Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sekce právní


Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu a samotný výkon správy daní a správního řízení se zaměřením na výklad a aplikaci jednotlivých procesních institutů při správě daní a ve správním řízením. Sekce metodicky upravuje a realizuje aplikaci právních norem v oblastech souvisejících s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy zejména ve vztahu k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu apod. Sekce zajišťuje oblast ochrany osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpovídá za definici věcných náplní požadavků na funkcionalitu DIS ve své působnosti, spravuje Centrální evidenci dotací z rozpočtu (dále jen „CEDR“) a Evidenci správy odvodů (dále jen „ESO“). Vyřizuje žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, daně z digitálních služeb, daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her a výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů včetně právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie souvisejících s věcnou působností orgánů finanční správy. V oblasti své kompetence se podílí na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Sekce metodicky upravuje činnosti v oblasti spisové služby.

Aplikační služby