Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Základní informace

Informace ke kompenzačnímu bonusu
pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Cílem zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon o KB“), je zmírnit dopady událostí související se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (část A této informace), resp. na společníky malých společností s ručením omezeným (část B této informace), jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena současnými opatřeními orgánů státní správy v souvislosti s výskytem koronaviru, a tedy došlo k zásadnímu nebo výraznému negativnímu zásahu do jejich podnikání bezprostředně v důsledku uvedených opatření. Stejně tak je cílem zmírnit též dopady týkající se osob samostatně výdělečně činných, resp. společníků malých společností s ručením omezeným, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm subjektům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními státních orgánů, nebo dopady týkající se osob, které vykonávají činnost v prostorách těchto subjektů.

Další skupinou dotčených subjektů, na které zákon pamatuje, jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pracují pro opatřeními státních orgánů přímo zasažené zaměstnavatele (část C této informace).

V konkrétní rovině je cíleno na zákazy a omezení vyplývající z opatření orgánů státní správy, netýká se tak opatření přijatých orgány územní samosprávy. Zejména se jedná o činnosti uvedené v Usneseních vlády (viz Usnesení č. 958, 995, 996, 1021, 1079, 1103, 1113, 1116, 1142), dále je možné je nalézt i v dalších aktech či předpisech orgánů veřejné správy, jako jsou opatření Ministerstva zdravotnictví (Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 20581/2020), krajských hygienických stanic aj.

 

Aplikační služby