Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Rumburku

Název Územní pracoviště v Rumburku
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2513@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Františka Nohy 2
408 01 Rumburk
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Františka Nohy 2
408 01 Rumburk
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po., Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Út.,Čtv. 8.00 - 15.30 hod.
Pá 8.00 - 14.00 hod.
Telefonní čísla 412 355 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Územního pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk.
Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Územního pracoviště v Runburku.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: 160725/21/2500-11450-508374Výroční zpráva o činnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj za rok 2020
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Finanční úřad pro Ústecký kraj jako správní úřad, do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů jako Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 InfZ.


A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí: 13
z toho:
počet odložených žádostí: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 2

B. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí:
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 1

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

E. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností: 0

F. Další informace vztahující se k uplatňování InfZ
webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz

úřední dny - podatelna:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 15.30 hod.
pátek 8.00 - 14.00 hod.

úřední dny – podatelna v době nouzového stavu:
pondělí 8:00 - 13:00 hod.
středa 12:00 - 17:00 hod.


V Ústí nad Labem, dne 1. 2. 2021


Ing. Jan Havlíček
ředitel finančního úřadu

Aplikační služby