Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Název Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17
500 02  Hradec Králové

tel.: 495 851 111
e-mail: podatelna2700@fs.mfcr.cz
datová schránka: fj8ny4i

http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17
500 02  Hradec Králové
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Horova 17
500 02  Hradec Králové
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy

 

Podatelna:
pondělí 08:00-17:00
úterý 08:00-15:30
středa 08:00-17:00
čtvrtek 08:00-15:30
pátek 08:00-14:00

 

Telefonní čísla 495 851 111 - ústředna
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy e-mail: podatelna2700@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.
Ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímá sekretariát ředitele.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj za rok 2020

Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2020.
 1. počet podaných žádostí o informace: 7
  počet odložených žádostí: 
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
   
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1 
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: -
   
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
   
 5. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  počet stížností: 0
  důvod podání:
  způsob vyřízení:
 6. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
 
Zpracovala: Ing. Lucie Pavlíková
V Hradci Králové dne 15. ledna 2021

                                                                                    Ing. Robert Hofman, MBA v. r.
                                                                                         ředitel finančního úřadu


Aplikační služby