musí domáhat nápravy (vrácení DPH) soukromoprávní cestou po dodavateli, nikoliv vůči státu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu byla skutečnost, že v důsledku přezkumného jednání v rámci insolvenčního řízení daňového subjektu došlo ze zákona k zastavení odvolacího řízení a prvostupňová rozhodnutí, kterými byla daňovému subjektu vyměřena DPH, nabyla právní moci. Daňový subjekt se cítil tímto poškozen, neboť mu dle jeho slov byla upřena jedna instance (odvolací orgán). K tomu NSS uvedl, že právo na dvojinstančnost správního řízení nikde zakotveno není, a proto je na úvaze zákonodárce, kdy proti rozhodnutí správního orgánu připustí řádný opravný prostředek a kdy naopak nikoliv. Odvolací řízení bylo v daném případě zastaveno na základě jasného zákonného pravidla a daňový subjekt se může domáhat nápravy cestou žaloby proti prvoinstančním rozhodnutím, což ostatně i udělal.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a ztotožnil se závěrem krajského soudu a Finanční správy, že posouzení běhu prekluzivní lhůty pro vyměření daně z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období či jejího možného uplynutí nespadá do předmětu tohoto soudního řízení, kterým je přezkum rozhodnutí týkající se žádosti o vrácení přeplatku. V řízení o vrácení přeplatku na dani vzniká pouze povinnost přezkoumat existenci daňového přeplatku, nikoliv hmotněprávní podmínky vzniku přeplatku.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který zrušil rozhodnutí o odvolání ze dvou důvodů. Prvním bylo, že se správce daně nevypořádal s předloženým znaleckým posudkem, druhým pak, že neseznámil daňový subjekt s novými skutečnostmi, neboť doplnil „obsazení“ podvodného řetězce. NSS u obou těchto důvodů konstatoval, že krajský soud pochybil, neboť z rozhodnutí o odvolání je zřejmé, že se správce daně se znaleckým posudkem seznámil a hodnotil jej jako důkaz, a co se týče povinnosti seznamovat dle § 115 odst. 2 DŘ před vydáním rozhodnutí, tuto NSS neshledal, neboť odvolací orgán vycházel toliko ze skutečností, které byly součástí spisu a zprávy o daňové kontrole. Ke znaleckému posudku, který daňový subjekt předložil jako důkaz, že se vědomě neúčastnil podvodného řetězce, NSS uvedl, že ačkoli se závěr o (vědomé) účasti na karuselovém obchodu tváří jako závěr plynoucí z ekonomické analýzy, ve skutečnosti jde o závěr právní, tj. závěr, který přísluší jen správci daně, a nikoli znalci coby odborníku v otázkách skutkových (ekonomických). S takovým závěrem, který se vymyká z pravomoci znalce, tak může správce daně pracovat nanejvýš jako s vlastní argumentací daňového subjektu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, který se dožadoval vyplacení úroku z úroku (konkrétně požadoval úrok z úroku ze zadržovaného odpočtu DPH). NSS konstatoval, že pro přiznání úroku z úroku nebyl splněn ani základní předpoklad, a to prodlení správce daně s vyplacením úroku ze zadržovaného odpočtu. K zásadní otázce, zda je vůbec možné úročit příslušenství daně, se NSS z výše uvedených důvodů nevyjádřil.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Předmětem sporu byla otázka přenesení důkazního břemene zpět na daňový subjekt, kdy NSS přisvědčil Finanční správě v tom, že krajský soud posuzoval výzvy k prokázání skutečností selektivně, aniž zohlednil, že správce daně unesl svoje důkazní břemeno stran důvodných pochybností jiným způsobem. NSS uvedl, že zákon nestanoví, že ke sdělení pochybností musí dojít jen a pouze výzvou vydanou podle § 92 odst. 4 daňového řádu, byť se jistě jedná o postup vhodný, ale také náhradním způsobem, například formou vyjádření jednoznačných pochybností při seznámení s výsledky kontrolních zjištění, jakož i při projednání zpráv o daňových kontrolách.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Podstatou sporu byla otázka, zda daňovým subjektem poskytovaná služba umístění a obsluhy sázecího zařízení lze charakterizovat jako provozování loterií, které je osvobozené od DPH. V daňovém řízení nejprve daňový subjekt tvrdil, že se jedná o podnájem nemovitosti, pak tuto argumentaci opustil a tvrdil, že poskytoval společně s provozovatelem zařízení osvobozená plnění dle § 60 zákona o DPH (provozování hazardních her). Správce daně uvedl, že § 60 zákona o DPH odkazuje na zákon o loteriích, podle kterého může loterie provozovat pouze osoba mající povolení a splňující zákonné podmínky, naopak pokud osoba, která tyto podmínky nesplňuje, zajišťuje služby související s provozem loterií, uskutečňuje plnění zdanitelná.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci neuznaného nároku na odpočet z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. NSS konstatoval, že správce daně neprokázal existenci podvodu na DPH, neboť nebyla jednoznačně identifikována chybějící daň v řetězci. NSS dále uvedl, že na daňové řízení u subjektů zapojených do podvodného řetězce nelze nahlížet absolutně nezávisle, ale je nutno je posuzovat ve vzájemných souvislostech, ze kterých je v souhrnu možné dovozovat, že se jedná o daňový podvod v řetězci.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy ve věci stanovení DPH podle pomůcek, neboť se správci daně nepodařilo přes vynaložené úsilí zahájit daňovou kontrolu. NSS uvedl, že postup při přechodu na pomůcky stejně jako vyhodnocení materiálů zařazených do vyhledávací části spisu proběhlo v souladu se zákonem. Naopak nízká úroveň žalobních i kasačních námitek daňového subjektu limitovala kvalitu a rozsah jejich vypořádání.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil správnosti postupu Finanční správy. Předmětem sporu byl nákup automobilů v Německu a použití zvláštního režimu dle § 90 zákona o DPH. Daňový subjekt brojil proti důkazům získaným v rámci mezinárodního dožádání, kdy NSS konstatoval, že v daňovém řízení nedošlo ke krácení práv daňového subjektu, neboť to byl právě daňový subjekt, který nebyl schopen řádně identifikovat prodejce vozidel, a správce daně jej se získanými důkazy řádně obeznámil. Daňový subjekt nebyl krácen ani na právu být přítomen výslechu svědka, neboť žádný výslech svědka nenavrhl, a krom toho právo být přítomen výslechu svědka nelze použít v řízení u německé daňové správy, v němž platí německé procesní předpisy.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil názoru Finanční správy ve věci nepřiznání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu a nepřiznání nároku na odpočet DPH z důvodu nepoužití přijatých plnění k ekonomické činnosti. Předmětem sporu bylo rozložení důkazního břemene v daňovém řízení, kdy NSS shledal, že závěry žalovaného jsou logické, srozumitelné a dostatečně odůvodněné. Co se týče kasačních námitek daňového subjektu, že nebyla prokázána jeho účast na daňovém podvodu, označil NSS tuto argumentaci za lichou, neboť důvodem doměření daně nebyla účast na podvodu na DPH.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ohledně neprokázání nároku na odpočet DPH z přijatých plnění od nekontaktního dodavatele. NSS uvedl, že prokázání fakticity přijatého zdanitelného plnění je povinností daňového subjektu a nelze jej nahradit toliko předložením daňového dokladu bez dalšího. Pokud tedy daňový subjekt nereagoval na výzvy správce daně k prokázání existence plnění, lze to považovat za nesplnění podmínek pro nárok na odpočet.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z pořízení bytu. Předmětem sporu bylo, zda mohl daňový subjekt učinit nájem bytu zdanitelným plněním. K tomu NSS uvedl, že byť je ekonomicky pochopitelná snaha odečíst si touto formou z kupní ceny za investiční byt zaplacenou částku DPH, nestačí formálně uzavřít nájemní smlouvu s právnickou osobou a uvést do ní, že byt bude užíván „k ekonomické činnosti“ jako „kancelář“ nebo jako „provozovna“, ale využívání tohoto bytu k soustavné ekonomické činnosti nájemce musí být fakticky prokázáno.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a uvedl, že souhlasí s postupem Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z technického zhodnocení. NSS konstatoval, že správce daně na základě různých a vzájemně neslučitelných tvrzení daňového subjektu získal takové podklady, z nichž plyne, že k „technickému zhodnocení“ majetku nedošlo způsobem, který by zakládal nárok na odpočet DPH. Důkazní břemeno tak přešlo zpět na daňový subjekt, který jej neunesl, neboť se stal objetí vlastních složitých transakcí a lží.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet při obchodování s PHM z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodu na DPH. NSS uvedl, že ve shodě s krajským soudem považuje rozhodnutí odvolacího orgánu za nepřezkoumatelné, neboť se tento nevyrovnal se všemi uplatněnými odvolacími námitkami, zejména (ne)obchodováním daňového subjektu v daňovém skladu Čepro a nárokem na částečný odpočet. Tuto skutečnost nemůže napravit ani skutečnost, kdy na vznesené námitky reaguje správce daně v kasační stížnosti.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu zapojení daňového subjektu do obchodů zatížených podvodem na DPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu zapojení daňového subjektu do podvodného řetězce firem zabývajících se obchodem s ingoty olova a zinku, které pocházely z Polska a daňový subjekt je do Polska dodával. NSS konstatoval, že správce daně dostatečně prokázal existenci takových objektivních okolností, které svědčily o vědomosti daňového subjektu o podvodu na DPH.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ve věci podání dodatečného daňového přiznání k DPH. NSS přisvědčil postupu správce daně, když konstatoval, že napadené rozhodnutí neobsahuje výslovné vypořádání námitky stran běhu objektivní prekluzivní lhůty ve smyslu § 148 odst. 5 daňového řádu, tak k závěru správce daně o opožděném podání dodatečného daňového přiznání postačilo uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty a nebylo třeba, aby současně uplynula i objektivní prekluzivní lhůta.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci povinnosti daňového subjektu přiznat DPH při dovozu zboží. Daňový subjekt měl za to, že nebyl vlastníkem zboží. NSS dospěl souladně s Finanční správou k závěru, že z pohledu zákona o DPH ve spojení s celním kodexem má být považována za osobu, na jejíž účet je zboží propuštěno [§ 108 odst. 1 písm. e) zákona o DPH], ta, která je deklarantem, neboť tato osoba projevuje podáním celního prohlášení vůli, aby bylo zboží propuštěno do určitého celního režimu. Je to tedy tato osoba, která se vědomě zavazuje k plnění závazků vyplývajících z propuštění zboží do daného celního režimu. Vlastnické právo ke zboží je z hlediska určení osoby, na jejíž účet je dovezené zboží propuštěno, irelevantní.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ve věci vrácení DPH. Předmětem sporu bylo podání daňového subjektu s návrhem na obnovu řízení, kdy NSS konstatoval, že správce daně postupoval správně, když toto podání podle jeho názvu i skutečného obsahu posoudil jako návrh na obnovu řízení a nikoliv odvolání.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. Důvodem odepření nároku na odpočet bylo, že daňový subjekt neprokázal jednoznačnou souvislost přijatých plnění na vlastní ekonomickou činnost, tzn. konkrétní výstupy.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Jedná se již o druhé rozhodnutí NSS v této věci, kdy prvotně NSS řešil splnění podmínek pro odepření nároku na odpočet z titulu podvodu na DPH, kdy vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a vrátil věc zpět k řízení KS v Ostravě. Stížní námitky daňového subjektu směřující do této oblasti tedy NSS posoudil již jako nepřípustné a zabýval se toliko novou stížní námitkou, ohledně nesprávného doručení zprávy o kontrole - správce daně doručil nesprávně daňovému subjektu zprávu o kontrole poštou, i když měl zřízenu datovou schránku. NSS k tomu uvedl, že byť se jednalo o vadu řízení, nemohla tato mít vliv na výsledek řízení, neboť se daňový subjekt se zprávou prokazatelně seznámil v sídle správce daně ještě před doplněním odvolání a měl tak možnost kvalifikovaně se vyjádřit. Skutečnost, že zpráva o daňové kontrole byla stěžovateli prokazatelně předána až po vydání dodatečných platebních výměrů, tedy nemá v dané věci vliv na jejich zákonnost.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu finanční správy při doměření DPH při prodeji ojetých automobilů, kdy daňový subjekt nepřiznával z prodeje vozidel daň na výstupu, ale předstíral, že se jedná o zprostředkování formou komisního prodeje a na výstupu zdanil pouze provizi na základě falešných smluv o zprostředkování prodeje s fiktivními prodávajícími. NSS poukázal na rozdíly trestního a daňového řízení, kdy daňové řízení není založeno na zásadě vyšetřovací, nýbrž břemeno důkazní nese primárně daňový subjekt.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správní praxi Finanční správy. Rozsudek se týká úroku z prodlení, kdy NSS uvedl, že byť byla dodatečná daňová přiznání za více zdaňovacích období podána současně (některá na přeplatek a jiná na nedoplatek), byly splněny podmínky vzniku úroku z prodlení podle § 252 daňového řádu, neboť úroky z prodlení z dodatečně vyměřené DPH se předepisují již ode dne původního dne splatnosti DPH, zatímco přeplatek vznikl až k datu vyměření (přeplatek na dani nevzniká ex tunc, nýbrž ex nunc), takže v době původní splatnosti DPH nemohl být na osobním daňovém účtu dostatek finančních prostředků plynoucích z přeplatku vzniklého až ke dni vyměření dodatečného daňového přiznání na daň nižší.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu neprokázání faktické realizace reklamy na webu u přijatých služeb mediální propagace a neprokázání použití přijatých plnění pro ekonomickou činnost v případě nákupu zboží (koupelnový nábytek).

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu neunesení důkazního břemene v rámci POP, kdy daňový subjekt opakovaně přislíbil doložit doklady, ale nikdy tak neučinil. NSS proto uvedl, že meze POP nebyly překročeny a že daňovému subjektu byl poskytnut dostatečný časový prostor k odstranění pochybností, kterého však nevyužil.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti daňového procesu, konkrétně hodnotil procesní postup správce daně související s výslechem svědka, který byl ve výkonu trestu odnětí svobody. NSS je na rozdíl od krajského soudu a Finanční správy přesvědčen, že procesní pochybení spočívající v nepředvolání svědka k výslechu, které vyústilo ve zmaření výslechu svědka (svědek odmítl vypovídat bez svého právního zástupce), představovalo vadu řízení s vlivem na zákonnost napadeného rozhodnutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet u stavebních prací od deklarovaných dodavatelů. NSS potvrdil, že daňové řízení není založeno na zásadě vyšetřovací, ale na prioritní povinnosti daňového subjektu dokazovat vše, co sám tvrdí.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek KS v Českých Budějovicích i rozhodnutí o odvolání, byť se zcela ztotožnil s posouzením správce daně ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu neprokázání přijetí plnění od deklarovaného dodavatele. NSS uvedl, že rozhodnutí žalovaného, o které se opřel a v detailech na něj odkazoval již krajský soud, je příkladně a velmi přesvědčivě odůvodněno, a to zejména co do otázky, zda stěžovatelka unesla důkazní břemeno ve vztahu k faktickému uskutečnění deklarovaných zdanitelných plnění od dodavatelky. Důvodem vyhovění kasační stížnosti bylo předepsání penále, které bylo součástí dodatečného platebního výměru, neboť správce daně disponoval indiciemi vedoucími k doměření již před zahájením daňové kontroly a nevydal výzvu k podání dodatečného daňového přiznání. NSS tedy zavázal odvolací orgán rozhodnout o odvolání znovu a očistit dodatečný platební výměr o penále. NSS dále uvedl, že daňová kontrola, byť zahájena nezákonně, běh prekluzívní lhůty přerušuje.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci nepřiznání osvobození od DPH při prodeji zboží do jiného členského státu, neboť přisvědčil závěru správce daně, že daňový subjekt předložením neurčitého čestného prohlášení neprokázal skutečnou přepravu automobilu do Německa ani to, že byl v dobré víře, že tato přeprava proběhla.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a konstatoval, že správce daně sice prokázal existenci podvodu na DPH při poskytování reklamy, ale objektivní kritéria, která uvedl, jednoznačně nesvědčí o vědomosti daňového subjektu, tudíž nárok na odpočet byl daňovému subjektu upřen neoprávněně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy při neuznání nároku na odpočet z důvodu zapojení do řetězce subjektů zatíženého podvodem na DPH. NSS konstatoval, že správce daně dostatečně jasně popsal chybějící daň, nestandardnosti obchodu i objektivní okolnosti svědčící o tom, že daňový subjekt o své účasti na podvodu vědět mohl, čímž unesl svoje důkazní břemeno. Důkazní břemeno ohledně prokázání přijatých opatření a dobré víry leželo na daňovém subjektu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy. Předmětem sporu byla nemožnosti uplatnit osvobození u ubytovacích a stravovacích služeb poskytovaných v souvislosti s lázeňskou péčí. NSS se podrobně zabýval zásadou legitimního očekávání, kdy konstatoval, že té by se mohl daňový subjekt dovolávat pouze za nezměněného stavu právních předpisů, což však v tomto případě nebylo, neboť zákon o DPH byl v části podmínek pro osvobození u zdravotních služeb (§ 58) od dubna 2012 změněn.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy stran nepřiznání osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu. NSS uvedl, že správce daně dostatečně zjistil skutkový stav a daňový subjekt nemohl být v dobré víře, že dodává zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, když se spokojil s nekonkrétním čestným prohlášením. Návrhy daňového subjektu na provedení dalších svědeckých výpovědí byly nadbytečné, neboť tito svědci byli navrženi k prokázání jiných, než pro řízení podstatných, skutečností.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy při neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu automobilů, neboť daňový subjekt neprokázal jejich pořízení od deklarovaných dodavatelů. NSS uvedl, že daňový subjekt ve své kasační stížnosti uvedl povětšinou zcela nové námitky oproti své žalobě a NSS se jimi tedy nemohl zabývat. Námitky stran nepředvedení osoby s trvalým pobytem ohlášeným na Magistrátu města Brna a neprovedení znaleckých posudků k posouzení pravosti podpisů na předložených dokladech shledal NSS za nedůvodné.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zcela se ztotožnil s postupem správce daně při odmítnutí registrace plátce DPH, kdy daňový subjekt účelově předložil pouze smlouvu o společnosti, ale neprokázal, že vykonává ekonomickou činnost a je tak osobou povinnou k dani.

 


NSS v druhém kole (v první kole podávala kasační stížnost Finanční správa a NSS ji vyhověl) zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH u řetězových dodávek PHM z důvodu neprokázání místa plnění v tuzemsku. NSS aplikoval závěry rozsudku SDEU ve věci C-414/17 AREX CZ a shledal, že správce daně hodnotil za podmínku intrakomunitárního plnění vedle organizace dopravy i okamžik nabytí vlastnického práva, který daňový subjekt nezpochybňoval.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni a potvrdil správnost postupu správce daně. Předmětem sporu bylo neuznání nároku na odpočet z důvodu, že daňový subjekt věděl nebo musel vědět, že uplatněný nárok na odpočet DPH vyšel z plnění, které bylo součástí podvodu na DPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci neuznání nároku na odpočet DPH u neprokázaných dodávek solárních elektráren. NSS uznal za jedinou projednatelnou námitku, že správce daně při přechodu z POP do daňové kontroly nezhodnotil jednotlivě všechny důkazní prostředky předložené daňovým subjektem, ale konstatoval, že ani tato námitka není důvodná, neboť daňový řád nestanoví správci daně povinnost při přechodu z POP do kontroly hodnotit všechny důkazní prostředky, ale požaduje pouze to, aby vylíčil, v čem spočívají přetrvávající pochybnosti, a v odpovídajícím rozsahu zahájil daňovou kontrolu.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci prokázání přijetí preventivních opatření zabraňujících účasti daňového subjektu na podvodu na DPH. NSS uvedl, že pokud správce daně nepodal kasační stížnost po prvním zrušujícím rozsudku Krajského soudu v Ostravě, byl plně vázán právním názorem soudu, byť s ním nesouhlasil, tudíž další dokazování ve věci, kterou neshledal krajský soud za zásadní, bylo nadbytečné.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu podvodu na DPH při obchodování s měděnými katodami, kdy v podstatě přisvědčil všem závěrům Finanční správy (výrok II rozsudku Krajského soudu v Ostravě 65 Af 12/2017). Co se týče nákladů řízení (výrok III KS v Ostravě) tady NSS daňovému subjektu vyhověl a v tomto bodě rozsudek KS v Ostravě zrušil.

2019

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci úroku z vratitelného přeplatku, resp. úroku z neoprávněného jednání správce daně, kdy konstatoval, že správce daně byl povinen zabývat se v odvolání proti přiznanému úroku námitkami daňového subjektu stran oprávněnosti převodu nadměrného odpočtu na nedoplatky na jiné dani, byť toto bylo předmětem samostatného rozhodnutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil závěrům Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty, když konstatoval, že pro vznik povinnosti odvodu DPH není rozhodná platnost smluv uzavřených mezi stranami, nýbrž fakticita plnění. Jestliže sám daňový subjekt potvrdil uskutečnění zdanitelných plnění, měl povinnost z těchto plnění DPH odvést.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH ze zprostředkování. NSS uvedl, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno a neprokázal faktické uskutečnění činnosti ani jeho využití pro ekonomickou činnost. Ze spisového materiálu vyplývá, že svědek měl zprostředkovatelskou činnost vykonávat oslovováním potenciálních kupců „u piva“ a na letišti, ale nevzpomněl si na žádného z oslovených, a daňový subjekt současně ani nepředložil jakékoliv dokumenty svědčící o provádění zprostředkovatelské aktivity (e-maily, kontakt na klienty apod.). Zprostředkovatelská činnost tak zůstala pouze v rovině tvrzení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť dospěl k závěru, že napadený rozsudek je zatížen nepřezkoumatelností. Krajský soud totiž v rámci svého rozhodování postupoval nad rámec žalobních námitek a zrušil rozhodnutí správce daně, aniž by svůj postup v tomto ohledu jakkoliv blíže vysvětlil. Předmětem původního sporu bylo rozhodnutí o nespolehlivém plátci, splněním podmínek se však NSS vůbec nezabýval.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu neprokázání použití přijatého zdanitelného plnění v rámci ekonomických činností plátce daně. NSS zdůraznil, že aby byla DPH na vstupu odpočitatelná, musí mít přijatá plnění na vstupu přímou a bezprostřední spojitost s plněními na výstupu zakládajícími nárok na odpočet. Důvodem odepření nároku na odpočet byla skutečnost, že daňový subjekt uplatnil nárok na odpočet z plnění, která měla souviset s připravovanou ekonomickou činnosti (provoz masážního salónu, který nikdy nebyl zahájen), a daňový subjekt neprokázal, že by činil konkrétní aktivní kroky, aby tato ekonomická činnost byla zahájena a uskutečněna. NSS se dále vyjadřuje i k námitkám daňového subjektu stran nesprávného ukončení daňové kontroly, kde osvědčil postup správce daně jako správný, neboť ze správního spisu vyplývá, že daňový subjekt svým postupem zejména usiloval o to, aby výsledky zprávy o daňové kontrole nebyly projednány před uplynutím prekluzivních lhůt pro stanovení daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a přisvědčil postupu Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH. Předmětem sporu bylo nájemné za obloukovou halu, kdy tvrzení daňového subjektu v této věci byla nekonzistentní. NSS uvedl, že orgány Finanční správy dostatečně prokázaly své důvodné pochybnosti ohledně daňových tvrzení daňového subjektu, přičemž tomu se je (s ohledem na přenesení důkazního břemene) nepodařilo vyvrátit.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. Předmětem sporu bylo posouzení svědecké výpovědi, kdy NSS přisvědčil správci daně, že požadavek na seznámení svědka s pochybnostmi ohledně tvrzení daňového subjektu je nepřiměřený, neboť úkolem svědka není rozptylovat pochybnosti správce daně (to je úkolem daňového subjektu), ale vypovídat o tom, co svými smysly vnímal o skutečnostech tvořících předmět výslechu. NSS uvedl, že správce daně při výslechu svědka a jeho hodnocení jako důkazního prostředku nijak nepochybil.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy, když neuznala nárok na odpočet z důvodu účasti daňového subjektu na podvodu na DPH s řepkovým olejem. NSS zdůrazňuje, že předložené námitky jsou dílčí a spíše reprezentativní, stejně jako obecný a paušální odkaz daňového subjektu na „obsah spisu“, tudíž tyto nelze považovat za projednatelný kasační bod a tomu odpovídá i odůvodnění rozsudku.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kde předmětem sporu bylo ručení a podvod na DPH. NSS uvedl, že krajský soud pochybil, pokud shledal, že orgány Finanční správy měly uplatnit ručení místo odepření nároku na odpočet daně. Dále NSS konstatoval, že správce daně ve svém rozhodnutí uvedl řadu objektivních okolností, které však krajský soud při svém rozhodování opomenul a ignoroval. V závěru NSS přisvědčil správci daně i v odmítnutí provedení důkazu znaleckým posudkem.

 


NSS zrušil na základě kasační stížnosti daňového subjektu rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci doměření DPH z důvodu neprokázání poskytnutí služby osobě neusazené v tuzemsku. NSS uvedl, že odvolací orgán a Krajský soud v Českých Budějovicích nepostupovali správně, pokud dospěli k závěru, že nestandardní okolnosti poskytnutí služby vyvracejí místo plnění mimo tuzemsko, naopak tyto okolnosti vypovídají o tom, že k přenosu místa plnění do jiného členského státu mohlo dojít toliko formálně, aby tak byly (uměle) vytvořeny podmínky pro získání výhody plynoucí z unijního práva (nezatížení služby českou DPH), aniž by došlo formálně k porušení právní normy – došlo tedy ke zneužití práva, jak správně konstatoval prvostupňový správce daně, ale odvolací orgán jeho úvahy nepřevzal.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěr Finanční správy, že daňový subjekt neprokázal nárok na odpočet DPH. V rámci kasační stížnosti uplatnil daňový subjekt řadu argumentů – vybočení ze závazného právního rámce stanoveného po předchozím zrušujícím rozsudku, nevyslechnutí svědků, kteří byli identifikování pouze jako zaměstnanci jisté firmy a v neposlední řadě prekluze z důvodu zrušení předchozího rozhodnutí o odvolání soudem. Žádnému z těchto argumentů NSS nepřisvědčil.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy týkající se neprokázání skutečných výdajů a neprokázání nároku na odpočet DPH ze služeb repasování elektroměrů. Daňový subjekt v kasační stížnosti namítal, že pokud považoval správce daně skutečnosti za neprokázané, měl přejít ke stanovení daně podle pomůcek s přihlédnutím k tzv. esenciálním výdajům. K tomu NSS uvedl, že pomůcky jsou toliko náhradním způsobem stanovení daně, a to v případě, kdy je účetnictví shledáno komplexně nevěrohodným, neprůkazným, neúplným či nesprávným. Ze samotné skutečnosti neprokázání faktického vynaložení některých deklarovaných výdajů nebo neprokázání nároku na odpočet DPH nelze bez dalšího dovozovat nemožnost stanovení daně dokazováním. Navíc v daném případě nedošlo k disproporci, že by správcem daně byl potvrzen prodej zboží, jehož faktický nákup by byl zpochybněn, ale zpochybněny (neprokázány) byly služby, které měly být na nakoupeném zboží provedeny. V tomto případě tížilo důkazní břemeno jednoznačně daňový subjekt.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a obdobně jako v případě sp. zn. 7 Afs 355/2018 potvrdil závěry Finanční správy, že pro uplatnění nároku na odpočet DPH je třeba prokázat existenci přímé a bezprostřední vazby přijatých plnění na ekonomickou činnost. Rozdílnost oproti zdaňovacímu období 01/2012, které bylo řešeno v případě sp. zn. 7 Afs 355/2018, spočívala v posouzení skutkového stavu podle novelizované právní úpravy a zavedení tzv. poměrného koeficientu, který umožňuje uplatnit daňovému subjektu nárok na odpočet pouze v poměru odpovídající použití pro ekonomickou činnost. Předmětem sporu zde byla výše poměrného koeficientu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy, že pro uplatnění nároku na odpočet DPH je třeba prokázat existenci přímé a bezprostřední vazby přijatých plnění na ekonomickou činnost. Daňový subjekt jakožto skupina dle zákona o DPH prováděl kromě ekonomické činnosti i činnost výzkumnou, jejíž výsledky v obecné rovině ke své ekonomické činnosti využíval, ale nebyl schopen prokázat, že plnění na vstupu jsou objektivně způsobilá podpořit jeho ekonomickou činnost. V této situaci pak bylo velmi podstatné konkrétní zaměření výzkumné činnosti a následné posouzení, nakolik se překrývá či míjí s vlastní ekonomickou činností daňového subjektu. Právě proto je třeba, aby daňový subjekt v daňovém a posléze soudním řízení přednesl dostatek skutkových argumentů, to se však v souzené věci nestalo.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěr Finanční správy, že daňový subjekt neprokázal osvobození při dodání řepkového oleje do Polska. NSS uvedl, že pokud jsou v kasační stížnosti stejné argumenty, dokonce doslova opsané pasáže z žaloby, ke kterým už zaujal jasné stanovisko krajský soud, nemá NSS důvod sdělovat něco jiného než krajský soud. V rámci odůvodnění se pak NSS vyjádřil stručně k námitce neumožnění účasti daňového subjektu při výslechu svědka v Polsku, kdy potvrdil správnost postupu Finanční správy a dále opakované daňové kontroly po předchozím POP, a i v této věci Finanční správě přisvědčil.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, neboť shledal, že dostatečným důvodem pro zrušení rozhodnutí o odvolání a vrácení k dalšímu řízení bylo nedodržení procesního postupu (zajištění přítomnosti daňového subjektu) při výslechu svědka - nekontaktního dodavatele a současně zaměstnance daňového subjektu, předvedeného policií v brzkých ranních hodinách. Předmětem sporu bylo neuznání nároku na odpočet z důvodu podvodného jednání, kdy daňovým subjektem jako posledním článkem v řetězci bylo zboží nakoupeno za cca 18násobně vyšší cenu. Co se týče navýšení ceny jako objektivního kritéria vědomosti o podvodu, tak NSS stanovisku Finanční správy přisvědčil.

 


NSS zamítl kasační stížnost žalobkyně jako nedůvodnou, neboť bylo vzhledem k poměrně jednoznačným okolnostem tohoto případu, které jednotlivě i v jejich spojitosti zpochybňovaly samotný ekonomický základ podnikání žalobkyně, jednoznačně prokázáno, že to byla právě žalobkyně, která celý podvodný řetězec spolu s jinými osobami (vědomě) spoluutvářela.
NSS označil rozhodnutí žalovaného za příkladné a velmi přesvědčivě odůvodněné. Daňovými orgány identifikovaný soubor nepřímých důkazů spolehlivě a jednoznačně prokazuje, že žalobkyně evidentně věděla (musela vědět), že se účastní podvodu na DPH. Celý řetězec obchodování s vozy, který tvořila početná skupina proměňujících se společností, totiž dával ekonomický smysl jen za situace, kdy se tito „dodavatelé“ následně s žalobkyní plánovali rozdělit na podvodně získaném DPH.

 


NSS předně uvádí, že kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu (§ 102 s. ř. s.) a důvody, které lze v kasační stížnosti s úspěchem uplatnit, se musí vztahovat právě k tomuto rozhodnutí. Směřují-li kasační důvody proti postupu ve správním řízení či výlučně proti správnímu rozhodnutí, a nikoliv proti závěrům krajského soudu, opírá se kasační stížnost jen o „jiné důvody“ než důvody uvedené v § 103 s. ř. s. Taková kasační stížnost je dle § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustná. S ohledem na koncipování kasační stížnosti, resp. stížnostních bodů, se NSS z hlediska rozsahu přezkumu mohl v této věci vyjádřit prakticky jen k obecně namítané nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu a jeho závěrům ohledně unesení důkazního břemene žalobkyní, přičemž byly obě tyto námitky shledány jako nedůvodné.

Z rozsudku krajského soudu, rozhodnutí žalovaného i obsahu správního spisu vyplývá, že pochybnosti ohledně věrohodnosti, průkaznosti, správnosti či úplnosti dokladů předložených žalobkyní byly správcem daně a žalovaným jednoznačně vyjádřeny a podepřeny okolnostmi vyplývajícími z dokladů založených ve správním spise. Žalovaný pak zcela konkrétně odůvodnil, proč důkazy navržené žalobkyní neprovedl, resp. proč předložené důkazy nebyly s to prokázat, že daňové plnění se reálně uskutečnilo či že bylo použito k ekonomické činnosti žalobkyně. Rozsáhlá stížností argumentace, jíž žalobkyně vytýká správci daně, že neprokázal její účast na daňovém podvodu, resp. samotný daňový podvod, není pro věc významná.

Jak již ve svém rozsudku konstatoval krajský soud, rozhodnutí žalovaného, jehož výsledkem bylo neuznání nároku na odpočet DPH a osvobození od daně při dodání zboží do JČS, nestojí na účasti žalobkyně na daňovém podvodu, nýbrž na neprokázání reálného uskutečnění žalobkyní deklarovaných zdanitelných plnění a jejich použití k její ekonomické činnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Odvolacího finančního ředitelství a potvrdil jeho závěry, že žalobkyně sice překročila stanovenou hranici rozhodného obratu již v dubnu 2012, ale překračovala ji dále rovněž v následujících měsících. S ohledem na judikaturu NSS (č. j. 8 Afs 265/2017-55 ve věci Hotel Bajkal a č. j. 10 Afs 329/2016-51 ve věci Ivan Kubela) platí, že dokud je hranice obratu opakovaně překračována, nemůže začít plynout lhůta k provedení registrace z moci úřední. K prekluzi práva státu registrovat žalobkyni k DPH proto nedošlo.
Dle § 148 odst. 3 daňového řádu nadto platí, že byla-li před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn. Žalobkyně byla dne 2. 2. 2016 vyzvána k podání přihlášky k registraci k DPH, čímž došlo k přetržení běhu lhůty a ta počala běžet znovu od počátku. I pokud tedy krajský soud nesprávně vycházel z toho, že pro rozhodnutí žalovaného bylo podstatné pouze překročení obratu za měsíc duben 2012 (nikoliv i v následujících měsících), přesto měl dojít k závěru, že podmínky pro vydání rozhodnutí o registraci žalobkyně k DPH byly splněny.

 


V posuzovaném případě NSS konstatoval, že nezákonný postup resp. procesní vada správce daně spočívající v tom, že namísto výzvy podle § 92 odst. 4 daňového řádu nezahájil daňovou kontrolu, nemohl sám o sobě ovlivnit zákonnost rozhodnutí o stanovení daně. Za skutkových okolností projednávaného případu by sice bylo vhodnější namísto výzvy k odstranění pochybností zahájit daňovou kontrolu, neboť ze zákonného vymezení obou institutů i z judikatury správních soudů plyne, že postup k odstranění pochybností není konstruován pro odepření daňového odpočtu na základě podvodu na DPH. Žalobkyni však v daném případě nebyla upřena procesní práva, která by jí v případě zahájení daňové kontroly svědčila, a proto toto pochybení nemůže být samo o sobě důvodem pro zrušení rozhodnutí žalovaného.
NSS však shledal, že v předmětném daňovém řízení bylo porušeno právo žalobkyně seznámit se s důležitými podklady pro rozhodnutí žalovaného a vyjádřit se k nim, což je důvodem pro zrušení tohoto rozhodnutí. Tím, že součástí daňového spisu nebyly výsledky mezinárodního dožádání a úřední záznam o vysvětlení podaném bývalou jednatelkou dodavatele žalobkyně, které nadto představují významnou oporu závěrů žalovaného o účasti žalobkyně na podvodu na DPH, bylo porušeno ustanovení § 6 odst. 3 daňového řádu, dle něhož je správce daně povinen umožnit osobám zúčastněným na správě daní uplatňovat jejich práva. Z tohoto důvodu byla kasační stížnost žalovaného zamítnuta.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání osvobození od DPH při dodání automobilů do JČS, neboť daňový subjekt neprokázal provedenou přepravu ani osobu odběratele. Naopak předložil řadu rozporuplných dokladů, které ve svém souhrnu nemohly svědčit o jeho dobré víře ve splnění podmínek osvobození. V bodě 31 NSS uvedl: Každý článek prodejního řetězce přitom nese svoji vlastní daňovou povinnost, která je u něj posuzována samostatně. V důsledku toho může dojít k situaci, že v jednom obchodním řetězci bude daň vybrána opakovaně, neprokážou-li jednotlivé články tohoto řetězce splnění zákonných podmínek pro uplatnění osvobození od daně (či nároku na odpočet daně). Nejedná se ovšem o duplicitní vybrání daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil názor Finanční správy týkající se doměření daně z přidané hodnoty. Stěžejní námitkou daňového subjektu bylo, že mu nelze přičítat k tíži jednání činěné zmocněncem, na základě jím udělených plných mocí. K tomu se NSS vyjádřil v tom duchu, že právní jednání, které na základě plných mocí činil zmocněnec, se přičítají přímo daňovému subjektu. Je proto nerozhodné, zda sám stěžovatel příslušné dokumenty (především daňové doklady) podepsal, respektive vystavil. Daňový subjekt tak nemůže s ohledem na existenci plných mocí uspět s tvrzením, že on osobně žádná zdanitelná plnění neuskutečnil, a žádná přiznání k dani tedy nepodal. NSS se také vyjádřil k postupu správce daně v rámci odvolacího řízení, kdy odvolací orgán odstranil vadu neprojednání daňové kontroly postupem dle § 115 daňového řádu, a NSS shledal toto jednání souladné se zákonem a neporušující dvojinstančnost.

 


NSS zamítl kasační stížnost správce daně ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z plnění od deklarovaného dodavatele, neboť dospěl k závěru, že byť závěry odvolacího orgánu v rozhodnutí o odvolání netrpí rozporuplností, lze určité nedostatky a rozporuplnost shledat v argumentaci správce daně ve zprávě o daňové kontrole (deklarovaný dodavatel x podvodné jednání) a odvolací orgán tyto vzájemně rozporná skutková zjištění uvedená ve zprávě o daňové kontrole nikterak vypořádal a nevysvětlil. Tato skutečnost tak způsobila nepřezkoumatelnost rozhodnutí o odvolání.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy při vyměření DPH za pomocí pomůcek. NSS uvedl, že daňový subjekt ve své kasační stížnosti nespecifikoval, v čem nesouhlasí s rozsudkem krajského soudu, pouze znovu polemizoval s rozhodnutím o odvolání. K tomu NSS uvedl, že míra precizace kasačních bodů určuje to, jaké právní ochrany se stěžovateli u soudu dostane. Čím je kasační bod obecnější, tím obecněji k němu správní soud přistoupí a posoudí jej. Není na místě, aby soud za stěžovatele spekulativně domýšlel argumenty či vybíral z reality skutečnosti, které kasační stížnost podporují.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z nákupu automobilů v rámci uměle vytvořeného řetězce, kde na počátku byla zahraniční společnost, kterou zastupovala osoba v příbuzenském vztahu k jednateli daňového subjektu, a dále se v něm vyskytovaly tuzemské firmy, které však fakticky žádnou činnost nevyvíjely. NSS uvedl, že skutečnost, že daňový subjekt do řetězce formálně zapojil další článek v podobě deklarovaných dodavatelů, z nich nemůže činit „skutečné dodavatele“ ve smyslu zákona o DPH, od nichž by „dodání zboží“ odůvodňovalo nárok na odpočet DPH, neboť v takovém případě by nárok na odpočet na DPH v rozporu s příslušnou právní úpravou a ustálenou judikaturou byl vázán ryze na předložení „dokladu“, bez ohledu na to, jakým způsobem se daná transakce udála. NSS konstatuje, že jednání daňového subjektu zjevně postrádalo jakýkoliv ekonomický smysl. Výslech jednatele zahraniční společnosti (bratra jednatele) by v tomto případě byl nadbytečný a nedošlo tedy k porušení práv daňového subjektu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozhodnutí Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH z důvodu deklarovaného dodavatele. Předmětem sporu byla skutečnost, zda je soud povinen přezkoumávat celé daňové řízení, a to i nad rámec obecných žalobních námitek. NSS uvedl, že soudní řízení správní je ovládáno dispoziční zásadou zakotvenou mj. v § 75 odst. 2 s.ř.s., dle kterého soud přezkoumá napadené výroky rozhodnutí v mezích žalobních bodů, tedy že obsah a kvalita žaloby zásadně předurčuje obsah a kvalitu rozsudku. Pokud tedy odvolací orgán uplatněné odvolací námitky dostatečně vypořádá a žalobce je v žalobě pouze zopakuje, aniž by na důvody rozhodnutí o odvolání reagoval, podstatně tím snižuje své šance na úspěch. Krajský soud tedy postupoval v souladu se zákonem, když se věcí zabýval pouze poměrně obecně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci uplatněného kráceného nároku na odpočet DPH. NSS uvedl, že pro DPH je zásadní prokázání souvislosti mezi přijatým zdanitelným plněním a uskutečněným zdanitelným plněním. Byla-li tedy oprava klimatizace provedena v prostorách, kde nájemné osvobozuje od DPH, nelze uplatnit ani krácený nárok na odpočet.

 


Sporný výklad § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016 (dále jen „zákon o DPH“), a aplikace závěru rozšířeného senátu ve věci sp. zn. 1 Afs 29/2018 na již probíhající řízení.

Žalobce:
JUDr. Milena Bódiová, advokátka, sídlem Jurečkova 1860/4, Ostrava, jako insolvenční správkyně dlužníka Mgr. I. N.

Žalovaný:
Odvolací finanční ředitelství

Shrnutí:
NSS vyhověl kasační stížnosti Odvolacího finančního ředitelství, neboť žalobkyni nemohlo vzniknout legitimní očekávání v pokračující aplikaci právního názoru, který rozvedl NSS v rozsudku čj. 9 Afs 170/2014-42 (věc CEREPA), který ale rozšířený senát odmítl v usnesení 1 Afs 29/2018, Siwy. Finanční správa judikát CEREPA nikdy neakceptovala jako správný, od počátku proti němu brojila a vedla argumentaci, která se nakonec ukázala jako správná.
V okamžiku vydání rozhodnutí stěžovatele již bylo možno při výkladu sporného § 44 odst. 1 zákona o DPH reflektovat velmi výrazné pochybnosti ohledně správnosti výkladu zaujatého v kauze CEREPA, ať již ze strany samotné daňové správy, doktrinální, nebo vyslovené v souvislosti s novelizací zákona o DPH provedenou zákonem č. 243/2016 Sb.
Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu tohoto zákona cílem úpravy znění § 44 odst. 1 zákona o DPH (které popřelo judikát CEREPA) „není jakýkoli věcný posun této problematiky. Cílem vždy bylo umožnit daňovým subjektům opravovat pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení u pohledávek starších více než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Tato úprava byla činěna ve prospěch věřitele. Při stanovení stáří pohledávek v období šesti měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a mladších může docházet ke spekulativnímu vzniku pohledávek, […] (ekonomická teorie naznačuje, že tržní subjekty již 1 rok před úpadkem jsou schopny detekovat tento úpadek a od detekce mění chování vůči subjektu, který s vysokou mírou pravděpodobnosti nebude solventní, jelikož se snaží o hotovostní úhrady, platby předem, značné zálohové úhrady atd.)“. K podobným závěrům již záhy po vydání usnesení rozšířeného senátu Siwy došel NSS i v rozsudku ze dne 22. 8. 2019, čj. 6 Afs 81/2018-37, CRAVT Koupelny, body 19 a 20.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet z důvodu podvodu na DPH při poskytování výrazně nadhodnocených reklamních služeb na fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích. NSS potvrdil, že správce daně byl oprávněn posuzovat zjevné navýšení ceny reklamních služeb jako objektivní okolnost svědčící o vědomosti žalobce o účasti na podvodu, aniž by byl povinen zjišťovat cenu obvyklou dle zákona o oceňování majetku.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy v oblasti osvobození od DPH při dodání zboží do JČS. K většině argumentů daňového subjektu se NSS vzhledem ke koncentrační zásadě vůbec nevyjadřoval, neboť se jednalo o nová tvrzení, která nebyla obsahem žalobních bodů. K tvrzení daňového subjektu, že správněji než odvolací orgán vyhodnotil důkazní situaci prvostupňový správce daně, který řízení uzavřel se závěrem účasti na podvodu, se NSS vyjádřil v tom směru, že nechápe, jak by měl tento argument stěžovatelce prospět, neboť kromě jejího přiznání to značí, že by stejně nárok na osvobození neměla, byť z jiného důvodu, než uzavřel žalovaný.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Odvolacího finančního ředitelství, neboť žalobkyni nemohlo vzniknout legitimní očekávání v pokračující aplikaci právního názoru, který rozvedl NSS v rozsudku čj. 9 Afs 170/2014-42 (věc CEREPA), který ale rozšířený senát odmítl v usnesení 1 Afs 29/2018, Siwy. Finanční správa judikát CEREPA nikdy neakceptovala jako správný, od počátku proti němu brojila a vedla argumentaci, která se nakonec ukázala jako správná. V okamžiku vydání rozhodnutí stěžovatele již bylo možno při výkladu sporného § 44 odst. 1 zákona o DPH reflektovat velmi výrazné pochybnosti ohledně správnosti výkladu zaujatého v kauze CEREPA, ať již ze strany samotné daňové správy, doktrinální, nebo vyslovené v souvislosti s novelizací zákona o DPH provedenou zákonem č. 243/2016 Sb.

Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu tohoto zákona cílem úpravy znění § 44 odst. 1 zákona o DPH (které popřelo judikát CEREPA) „není jakýkoli věcný posun této problematiky. Cílem vždy bylo umožnit daňovým subjektům opravovat pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení u pohledávek starších více než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Tato úprava byla činěna ve prospěch věřitele. Při stanovení stáří pohledávek v období šesti měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a mladších může docházet ke spekulativnímu vzniku pohledávek, […] (ekonomická teorie naznačuje, že tržní subjekty již 1 rok před úpadkem jsou schopny detekovat tento úpadek a od detekce mění chování vůči subjektu, který s vysokou mírou pravděpodobnosti nebude solventní, jelikož se snaží o hotovostní úhrady, platby předem, značné zálohové úhrady atd.)“. K podobným závěrům již záhy po vydání usnesení rozšířeného senátu Siwy došel NSS i v rozsudku ze dne 22. 8. 2019, čj. 6 Afs 81/2018-37, CRAVT Koupelny, body 19 a 20.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci doměření DPH u dlužníka z důvodu opravy daně dle § 44 zákona o DPH u pohledávek v insolvenčním řízení. Předmětem sporu byla šestiměsíční lhůta vzniku pohledávky před prohlášením konkurzu a charakter pohledávky vzniklé z důvodu opravy daně. NSS přisvědčil krajskému soudu a správci daně stran šestiměsíční lhůty, ale uvedl, že shodně jako Nejvyšší soud dospěl k závěru, že daňový nedoplatek ve smyslu § 44 odst. 5 zákona o DPH není možné považovat za daň vzniklou po rozhodnutí o úpadku. To zdůvodnil tím, že se daň vztahuje ke zdanitelným plněním poskytnutým v období před rozhodnutím o úpadku. Tento názor NSS není překvapivý a shoduje se současnou praxí Finanční správy, kterou bylo reagováno na zmiňovaný rozsudek Nejvyššího soudu (29 ICdo 98/2015).

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ohledně neuznání nároku na odpočet DPH z přijatých plnění - pomocné stavební práce. NSS konstatoval, že i v případě, kdy není pochyb o faktickém provedení takových prací, je na žalobci důkazní břemeno, aby prokázal, že mu byly poskytnuty tak, jak tvrdil na předložených dokladech, tedy že přijal předmětná zdanitelná plnění právě od deklarovaného dodavatele.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci stanovení daně z přidané hodnoty podle pomůcek. NSS uvedl, že v případě, kdy daňový subjekt nesplní svoje povinnosti při dokazování, což vede správce daně k nutnosti využití postupu stanovení daně podle pomůcek, není přípustná v dalším řízení polemika o volbě srovnatelného subjektu, pokud necílí na skutečnost, že stanovená daňová povinnost je v hrubém nepoměru s tou, která mu stanovena být měla.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy v oblasti DPH. Na základě usnesení rozšířeného senátu potvrdil NSS obrat v posuzování správní praxe finanční správy ve věci určení počátku běhu 6 měsíční lhůty určené pro opravu DPH u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení dle § 44 ZDPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet při absenci daňového dokladu. Žalobce se svým obchodním partnerem uzavřeli smlouvu, kde si poskytovali vzájemně reálná plnění ve stejné hodnotě a nedocházelo mezi nimi k platbě. NSS však shodně se správcem daně konstatoval, že i v těchto případech je třeba dodržovat účetní a daňové předpisy, neboť se jedná o dvě různá plnění. Oba daňové subjekty tedy byly povinny vystavit daňové doklady a odvést DPH na výstupu a pak si případně i nárokovat odpočet daně. Pokud to neučinily, nelze nárok na odpočet dovozovat pouze z fakticity poskytovaných plnění. Daňový doklad vystavený plátcem DPH (faktura) je za splnění ostatních zákonných podmínek v zásadě nezbytnou podmínkou pro uplatnění odpočtu DPH.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, když vyšel z rozhodnutí rozšířeného senátu NSS z července 2019 č. j. 1 Afs 29/2018 - 33 ve věci šestiměsíční lhůty u opravy pohledávek dle § 44 zákona o DPH, který potvrdil, že oprava lze provést pouze u pohledávek, které vznikly ve lhůtě delší než 6 měsíců před rozhodnutím o úpadku a popřel tak závěry z rozsudku 9. senátu ve věci Cerepa.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci ručitelské výzvy na DPH. Předmětem sporu bylo ručení z důvodu § 109 odst. 1 písm. a) zákona o DPH, tzn., že odběratel plátce DPH ručí za nezaplacenou DPH dodavatelem z transakce, při jejímž uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena. Vzhledem k tomu, že ručitel a dlužník byli v tomto případě spojené osoby (ručitel byl jednatelem dlužníka), konstatoval NSS, že nebylo pochyb o jeho vědomosti o nezaplacení daně dlužníkem.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozhodnutí krajského soudu i odvolacího orgánu z důvodu uplynutí lhůty pro stanovení daně před vydáním rozhodnutí o odvolání. Předmětem sporné lhůty bylo stavění lhůty po dobu mezinárodního dožádání na DPH, kdy je třeba ust. § 148 odst. 4 písm. f) daňového řádu aplikovat až na zdaňovací období, kdy prekluzívní lhůta začala běžet po 1. 1. 2014. Tento závěr byl prvně vysloven v rozsudku NSS sp. zn. 10 Afs 206/2017 a Finanční správa na jeho základech upravila výklad přechodných ustanovení k novele daňového řadu, která přinesla aktuální znění ust. § 148 odst. 4 písm. f).

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno stran prokázání nároku na odpočet DPH z nákupu zboží od deklarovaného dodavatele. NSS uvedl, že na plátce DPH, který odebral zboží z tržnice, nelze sice klást nepřiměřené požadavky, ale že tento plátce musí minimálně prokázat, že osoby, od kterých odebíral zboží, se mu musely rozumně jevit jako lidé „patřící“ k dodavateli a jednající oprávněně jménem dodavatele. Pakliže odebíral za hotové velké objemy zboží od společností zabývajících se obchodní činností a sídlících společně na jednom místě, měl spojení konkrétních dodávek zboží s konkrétním dodavatelským subjektem zdokumentovat důkladněji. Jestliže tak daňový subjekt neučinil, stíhají jej neblahé důsledky neunesení důkazního břemene.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci daně z přidané hodnoty. Konkrétně se jednalo o aprobování závěru, že se daňový subjekt vědomě účastnil podvodného řetězce s dopravní technikou. Základní kasační argumentací stěžovatelky bylo, že její účast na daňovém podvodu nebyla náležitě prokázána, neboť disponovala perfektními daňovými doklady, její dodavatel nefiguroval v seznamu nespolehlivých plátců a navíc sporné plnění jeho uvedením do příslušného daňového přiznání přiznal. NSS dospěl k závěru, že tyto skutečnosti žádným způsobem nerozporují okolnosti, ve kterých správce daně spatřoval vědomé zapojení stěžovatelky do obchodního řetězce, který byl zatížen neodvedením DPH. NSS byl přesvědčen, že stěžovatelka o své účasti v řetězci zatíženém podvodem na DPH věděla, neboť její jednatel vystupoval jako zmocněnec prvního kupujícího a následně jako konečný kupující na začátku i na konci řetězce. Účast nekontaktních společností v řetězci, platby v hotovosti, jakož i nesrovnalosti v datech uskutečnění jednotlivých prodejů jen dokreslují podstatu daného řetězce. Za této situace je nadbytečné dovolávat se jakýchkoliv opatření, která stěžovatelka měla provést, aby své účasti na podvodném řetězci zabránila.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil praxi Finanční správy, když aplikoval rozhodnutí rozšířeného senátu NSS ze dne 16. července 2019 č. j. 1 Afs 29/2018 - 33 ve věci šestiměsíční lhůty u opravy pohledávek dle § 44 zákona o DPH – viz „Ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 4. 2011 do 28. 7. 2016, je nutno vykládat tak, že oprávnění plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky se vztahuje na pohledávky, které vznikly z tohoto plnění v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Nevztahuje se naopak na pohledávky vzniklé z tohoto plnění později než 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.“

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet DPH ze zprostředkovatelské činnosti. NSS uvedl, že zprostředkovatelská činnost, a to i neúspěšná, samozřejmě může být zdanitelným plněním, ale to platí pouze za předpokladu, že daňový subjekt je schopen prokázat, jak fakticky tato činnost probíhala a v čem spočívala. K tomu je zpravidla zapotřebí i jisté součinnosti zprostředkovatele.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci DPH. Předmětem sporu byl odpočet DPH z pronájmu reklamních ploch během automobilových závodů, kdy správce daně konstatoval existenci podvodu na DPH, což odvolací orgán korigoval v rámci odvolacího řízení na neprokázání deklarovaného dodavatele reklamy. NSS se k věci vyjádřil v tom směru, že nedošlo k přesunu důkazního břemene na daňový subjekt, neboť stěžovatelem předestřené skutečnosti nebyly způsobilé založit důvodné pochybnosti o tvrzeních daňového subjektu. Správce daně tedy relevantně nezpochybnil ani rozsah uskutečněného plnění, ani to, že reklamu dodal deklarovaný dodavatel, byť prostřednictvím subdodavatelů.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti daně z přidané hodnoty, když dospěl k závěru, že při prokazování účasti daňového subjektu na podvodu neunesla Finanční správa důkazní břemeno, které v případě aplikace objektivních okolností leží v souladu s ustálenou unijní i vnitrostátní judikaturou výhradně na ní. NSS shledal, že v daném případě není dostatečně rozlišeno, zda je nárok na odpočet daně neuznán z důvodu účasti na podvodu anebo z důvodu nesplnění hmotněprávních podmínek nezbytných pro uznání nároku.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy při postižení zaviněné účasti daňového subjektu na podvodu na DPH při obchodování s optickými čočkami. NSS se vyjádřil, že důkazní břemeno při prokazování podvodu stíhá správce daně, přičemž daňový subjekt má možnost zvrátit zjištění správce daně, jestliže prokáže dobrou víru, zejména že v rámci svých obchodních aktivit přijal dostatečná opatření bránící zapojení do podvodu. NSS se vyslovil také k typu zavinění daňového subjektu při podvodu na DPH, kdy dospěl k závěru, že není rozdílu mezi pojmy používanými judikaturou NSS, resp. SDEU „vědět měl a mohl“ a „věděl nebo vědět musel“, neboť tyto pojmy vyjadřují v podstatě totéž.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci doměření daně z přidané hodnoty. Konkrétně, že rozdělení celkové ceny bytových jednotek na část kupní ceny a část úhrady za výmaz zástavního práva, ze které daňový subjekt neodváděl DPH, neboť tvrdil, že se jedná o úhradu bance, bylo umělé, a proto správce daně postupoval správně, když doměřil DPH na výstupu tak, aby odpovídalo celé kupní ceně bytové jednotky.

 


NSS nevyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci odepření nároku na odpočet daně z důvodu účasti na podvodu. Podstatou sporu byla povinnost Finanční správy stanovit daň shodným způsobem u daňového subjektu i jeho dodavatele. Finanční správa argumentovala oddělitelností řízení a v tomto konkrétním sporu i nerozporností titulů doměření. NSS však dvojí optiku při stanovení daně u daňového subjektu a jeho dodavatele odmítl, namítanou nerozporností se v podstatě věcně nezabýval. Na rozsudku je mj. zajímavé, že je ve zjevném rozporu s vlastní judikaturou NSS, když zmínit lze kupříkladu rozsudek sp. zn. 1 Afs 360/2018.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci stanovení daně z přidané hodnoty podle pomůcek. NSS uvedl, že pokud daňový subjekt tvrdil, že mu byly odcizeny všechny doklady a se správcem daně v rámci daňové kontroly nespolupracoval ani žádné důkazy nepředkládal, nemůže se domáhat použití konkrétních pomůcek nebo napadat pomůcky zvolené správcem daně, pokud jednoznačně neprokáže, že tyto pomůcky byly nepřiměřené.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozsudek krajského soud z oblasti DPH. Konkrétně byl potvrzen názor Finanční správy, která měla za to, že daňový subjekt nebyl dostatečně obezřetný, aby zabránil své účasti na podvodu na DPH, když uzavřel obchod s novým, neprověřeným dodavatelem bez reputace v daném oboru, bez písemné smlouvy a přistoupil k nestandardním platbám přes zahraniční bankovní instituci. NSS uvedl, že žalobce neunesl svoje důkazní břemeno stran prokázání své dobré víry a dostatečné obezřetnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci provedení opravy daně podle § 44 zákona o DPH u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení, který přestal být plátcem DPH. V rámci tohoto řízení NSS položil předběžnou otázku SDEU ve věci slučitelnosti podmínek opravy daně v českém zákoně o DPH se Směrnicí Rady EU 2006/112/ES. Soudní dvůr EU v rozsudku C 127/18 ze dne 8. 5. 2019 dospěl k závěru, že skutečnost, že dlužník přestal být plátcem, nemůže být omezující pro možnost provedení opravy. Na základě toho tedy NSS ve svém rozsudku dospěl k závěru, že správní orgány byly povinny odmítnout aplikaci § 44 odst. 3 zákona o DPH a plátce DPH může provést opravu základu DPH, pokud mu dlužník nezaplatí zčásti či zcela spornou částku, třebaže posléze tento dlužník přestal být plátcem DPH.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozsudek krajského soud z oblasti DPH. Konkrétně byl potvrzen názor Finanční správy, která měla za to, že daňový subjekt nebyl dostatečně obezřetný, aby zabránil své účasti na podvodu na DPH, když uzavřel obchod s novým, neprověřeným dodavatelem bez reputace v daném oboru, bez písemné smlouvy a přistoupil k nestandardním platbám přes zahraniční bankovní instituci. NSS uvedl, že žalobce neunesl svoje důkazní břemeno stran prokázání své dobré víry a dostatečné obezřetnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek krajského soudu ve věci daně z přidané hodnoty. NSS naznal, že v daném případě řetězového obchodu s betonářskou ocelí finanční správa dostatečně prokázala, že žalobkyně věděla či vědět měla a mohla, že se účastní podvodného jednání s cílem neoprávněně vylákat výhodu na DPH. NSS též uvedl, že skutkové a příčinné souvislosti mezi neodvedením daně a nárokováním odpočtu vznikají i tehdy, pokud spolupráce daňového subjektu a jeho bezprostředních obchodních partnerů vykazuje takové podezřelé znaky, že daňový subjekt má či musí vědět, že se zapojuje do obchodního řetězce, jehož účelem je podvod na dani z přidané hodnoty. To vše platí i za situace, kdy daňový subjekt není v přímém obchodním vztahu s článkem řetězce, který daň neodvedl.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek krajského soudu ve věci daně z přidané hodnoty. Předmětem sporu bylo prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, konkrétně přepravy do JČS, sporným prohlášením odběratele zboží o tom, že přepravu uskuteční. NSS uvedl, že i když prohlášení odběratele přímo předpokládá zákon, nejde o důkaz absolutní.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci osvobození od DPH při vývozu zboží. Finanční správa osvobození neuznala a to na základě znění tuzemského zákona o dani z přidané hodnoty. NSS se v otázce výkladu tuzemského zákona obrátil prostřednictvím předběžné otázky na SDEU, který rozsudkem C-275/18 ze dne 28. 3. 2019 označil tuzemskou právní úpravu za rozpornou s evropským právem. Dle SDEU je v tomto případě nutno upřednostnit faktickou stránku věci (opuštění území Evropské unie) nad stránkou formální, která spočívá v nutnosti umístit zboží do celního režimu vývoz.

 


NSS zrušil na základě kasační stížnosti žalobce rozsudek KS v Českých Budějovicích i rozhodnutí OFŘ ve věci úroku ze zadržovaného nadměrného odpočtu, který správce daně stanovil za období do 31. 12. 2014 podle rozsudku NSS „Kordárna“ ve výši 14,05% a od 1. 1. 2015 podle § 254a daňového řádu ve výši a 1,05%. Dle NSS je rozhodný okamžik, kdy se stát dostal do prodlení s vyplacením zadržovaného nadměrného odpočtu. Nastal-li tento den před 1. 1. 2015, tzn. před novelizací daňového řádu, náleží daňovému subjektu úrok ze zadržovaného odpočtu dle pravidel stanovených v rozsudku „Kordárna“, a to za celou dobu trvání prodlení při prověřování oprávněnosti plátcem uplatněného nároku na odpočet.

 


NSS obdobně jako v předcházejícím rozsudku 2 Afs 115/2018 ze dne 29. 5. 2019 vztahujícím se k jinému zdaňovacímu období zamítl kasační stížnost daňového subjektu týkající se podmínek přiznání daně a nároku na odpočet při pořízení zboží z JČS. NSS potvrdil správní praxi Finanční správy vycházející z rozsudku SDEU ve věci Facet, kdy pokud je zboží dopraveno do jiného státu EU než do tuzemska, ale daňový subjekt poskytl pro tuto transakci svoje české DIČ a neprokáže, že zboží zdanil v JČS, musí přiznat daň z tohoto pořízení v tuzemsku, ale nemá nárok na odpočet.

 


NSS potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně a zamítl kasační stížnost Finanční správy, když konstatoval, že správce daně nesprávně dospěl k závěru o odepření nároku na odpočet v důsledku účasti daňového subjektu na podvodu na DPH. Dle NSS je třeba lépe prošetřit, zda k neodvedení DPH došlo v důsledku podvodné struktury zaměřené na vylákání odpočtu nebo zda existovaly objektivními překážky, proč daň odvedena být nemohla.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci daně z nabytí nemovitých věcí, konkrétně zahrnutí DPH do ceny sjednané při stanovení základu daně. Do základu daně z nabytí nemovitých věcí určeného podle ceny sjednané nelze zahrnout daň z přidané hodnoty.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci dodržení podmínek pro opravu daně dle § 44 ZDPH. Daňový subjekt se dovolával přímého účinku Směrnice EU při opravě daně u pohledávky v insolvenčním řízení, která byla přihlášena, ale nebyla ke dni provedení opravy zjištěna.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci stanovení místa plnění v rámci daně z přidané hodnoty v případě řetězových dodávek pohonných hmot z jiného členského státu do České republiky. Byť NSS seznal, že argumentace stěžovatele je v zásadě nedůvodná a pohledem rozsudku Soudního dvora EU v této věci neobhajitelná, zavázal Finanční správu, aby v rámci dalšího řízení přezkoumala a doplnila své vyjádření k právní otázce okamžiku převodu vlastnického práva u dotčených řetězových dodávek.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu v oblasti DPH, když spornými byl výklad § 66 a § 11 ZDPH. V případě § 66 ZDPH konstatoval NSS, že podmínkou pro určení místa plnění při vývozu zboží jako tuzemského, je mj. počátek přepravy v ČR. V případě § 11 potvrdil NSS praxi, kdy daňový subjekt je povinen přiznat a uhradit daň z pořízení zboží avšak bez nároku na odpočet daně, na který má v běžné situaci nárok. Je tomu tak v případě, kdy daňový subjekt neprokáže, že zboží, pro jehož pořízení poskytl své DIČ a toto neskočilo v ČR, ale v JČS, bylo též v JČS zdaněno.

 


NSS vyhověl kasační stížnost daňového subjektu, když předmětem sporu se v dané věci stala otázka posouzení včasnosti provedení opravy základu a výše daně dle § 42 ZDPH ve znění účinném do 31. 3. 2019. Dle názoru NSS je třeba tříletou lhůtu interpretovat tak, že tato se vztahuje pouze na faktické provedení opravy, tj. interní zaúčtování opravného dokladu a doručení dokladu protistraně, a nelze ji zaměňovat s uplatněním opravy v daňového přiznání. Uvedený závěr NSS se však Finanční správě jeví v rozporu se závěry vyslovenými v rozsudku 10 Afs 157/2016-84 ze dne 7. 12. 2016.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup finanční správy, když zdůraznil, že znevěrohodněné CMR listy nemohou být důkazem o dodání zboží do jiného členského státu, neboť jejich nekompletnost měla v daňovém subjektu vzbudit pochybnosti o faktické přepravě, i když ji sám neuskutečňoval. NSS se ztotožnil se závěrem správce daně, že daňový subjekt (na němž vázlo důkazní břemeno) nepřeložil podklady, ze kterých by vyplynulo, že daňový subjekt byl v dobré víře, že k dodání do JČS došlo.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci DPH, konkrétně v daňovém posouzení plnění spočívajícího v umístění telekomunikačního zařízení (vysílačů) na nemovitost a zabezpečení jejich provozu. NSS potvrdil závěr finanční správy, že plnění, které určilo daňový režim celé služby, spočívalo v umístění vysílačů na stožáru, přičemž toto plnění nebylo možno kvalifikovat jako nájem nemovitosti. U služby jako celku se proto nemohlo jednat o plnění osvobozené od DPH, jak se daňový subjekt domníval.