Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Režim přenesení daňové povinnosti

Komplexní informace pro plátce daně k uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p.

 • Příloha č. 1 k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Příloha č. 2 k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  č. j.: 2552/15/7100-20116-011073, ve znění Dodatku č. 2, č. j.: 10852/16/7100-20118-012884
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

  č. j.: 2375/16/7100-20118-012884
 • Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

  Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšíří postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí bude použit režim přenesení daňové povinnosti.
 • Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ

  k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH

 • Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

  Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

 • Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací

  S ohledem na nejasnosti v oblasti čerpání dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a státních finančních aktiv (dále jen „dotace“), vzniklé zejména na straně obcí jakožto příjemců dotací, v souvislostí s nabytím účinnosti zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti, sděluje Generální finanční ředitelství následující:

 • Zveřejnění informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

  Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k velké množině plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo dnes na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem financí.

 • Sdělení

  Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2006


Nejčastější dotazy

 • Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6
 • Sdružení a režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

  Dotaz a odpověď k aplikaci § 92a a § 92e ZDPH ve vztahu k § 73 odst. 7 ZDPH

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část I.

  dotazy a odpovědi

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – Kód Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu.

  Odpověď na dotaz k uvádění kódu Klasifikace produkce CZ-CPA na daňovém dokladu při uskutečnění plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část III.

  dotazy a odpovědi

 • Přehled nejčastějších dotazů k zatřídění – část II.

  dotazy a odpovědi

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví - dílo zahrnující vícero prací

  Odpověd na dotaz k dílu zahrnujícímu vícero prací v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

  Odpověď na dotaz k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví u obcí

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy

  Odpovědi na dotazy k zálohám v režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

 • Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví – obec jako osoba povinná k dani

  Odpověď na dotaz k použití režimu přenesení daňové povinnosti vůči obcím


Aplikační služby