Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odvody za porušení rozpočtové kázně

Správou odvodů se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, zda ze strany příjemce dotace či subjektu hospodařícího s prostředky státního rozpočtu, Národního fondu či Státních finančních aktiv nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Metodické řízení a koordinace výkonu správy daní, výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně a s tím souvisejících úkonů při správě daní, zpracovávání metodických pokynů v této oblasti zajišťuje Oddělení metodiky a koordinace správy odvodů.

Zpracování žádostí subjektů o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně zajišťuje
Oddělení zvláštních činností.