Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení právně - analytické


Oddělení koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností výkon správy daní v oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň dle daňového řádu a ve vazbě na další právní předpisy. Vyřizuje v rozsahu stanoveném zákonem opravné prostředky a dozorčí prostředky. Vytváří ucelenou koncepci a metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti ochrany osobních údajů a koordinuje činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím, přičemž úzce spolupracuje s ostatními útvary Generálního finančního ředitelství. Metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Koordinuje jednotné evidování žádostí o informace uplatněné u orgánů finanční správy včetně způsobu jejich vyřízení. Podílí se na tvorbě a změnách a připomínkových řízeních k právním předpisů souvisejícím s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování informací. Plní povinnosti, které Generálnímu finančnímu ředitelství vyplývají z výkonu působnosti správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jedná za Generální finanční ředitelství před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady, orgány územní samosprávy, jinými orgány, jakož i s právnickými nebo fyzickými osobami ve sporech, pokud se netýkají oblasti daňového, služebního či pracovního práva, práva veřejných zakázek, smluv vzniklých na základě veřejných zakázek nebo právních vztahů k nemovitostem a spravuje pohledávky vzniklé z těchto sporů. Provádí analýzu rozhodnutí civilních a správních soudů ve vazbě na správu daní a poskytuje informace o závěrech obsažených v těchto rozsudcích. Provádí monitoring odborné právní literatury z odvětví práva soukromoprávního i veřejného s možným dopadem do správy daní. Zajišťuje metodickou podporu v rámci dlouhodobých civilně-právních řízení, ve kterých je správce daně účastníkem řízení, a to jak s tuzemským, tak i zahraničním prvkem (např. insolvenční řízení, občanské soudní řízení a jiné).

Aplikační služby