Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení

Datová schránka: q9in2ev

www.financnisprava.cz

Kontaktní poštovní adresa Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Po   8:00 - 17:00
St   8:00 - 17:00

Podatelna:
Po   8:00 - 17:00
Út   8:00 - 15:30
St   8:00 - 17:00
Čt   8:00 - 15:30
Pá   8:00 - 14:00

Telefonní čísla 353 101 111
provolba 353 101 ...
Čísla faxu 353 229 829
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2400@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání

podatelna úřadu
sekretariát ředitele FÚ - kancelář č. 218

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2016.
 
    1. počet podaných žádostí o informaci: 4
        počet odložených žádostí o informaci: 1
        počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 (odmítnutí celé žádosti)
        počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

    2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

    3. počet stížností: 2
        důvody podání stížnosti:
        a) Stížnost na nevyřízení žádosti – nečinnost v poskytnutí informace nebo
            ve vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
        b) Stížnost na neposkytnutí informace.
            stručný popis vyřízení stížnosti:
        a) Rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství byl postup povinného
            subjektu potvrzen – informace  byla žadateli prokazatelně povinným
            subjektem řádně poskytnuta.
        b) Sdělením Odvolacího finančního ředitelství byl stěžovatel vyrozuměn,
             že jeho stížnost není projednatelná z důvodu absence podání žádosti 
             o informaci.

    4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci   přezkoumání zákonnosti          rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
        přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech
        zákona č. 106/1999 Sb.: 0

    5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
        poskytnutí výhradní licence: 0

    6. další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
        – webová stránka povinného subjektu: http://www.financnisprava.cz
        – datová schránka: q9in2ev
        – úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00
        – podatelna:
        pondělí:       08:00 – 17:00
        úterý:           08:00 – 15:30
        středa:         08:00 – 17:00
        čtvrtek:        08:00 – 15:30
        pátek:          08:00 – 14:00
 
        Zpracoval: Ing. Peter Surňák
        V Karlových Varech dne 17. 2. 2017

 
 
Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu
 

Aplikační služby