Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách

Název Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Smetanova 1076
766 01 VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pro veřejnost
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00

Podatelna
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00
Telefonní čísla spojovatelka 577 311 311
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Zlínský kraj za rok 2019

Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v účinném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2019:


Počet podaných žádostí o informaci: 7
Počet odložených žádostí: 3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Odloženo bylo z důvodu, že požadované informace nespadají do působnosti povinného subjektu. Žadatel stížnost odůvodňuje neochotou podat požadované informace. Nadřízený orgán postup povinného subjektu potvrdil. 1
Ing. Josef Langer v. r.
ředitel finančního úřadu
 

Aplikační služby