Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Zlínský kraj

17. 1. 2017

Případ 1:

Druh daně: daň z přidané hodnoty

Typ řízení: nalézací řízení (doměřovací)

Částka daně:
zdaňovací období roku 2011 – doměřená daň 1.916.677,- Kč
zdaňovací období roku 2012 – doměřená daň 934.119,- Kč

Podrobný popis skutkových okolností (včetně uvedení porušených právních norem):
Správce daně v průběhu daňové kontroly prověřoval správnost a úplnost daňových přiznání k DPH a výši odvedené daně z uskutečněných zdanitelných plnění.

Daňový subjekt uzavřel s bankovní institucí smlouvu o úvěru, který mohl být použit pouze k účelu výstavby 24 soukromých bytů a na úhradu úroků a poplatků spojených s úvěrem. V dodatku smlouvy bylo uvedeno, že úvěr bude splácen nepravidelně z prostředků získaných z prodeje bytových jednotek. V souvislosti se záměrem daňového subjektu rozprodávat jednotlivé bytové jednotky, které byly předmětem zástavního práva a se záměrem použít prostředky z jednotlivých kupních cen na úhradu úvěru, se v každém jednotlivém případě uskutečněného prodeje bytové jednotky bankovní instituce vzdá zástavního práva k prodávané jednotce.

Správce na základě hodnocení důkazních prostředků zjistil, že menší část kupní ceny byla uhrazena za prodej bytové jednotky na účet odvolatele (odvedeno DPH) a větší část kupující uhradili za výmaz zástavního práva k předmětné bytové jednotce na účet bankovní instituce, která se tím vzdala zástavního práva k předmětné bytové jednotce (neodvedeno DPH).
Daňový subjekt tedy odvedl DPH za převod nemovitosti pouze z těch částek, které byly v kupních smlouvách označeny jako cena kupní, částky uhrazené a označené jako částka za výmaz zástavního práva k předmětné bytové jednotce, daňový subjekt do daňových přiznání k DPH nezahrnul a neodvedl DPH.

Daňový subjekt byl povinen v souladu s ust. § 21 odst. 1 a 3, ust. § 37 a ust. § 101 ZDPH přiznat a zaplatit DPH za předmětná zdaňovací období z převodu bytových jednotek ve snížené sazbě DPH (ust. § 48a ZDPH) z celé kupní ceny, tj. i ze sjednané úhrady za výmaz zástavního práva k předmětným bytovým jednotkám, kterou kupující bytových jednotek uhradili na účet zástavního věřitele (bance) a ne na účet daňového subjektu. Převod předmětných nemovitosti je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) ZDPH v návaznosti na ust. § 7 odst. 6 a ust. § 13 odst. 3 ZDPH předmětem daně, v důsledku nesplnění časového testu uvedeného v ust. § 56 odst. 1 ZDPH. Dle ust. § 21 odst. 1 a 3 ZDPH byl tak daňový subjekt povinen z předmětných zdanitelných plnění přiznat DPH ke dni, kdy se toto zdanitelné plnění uskutečnilo, tj. ke dni právních účinků vkladu nemovitosti (bytových jednotek) do katastru nemovitosti.

 

Případ 2:

Druh daně: daň z příjmů právnických osob

Typ řízení: nalézací řízení (doměřovací)

Částka daně:
zrušena daňová ztráta ve výši 5 161 tis. Kč a doměřena daň ve výši 242 tis. Kč

Podrobný popis skutkových okolností (včetně uvedení porušených právních norem):
Daňový subjekt je dceřinou společností mateřské společnosti sídlící ve Švýcarsku, které dodává část svých produktů, zbývající část produkce dodává sesterským společnostem se sídlem v Rakousku a v Německu. Daňový subjekt tedy dodává výrobky pouze spojeným osobám.
Daňový subjekt dlouhodobě vykazoval daňové ztráty. Protože údaje výsledovky sestavené k 31.12.2012 nasvědčovaly záporné hodnotě přirážky k provozním nákladům, správce daně v průběhu daňové kontroly nabyl pochybnosti o nastavení cen mezi osobami spojenými ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Daňový subjekt na výzvu správce daně doložil dokumentaci k převodním cenám. Dle této dokumentace měl daňový subjekt pro stanovení převodních cen použít transakční metodu čistého rozpětí a jako ukazatel hladiny zisku poměr FCMU (tj. přirážku k provozním nákladům) ve výši 0,66 %. Správce daně analyzoval jednotlivé srovnatelné společnosti zahrnuté do předložené dokumentace, vyloučil z nich společnosti s jiným předmětem činnosti a zjistil, že FCMU subjektů, jejichž činnost je srovnatelná s činností daňového subjektu, se nachází v intervalu od 0,63 % do 6,89 %. V tomto intervalu se nacházelo i FCMU původně vyčíslené v předložené dokumentaci.
Ve správní úvaze správce daně shrnul, že daňový subjekt do své srovnávací analýzy zahrnul nesprávně i nesrovnatelné společnosti a že se při tvorbě převodních cen vůbec neřídil ani touto chybně provedenou srovnávací analýzou. V souladu s ust. § 23 odst. 7 a § 23 odst. 3 písm. a) bod 1. zákona o daních z příjmů zvýšil výsledek hospodaření o částku 7 907 659,- Kč
Správce daně v rámci daňové kontroly zohlednil požadavek daňového subjektu na uplatnění odečtu dříve vyměřené daňové ztráty.

Uplatněné sankce:
Penále z doměrku.