Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 3166122/18/3019-00540-712147

Datum a čas: 19.9.2018 od 10:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov,dražební místnost dveře č. 510, 5. patro

Místo vyzvednutí: Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání (§ 177 odst. 1 daňového řádu s použitím § 336lodst. 1 o.s.ř.).

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat dne 19. 09. 2018 od 10:00 hod do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 600 000,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
rodinný dům a zahrada Mouřínov 128 1 200 000,00 Kč 600 000,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedené v dražební vyhlášce.
Popis: Předmětem dražby je rodinný dům č. p. 154 v k. ú. Mouřínov včetně pozemků p.č. st. 179 a p.č. 1159/14.

Rodinný dům:
Jedná se o řadový vnitřní dům na konci uliční zástavby jako druhý od konce ulice. Dům je z roku 1920, v roce 1987 byla provedena dílčí rekonstrukce a přestavba hospodářské části domu. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku 2+1.
Původní část domu je založena na kamenných základech s dodatečnou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou smíšené, pálené i nepálené cihly. Střecha je sedlová s dřevěným krovem a pálenou krytinou, původní. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Nad novou částí je střecha pultová s dřevěným krovem z materiálu z původního zastřešení hospodářství, krytina je použita rovněž původní.
Stropy v původní části jsou dřevěné, v přístavbě hurdiskové. Vnitřní omítky v původní části jsou vápenné štukové, zrekonstruované v roce 1987. Instalace vody, kanalizace a elektřiny jsou v původní části z roku 1987. Podlahy byly rovněž zrekonstruovány v roce 1987. Jsou dřevotřískové s PVC nebo kobercem. Okna v přední uliční části jsou z roku 1987, zdvojená dřevěná. Směrem do dvora jsou okna původní kastlová dvojitá. Dveře jsou náplňové s ocelovými zárubněmi. Vytápění je pouze v obytné původní části, je ústřední, s kotlem na pevná paliva ve sklepě přístavby. Ohřev teplé vody je v elektrickém bojleru. Venkovní omítky nejsou.

Dům je napojen na elektřinu, z inženýrských sítí obce je připojen pouze na dešťovou kanalizaci. V obci je splašková kanalizace s čističkou odpadních vod, která byla provedena v roce 2016. Na tuto kanalizaci dům napojen není, ale byla zřízena odbočka z hlavního řadu pro budoucí napojení, aniž by bylo zasahováno do komunikace a do řadu. Na vodovod taktéž dům napojen není, i když možnost existuje. Ve dvoře domu je vlastní studna a vodárna se nachází ve sklepě domu. Na plyn dům není napojen, v ulici před domem je veden plynovod, tudíž napojení na plyn je možné. Do domu se vstupuje z místního chodníku dveřmi do chodby, ze které je vstup vpravo do koupelny a WC s předsíňkou, dále vpravo je vstup do kuchyně s jídelnou. Vlevo jsou dva pokoje s okny do ulice. Rovno z chodby je vstup do přistavěné části, ze které je sestup dveřmi po 3 schodech do dvora a z této verandy je vstup do přístavby z roku 1987, která má v 1. N.P. sklad. Tento prostor je bez omítek, bez podlah, bez vytápění, má okno směrem do dvora. Z verandy vedou betonové schody do sklepa, kde jsou sklady paliva a kotelna s kotlem na tuhá paliva. Zde se nachází i vodárna. Tato část je bez omítek, podlahy jsou betonové. Elektřina je vedena provizorně. Tato přistavěná část je ve fázi hrubé stavby již od roku 1987.


SAM_0111 SAM_0117

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané na LV č. 128, katastrální území Mouřínov, obec Mouřínov, okres Vyškov, evidované u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Vyškov - pozemek parcela KN st. 179 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mouřínov č. p. 154, bydlení, stavba stojí na pozemku KN st. 179, v katastrálním území Mouřínov, - pozemek parcela KN 1159/14 o výměře 203 m2, zahrada, v katastrálním území Mouřínov. Uvedené nemovité věci jsou určeny ke společnému užívání a jsou proto draženy v rámci jednoho funkčního celku.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby