Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 78131/19/2301-80541-401957

Datum a čas: 28.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: velká zasedací místnost v přízemí budovy Územního pracoviště v Plzni

Zápis dražitelů: v dražební místnosti v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 9 000 000,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
Klášter v Pivoni 18 000 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Podmínky: Prohlídka se uskuteční po předchozí domluvě na telefonním čísle 733 671 944.
Popis: pozemky:
- st. parcela č. 7/1 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Pivoň, č.p. 1, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/1
- st. parcela č. 7/2 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/2
- st. parcela č. 8 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8
- parcela č. 59 – zahrada
- parcela č. 87/1 – zahrada
- parcela č. 88 – ostatní plocha, ostatní komunikace
- parcela č. 519 – ostatní plocha, jiná plocha

Vše zapsáno na LV 163 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Domažlice, okres: CZ0321Domažlice, obec: 566292 Mnichov, kat.
území: 697478 Pivoň.

Předmětem dražby je rozsáhlá nemovitost, označovaná jako „Zámek Pivoň“ nebo také „Augustiniánský klášter v Pivoni“, nalézající se na adrese Pivoň č.p. 1. Klášter byl založen ve 13. století a stal se prvním augustiniánským klášterem v Čechách. V databázi nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu je areál kláštera evidován jako nemovitá památka pod názvem „Klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování P. Marie“ a rejstříkovým
číslem 20767/4-2149. Na vrcholu rozkvětu byl v 18. století, v 19. století byl přeměněn na zámek, který byl ve vlastnictví šlechtického rodu Thun–Hohensteinů do roku 1945. Poté docházelo k postupné devastaci celého objektu. V roce 2002 přešel z vlastnictví obce Mnichov a Římskokatolické farnosti Pivoň do rukou občanského sdružení, které započalo se stavebními opravami celého areálu. Od roku 2001 do roku 2010 probíhaly stavební práce na jednotlivých objektech, za účelem záchrany, obnovy a nového využití bývalého augustiniánského kláštera. V rámci těchto prací byly všechny stávající objekty opraveny, dozděny a stavebně upraveny tak, aby byla obnovena jejich statická stabilita. Výjimku tvoří sklepní prostory, u kterých statické zabezpečení zatím nebylo realizováno.
Vlastní areál tvoří ucelený blok pozemků, na nichž se do současnosti zachovaly budovy kláštera, zahrnující východní, jižní, západní, severní a hospodářské křídlo, a dále pak kostel Zvěstování Panny Marie.
Východní křídlo: V roce 2001 byla část zborcených svislých konstrukcí nahrazena novým zdivem, zřícená střecha byla z 50 % nahrazena novou, střešní krytina byla nově položena na nové prkenné bednění.
Jižní křídlo: V roce 2003 byla malá část zborcených svislých konstrukcí doplněna novým zdivem, část dřevěného krovu byla nahrazena novým, byly zrealizovány zpevňující železobetonové trámy, střešní krytina byla nově položena na nové prkenné bednění.
Západní křídlo: V roce 2003 byla malá část zborcených svislých konstrukcí nahrazena novým zdivem. Prostory skladů, které jsou zapuštěny do přilehlého svahu, jsou částečně zavalené, v centrální části objektu chybí stropní konstrukce. Část dřevěného krovu byla nahrazena novým, střešní krytina byla nově položena na nové prkenné bednění.
Severní křídlo: Původní severní křídlo, zřícené v roce 1988, bylo nahrazeno novou stavbou, která probíhala v roce 2008. Nosné konstrukce objektu tvoří nové zdivo, stropní konstrukce jsou rovné montované betonové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem a vikýři, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu.
Hospodářské křídlo: Malá část zborcených svislých konstrukcí byla v roce 2003 nahrazena novým zdivem, stropní klenby byly z části nahrazeny novými. Zhruba 30 % dřevěného krovu bylo nahrazeno novým, střešní krytina byla položena na nové prkenné bednění.
Kostel: V roce 1970 došlo k obnově shořelé střechy, v roce 2003 byla malá část zborcených svislých konstrukcí štítu nahrazena novým zdivem. Zároveň byla položena nová střešní krytina na nové prkenné bednění.
Území areálu je napojeno podzemním trubním vedením na vodní zdroj (studnu), který je umístěn na cizích pozemcích. Do areálu je přivedena přípojka elektrické energie 220/380 V.

Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni Klášter v Pivoni

Stručný popis dražby

pozemky: - st. parcela č. 7/1 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Pivoň, č.p. 1, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/1 - st. parcela č. 7/2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/2 - st. parcela č. 8 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8 - parcela č. 59 – zahrada - parcela č. 87/1 – zahrada - parcela č. 88 – ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 519 – ostatní plocha, jiná plocha Vše zapsáno na LV 163 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, okres: CZ0321Domažlice, obec: 566292 Mnichov, kat. území: 697478 Pivoň.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby