Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mini One Stop Shop (MOSS)

 • Kontakty na jiné členské státy

  Kontaktní údaje mohou osoby povinné k dani využít ke kladení obecných metodických otázek („General Contact“) nebo k vyjasnění konkrétních skutečností týkajících se daňových povinností dané osoby povinné k dani („VAT obligations and reimbursements“).
 • Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí o sazbách DPH na e-knihy

  Na základě rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5. 3. 2015 v kauze uplatnění snížené sazby DPH na e-knihy ve Francii a Lucembursku (pro Francii na hodnotu 5,5 % a 3 % pro Lucembursko), ve kterém soud vyjádřil souhlas se stanoviskem Evropské komise, že Francie a Lucembursko neplní své povinnosti, které jim ukládá směrnice o DPH 2006/112/ES, ruší Lucembursko k 1. 5. 2015 super sníženou sazbu na e-knihy. Francie prozatím nestanovila datum nápravy jejich sazby na e-knihy.
 • Aplikace EU ustanovení na DPH, které mají význam pro Zvláštní režim jednoho správního místa, do národních legislativ jednotlivých členských států

  Na stránkách EK byla zveřejněna informace k implementaci vybraných článků směrnice o DPH do národních legislativ jednotlivých členských států. Jedná se o dvě interaktivní tabulky, ve kterých lze hledat podle členského státu nebo podle tématu. V tématech můžete nalézt například povinnost vystavovat daňový doklad v případě poskytnutí služby osobě nepovinné k dani, sazby jednotlivých členských států, případy osvobození od daně, sankce za nedodržení daňových povinností, kontakty na správce daně v jiných členských státech a podobné. Informace jsou dostupné pouze v anglickém jazyce!
 • Upozornění GFŘ k vykazování plnění vyjmenovaných v § 10i zákona o DPH v daňovém přiznání

  V souvislosti s nabytím účinnosti novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p. (dále jen „zákon o DPH“) ke dni 1.1.2015 upozorňujeme plátce používající režim jednoho správního místa, že kromě plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 110a a násl. zákona o DPH, by neměl plátce opomenout vykázat tato plnění i v rámci běžného daňového přiznání.
 • Seznam sazeb členských států EU

  Aktualizováno 1. 1. 2016

  Seznam sazeb členských států EU použitelných pro elektronicky poskytované služby (včetně tzv. e-knih) a povinnost vystavovat daňový doklad.

 • Brožura pro veřejnost (EU režim)

  Obsáhlý informační materiál.
 • Návod jak podat žádosti na daňovém portálu

  Návod jak vyplnit žádost o registraci k MOSS a žádost o přístup do aplikace MOSS.
 • Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop)

  S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků. Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.


Aplikační služby