Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení právně - analytické

Oddělení koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností výkon správy daní v oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň dle daňového řádu a ve vazbě na další právní předpisy. Vyřizuje v rozsahu stanoveném zákonem opravné prostředky a dozorčí prostředky. Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, a to v oblasti ukončení činnosti daňových subjektů. Poskytuje metodickou právní podporu pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Zpracovává stanoviska z oblasti veřejného a soukromého práva ve vazbě na správu daní, pokud jejich zpracování nenáleží jinému útvaru dle Organizačního řádu. Jedná za Generální finanční ředitelství před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady, orgány územní samosprávy, jinými orgány, jakož i s právnickými nebo fyzickými osobami ve sporech, pokud se netýkají oblasti daňového, služebního či pracovního práva, sporů o náhradu škody ve věcech pracovněprávních vztahů a sporů o finančních nárocích navázaných na jinou pracovněprávní otázku, práva veřejných zakázek, smluv vzniklých na základě veřejných zakázek nebo právních vztahů k nemovitostem. Provádí analýzu rozhodnutí civilních a správních soudů ve vazbě na správu daní a poskytuje informace o závěrech obsažených v těchto rozsudcích. Provádí monitoring odborné právní literatury z odvětví práva soukromoprávního i veřejného s možným dopadem do správy daní. Zajišťuje metodickou podporu v rámci dlouhodobých civilně-právních řízení, ve kterých je správce daně účastníkem řízení, a to jak s tuzemským, tak i zahraničním prvkem (např. insolvenční řízení, občanské soudní řízení a jiné).