Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

2012

 • Finanční zpravodaj číslo 9/2012

  1. Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013
  2. Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013
 • Finanční zpravodaj číslo 8/2012

  1. Pokyn GFŘ D – 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami / sdruženými podniky
  2. Změna Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
  3. Změna Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  4. Pokyn č. GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
  5. Pokyn č. GFŘ-D-13 ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu
  6. ROZHODNUTÍ o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
  7. Změna Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  8. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  9. Změna Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Finanční zpravodaj číslo 7/2012

  1. Pokyn č. GFŘ – D – 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Finanční zpravodaj číslo 6/2012

  1. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  2. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje
  3. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
  4. Rozhodnutí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
 • Finanční zpravodaj číslo 5/2012

  1. Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
  2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 49/2012)
 • Finanční zpravodaj číslo 4/2012

  1. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her
 • Finanční zpravodaj číslo 3/2012

  1. Doplnění článku Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
  2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.)
  3. Sdělení Ministerstva fi nancí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
  4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
  5. Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 3 odst. 5 zákona č. 471/2011 Sb. (upozornění na změnu)
 • Finanční zpravodaj číslo 2/2012

  1. Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. Úplné znění Českého účetního standardu č. 703 – Transfery pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  3. Úplné znění Českého účetního standardu č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  4. Úplné znění Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  5. Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 – Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  6. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 – Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  7. Úplné znění Českého účetního standardu č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  8. Pokyn GFŘ-D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek
  9. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (163/1996 Sb.)
  10. Přehled platných mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
  11. Sdělení Ministerstva fi nancí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
  12. Pokyn GFŘ-D-8 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
  13. ROZHODNUTÍ o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 • Finanční zpravodaj číslo 1/2012

  1. Vyhláška č. 451/2011 Sb., ze dne 21. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
  2. Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Aplikační služby