Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro územní samosprávné celky ke zřizování bankovních účtů pro příjmy výnosů daní nebo podílu na nich v ČNB

26. 2. 2013

S účinností od 1. 1. 2013 zavedl zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, novou povinnost samosprávných celků (obcí a krajů) ve vztahu k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich.

Konkrétně si musí obce a kraje nejpozději do konce března 2013 buď otevřít bankovní účet v České národní bance (dále jen „ČNB“), na který jim budou převáděny výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, nebo musí tuto možnost vyloučit písemným oznámením Ministerstvu financí a správci daně.

Na základě přechodných ustanovení zákona č. 501/2012 Sb.,  budou finanční úřady převádět peněžní prostředky obcím a krajům na jejich dosavadní bankovní účty, které jsou evidovány u správce daně nejdéle do 31. března 2013.

Obec nebo kraj, které využijí možnost vedení účtu v ČNB musí neprodleně po zřízení účtu dopisem statutárního zástupce sdělit číslo bankovního účtu včetně termínu jeho otevření v ČNB svému místně příslušnému správci daně. Správce daně potřebuje pro zapracování změny bankovního účtu samosprávného celku, kterému převádí výnosy daní nebo podílu na nich, v daňovém informačním systému cca 14 dní od doby oznámení změny bankovního účtu. Na základě uvedené skutečnosti doporučujeme, aby samosprávný celek uzavřel svůj předchozí bankovní účet pro příjem výnosů daní nebo podílu na nich u komerční banky nejdříve jeden měsíc po oznámení správci daně čísla svého nového bankovního účtu v ČNB.

Pokud územní samosprávný celek (obec nebo kraj) nevyužije možnost použití svého bankovního účtu v ČNB pro převody daňových příjmů, zašle v termínu do 31. března 2013 písemné oznámení ve věci Vyloučení použití účtů ČNB pro převody daňových příjmů v souladu s ustanovením § 3 písm. h) bod 11. zákona č. 218/2000 Sb. svému místně příslušnému správci daně a Ministerstvu financí. Převody výnosů daní nebo podílu na nich budou v těchto případech i nadále realizovány na dosavadní bankovní účet samosprávného celku.

Současně je třeba upozornit, že zřízení bankovního účtu v ČNB dle § 3 písm. h) bod 11. zákona č. 218/2000 Sb. pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu (např. příspěvek na výkon státní správy, dotace na volby, …), státních fondů, Národního fondu je pro samosprávné celky (obce a kraje) povinné bez možnosti vyloučení použití účtů ČNB. Výjimkou jsou výdaje realizované v systému programového financování dle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., kde zůstává zachováno čerpání dotací prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Ing. Blanka Hladká
ředitelka Samostatného odboru
evidence daní
Generální finanční ředitelství