Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 10 oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 6698952/19/2010-80542-110825

Datum a čas: 30.10.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se bude konat na adrese Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 10, v zasedací místnosti č. 123, v traktu A, v 1. patře budovy Petrohradská 1486/6, 101 00 Praha 10 – Vršovice od 09:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 050 000,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Makov 18 1,00 2 100 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: 

Prohlídka nemovitosti se uskuteční 23.10.2019 od 11:00 do 12:00 hod. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 300.000,- Kč viz dražební vyhláška,


Popis: Okres: CZ0533 Svitavy, Obec: 578363 Makov, Katastrální území: 690007 Makov u Litomyšle, List vlastnictví: 180.
Nemovitosti
Pozemky
Parcela St. 14/1, Výměra (m2) 777, Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, Součástí je stavba Makov, č.p. 18, rodinný dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St.14/1
Parcela St. 15, Výměra (m2) 180, Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, Součástí je stavba bez čp/če, zem.stav, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 15
Parcela St. 279/1, Výměra (m2) 213, Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, Na pozemku stojí stavba: rozestavěná
Parcela St. 280, Výměra (m2) 416, Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, Součástí je stavba: rozestavěná, stavba stojí na pozemku p.č. St 280
Parcela St. 92, Výměra (m2) 194, Druh pozemku zahrada, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, zemědělský půdní fond
Parcela St. 98, Výměra (m2) 1910, Druh pozemku ostatní plocha, Způsob využití manipulační plocha, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně
Parcela St. 973, Výměra (m2) 472, Druh pozemku ostatní plocha, Způsob využití jiná plocha, Způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. Stupně
Stavba rozestavěná na parcele St. 279/1 a St 279/2, LV 196
Dražené nemovitosti se nacházejí v obci Makov, která leží přibližně 10 km západně od Litomyšle. K březnu 2016 měla tato obec 329 obyvatel. Předmětem dražby je stavební parcela č. St. 14/1 – zastavěná plocha a nádvoří jejíž součástí je stavba č.p. 18 – rodinný dům stojící na pozemku p.č. St. 14/1, stavební pozemek p.č. St. 15 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čp/če, zemědělská stavba, stavební p.č. St. 279/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je rozestavěná stavba, stavební parcela č. St. 280 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je rozestavěná stavba, pozemková parcela p.č. 92 zahrada, pozemková parcela č. 98 – ostatní plocha – manipulační plocha, pozemková parcela č. 973 – ostatní plocha – jiná plocha.
Nemovitosti jsou dobře přístupné, umístěné v rovinatém terénu, v těsném sousedství vodoteče Makovský potok. Stavby stojí na parcelách bývalé větší zemědělské usedlosti, ze které se dochovaly stodola na parcele č. St. 15 a bývalý deputátní domek v přední části zemědělského dvora na části parcely č. St. 280. V levé části předmětného souboru majetku se nachází hlavní provozní budova č.p. 18 postavená na parcele č.14/1. Jedná se o stavební objekt z masivního zdiva, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou valbovou střechou, postavený v roce 1890. Na tuto budovu navazuje parcela č.98 – ostatní plocha – manipulační plocha. Část této parcely je jen stěží využitelná. Jedná se o dlouhý pruh pozemku podél Makovského potoka, který je z hlediska úrovně terénu o cca 2,5 m níže než využitelná (rovinatá) část pozemku. V pravé části dvora bývalého statku je objekt pro bydlení – bývalý deputátní domek na St. 280, na domek navazuje rozestavěná stavba – prodejna se skladem, a to na parcele č. St. 280, na prodejnu navazuje rozestavěná stavba – kotelna na parcele St. 279/1, na kotelnu navazuje rozestavěná stavba – sklad, dílna na parcele č. St. 279/1 a St. 279/2, na sklad navazuje pozemková parcela č. 973 – ostatní plocha, jiná plocha na jejímž konci se nalézá stavba bez čp/če, zemědělská stavba (stodola), postavená na pozemku č. St.15. Dražené nemovitosti nelze připojit na veřejnou kanalizaci ani zemní plyn. Potrubní rozvody těchto sítí v dané části obce nejsou zřízeny.
Obvyklá cena na nemovitých věcech podle odborného odhadu znalce činí 2.100.000 Kč.
b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:
Věcné břemeno průchodu a průjezdu motorovými a nemotorovými vozidly dle článku III., písm. A) smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno stavby, jehož předmětem je umístění části rozestavěné budovy na st.p.č. 279/2 dle článku III., písm. B) smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno průchodu a průjezdu motorovými a nemotorovými vozidly přes část pozemku v rozsahu geometrického plánu č. 199-272/2012 dle článku IV smlouvy o zřízení věcného břemene.
Veškeré ostatní zápisy na listu vlastnictví č. 180 v oddílu C prodejem nemovitosti v dražbě zaniknou.

1 2 3 4 5 6 7

Stručný popis dražby

Makov 18
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby