Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Metodika

 • Metodický pokyn k postupu správce daně po zrušení rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacímu příkazu soudem

 • Metodické sdělení k rozsudku NSS ze dne 14. 3. 2018, č. j. 6 Afs 399/2017-26

 • Metodický pokyn k nakládání s nejednoznačným podáním v rámci daňové exekuce

 • Metodický pokyn k povinnosti odvolacího orgánu seznámit daňový subjekt s výsledky dokazování v rámci odvolacího řízení, jehož předmětem je vydaný zajišťovací příkaz

 • Metodický pokyn k postupu správce daně při vydávání zajišťovacího příkazu

  ve znění aktualizace účinné ke dni 19. 3. 2021

 • Informace k vývoji judikatury správních soudů ohledně použití úhrady v rámci daňové exekuce na vymáhané nedoplatky

 • Informace k vývoji judikatury správních soudů ohledně zajišťovacích příkazů

 • Informace k základním právům a povinnostem věřitelského výboru a zástupce věřitelů v insolvenčním řízení

 • Námitka dle § 159 daňového řádu a exekuční příkaz

 • Informace k postupu správce daně při zřizování zástavního práva k věci hromadné v podobě zásob a k následnému zápisu takového zástavního práva do Rejstříku zástav

 • Odpověď na metodický dotaz - problematika vykonatelnosti rozhodnutí o zřízení zástavního práva při odkladném účinku žaloby proti rozhodnutí odvolacího orgánu

 • Odpověď na metodický dotaz - naložení s vymoženými finančními prostředky v případě ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu

 • Odpověď na metodický dotaz ohledně aplikace ustanovení § 325b odst. 3 a § 336 odst. 2 občanského soudního řádu po 1. 7. 2015

 • Odpověď na metodický dotaz k problematice zajištění bankovní záruky a možnosti uspokojení z bankovní záruky v průběhu insolvenčního řízení

 • Odpověď na metodický dotaz ohledně vrácení přeplatku daňovému subjektu – dlužníku v úpadku v průběhu insolvenčního řízení řešeného oddlužením

 • Odpověď na metodický dotaz k vrácení vymožené částky do majetkové podstaty s přihlédnutím ke specifikaci při řešení úpadku oddlužením

 • Postavení správce daně ve vazbě na použití přeplatku při správě daní

 • Metodický pokyn k postupu správce daně z hlediska právní úpravy a vazby insolvenčního zákona na daňový řád

 • Odpověď na dotaz FÚ v Českých Budějovicích - mezinárodní vymáhání - nedoplatek na odvodech a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení

 • Metodický pokyn k problematice mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek ve vztahu k tuzemskému a zahraničnímu insolvenčnímu řízení

 • Metodická pomůcka k exekuci střelných zbraní a střeliva

 • Metodická pomůcka – postup správce daně k aplikaci ustanovení § 222 odst. 2 daňového řádu při stanovení (výše) dražební jistoty

 • Metodická pomůcka - postup správce daně k aplikaci ustanovení § 225 daňového řádu při nařízení opakované dražby

 • Metodická pomůcka k postupu správce daně při daňové exekuci prodejem movitých věcí postižením zlata nebo jiných drahých kovů

 • Metodika realizace zajišťovacího příkazu dle daňového řádu

  Významnou funkci při placení daní představují nástroje, jimiž může být zajištěna úhrada daně. Specifické postavení mezi těmito nástroji (zajišťovacími prostředky) má pak zajišťovací příkaz, který je upraven v § 167 – 169 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Aplikační služby