Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 829228/19/2401-80542-400844

Datum a čas: 16.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary v dražební místnosti

Zápis dražitelů: V den konání dražby 16.10.2019 od 09:30 hodin do zahájení dražby 10:00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 351 000,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci - domu s pozemky 1,00 702 000,00 Kč 468 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 1. Předmět dražby:
 ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci
a) Označení a popis dražených nemovitých věcí:
Okres: CZ0412 Karlovy Vary
Obec: 555215 Jáchymov
Katastrální území: 656437 Jáchymov
List vlastnictví: 1281
Podíl ½
Parcela St. 983 o výměře 510m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Jáchymov, č. p. 714, bydlení
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 983
Parcela 922/3 o výměře 139m2 ostatní plocha
Parcela 973 o výměře 1127m2 ostatní plocha
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavebním pozemku parcelní číslo 983 a budově hotelu, která je jeho součástí, v ulici Bělohorská číslo popisné 714, 362 51 Jáchymov a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemcích ostatních ploch parcelní číslo 922/3 a parcelní číslo 973, vše v katastrálním území Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1281 pro katastrální území Jáchymov (č. 656473) v obci Jáchymov (č. 555215).
Budova hotelu byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století jako "občanský dům" a v Jáchymově byla známa pod názvem "Modrák". Následně byla budova od 50. let využívána pro podnikové rekreační účely. Na konci 80. let, byl objekt rekonstruován do současné podoby a byl dále užíván k rekreačním účelům. Po roce 1989 byl objekt zprivatizován a postupně přestal být užíván a udržován. V roce 2009 postihl budovu požár, který vznikl v její severní části v podkroví a který zničil převážnou část střešní konstrukce a krytiny severní části hotelu. V roce 2013 při větrné smršti byla stržena krytina východní části objektu. Objekt není obydlen ani obyvatelný je v havarijním stavu a na pokraji své životnosti.
Oceňované rovinaté pozemky jsou situovány v příkrém svahu na západním okraji Jáchymova s přístupem po živičné komunikaci, která je ve vlastnictví města Jáchymov, s orientací na severovýchod. Stavební pozemek parcelní číslo 983 je zastavěn budovou hotelu číslo popisné 714. Tento pozemek tvoří funkční celek s dalšími oceňovanými pozemky tj. pozemkem parcelní číslo 922/3, který slouží jako betonová parkovací plocha s opěrnou zdí, která odděluje tento pozemek od pozemku sousedního v jeho západní hranici a pozemkem parcelní číslo 973, který není udržován a je porostlý směsí buřeně a křovin a který je opět umístěn mimoúrovňově nad pozemkem komunikace na východní hranici pozemku a před jeho sesutím ho chrání opět opěrná zeď. Pozemky nejsou oploceny. K pozemkům jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě města. Zastávka autobusové dopravy je ve vzdálenosti cca 250 m. Pozemky jsou umístěny v lokalitě s nízkou realitní poptávkou.
Budova hotelu č.p.714
Předmětem ocenění je budova hotelu o jednom podzemním a dvou nadzemních podlaží s podkrovím, se sedlovou střešní konstrukcí, se sedlovými vikýři a krytinou z pásového plechu. Střešní konstrukce je shořelá nebo stržena vlivem větru.
Stropy v 1.PP jsou klenuté ve válcovaných profilech, v 1. a 2.NP cihelné. Z důvodu zatékání deště do objektu a po požáru jsou na konci své životnosti. Podlahy v 1.PP na chodbách a v sociálních místnostech jsou betonové. Podlahy ostatních podlaží jsou betonové bez krytin, v obytných místnostech jsou dřevěné podlahy v naprosto havarijním stavu, bez možnosti rekonstrukce nebo jsou vytrhané a chybí. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové hladké, vnější omítka pak vápenná, hrubá, částečně (v úrovni podkroví) opadaná. Omítky vnitřních prostor jsou z velké části narušené a opadané a to jak vlivem zatékání v podkroví, tak vlivem vandalizmu při vytrhávání kabelů elektrické instalace, tak vodovodních a teplovodních trubek. Objekt je odkanalizován do veřejné kanalizace, je napojen na vodu, plyn a elektřinu (dnes bez aktivního připojení). Instalace vnitřních prostor objektu úplně chybí.
V 1.PP podlaží, které sloužilo jako technické zázemí a jako společenské prostory byla sauna, společenská místnost s krbem, další dvě místnosti, kotelna složená ze tří technických místností a dva sklípky. Betonovým schodištěm jsou pak zpřístupněna všechna ostatní podlaží, kde se v 1.NP nachází celkem 8 obytných místností a 4 sociální místnosti. Ve 2.NP je celkem 10 místností a 4 sociální, v podkroví 8 obytných místností a 5 sociálních místností.
- označení a popis příslušenství, které je draženo spolu se spoluvlastnickým podílem na nemovité věci a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví:
Součástí objektu je i garáž v severní části objektu, která je přístupná ze silnice.


Stručný popis dražby

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech č. j.: 701166/17/2401-80542-400844 ze dne 03.07.2017 a exekučním příkazem na prodej spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech č.j.: 707164/18/2401-80542-400844 ze dne 02. 07. 2018 nařizuje opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu na nemovité věci. 1. Předmět dražby: ? ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovité věci a) Označení a popis dražených nemovitých věcí: Okres: CZ0412 Karlovy Vary Obec: 555215 Jáchymov Katastrální území: 656437 Jáchymov List vlastnictví: 1281 Podíl 1 Parcela St. 983 o výměře 510m2 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Jáchymov, č. p. 714, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 983 Parcela 922/3 o výměře 139m2 ostatní plocha Parcela 973 o výměře 1127m2 ostatní plocha Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na stavebním pozemku parcelní číslo 983 a budově hotelu, která je jeho součástí, v ulici Bělohorská číslo popisné 714, 362 51 Jáchymov a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemcích ostatních ploch parcelní číslo 922/3 a parcelní číslo 973, vše v katastrálním území Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, kraj Karlovarský, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1281 pro katastrální území Jáchymov (č. 656473) v obci Jáchymov (č. 555215). Budova hotelu byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století jako "občanský dům" a v Jáchymově byla známa pod názvem "Modrák". Následně byla budova od 50. let využívána pro podnikové rekreační účely. Na konci 80. let, byl objekt rekonstruován do současné podoby a byl dále užíván k rekreačním účelům. Po roce 1989 byl objekt zprivatizován a postupně přestal být užíván a udržován. V roce 2009 postihl budovu požár, který vznikl v její severní části v podkroví a který zničil převážnou část střešní konstrukce a krytiny severní části hotelu. V roce 2013 při větrné smršti byla stržena krytina východní části objektu. Objekt není obydlen ani obyvatelný je v havarijním stavu a na pokraji své životnosti. Oceňované rovinaté pozemky jsou situovány v příkrém svahu na západním okraji Jáchymova s přístupem po živičné komunikaci, která je ve vlastnictví města Jáchymov, s orientací na severovýchod. Stavební pozemek parcelní číslo 983 je zastavěn budovou hotelu číslo popisné 714. Tento pozemek tvoří funkční celek s dalšími oceňovanými pozemky tj. pozemkem parcelní číslo 922/3, který slouží jako betonová parkovací plocha s opěrnou zdí, která odděluje tento pozemek od pozemku sousedního v jeho západní hranici a pozemkem parcelní číslo 973, který není udržován a je porostlý směsí buřeně a křovin a který je opět umístěn mimoúrovňově nad pozemkem komunikace na východní hranici pozemku a před jeho sesutím ho chrání opět opěrná zeď. Pozemky nejsou oploceny. K pozemkům jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě města. Zastávka autobusové dopravy je ve vzdálenosti cca 250 m. Pozemky jsou umístěny v lokalitě s nízkou realitní poptávkou. Budova hotelu č.p.714 Předmětem ocenění je budova hotelu o jednom podzemním a dvou nadzemních podlaží s podkrovím, se sedlovou střešní konstrukcí, se sedlovými vikýři a krytinou z pásového plechu. Střešní konstrukce je shořelá nebo stržena vlivem větru. Stropy v 1.PP jsou klenuté ve válcovaných profilech, v 1. a 2.NP cihelné. Z důvodu zatékání deště do objektu a po požáru jsou na konci své životnosti. Podlahy v 1.PP na chodbách a v sociálních místnostech jsou betonové. Podlahy ostatních podlaží jsou betonové bez krytin, v obytných místnostech jsou dř
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby