Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Generálního finančního ředitelství v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Strukturu údajů, které je Generální finanční ředitelství povinno vykazovat ve Výroční zprávě o činnosti Generálního finančního ředitelství v oblasti poskytování informací za rok 2016, stanoví ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Generální finanční ředitelství jako správní úřad s celostátní územní působností do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí

  Ústní žádosti o poskytnutí informací se podle zákona o svobodném přístupu k informacím neevidují, a proto nejsou ve výroční zprávě uvedeny.

  Generálnímu finančnímu ředitelství bylo v roce 2016 doručeno celkem 116 písemných žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Devět žádostí bylo odloženo, z toho čtyři žádosti z důvodu, že se požadované informace nevztahovaly k působnosti Generálního finančního ředitelství. V pěti případech žadatel neuhradil požadovanou částku za poskytnutí informací a z toho důvodu bylo vydáno rozhodnutí o odložení žádosti.

  Ve dvaceti čtyřech případech bylo Generálním finančním ředitelstvím rozhodnuto o odmítnutí žádosti a ve čtrnácti případech bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti.

 2. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí

  Proti rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o odmítnutí žádosti bylo podáno pět odvolání a proti rozhodnutí o částečném odmítnutí byla podána tři odvolání. Ministerstvem financí jako nadřízeným orgánem bylo odvolání ve čtyřech případech zamítnuto a napadené rozhodnutí Generálního finančního ředitelství bylo potvrzeno. Ve dvou případech bylo rozhodnutí Generálního finanční ředitelství zrušeno a vráceno k novému řízení. V obou případech byli žadatelé o informace vyzváni k doplnění žádosti, žadatelé nedoplnili a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti. V jednom případě Ministerstvo financí změnilo text výroku rozhodnutí Generálního finančního ředitelství a v jednom případě zastavilo řízení pro nekontaktnost odvolatele.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  Proti rozhodnutí Generálního finančního ředitelství nebyla podána v roce 2016 žádná žaloba.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  Generálním finančním ředitelstvím nebyly v roce 2016 poskytnuty výhradní licence.

 5. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností

  Stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti formou sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace nebo kterému nebyla poskytnuta informace v zákonné patnáctidenní nebo v prodloužené lhůtě pro poskytnutí informace. Dále může stížnost podat žadatel, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí nebo který nesouhlasí s výší požadované úhrady za poskytnutí informací.

  Proti postupu Generálního finančního ředitelství bylo podáno sedm stížností. Ve dvou případech pak Generální finanční ředitelství vyřídilo stížnosti tak, že rozhodlo o odmítnutí žádosti. V jednom případě byla stížnost podána neoprávněně.

  V jednom případě Ministerstvo financí stížnost potvrdilo a odeslalo Generálnímu finančnímu ředitelství k novému projednání. Ve dvou případech Ministerstvo financí potvrdilo postup Generálního finančního ředitelství. V jednom případě se jednalo o pozdní podání stížnosti.

 6. Placené informace v souladu s ustanovením § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím

  Generální finanční ředitelství poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2016 bylo zpoplatněno 13 žádostí. Jednalo se o informace, které bylo potřeba vyhledávat a sestavit ze statistik finanční správy nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Generálního finančního ředitelství.

Počet podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

 Žádosti podané písemně  16
 Žádosti podané e-mailem  47
 Žádosti podané datovou schránkou  53
 Počet odvolání  8
 Počet stížností  7
 Celkem  131

 

Aplikační služby