Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Praha – východ oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4021008/19/2101-00540-204958

Datum a čas: 19.9.2019 od 10:30 hodin

Místo: budova Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Boleslavská 31/4, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 1. patro, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 19.9.2019 v 10:00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 138 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
ostatní plocha, vodní plocha Poříčany 3452 821 207 000,00 Kč 138 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty tak, aby byla připsána na účet správce daně nejpozději v den předcházejícím dni dražby.
Popis:  Předmětem stanovení tržní hodnoty jsou pozemky parc.č. 725/14, parc.č. 725/15, parc.č. 725/16, parc.č. 725/17, parc.č. 728/8, parc.č. 738/2, parc.č. 918/2, parc.č. 918/21, parc.č. 918/25, parc.č. 918/28, parc.č. 918/29, parc.č. 918/30, parc.č. 918/32, parc.č. 918/34, parc.č. 918/38, parc.č. 918/58, parc.č. 918/60, parc.č. 918/61, parc.č. 918/63, parc.č. 918/70, parc.č. 918/73, parc.č. 918/74, parc.č. 918/76, parc.č. 918/78 a parc.č. 918/80, kdy všechny pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 821 pro katastrální území Poříčany.
 Všechny předmětné pozemky se nacházejí za okrajem zastavěné části obce Poříčany na severním okraji obce a jsou lokalizovány v prostoru mezi silnicí č. II/330 spojující Poříčany a Sadskou, mezi místní komunikací k pískovně směrem k potok Šembera.
 Při místním šetření a z informací zástupce OÚ Poříčany vyplynulo, že oceňované pozemky byly v minulosti součástí mlýnského náhonu. Proto je část pozemků vedená v druhu „vodní plocha“ se způsobem využití „koryto vodního toku umělé“.
 V době místního šetření nebyl náhon (a tedy ani vodní plocha) dlouhodobě v provozu a žádný vodní tok v místě neexistoval. Na jižní straně pozemků se nachází areál uhelných skladů a za severním okrajem je situován areál betonárky.
 Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky vykazují čtyři zásadní problémy.
 Prvním problémem je vysoce nevhodný tvar předmětných pozemků, kdy se jedná o relativně úzký, ale dlouhý pás pozemků s různě tvarovanými okraji.
 Druhým problémem je navážka na převážně části pozemků, kdy tato navážka tvoří výšku až cca 3,0 metru a navážka vytváří terénní vlnu mezi pozemky jihovýchodně od předmětných pozemků (kdy tyto pozemky vytvářejí obhospodařovanou půdu) a mezi pozemky směrem k silnici mezi Poříčany a Sadskou. Navážka plynule navazuje na pozemky směrem k uvedené silnici.
 Třetím závažným probléme je „černá skládka“ na sousedních pozemcích (podrobně viz bod 7.2 a 7.3 níže). Čtvrtým problémem je naprosto neudržovaný a v řadě případů dožilý stav trvalých porostů.
 Přístup k pozemkům je pouze v jižní části na úzkou část pozemku parc.č. 918/2, a to ze zpevněné místní komunikace.
 Znalec dále prověřil dikci platného schváleného územního plánu obce Poříčany, a to včetně změny č. 2, kdy pozemky jsou zahrnuté jako pozemky určené pro výstavbu staveb pro výrobu. Rozbor územního plánu je provedený v další části nálezu znaleckého posudku.
 Jak bylo zjištěno na místě a z listinných podkladů, je k pozemkům ztížený přístup a užívání pozemků je ovlivněno navážkou, a to pravděpodobně různého stavebního materiálu a sutě. Při místním šetření nebyla zjišťována únosnost navážky, která se jeví jako problematická, a to s ohledem nejen na vlastní navážku, ale i s ohledem na svahování navážky na předmětných pozemcích směrem k poli. Rovněž přípojky na inženýrské sítě jsou komplikované a jsou prakticky nemožné v současné době.
  Z listinných podkladů a z výsledků místního šetření nebyla zjištěné práva a závady s nemovitou věcí spojené, a to dle § 231 odst. 1 písm. a) a b) daňové řádu (zadržovací a zástavní práva a věcná břemena – výměnky a nájemní a pachtovní práva).
 Obec Poříčany má dle Malého lexikonu měst a obcí ČR 1549 obyvatel a je obcí kategorie od 1000 do 2000 obyvatel na okrese Kolín.


pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 725/14, parc.č. 725/15, parc.č. 725/16, parc.č. 725/17, parc.č. 728/8, parc.č. 738/2, parc.č. 918/2, parc.č. 918/21, parc.č. 918/25, parc.č. 918/28, parc.č. 918/29, parc.č. 918/30, parc.č. 918/32, parc.č. 918/34, parc.č. 918/38, parc.č. 918/58, parc.č. 918/60, parc.č. 918/61, parc.č. 918/63, parc.č. 918/70, parc.č. 918/73, parc.č. 918/74, parc.č. 918/76, parc.č. 918/78 a parc.č. 918/80
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby