Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro hl. m. Prahu

20. 2. 2015

Anotace případu: Územní pracoviště provedlo postup k odstranění pochybností k přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2011 daňového subjektu. Předmětem podnikatelské činnosti daňového subjektu byl dovoz a následný prodej pohonných hmot a dále nákup náhradních automobilových součástí a jejich následný prodej.

Na základě předložených dokladů byly pohonné hmoty nakupovány z rafinérie v JČS, odkud byly do tuzemska přepravovány cisternami smluvních přepravců. Jediným odběratelem pohonných hmot ve sledovaném období byla tuzemská společnost s r.o. na základě uzavřené smlouvy. Automobilové součástky byly nakupovány od tuzemského dodavatele s.r.o. na základě uzavřené smlouvy a následně dodávány do jiného členského státu, slovenskému odběrateli s.r.o. na základě uzavřené smlouvy. V rámci daňového řízení správce daně zaslal daňovému subjektu výzvu dle § 92 odst. 4 k prokázání skutečností a předložení důkazních prostředků prokazujících skutečnosti uvedené v přiznání. Daňový subjekt na vydanou výzvu žádným způsobem nereagoval.

Správce daně dožádáním místně příslušnému správci daně dodavatele zboží (autosoučástek) zjistil, že dodavatel za 4Q/2011 podal přiznání k dani z přidané hodnoty, kde u uskutečněných zdanitelných plnění vykázal hodnotu základu daně a DPH nižší, než která by vznikla přiznáním zaslaných daňových dokladů v dožádání. Daňový subjekt – dodavatel - je vůči svému místně příslušnému správci daně nekontaktní. Správci daně se nakonec i přes potíže podařilo dohledat jednatele daňového subjektu – dodavatele, který ve své svědecké výpovědi popřel jakékoliv obchodní aktivity související s dodávkami autosoučástek.

Správce daně zaslal mezinárodní dožádání na Slovensko. Slovenskému správci daně se nepodařilo z důvodu nekontaktnosti jejich daňového subjektu prověřit pořízení zboží z jiného členského státu a faktickou existenci pořízeného zboží. Slovenský správce daně ve své odpovědi upozornil na skutečnost, že slovenský daňový subjekt s.r.o. za prověřované období listopad 2011 a prosinec 2011 (4. čtvrtletí 2011) nepodal daňové přiznání k DPH. Poslední daňové přiznání k DPH podal za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2011 – nulové. Dle výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky bylo zjištěno, že statutárním orgánem slovenské společnosti s.r.o. byl občan s trvalým pobytem v ČR. Správce daně proto dožádal příslušný finanční úřad o sepsání svědecké výpovědi. Tohoto jednatele se nepodařilo kontaktovat, avšak tento jednatel odběratelské společnosti notářsky ověřeným prohlášením popřel jakékoliv obchodní aktivity s daňovým subjektem spol. s r.o. dodávajícím autosoučástky na Slovensko.

Z informačního systému správce daně zjistil rozdíl mezi vykazovanou hodnotou základu daně v souhrnném hlášení německého dodavatele PHM a hodnotou základu daně uvedenou v podaném daňovém přiznání prověřovaného daňového subjektu PHM v řádu milionů Kč za pořízení zboží z jiného členského státu. Na základě odpovědi z mezinárodní výměny informací bylo zjištěno, že německý dodavatel uskutečnil intrakomunitární dodání zboží (pohonné hmoty) pro daňový subjekt spol. s r.o. za sledované období o několik milionů Kč vyšší, než přiznal český daňový subjekt. Tento rozdíl byl správcem daně zahrnut do daňového přiznání za sledované období a to s ohledem na ust. § 25 ZDPH. Dále byl o tento rozdíl zvýšen základ daně na výstupu za uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku ve smyslu ust. § 21 ZDPH. Úvaha správce daně vycházela ze zjištění, že daňový subjekt nedisponoval žádnými skladovacími prostory, tzn., že zboží bylo při jeho nákupu daňovým subjektem obratem prodáno následnému odběrateli v tuzemsku s.r.o.

Správce daně posoudil všechny plátcem předložené i získané důkazní prostředky a učinil závěr, že plátce neunesl své důkazní břemeno k prokázání skutečností rozhodných pro vznik nároku na odpočet DPH na vstupu v souladu s § 72 odst. 1 písm. a), b) a odst. 2 písm. a) ZDPH a současně nebyly splněny podmínky pro uplatnění osvobození dle ust. § 64 ZDPH. Daňovému subjektu zvýšena jeho vlastní daňová povinnost o 16 601 151 Kč.

Daňovému subjektu byla z moci úřední zrušena registrace k DPH. Odvolání nebylo daňovým subjektem podáno.