Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce právní

Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu a samotný výkon správy daní a správního řízení se zaměřením na výklad a aplikaci jednotlivých procesních institutů při správě daní a ve správním řízení. Sekce metodicky upravuje a realizuje aplikaci právních norem v oblastech souvisejících s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy zejména ve vztahu k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu apod. Sekce zajišťuje oblast ochrany osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpovídá za definici věcných náplní požadavků na funkcionalitu DIS ve své působnosti a informačních systémů (dále jen „IS“) Registr dotací (dále jen „ReD“) a Evidence správy odvodů (dále jen „ESO“). Vyřizuje žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, daně z digitálních služeb, daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her a výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů včetně právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie souvisejících s věcnou působností orgánů finanční správy. V oblasti své kompetence se podílí na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Sekce metodicky upravuje činnosti v oblasti spisové služby.