Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k vyplňování tiskopisu daňového přiznání k dani silniční

13. 1. 2021

Databáze daňových tiskopisů obsahuje i formuláře ve formátu PDF, do kterých není technicky možné vyplňovat údaje: https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

V případě daně silniční je dostupný formulář ve tvaru interaktivního PDF, který je možné vyplnit na počítači, vytisknout a následně poštou zaslat na místně příslušný finanční úřad. Tento formát umožňuje publikaci v neměnné a nerozdílné podobě od tiskopisů vydávaných tiskem, jež jsou distribuovány na finanční úřady, jak vyplývá z § 135, § 138, 141, 239, 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

Pro daňové přiznání k dani silniční je zpřístupněno jejich vyplnění prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (dále jen "aplikace EPO"), která je na adrese https://www.mojedane.cz. Odkaz na aplikaci EPO je umístěn na hlavní stránce Finanční správy www.financnisprava.cz  a ministerstva financí http://www.mfcr.cz  (sekce "Daně a cla" > "Daňový portál").

I když je aplikace EPO určena pro podání datové zprávy, je možné uvedené písemnosti vyplnit a to s pomocí průvodce písemností a nápovědy, která je uvedena v rozsahu daňového přiznání. Po vyplnění písemnosti, lze namísto jejího odeslání zvolit z nabídky "Úplný opis k tisku" a tím převést písemnost do formátu .pdf. a následně ji pak lze prohlížet, tisknout a použít k platnému podání u správce daně. Výhodou vyplnění daňového přiznání v EPO je, že se po vyplnění formuláře lze uložit soubor XML, který obsahuje uvedené podání ve formě datové zprávy, která je ve formátu a struktuře stanovené správcem daně. Znovu načtením souboru XML, prostřednictvím "kontrolního programu", lze volbou "Úprava písemnosti" obsah písemnosti změnit, uložit ve tvaru XML a z něj kdykoliv vytvořit nový soubor PDF.

Informace k aplikaci EPO a k jejímu použití jsou velice podrobně uvedeny na hlavní obrazovce aplikace EPO.

Interaktivní formuláře PDF na portálu Finanční správy slouží jako alternativní způsob podání. Tyto formuláře zahrnují pouze technicky možnou podmnožinu kontrol a automatických doplnění používaných jinak v plné šíři v podání EPO.

Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě
Údaje o podepisující osobě: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je podání zpracováváno a podáváno osobou odlišnou od daňového subjektu, tzn. v případech, kdy daňový subjekt činí podání sám za sebe, tuto část nevyplňujte.
Kód podepisující osoby: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů podepisujících osob:
1 – zákonný zástupce nebo opatrovník
2 – ustanovený zástupce
3 – společný zástupce, společný zmocněnec
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství
5a – osoba spravující pozůstalost
5b – zástupce osoby spravující pozůstalost
6a – dědic po skončení řízení o pozůstalosti
6b – zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti
7a – právní nástupce právnické osoby
7b – zástupce právního nástupce právnické osoby
Pozn. kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů.

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby: bude vyplněno datum narození podepisující osoby odlišné od daňového subjektu – fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo identifikační číslo právnické osoby odlišné od daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník atd.): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je podání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení podepisující osoby odlišné od daňového subjektu.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu / Osoby oprávněné k podpisu: podání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou činící podání sama za sebe, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat podání za daňový subjekt - právnickou osobu. Je-li podepisující osobou fyzická osoba odlišná od daňového subjektu, podání podepisuje tato fyzická osoba; je-li podepisující osobou právnická osoba odlišná od daňového subjektu, podání podepisuje fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.