Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti Generálního finančního ředitelství v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Generální finanční ředitelství jako správní úřad s celostátní územní působností do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě
České republiky, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí

Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle zákona o svobodném přístupu k informacím neevidují, a proto nejsou ve výroční zprávě uvedeny.

Generálnímu finančnímu ředitelství bylo v roce 2015 doručeno celkem 96 písemných žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Osm žádostí bylo odloženo, z toho čtyři žádosti z důvodu, že se požadované informace nevztahovaly k působnosti Generálního finančního ředitelství. Ve dvou případech žadatel neuhradil požadovanou částku za poskytnutí informací a z toho důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odložení žádosti. Ve dvou případech bylo rozhodnuto o odložení žádosti z důvodu nedoplnění a neupřesnění požadované informace.

Ve čtyřech případech bylo Generálním finančním ředitelstvím rozhodnuto o odmítnutí žádosti a v devíti případech bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.

B. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí

Proti rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o odmítnutí žádosti byly podány tři odvolání a proti rozhodnutí o částečném odmítnutí byla podána dvě odvolání. Ministerstvem financí jako nadřízeným orgánem bylo odvolání ve čtyřech případech zamítnuto a napadené rozhodnutí Generálního finančního ředitelství bylo potvrzeno. V jednom případě bylo rozhodnutí Generálního finanční ředitelství zrušeno a vráceno k novému řízení. Generální finanční ředitelství žadateli o informace vyhovělo a informace poskytlo.

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

Proti rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o částečném odmítnutí žádosti byla podána jedna žaloba. Krajský soud v Brně doposud nerozhodl.

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Generálním finančním ředitelstvím nebyly v roce 2015 poskytnuty výhradní licence.

E. Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností

Stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti formou sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace nebo kterému nebyla poskytnuta informace v zákonné patnáctidenní nebo v prodloužené lhůtě pro poskytnutí informace. Dále může stížnost podat žadatel, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo který nesouhlasí s výší požadované úhrady za poskytnutí informací.

Proti postupu Generálního finančního ředitelství byly podány čtyři stížnosti. V jednom případě nebyla k odpovědi omylem přiložena příloha. Žadateli byla následně odeslána. Ve třech případech Ministerstvo financí stížnost potvrdilo a odeslalo Generálnímu finančnímu ředitelství k novému projednání.

F. Placené informace v souladu s ustanovením § 17 zákona o svobodném přístupu
k informacím

Generální finanční ředitelství poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2015 bylo zpoplatněno pouze 5 žádostí. Jednalo se o informace, které bylo potřeba vyhledávat a sestavit ze statistik finanční správy nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Generálního finančního ředitelství.

Počet podání podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Žádosti podané písemné

12

Žádosti podané e-mailem

39

Žádosti podané datovou schránkou

45

Počet odvolání

5

Počet stížností

4

Celkem

105

Aplikační služby