Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Evidence tržeb


ke dni 2. 4. 2020

9.
Podnikatelé spadající do prvních dvou vln EET smí přistoupit k přerušení své dosavadní elektronické evidence tržeb anebo jsou povinni tak učinit?

Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu, nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.
Pokud podnikatel evidovat tržby chce, samozřejmě může dále v evidenci tržeb pokračovat dobrovolně i po dobu nouzového stavu a po dobu 3 měsíců od ukončení nouzového stavu, bude však evidovat zcela na dobrovolné bázi nad rámec jeho povinnosti. 

 

10.
Podnikatelé spadající do třetí a čtvrté vlny EET budou smět dobrovolně dne 1. 5. 2020 zahájit svou elektronickou evidenci tržeb?

Ano, pokud mají podnikatelé vše potřebné pro evidování tržeb, je možné, aby začali evidovat již od 1. 5. 2020, nicméně i těmto poplatníkům lze doporučit, aby s výkonem evidenční povinnosti vyčkali až do uplynutí 3 měsíců od ukončení nouzového stavu.

 

11.
Bude systém EET plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku pozastavení EET povinnost evidovat tržby?

K vypnutí internetového spojení po dobu trvání tolerančního období v žádném případě nedochází. Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci v současné době zasílají údaje o přijatých tržbách prostřednictvím svých pokladních zařízení do systému nebo se tak rozhodnou v následujících dnech, případně po 1. 5. 2020, budou tyto údaje zpracovávány standardním způsobem.

 


ke dni 24. 3. 2020

1. 
Co znamená pozastavení EET?

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na území České republiky nouzový stav. V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad do oblasti podnikání. Tyto negativní dopady spočívají jednak přímo v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provoz podnikatelské činnosti mohou ztížit či výrazně omezit. Po dobu trvání nouzového stavu může být pro poplatníky, kteří již tržby evidují, obtížné zajistit výkon evidenční povinnosti (např. z důvodu výměny pokladního certifikátu). Výrazné problémy mohou pociťovat také poplatníci, kteří se na evidenci tržeb připravují, kdy je z důvodu nouzového omezena činnost provozoven dodavatelů pokladních zařízení. Též ze strany Finanční správy je na poplatníky apelováno, aby po dobu trvání nouzového stavu omezili návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí autentizačních údajů či bloků účtenek.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k legislativnímu řešení spočívající v předložení návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Na základě tohoto návrhu dochází k pozastavení povinností poplatníků, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

  1. Do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „ZoET“), s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
  2. V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Cílem navrhovaného opatření je omezit administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu. Důvodem prodloužení výjimky pro evidenční povinnost o další 3 měsíce je poskytnout poplatníkům dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, a také na její zahájení u poplatníků, kteří doposud povinnost evidovat tržby neměli. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset po tuto dobu evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

 

2. 
Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje?

Návrh zákona umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o přidělení autentizačních údajů do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení této záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Doporučujeme proto:

  • poplatníkům, kteří mají možnost požádat o autentizační údaje elektronicky (využitím EPO formuláře s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky), aby této možnosti využili přednostně (jejich žádost bude vyřízena i po dobu trvání nouzového stavu).
  • poplatníkům, kteří nemají možnost podat žádost elektronicky nebo z jakéhokoli důvodu této možnosti nevyužijí, aby odložili osobní návštěvy finančního úřadu a podání žádosti ústně do protokolu na dobu po ukončení nouzového stavu.

Výše uvedená doporučení se týkají též poplatníků, kteří mají v úmyslu žádat o autentizační údaje z toho důvodu, že své původní údaje zapomněli či ztratili a nemohou se tak přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb (např. pro účely vygenerování nového pokladního certifikátu a jeho výměny za expirovaný certifikát či pro účely oznámení změny údajů o provozovnách).

 

3.
Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Návrh zákona dále umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení všech nezbytných souvisejících záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu. Doporučujeme proto:

  • poplatníkům, kteří mají zájem evidovat tržby ve zvláštním režimu, aby vyčkali s podáním žádosti o povolení pro evidování tržeb v tomto režimu do ukončení nouzového stavu.
  • poplatníkům, kteří již žádost podali a v době nouzového stavu obdrží či již obdrželi rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a dosud jim nebyly předány bloky účtenek, odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí bloků účtenek na dobu po ukončení nouzového stavu.

 

4. 
Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET?

S ohledem na mimořádnou situaci se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, přistoupilo Ministerstvo financí k předložení návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, dochází k omezení povinností poplatníků bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

  1. Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
  2. V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby.

Důvodem dočasného zproštění poplatníků těchto povinností je omezení administrativní zátěže po období nouzového stavu. Povinnost zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby poplatníci předešli jejich zneužití, zůstává zachována, neboť plnění této povinnosti není vyhlášením nouzového stavu nijak ztíženo.

V praxi to znamená, že poplatníci, kteří měli začít evidovat tržby od 1. 5. 2020, začnou evidovat tržby (v běžném, zjednodušeném či zvláštním režimu) až 3 měsíce ode dne ukončení nouzového stavu. Mají tak delší časový prostor na uskutečnění všech kroků, které musí učinit, aby mohli začít evidovat tržby (vyzvednutí autentizačních údajů, oznámení údajů o provozovnách, generování certifikátu pro evidenci tržeb, podání žádosti o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, vyzvednutí bloků účtenek).

5.
Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ?

Na základě návrhu zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, dochází k omezení povinností poplatníků bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

  1. Do dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit povinnosti dle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
  2. V období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou poplatníci povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby.

S ohledem na mimořádnou situaci se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, doporučujeme vyčkat s návštěvou finančního úřadu za účelem vyzvednutí autentizačních údajů až po pominutí nouzového stavu.

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky, a to prostřednictvím EPO formuláře žádosti o autentizační údaje s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jejich žádost bude vyřízena i po dobu trvání nouzového stavu a autentizační údaje budou zaslány do datové schránky, která byla použita k podpisu EPO žádosti.

 

6.
Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky?

Poplatníci, kteří mají zřízenu datovou schránku, mohou požádat o autentizační údaje elektronicky, a to prostřednictvím EPO formuláře žádosti o autentizační údaje s ověřením identity poplatníka způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Jejich žádost bude vyřízena i po dobu trvání nouzového stavu a autentizační údaje budou zaslány do datové schránky, která byla použita k podpisu EPO žádosti.

 

7.
Mohu podat žádost o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu poštou nebo elektronicky?

Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu je možné podat všemi způsoby dle § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
V souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS CoV-2 Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Ten, kdo nemůže učinit podání elektronicky, může tak učinit prostřednictvím poštovní zásilky. V tomto případě není nutné zaslat zásilku doporučeně, a tudíž je možné využít i poštovní schránku bez nutnosti navštívit pobočku pošty.
Návrh zákona, který provádí úpravu povinností subjektů v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, umožňuje poplatníkům odklad podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu do doby překlenutí nouzového stavu a možnost vyřízení všech nezbytných souvisejících záležitosti v období 3 měsíců po ukončení nouzového stavu.

Doporučujeme proto poplatníkům, kteří mají zájem evidovat tržby ve zvláštním režimu, aby vyčkali s podáním žádosti o povolení pro evidování tržeb v tomto režimu do ukončení nouzového stavu.
Poplatníkům, kteří již žádost podali a v době nouzového stavu obdrží či již obdrželi rozhodnutí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu a dosud jim nebyly předány bloky účtenek, doporučujeme odložit osobní návštěvu finančního úřadu za účelem převzetí bloků účtenek na dobu po ukončení nouzového stavu.

 

8. 
Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

S ohledem na mimořádnou situaci se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, Finanční správa doporučuje vyčkat s návštěvou finančního úřadu za účelem vyzvednutí bloků účtenek až po pominutí nouzového stavu.

Aplikační služby