Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3147396/18/3019-00540-708677

Datum a čas: 12.9.2018 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, 5. patro, zasedací místnost - č. dveří 510

Místo vyzvednutí: Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li rozhodnutí o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutío udělení příklepu (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 336l odst. 2 o.s.ř.).

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat od 09:00 hod do zahájení dražby. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 32 867,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 Lhota 2465 408 49 300,00 Kč 32 867,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedené v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitá věc zapsaná v okrese Vyškov, evidovaná u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Vyškov, katastrální území Lhota, zapsaná na LV 408
- pozemek parcelní číslo KN 566/46 o výměře 2465 m2, orná půda, v katastrálním území Lhota, podíl o velikosti 2/3
Jedná se o díl pole mimo obec.


Stručný popis dražby

2/3 nemovité věcí v katastrálním území Lhota zapsaných na LV č.408, evidované u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov a to: - pozemek parcelní číslo KN 566/46 o výměře 2465 m2, orná půda
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby