Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Upozornění na Metodický pokyn

5. 1. 2001

Metodický pokyn

Zákon č.303/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 6 odst. 7 snížení příslušné roční sazby daně pro vozidla, u nichž jsou v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem uvedeny údaje, které osvědčují, že vozidlo splňuje limity úrovně EURO 3. Výčet předpisů a příslušných norem Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) a Evropských společenství (ES) obsahuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 488/2000 Sb.

Údajem v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem), který osvědčuje plnění limitů úrovně EURO 3 se rozumí číselné označení předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 83-05, které může být doplněné písmenem A nebo B, nebo směrnice Evropských společenství č. 98/69/ES, které může být doplněné písmenem A nebo B, nebo č. 1999/102/ES (č.99/102/ES), které může být doplněné písmenem A nebo B, nebo směrnice č. 1999/96/ES (99/96/ES), které může být doplněné písmenem A nebo B1 odpovídající předpisu Evropské hospodářské komise OSN č. 49-03, které může být doplněné písmenem A nebo B1. Je-li v technickém průkazu vozidla uveden zápis "EURO 3" nebo "EURO 4" případně "EURO 5", jde rovněž o údaj, který osvědčuje, že vozidlo plní limity úrovně EURO 3.

U vozidel registrovaných v zahraničí může být údaj v potvrzení nebo jiném dokladu vydaném výrobcem vozidla, který osvědčuje plnění limitů úrovně EURO 3, zapsán formou "EURO 3" nebo "EURO 4" případně "EURO 5" nebo označením předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů nebo směrnice Evropských společenství podle předchozího odstavce.

U směrnic Evropských společenství se podle data přijetí směrnice uvádějí písmena "EHS" nebo "ES" anebo "EU" , a to před nebo za číslem směrnice. Pro uplatnění nároku na snížení příslušné roční daňové sazby nejsou tato písmena rozhodující. Pro uplatnění nároku na snížení příslušné roční daňové sazby není rozhodující ani uvádění písmen "A","B" nebo "B1" u předpisu nebo směrnice zapsané v technickém průkazu k vozidlu nebo v samostatném dokladu. Je-li u zvláštních předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů případně uvedeno písmeno "R", nejde rovněž o zápis mající jakýkoli vliv na uplatnění nároku na snížení příslušné roční daňové sazby; nepřihlíží se ani k zápisům "S1" a "S 2", které označují stupeň čistoty výfukových plynů pro účely informativní nálepky, kterou se vozidlo prokazuje v době vyhlášeného smogového nebezpečí.

Vozidla značky Škoda mají výrobcem v některých technických průkazech v kolonce 16 "emise" zapsáno plnění limitů úrovně EURO 2 a zároveň úrovně EURO 3, a to formou příslušných konkrétních čísel předpisů EHK OSN a směrnic Evropských společenství. Vozidla značky Škoda s tímto zápisem od výrobce plní limity úrovně EURO 3. Osobní vozidla řady Škoda Fabia, Felicia, Octavia, typově schválená v ČR, plní limity úrovně EURO 2, ale mohou plnit i přísnější emisní limity EURO 3 nebo EURO 4. V tomto případě je rozhodující konkrétní zápis v technickém průkazu příslušného vozidla. Vozidla Škoda Favorit, Forman a od nich odvozené modifikace Favorit Pickup a ostatní starší typy vozidel Škoda však neplní ani limity úrovně EURO 2 ani limity vyšší úrovně. Podle tohoto písemného oznámení výrobce vozidel Škoda, akciové společnosti Škoda Auto Mladá Boleslav, lze osvědčit u jimi vyráběných vozidel (Felicia) plnění limitů úrovně EURO 2 také zápisem "vozidlo je homologováno podle EU 93/59 a plní EU II" nebo zápisem "EU 93/59" (plní EU II).

U nákladních automobilů Tatra, kategorie N3, uvádí výrobce do technického průkazu silničního motorového vozidla značení předpisu EHK OSN 49 RI-03 resp. 49 RI-04 nebo pouze 49 RI pro motory, které plní limit emisí ve výfukových plynech EURO 3, nebo 49 RII-03 resp. 49 RII-04 nebo pouze 49 RII pro emisní limity EURO 4. Znamená to, že pokud za číslem předpisu EHK OSN č. 49 následuje RI, značení odpovídá používanému písmenu A, tj. motor vozidla plní emisní limity EURO 3, RII odpovídá označení B1, motor vozidla plní emisní limity EURO 4, RIII odpovídá označení B2, motor vozidla plní emisní limity EURO 5.

Přílohou tohoto metodického pokynu je tabulka předpisů EHK OSN a Směrnic ES podle kategorií vozidel a úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech. Používaná označení kategorie vozidel jsou uvedena v příloze k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Kategorie vozidel:

M1 = vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2, M3 = ostatní vozidla pro přepravu osob (autobusy)
N1 = vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t
N2, N3 = ostatní užitková vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t

Počínaje 1. lednem 2002 již nelze uplatnit snížení sazby daně u osobních automobilů plnících emisní limity úrovně EURO 2. U osobních automobilů plnících emisní limity úrovně EURO 3 i emisní limity vyšší úrovně, nelze již uplatnit snížení sazby daně počínaje 1. lednem 2004.

Uplatnění snížení příslušné roční sazby daně u vozidel, u nichž je osvědčeno zápisem plnění limitů úrovně EURO 2 podle zákona č. 3O3/2000 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb.

Pro posouzení oprávněnosti nároku na snížení příslušné sazby daně je rozhodující číslo předpisu nebo směrnice a písmena "B","C" za číslem předpisu.

Pro uplatnění nároku na snížení příslušné roční daňové sazby nejsou zkratky "EHS" nebo "ES" nebo "EU" před nebo za číslem směrnice rozhodující, stejně jako písmeno "R" u předpisů EHK OSN, které také nemá závaznost pro uplatnění nároku na snížení příslušné roční sazby daně. Rovněž se nepřihlíží se ani k zápisům "S1" a "S2".

U malých užitkových vozidel kategorie N1, (pro přepravu nákladů a speciální), směrnice č. 94/12, která je uváděna v některých technických průkazech v kolonce 16 nebo 17, neosvědčuje plnění limitů EURO 2 pro tato vozidla. Jde o směrnici, která osvědčuje plnění limitů EURO 2 pouze pro osobní automobily kategorie M1 s celkovou (největší povolenou) hmotností do 2,5t nebo obsaditelností do 6 osob včetně řidiče.

Tabulka předpisů EHK OSN a směrnic EU podle kategorií vozidel a úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech - aktualizace 5.3.2008


EURO 2 EURO 3 EURO 4 a vyšší úrovně
osobní automobily kat. M1
s celkovou hmotností do 2,5 t nebo
obsaditelností do 6 osob
R 83-03 B,C R 83-04 B,C
ES 94/12 ES 96/44
ES 96/69 ES 98/77
R 83-05A
ES 98/69A
ES 1999/102A
ES 2001/1A
ES 2001/100A
ES 2002/80A
ES 2003/76A
ES 2006/96A
R 83-05B (83 R II)
ES 98/69B
ES 1999/102B
ES 2001/1B
ES 2001/100B
ES 2002/80B
ES 2003/76B
ES 715/2007
ES 2006/96B
osobní automobily kat. M1
s celkovou hmotností nad 2,5 t
a/nebo obsaditelností nad 6 osob
užitková vozidla kat. N1
některá užitková vozidla kat. M2 a N2
R 83-04 B,C
ES 96/69
ES 98/77
R 83-05A
ES 98/69A
ES 1999/102A
ES 2001/1A
ES 2001/100A
ES 2002/80A
ES 2003/76A
ES 2006/96A
R 83-05B (83 R II)
ES 98/69B
ES 1999/102B
ES 2001/1B
ES 2001/100B
ES 2002/80B
ES 2003/76B
ES 715/2007
ES 2006/96B
osobní automobily kat. M1 nad 3,5 t
autobusy kat. M2 a M3
užitková vozidla kat. N1, N2, N3
R 49-02B
ES 91/542B
ES 96/1
R 49-03A
R 49-04A
ES 1999/96A
ES 2001/27A
R 49-03B1
R 49-04B1
ES 1999/96B1
ES 2001/27B, B1, B2
ES 2005/55B1, B2, C, EEV
ES 2005/78
ES 2006/51
ES 2006/81 B,C,D,E,G,K