Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Specializovaný finanční úřad

Právní forma daňového subjektu: akciová společnost
Daň za zdaňovací období: 2007, 2008 a 2010
Doměření poskytnutých slev na dani: vrácení slev poskytnutých z titulu investičních pobídek – 78 mil. Kč
Zdroj informací: analýza dodatečného daňového přiznání správce daně

Správce daně v rámci své kontrolní činnosti prověřoval, zda daňovým subjektem uplatněná sleva na dani z titulu investičních pobídek dle § 35b ZDP, uplatněná ve zdaňovacích obdobích roku 2007, 2008 a 2010, byla uplatněna oprávněně vzhledem ke skutečnosti, že se daňový subjekt v jednom z následujících období rozdělil formou odštěpení nových společností. Investičními pobídkami podpořená část výroby přešla na nově vzniklou odštěpenou společnost s tím, že původní společnost nezanikla a zůstala zachována. Rozdělení společnosti odštěpením proběhlo do pěti let od zdaňovacího období, následujícího po období, v němž daňový subjekt splnil všeobecné podmínky, čímž došlo k porušení podmínky zachování investice definované v § 6a odst. 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění platném pro zdaňovací období roku 2007 (dále jen „ZIP“).

V souladu s ustanovením § 6a odst. 8 ZIP má nedodržení této podmínky za následek účinky dle § 5 odst. 5 ZIP, tzn. rozhodnutí o příslibu investičních pobídek pozbývá platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno, tedy i sleva na dani. Argumentace daňového subjektu, že investice byla zachována tím, že zůstala v regionu či byla zajištěna smluvním závazkem nově vznikající společnosti zachovat investici, nebyla správcem daně akceptována a veškeré uplatněné slevy z titulu investičních pobídek byly správcem daně doměřeny. Celková částka doměřené daně činila 78 mil. Kč.